Spektrofotometre – UV VIS | Mikroobjemové a kyvetové

Spektrofotometer UV VIS

Prístroje na UV VIS spektroskopické postupy

Zariadenie s kompaktnými rozmermi nasníma celé spektrum za jedinú sekundu bez potreby zahriatia. Naše spektrofotometre využívajú kombináciu radovej technológie a xenónovej lampy s dlhou životnosťou, čím sa výrazne znižujú náklady na údržbu. Využite flexibilnú obsluhu samostatného prístroja alebo si doplňte výbavu o počítačový softvér LabX® na zabezpečenie integrity dát (podľa FDA 21 CFR, časť 11). Prepojením s inými prístrojmi METTLER TOLEDO môžete takisto vytvárať viacparametrové systémy.

Zavolajte nám pre individuálnu ponuku
View Results ()
Filter ()

Do porovnania pridajte jeden alebo dva ďalšie produkty

Advantages

+421 2 4444 1220 - 2
Kontaktovať servis
Prevádzkyschopnosť
Podpora a opravy
Výkon
Údržba a optimalizácia
Zhoda
Kalibrácia a kvalita
Odbornosť
Školenia a konzultácie

Najčastejšie otázky

Ako fungujú spektrofotometre METTLER TOLEDO Excellence?

Naše spektrofotometre pomocou radovej technológie merajú intenzitu svetla pred prechodom vzorkou roztoku v kyvete a po prechode ňou. Hlavnými komponentmi sú svetelný zdroj (napr. xenónová lampa), držiak dĺžok a vzorky, rozptyľovací prvok na oddelenie svetla rôznych vlnových dĺžok a vhodný detektor, napríklad s fotodiódou. Pozrite si video a dozviete sa viac.

Princíp činnosti našich spektrofotometrov je založený na týchto krokoch:

Meranie so slepou vzorkou, pri ktorom sa odmeria intenzita svetla prechádzajúca cez rozpúšťadlo:

 1. Rozpúšťadlo (napr. voda alebo alkohol) sa pridá do vhodnej priehľadnej nádoby, ktorá nepohlcuje svetlo – do kyvety.
 2. Lúč svetla zo svetelného zdroja prejde kyvetou s rozpúšťadlom.
 3. Následne detektor umiestnený za kyvetou odmeria a zaznamená intenzitu svetla s rôznymi vlnovými dĺžkami.

 

Po odmeraní slepej vzorky sa odmeria skutočná vzorka:

 1. Vzorka sa rozpustí v rozpúšťadle a pridá do kyvety.
 2. Lúč svetla zo svetelného zdroja prejde kyvetou so vzorkou.
 3. Pri prechode kyvetou sa časť svetla pohltí v molekulách vzorky roztoku.
 4. Detektor následne odmeria svetlo, ktoré vzorkou prešlo.
 5. Intenzita svetla sa pri rôznych vlnových dĺžkach mení a vypočíta sa podielom intenzity svetla po prechode vzorkou a príslušnej hodnoty slepej vzorky. Tento pomer sa potom zaznamená.

V akých aplikáciách možno využiť UV VIS spektrofotometer?

Farmaceutický priemysel

UV VIS prístroje sú výborným nástrojom do procesov kvalitatívnej aj kvantitatívnej analýzy a sú potrebné na kontrolu čistoty a dávkovania účinných zložiek farmaceutických výrobkov. Napríklad pomocou UV VIS spektrofotometra možno rýchlo vykonať analýzu účinnej zložky ibuprofénu a určiť koeficient extinkcie štandardného roztoku a vzorky 264 nm, resp. 273 nm. Percentuálny rozdiel medzi koeficientom extinkcie štandardného roztoku a vzorky slúži ako kritérium kontroly kvality, pričom podľa amerického liekopisu (USP) musí byť menší ako 3,0 %.

Biotechnologický priemysel

UV VIS spektrofotometria predstavuje štandardnú metódu, ktorá sa každodenne používa v mnohých biotechnologických laboratóriách. Umožňuje určiť koncentráciu nukleových kyselín a bielkovín (napr. pomocou absorbancie A260 a A280) či skontrolovať čistotu DNA (napr. pomocou pomeru absorbancií 260/280). Pomocou rôznych vlnových dĺžok viditeľného spektra, napr. 595 nm pri Bradfordovej metóde a 750 nm pri Lowryho metóde možno vyčísliť obsah bielkovín v biologických vzorkách.

Okrem toho sa UV spektroskopiou určuje aj optická hustota bunkovej kultúry meraná pri vlnovej dĺžke 600 nm, t. j. OD600, podľa ktorej sa odhaduje počet buniek baktérií a iných buniek (napr. Escherichia coli).

Viac sa dozviete v našej brožúre aplikácií pre biologické odbory.

Potravinársky a nápojový priemysel

UV VIS spektroskopia sa používa na sledovanie a zvyšovanie kvality výrobkov. Napríklad kvalita olivového oleja sa určuje pozorovaním absorbancie 1 % roztoku v izopropylalkohole na vlnových dĺžkach od 200 do 400 nm, lebo zvýšená miera absorbancie v tomto rozsahu indikuje zoxidovaný olej, a teda zníženú kvalitu.

Kontaminácia množením baktérií vo víne môže spôsobiť zmenu farby vína, ktorú možno posúdiť práve pomocou UV VIS spektroskopie.

Spektroskopické merania sa bežne používajú aj pri sledovaní a kontrole kvality v pivovaroch. Často sa ňou merajú farba, horkosť, izo-alfa a alfa kyseliny, celkový obsah uhľohydrátov či voľný amínový dusík.

Viac sa dozviete v našej brožúre o aplikáciách pri analýze piva

Chemický priemysel

UV absorpčná spektroskopia je jednou z najlepších metód na určovanie čistoty organických roztokov. Príkladom z chemického priemyslu je kontrola čistoty alkoholu, ktorý môže byť kontaminovaný benzénom. Benzén pohlcuje svetlo na vlnovej dĺžke 280 nm, zatiaľ čo alkohol na vlnovej dĺžke 210 nm, takže prípadná druhá špička v spektre na vlnovej dĺžke 280 nm môže indikovať kontamináciu benzénom.

V chemickom priemysle sa široko využíva určovanie farby pomocou spektrofotometra. Napríklad platinovo-kobaltovú (Pt/Co) stupnicu pre číre kvapaliny opísanú v rámci metódy ASTM D1209 možno použiť na vizuálne určovanie farby chemických a petrochemických látok, ako sú glycerín, zmäkčovadlá, rozpúšťadlá, chlorid uhličitý a ropné destiláty.

Komunálne služby

Spektrofotometer je ideálnym nástrojom na fotometrickú analýzu vody a odpadových vôd v podnikoch komunálnych služieb a príslušných inštitúciách. Umožňuje merať s vysokou presnosťou stovky parametrov (napr. chemickú spotrebu kyslíka, obsah amoniaku, tvrdosť, obsah chlóru atď.) a poskytovať rýchle výsledky na včasnú kontrolu kvality.

Okrem toho, mnohé elektrárne sú povinné sledovať ppb hladinu iónov (napr. železa alebo kremíka), čo je možné vykonávať spektrometrom bez potreby korekcie v kotle.

Ďalšie informácie o UV VIS skúškach vody

Aký je rozdiel medzi snímacím a radovým spektrofotometrom?

UV VIS spektrofotometre možno zaradiť do dvoch kategórií podľa geometrie komponentov optického systému na záznam spektra:

 • snímacie spektrofotometre
 • radové spektrofotometre

Spektrum snímacieho UV VIS zariadenia sa získava plynulou zmenou vlnovej dĺžky svetla (t. j. snímaním), ktoré samostatne prechádza cez vzorku, otáčaním reflexnej mriežky, ako je znázornené na obrázku. V radovom spektrofotometri sa svetlo v celom rozsahu vlnovej dĺžky prechádzajúce cez vzorku odkláňa pomocou reflexnej mriežky umiestnenej za kyvetou a následne ho sníma radový detektor (napr. CCD snímač). To umožňuje za krátky okamih súbežne odmerať svetlo na všetkých vlnových dĺžkach. Vďaka tomu dokáže radový spektrofotometer nasnímať celé spektrum (200 – 800 nm) za niekoľko sekúnd, zatiaľ čo snímací spektrofotometer potrebuje na rovnakú úlohu najmenej niekoľko minút.

Mechanicky sa otáčajúce prvky snímacieho spektroskopického prístroja môžu navyše ovplyvniť presnosť a opakovateľnosť vlnovej dĺžky. Aby k tomu nedochádzalo, je takýto prístroj potrebné pravidelne kalibrovať, čím sa zvyšujú náklady na údržbu. Radový spektrofotometer neobsahuje žiadne pohyblivé optické dielce, vďaka čomu nedochádza k žiadnym odchýlkam vlnovej dĺžky vplyvom mechanických nepresností.

Ďalšou výhodou radového spektroskopického prístroja je jeho odolnosť voči okolitému svetlu vďaka jeho optickej konštrukcii, ktorá nevyžaduje uzavretý priestor na vzorky, takže sa vzorky ľahšie vymieňajú.

Aké sú rozdiely medzi volfrámovou halogénovou lampou, deutériovou lampou a xenónovou lampou?

Volfrámová halogénová lampa je najčastejšie používaným svetelným zdrojom v spektrofotometroch. Obsahuje sklenú žiarovku s volfrámovým vláknom a halogénovou zložkou, ktorá slúži na obnovu vypareného volfrámu. Poskytuje použiteľný rozsah vlnovej dĺžky od 330 do 1100 nm v oblasti viditeľného svetla až po takmer infračervené svetlo a má životnosť približne 3000 hodín.

Deutériová lampa je svetelná výbojka s plynným deutériom uzavretým v žiarovke. Deutériová lampa pokrýva ultrafialovú oblasť od 190 do 450 nm s plynulou distribúciou intenzity svetla a má životnosť okolo 1000 hodín.

Tieto dva druhy lámp sa často používajú spoločne na zabezpečenie celého rozsahu UV a viditeľného svetla.

Xenónová lampa je svetelná výbojka s xenónovým plynom uzavretým v kremennom skle. S rozsahom 190 až 1100 nm vytvára spojité spektrum od ultrafialového až po takmer infračervené svetlo. V xenónových výbojkách vzniká svetlo impulzným zapaľovaním, ktoré sa v stanovenom čase integruje a vytvára tak úplné spektrum, pričom nevyžaduje žiadny čas na zahriatie. Pri vzniku impulzného svetla sa uvoľňuje len málo tepla a životnosť žiarovky je dlhá – až 5 500 hodín, čo zodpovedá blikaniu na frekvencii 50 Hz pri sústavnom používaní. Používaním xenónových lámp znížite potrebu údržby a získate dlhšiu životnosť lampy.

Technológia METTLER TOLEDO FastTrack™ pozostáva z xenónovej výbojky, kremenných sklených vlákien a radovej zostavy.

Aké sú rozdiely medzi zariadeniami METTLER TOLEDO UV5 a UV7 a ktoré je do môjho laboratória vhodnejšie?

Spektrofotometer UV5 sa používa jednoducho a rýchlo a za jedinú sekundu nasníma celé spektrum. Na výber ponúka dve možnosti merania – priame meranie a metódy, ktoré sa obsluhujú pomocou intuitívnej dotykovej obrazovky s funkciou One Click™. Je to rýchly spektrofotometer, ktorý vám ušetrí čas pri UV VIS analýze na účely kontroly kvality, skúšania vody či určovania farieb.

Zariadenie UV7 disponuje rovnakými funkciami ako UV5, je však testované podľa európskeho a amerického liekopisu a ponúka množstvo predprogramovaných metód. Ponúka pokročilé možnosti automatizácie na kvalifikáciu výkonnosti metódami nastavenými spoločnosťou METTLER TOLEDO do prísne regulovaných prostredí, ako je farmaceutický priemysel. Podporuje zhodu s 21 CFR, časťou 11 a prostredníctvom softvéru LabX aj s požiadavkami na integritu dát.

Vo videu sa dozviete viac o dvoch režimoch – priamom meraní a metódach.

Aké sú rozdiely medzi zariadeniami METTLER TOLEDO UV5Bio a UV5Nano? Čo je to mikroobjemový spektrofotometer?

UV5Bio je kyvetový spektrofotometer určený pre aplikácie v biologických odboroch. Zahŕňa predinštalovanú knižnicu metód s 22 preddefinovanými biologickými aplikáciami, ako sú Bradfordova metóda, Lowryho metóda, OD600 a kinetika enzýmov. Zariadenie UV5Bio je kompatibilné s rôznym príslušenstvom, ako sú regulátory teploty, ktoré umožňujú analýzy závislé od teploty (napr. denaturácia bielkovín, štúdium kinetiky enzýmov, určovanie teploty topenia DNA, aktivity lipázy atď.)

Zariadenie UV5Nano takisto obsahuje predinštalované aplikácie pre biologické odbory, ale je to mikroobjemový spektrofotometer, do ktorého postačujú malé objemy vzoriek (už od 1 µl). UV VIS meranie môže prebiehať na mikroobjemovej plošine alebo v kyvete. Vďaka integrovanej technológii LockPath umožňuje zariadenie UV5Nano merať bez ďalšieho riedenia aj vzorky s vysokou koncentráciou, napríklad 15 000 ng/µl dsDNA. Dĺžku dráhy možno nastaviť na 0,1 alebo 1 mm.

Pozrite si video a dozviete sa viac o mikroobjemovej UV/VIS spektroskopii technológiou LockPath.

Aké metódy pre biologické odbory sú k dispozícii v spektrofotometroch METTLER TOLEDO?

 • Spektrofotometre METTLER TOLEDO UV5Nano a UV5Bio ponúkajú širokú zbierku metód pre biologické odbory, ako napríklad:
  • Kvalitatívna analýza DNA, RNA a bielkovín
  • Kvantitatívna analýza DNA, RNA a bielkovín
  • BCA, Bradfordova a Lowryho metóda a ďalšie kolorimetrické analýzy bielkovín
  • Predkonfigurované farbivá a možnosť pridať vlastné farbivá
  • Oligo kalkulačka na určovanie koncentrácie oligonukleotidov DNA a RNA
  • OD600 na živé bunky  
 • Okrem toho spektrofotometre UV5Bio a UV7 ponúkajú kinetické metódy na meranie enzýmovej kinetiky
 • Ak chcete viac informácií o aplikáciách spektrofotometrov METTLER TOLEDO pre biologické odbory, stiahnite si súpravu nástrojov pre biologické odbory.

Aké farebné stupnice a čísla sú k dispozícii v spektrofotometroch METTLER TOLEDO?

Spektrofotometre METTLER TOLEDO obsahujú niekoľko predinštalovaných farebných stupníc, ako sú APHA, Gardnerova, Sayboltova, CIELAB, EBC a ASBC, vďaka čomu sú ideálnym riešením na určovanie farieb priehľadných kvapalín.

Farebný priestor APHA (iné označenie pre Pt/Co alebo Hazenovu farebnú stupnicu), ako aj Gardnerova farebná stupnica umožňujú kvantifikovať žltý odtieň takmer čírych látok, a preto sa využívajú na určovanie čistoty a kvality alebo stupňa degradácie látky.

Na stupnici CIELAB sa farba vyjadruje tromi hodnotami: L* – jas, a* – zelená až červená a b* – modrá až žltá. Táto farebná stupnica sa používa na zabezpečenie konštantnej farby kvapalín, ako sú farbivá, príchute atď.

Sayboltova farebná stupnica sa používa na klasifikáciu ropných produktov svetlých farieb. Farba na Sayboltovej stupnici je ukazovateľom kvality alebo stupňa kontaminácie produktov ako benzín, letecké palivo atď.
Farebné stupnice EBC a ASBC sa používajú na určovanie farby piva, podľa ktorej sa odlišujú jeho rôzne druhy.

Viac o určovaní farieb sa dozviete tu

Ako možno pomocou spektrofotometra analyzovať vzorky citlivé na teplotu?

Termostatická jednotka METTLER TOLEDO rozširuje možnosti spektrofotometrov aj na aplikácie, kde je potrebná presnosť a opakovateľnosť pri vysokých teplotách, ako je analýza proteínov, meranie aktivity enzýmov alebo určenie bodu topenia DNA. Pomocou tohto príslušenstva je možné regulovať teplotné podmienky vzorky v rozmedzí 4 – 95 °C pred, počas aj po spektroskopickom meraní.

Viac sa dozviete v príručke o regulácii teploty pri UV VIS spektrofotometrii

Ako môže UV VIS spektrofotometria pomôcť pri vývoji vakcíny proti ochoreniu COVID-19?

UV VIS spektrofotometria umožňuje rýchlu, jednoduchú a presnú charakterizáciu a kvantifikáciu zložiek vakcíny, ako sú nukleové kyseliny (t. j. DNA/RNA), proteíny, prísady/konzervačné látky atď., keďže tieto zložky majú charakteristickú absorpciu UV VIS spektra. Môže teda ovplyvniť rýchlosť výsledkov predchádzajúcich aj následných procesov, ako aj kontroly kvality. Okrem toho je efektívnym nástrojom na kontrolu čistoty zložiek vakcíny v každom kroku jej vývoja.

Viac o využití UV VIS aplikácií pri výskume a vývoji vakcíny proti ochoreniu COVID-19 si môžete prečítať tu

Ako sa dá spektrofotometer kalibrovať?

Spoločnosť METTLER TOLEDO ponúka riešenie kalibrácie spektrofotometrov v podobe zariadení CertiRef™ a LinSet™, ktoré automatizujú skúšky potrebné na kontrolu zhody spektrofotometra s európskym a americkým liekopisom. Používatelia môžu využiť zariadenia CertiRef™, ktoré obsahujú certifikované referenčné materiály na automatické vykonávanie skúšok presnosti a opakovateľnosti vlnovej dĺžky, fotometrickej presnosti a opakovateľnosti, rozlíšenia, rozptylu svetla, fotometrického šumu, fotometrickej odchýlky a plochosti základnej hodnoty.

Zistite viac o zariadeniach CertiRef™ a LinSet™

Ako softvér LabX® UV VIS zlepší prácu so spektrofotometrom?

Softvér METTLER TOLEDO LabX® umožňuje používateľom vytvárať si vlastné pracovné postupy presne podľa svojich potrieb a dosiahnuť tak väčšiu flexibilitu. Úplne eliminuje chyby pri výpočtoch a prepise. Zabezpečuje tiež integritu dát, keďže všetky informácie vrátane všetkých overení výkonnosti a servisných údajov sa spoľahlivo ukladajú do zabezpečenej databázy. Bezpečnostné funkcie, ako sú elektronické podpisy a užívateľský manažment, pomáhajú zabezpečovať zhodu so zbierkou 21 CFR, časť 11 predpisov FDA.