Prístroje na meranie bodu topenia | METTLER TOLEDO

Prístroj na stanovenie bodu topenia

Automatický bod topenia, bod varu, bod zákalu a bod topenia posunutím

Systém na stanovenie bodu topenia je analytický nástroj používaný na stanovenie bodu topenia pevných kryštalických látok. Pri teplote topenia dochádza k zmene priepustnosti svetla cez vzorku, ktorá je automaticky detegovaná systémami na stanovenie bodu topenia METTLER TOLEDO Excellence. Okrem bodu topenia ponúka všestranný systém na stanovenie bodu topenia MP80 Excellence automatické stanovenie ďalších fyzikálnych vlastností, ako je bod varu, bod zákalu a bod topenia posunutím.

Zavolajte nám pre individuálnu ponuku
View Results ()
Filter ()

Do porovnania pridajte jeden alebo dva ďalšie produkty

Advantages of the Melting Point Apparatus

+421 2 4444 1220 - 2
Kontaktovať servis
Prevádzkyschopnosť
Podpora a opravy
Výkon
Údržba a optimalizácia
Zhoda
Kalibrácia a kvalita
Odbornosť
Školenia a konzultácie

FAQs

Čo je to digitálne zariadenie na stanovenie bodu topenia?

Digitálny prístroj na stanovenie bodu topenia využíva pec a videokameru. Na zistenie bodu topenia sa meria zmena priepustnosti svetla vo vzťahu k teplote pece. Takéto meranie bodu topenia sa vykonáva digitálne, čím sa výrazne znižuje vplyv obsluhy. Je možné merať súčasne až šesť vzoriek s presnosťou teploty až do 0,2 °C a s krátkym časom ohrevu a chladenia. Vďaka svojim kompaktným rozmerom sa merací prístroj METTLER TOLEDO na stanovenie bodu topenia bez problémov zmestí na každý laboratórny stôl.

Získajte viac informácií o meraniach bodu topenia

Ako funguje digitálne zariadenie na stanovenie bodu topenia?

Systém METTLER TOLEDO na stanovenie bodu topenia je znázornený na schematickom obrázku nižšie.

Systém je kombináciou piecky a videokamery.
Bod topenia sa určuje ohrievaním vzorky. Piecka slúži na reguláciu teploty počas analýzy. Reguláciu a záznam teploty vykonáva digitálny platinový snímač.
Vzorka sa umiestňuje do sklenej kapiláry, ktorá sa vkladá do pece. Keď počas ohrevu začne dochádzať k topeniu, mení sa priepustnosť svetla cez vzorku: keď je látka pevná a nepriehľadná, prepúšťa menej svetla. Keď sa látka mení na kvapalnú a priehľadnejšiu, prechádza cez ňu viac svetla. Túto zmenu v priepustnosti svetla možno ľahko určiť pomocou videokamery, vďaka čomu je to spoľahlivý spôsob detekcie bodu topenia látky na plne automatické určenie bodu topenia.
Všetky výsledky, namerané údaje aj videosúbory sa ukladajú do systému na stanovenie bodu topenia a je z nich možné plne automaticky vygenerovať laboratórnu správu.

Ktoré vzorky je možné merať digitálnym zariadením na stanovenie bodu topenia?

Určovanie bodu topenia je možné v prípade práškových kryštalických vzoriek. Skúmaná vzorka musí byť úplne suchá, homogénna a v práškovej forme. Vlhké vzorky sa musia najskôr vysušiť. Hrubú kryštalickú vzorku a nehomogénne vzorky je potrebné jemne rozdrviť v mažiari.

Čo obsahuje súprava príslušenstva na určovanie bodu topenia?

Na prípravu vzoriek je potrebné zomlieť suchú látku na prášok v mažiari a naplniť do kapilár, ktoré sa potom vložia do piecky. Súprava príslušenstva na meranie bodu topenia od spoločnosti METTLER TOLEDO obsahuje všetko potrebné na presnú a opakovateľnú prípravu vzoriek.

Súprava príslušenstva na meranie bodu topenia je súčasťou štandardnej dodávky systému MP90 a ako voliteľné príslušenstvo ju odporúčame aj k prístrojom MP55, MP70 a MP80.

Súpravy príslušenstva na meranie bodu topenia sú k dispozícii so štandardnými referenčnými látkami alebo látkami na meranie podľa amerického liekopisu USP. Súprava príslušenstva na meranie bodu topenia obsahuje dve súpravy po 150 kapilár, tri referenčné látky METTLER TOLEDO alebo referenčné etalóny USP, achátovú paličku a mažiar, pinzetu, lopatku a 5 nástrojov na plnenie kapilár.

Ako sa vykonáva kalibrácia a justáž digitálneho zariadenia na stanovenie bodu topenia?

Ak chceme mať istotu, že analyzátor bodu topenia poskytuje presné výsledky, je potrebné si overiť presnosť jeho merania. Keďže teplotu vzorky nie je možné priamo odmerať certifikovaným teplomerom, presnosť nameranej teploty sa overuje pomocou referenčných látok, ideálne s certifikovanými teplotnými hodnotami. Tak je možné porovnať nominálne hodnoty vrátane tolerancií so skutočne nameranými hodnotami.

Ak kalibrácia nie je úspešná, t. j. ak sa namerané hodnoty teploty v rámci stanovených tolerancií nezhodujú s certifikovanými nominálnymi hodnotami príslušných referenčných látok, je potrebná justáž prístroja.

Prístroj je potrebné justovať pomocou aspoň dvoch referenčných látok, ktoré pokrývajú celý požadovaný rozsah topenia. Kalibráciu sa odporúča vykonávať tak, aby bod topenia aspoň jednej referenčnej látky ležal v požadovanom teplotnom rozsahu. Výsledky justáže by sa mali overiť inou referenčnou látkou, než aká sa použila na justáž.

Na kalibráciu a justáž prístrojov na určovanie bodu topenia METTLER TOLEDO odporúčame používať štandardy METTLER TOLEDO na stanovenie bodu topenia. Každá referenčná látka na meranie bodu topenia sa dodáva s certifikátom a s vyznačením nominálneho bodu topenia podľa liekopisu aj termodynamického bodu topenia na etikete. Látky možno spoľahlivo identifikovať pomocou dvoch čiarových kódov, ktoré obsahujú kód plnenia a číslo šarže.

Spoločnosť METTLER TOLEDO ponúka aj balík na overovanie výkonnosti merania bodu topenia pod názvom MP VPac™, ktorý obsahuje predplnené a zapečatené kapiláry na použitie pri overovaní prístroja.

Aké množstvo látky je potrebné naplniť do kapiláry? Ako skontrolovať výšku naplnenia?

Kľúčom k dobrým výsledkom je starostlivá a presná príprava vzoriek. Vzorky pripravte tak, aby bolo množstvo látky vo všetkých kapilárach rovnaké. Aj malý rozdiel v množstve môže pri meraní bodu topenia spôsobiť odchýlky.

Skontrolujte výšku naplnenia kapilár pomocou rysiek na nástroji na prípravu vzoriek na meranie bodu topenia. Na presné meranie je potrebné dodržať optimálnu výšku naplnenia 3 mm.

Nástroj na prípravu vzoriek ponúka mnohé možnosti kontroly výšky naplnenia konkrétnej látky. Na obr. 1 je uvedený príklad odhadu rôznych výšok naplnenia. V záujme správnych výsledkov je dôležité, aby skúšaná látka zakrývala otvory na meranie priepustnosti svetla.

Obr. 1: Nástroj na prípravu vzoriek: označenia výšky naplnenia
Obr. 1: Nástroj na prípravu vzoriek: označenia výšky naplnenia

 

 

Zaručuje systém na meranie bodu topenia METTLER TOLEDO Excellence súlad s predpismi na stanovenie bodu topenia, ako je Ph.Eur 2.2.14, USP kapitola <741>, Japonský liekopis 2.60?

Prístroje METTLER TOLEDO na stanovenie bodu topenia plne vyhovujú oficiálnym normám platným v oblasti určovania bodu topenia vrátane nasledujúcich: 

  • Americký liekopis USP <741>
  • Japonský liekopis JP 2.60
  • Európsky liekopis Ph.Eur. 2.2.14 a 2.2.60
  • Čínsky liekopis ChP 0612
  • Medzinárodný liekopis WHO 1.2.1
  • Norma ASTM D1519
  • Japonské priemyselné normy JIS K0064 a K4101


Podrobné informácie o systémoch na stanovenie bodu topenia Excellence týkajúce sa medzinárodných noriem a štandardov nájdete na stránke www.mt.com/MPDP-norms

Zaručuje zariadenie na stanovenie bodu topenia METTLER TOLEDO zhodu so zbierkou 21 CFR časť 11?

Prístroj na stanovenie bodu topenia Excellence je možné pripojiť k laboratórnemu počítačovému softvéru LabX od spoločnosti METTLER TOLEDO pre analytické prístroje a váhy. Tento robustný softvér dodáva systému na stanovenie bodu topenia funkcie automatizovaného spracovania údajov, vysokú bezpečnosť procesu a sprievodcu štandardnými pracovnými postupmi (SOP).
Softvér LabX umožňuje plnú integráciu analytických údajov do iných laboratórnych systémov, ako sú LIMS a ERP, čo môže pomôcť vášmu laboratóriu dodržiavať predpisy a pripraviť sa na audit. Program LabX plne podporuje overovanie a zhodu softvéru s normami 21 CFR časť 11, EÚ GMP príloha 11 a ISO 17025.

Aké sú požiadavky liekopisu na určovanie bodu topenia?

Požiadavky liekopisu na určovanie bodu topenia v kocke: 

Používať kapiláry s vonkajším priemerom 1,3 – 1,8 mm a hrúbkou steny 0,1 – 0,2 mm. Aplikovať konštantnú rýchlosť ohrevu 1 °C/min. Ak nie je uvedené inak, teplota sa zaznamenáva v bode C, keď už neostala žiadna pevná látka (zodpovedá bodu čírenia). Niektoré liekopisy, napr. americký liekopis (USP), vyžadujú určenie teplotného rozsahu určeného bodom A (zodpovedá bodu zrútenia) a bodom C. Zaznamenaná teplota prestavuje teplotu ohrievacieho stojana, ktorým môže byť olejový kúpeľ alebo kovový blok, v ktorom je termočlánok umiestnený.

Získajte viac informácií o tom, ako dosiahnuť zhodu s miestnymi a medzinárodnými liekopismi na určenie bodu topenia.

Umožňujú prístroje METTLER TOLEDO na stanovenie bodu topenia vykonávať okrem stanovenia bodu topenia aj iné merania?

Všetky prístroje na stanovenie bodu topenia umožňujú aj meranie rozsahu topenia. Prístroje modelov MP55 a MP80 možno používať na rôzne úlohy. Prístrojom MP55 možno určovať bod topenia aj bod topenia posunutím. Na modeli MP80 je aplikácia na určovanie bodu topenia rozšírená o bod varu, bod zákalu a  bod topenia posunutím.

Ďalej uvádzame podrobnejší opis aplikácií, na ktoré možno využiť systémy na stanovenie bodu topenia METTLER TOLEDO MP55 a MP80:

Meranie bodu varu:
Systém MP80 funguje ako automatický prístroj na určovanie bodu varu na nasledujúcom princípe merania: Na určenie bodu varu, teda teploty, pri ktorej nastáva zmena kvapalného skupenstva na plynné, sa do sklenenej skúmavky pipetou naplní približne 100 µl vzorky. Do naplnenej skúmavky sa potom vloží menšia kapilára na určovanie bodu varu, aby nedošlo k prehrievaniu kvapaliny, ktoré by vyvolalo spomalenie varu a spôsobilo nepresné výsledky. Vzorka sa následne vloží do prístroja na určovanie bodu varu a spustí sa príslušná metóda. Ako teplota stúpa, v kvapaline sa tvoria bublinky plynu a unikajú na povrch. Tieto vystupujúce bublinky odrážajú svetlo zo zabudovaného svetelného zdroja a individuálne sa zisťujú. Ako základ pre určovanie bodu varenia sa meria frekvencia týchto bubliniek. Zabudovaným kalibrovaným tlakomerom sa meria tlak prostredia a na výsledky sa aplikuje automaticky vypočítaná oprava na tlak v nulovej nadmorskej výške.  

Meranie bodu zákalu:
Model MP80 funguje ako automatický prístroj na meranie bodu zákalu s nasledujúcim princípom merania: Bod zákalu roztoku zodpovedá teplote, nad ktorou sa vzorka zakalí. Bod zákalu sa obyčajne určuje pomocou roztoku príslušnej látky vo vode s koncentráciou 1 % hmotnosti. Približne 100 µl vzorky sa pipetou naplní do sklenenej skúmavky a vloží do zariadenia na skúšanie bodu zákalu. Skúmaný roztok je na začiatku experimentu priehľadný a po dosiahnutí bodu zákalu sa zakalí. Jeho zakalenie sa sleduje pomocou detekcie priepustnosti svetla – čím vyššia teplota nad bodom zákalu, tým je roztok kalnejší a prechádza ním menej svetla. Pre získanie opakovateľných a spoľahlivých výsledkov pri určovaní bodu zakalenia je kľúčová automatická detekcia zníženia intenzity prepúšťaného svetla pomocou videokamery.

Meranie bodu topenia posunutím:
MP55 a MP80 fungujú ako automatické prístroje na určenie bodu topenia posunutím s nasledujúcim princípom merania: Pri určovaní bodu topenia posunutím napr. v prípade tukov, olejov a voskov sa vnútorná kapilára so vzorkou ponorí do vody, ktorá sa potom zohrieva určenou rýchlosťou. Teplota, pri ktorej sa stĺpec tuku začne vo vnútornej kapiláre zdvíhať – vplyvom vztlaku a roztopeného vonkajšieho povrchu stĺpca – sa zaznamená ako bod topenia posunutím. Bod topenia látky posunutím sa vyhodnocuje digitálnou analýzou obrazu. Keď sa stĺpec látky začne pohybovať nahor, algoritmus na spracovanie obrazu plne automaticky zistí bod topenia posunutím.