Spektrofotometre – UV VIS | Mikroobjemové a kyvetové
 
Menu

Spektrofotometer UV VIS

Prístroje na UV VIS spektroskopické postupy

UV VIS spektrofotometre

Špičkový optický výkon UV VIS spektrofotometra METTLER TOLEDO Excellence je v zhode s prísnymi normami liekopisu; intuitívne rozhranie, predde...

Špičkový optický výkon UV VIS spektrofotometra METTLER TOLEDO Excellence je v zhode s prísnymi normami liekopisu; intuitívne rozhranie, preddefinované metódy a určovanie farieb sú šikovne spojené v jednom malom, robustnom prístroji. Kombinácia radovej technológie a xenónového svetelného zdroja s dlhou životnosťou umožňuje za pár sekúnd naskenovať celé spektrum a výrazne tak znižuje náklady na údržbu. Využite flexibilnú obsluhu samostatného prístroja alebo si doplňte výbavu o počítačový softvér LabX® na zabezpečenie integrity dát a na prepojenie viacparametrových systémov s inými prístrojmi METTLER TOLEDO.

Mikroobjemový spektrofotometer

UV5Nano je špecializovaný mikroobjemový spektrofotometer na vykonávanie presných a opakovateľných mikroobjemových meraní vzoriek už od 1 µl. Technológia LockPath™ bráni vysušeniu vzorky a umožňuje meranie širokého rozsahu koncentrácií. Tento výkonný, kompaktný prístroj zameraný na spektroskopické aplikácie v biologických odboroch, ponúka kyvetové aj mikroobjemové merania samotným prístrojom alebo s počítačovým softvérom LabX®.

Softvér LabX® UV VIS

Počítačový softvér LabX® UV VIS zvyšuje flexibilitu pracovných postupov a podporuje zhodu s predpismi FDA, napr. so zbierkou 21 CFR, časť 11. Kombinácia programu LabX® a spektrofotometrov Excellence umožňuje úplné prispôsobenie pracovných staníc UV VIS pracovným postupom v laboratóriu. Laboratórne riešenie vykonáva výpočty, pripravuje výkazy, spravuje údaje, šetrí čas obsluhe a manažérom v laboratóriách a zároveň eliminuje riziko chýb vznikajúcich pri prepise.

Aplikácie UV VIS spektrofotometrie

UV VIS spektrofotometre radu Excellence možno využiť v širokej škále odvetví. Striktné regulácie vo farmaceutickom odvetví a v odvetví kozmetiky pomôže naplniť spektrofotometer UV7, ktorý ponúka špičkový optický výkon a spolu s počítačovým softvérom LabX® zabezpečí integritu dát a zhodu s predpismi. V biologických odboroch a v odvetví biotechnológie oceníte preddefinované metódy spektrofotometrov UV5BioUV5Nano. V odvetviach, ktoré si vyžadujú vysoký výkon, možno automatizovať pracovné postupy a merať až do 303 vzoriek pomocou automatického podávača vzoriek InMotion.

Navštívte našu knižnicu aplikácií UV VIS spektrofotometrie a využite naše overené opisy osvedčených aplikácií v oblasti UV VIS spektrofotometrie.

V našej odbornej knižnici nájdete biele knihy, webináre, technické dokumenty a videá o UV VIS spektrofotometrii.


Spektrofotometre METTLER TOLEDO
spektrofotometer
spektrofotometer

Kyvetové UV VIS spektrofotometre

Mikroobjemová UV VIS spektrofotometria

UV VIS prístroj radu Excellence zvládne všetko – od jednoduchej kontroly kvality až po prísne farmaceutické nariadenia.
Spája dva prístroje v jednom a umožňuje mikroobjemové meranie aj meranie štandardnými 1 cm kyvetami v rámci výskumu v biologických odboroch.
 • Sken celého spektra od 190 do 1100 nm do 1 sekundy
 • Intuitívne používateľské rozhranie
 • Malé rozmery na ušetrenie cenného priestoru v laboratóriu
 • Robustná konštrukcia bez pohyblivých dielcov na nízke náklady na vlastníctvo
 • Otvorená oblasť so vzorkou na jednoduché vkladanie príslušenstva a vzoriek
 • Veľká knižnica vopred definovaných aplikácií, ktoré sú pripravené na použitie

 • Vyžaduje len 1 – 2 µl vzorky
 • Automatický výber optickej dráhy 0,1 a 1 mm umožňuje merania v širokom rozsahu koncentrácií
 • Nevyžaduje sa žiadne riedenie vzorky
 • Vopred definované metódy pre prírodovedné aplikácie, ako je napríklad analýza nukleových kyselín alebo proteínová analýza
spektrofotometer
Kalibrácia spektrofotometrov

Kyvety a príslušenstvo k UV VIS spektrofotometru

Kalibrácia UV VIS spektrofotometrov

Náš široký sortiment príslušenstva zmení váš UV VIS prístroj na systém špecializovaný pre potreby vašej aplikácie.
Pri čoraz prísnejších požiadavkách na overenie výkonu moduly CertiRef a LinSet automaticky spúšťajú skúšky v zhode s liekopisom USA a EÚ s použitím vysledovateľných referenčných látok certifikovaných...
 • Až 8 automatických meraní kyviet s modulom CuvetteChanger
 • Až 303 plne automatizovaných meraní s podávačom vzoriek InMotion™
 • Presná a rýchla regulácia teploty terminálom CuveT
 • Jednoduchá manipulácia so vzorkami pomocou čerpadla FillPalMini
 • Možno použiť rôzne druhy a veľkosti kyviet podľa účelu
 • Ušetrite obsluhe cenný čas plnou automatizáciou pracovných postupov
 • Dosiahnite presnejšie výsledky vďaka eliminácii chýb pri prepise
 • Dôveryhodné výsledky so spoľahlivými, vysledovateľnými a certifikovanými referenčnými látkami
 • Jednoduchá inštalácia s okamžitou integráciou do pracovných postupov
 • Všetkých 9 skúšok na jednom mieste – vrátane skúšky vlnovej dĺžky, fotometrickej presnosti a opakovateľnosti, rozptylu svetla, rozlíšenia atď.
 • Všetky skúšky naraz – vrátane skúšky presnosti vlnovej dĺžky, fotometrickej presnosti, opakovateľnosti a linearity, rozptylu svetla, rozlíšenia atď.
spektrofotometer

UV VIS prístroj radu Excellence zvládne všetko – od jednoduchej kontroly kvality až po prísne farmaceutické nariadenia.

spektrofotometer

Spája dva prístroje v jednom a umožňuje mikroobjemové meranie aj meranie štandardnými 1 cm kyvetami v rámci výskumu v biologických odboroch.

spektrofotometer

Náš široký sortiment príslušenstva zmení váš UV VIS prístroj na systém špecializovaný pre potreby vašej aplikácie.

Kalibrácia spektrofotometrov

Pri čoraz prísnejších požiadavkách na overenie výkonu moduly CertiRef a LinSet automaticky spúšťajú skúšky v zhode s liekopisom USA a EÚ s použitím vysledovateľných referenčných látok certifikovaných...

UV/VIS spektrofotometer s automatickým podávačom vzoriek InMotion a prietokovou celou
CuvetteChanger – UV/VIS spektrofotometer
Spektrofotometer so softvérom LabX v zhode s požiadavkami na integritu dát

Služby

+421 2 4444 1220 - 2
Kontaktovať servis

Pozrite si naše služby – prispôsobené pre vaše zariadenie

Poskytujeme servis a podporu pre meracie zariadenia po celú dobu životnosti od inštalácie cez preventívnu údržbu a kalibráciu až po opravy zariadení.

Prevádzkyschopnosť
Podpora a opravy
Výkon
Údržba a optimalizácia
Zhoda
Kalibrácia a kvalita
Odbornosť
Školenia a konzultácie

Publikácie na stiahnutie

Good UV/VIS Practices™

Najčastejšie otázky

Čo je to UV VIS spektroskopia?

UV VIS spektroskopia je jednoduchá a bežne používaná metóda založená na absorpcii svetla v danej vzorke. Na základe množstva svetla a vlnovej dĺžky absorbovanej vo vzorke (napr. podľa spektra kofeínu – nižšie) možno získať cenné informácie, ako je koncentrácia alebo čistota vzorky. Okrem toho, keďže každá látka absorbuje svetlo iným spôsobom, existuje jedinečný a špecifický vzťah medzi látkou a jej UV VIS spektrom. Spektrofotometriu tak možno použiť na identifikáciu látky.

Ako funguje UV VIS spektrofotometer?

UV VIS spektrofotometer meria intenzitu svetla prechádzajúceho cez roztok vzorky v kyvete a porovnáva ju s intenzitou svetla pred prechodom vzorkou. Hlavnými komponentmi UV VIS spektrofotometra sú svetelný zdroj, držiak vzorky, rozptyľovací prvok na oddelenie svetla rôznych vlnových dĺžok a vhodný detektor, napríklad s fotodiódou.

Prečo sa meria UV VIS spektrum?

Existuje päť hlavných dôvodov na meranie UV VIS spektra:

 • Pomocou UV VIS spektra možno identifikovať komponenty prítomné v roztoku vzorky. Konkrétnejšie, poloha vrcholu a do istej miery profil spektra umožňujú identifikáciu konkrétnych zložiek.
 • Podľa vrcholov absorpčných kriviek možno kvantifikovať skúmanú vzorku. Napríklad, z hodnoty absorbancie na vrchole krivky možno vypočítať koncentráciu vzorky.
 • Na základe vzťahu medzi absorbanciou a koncentráciou vzorky sa UV VIS spektrofotometer používa na kvantitatívne analýzy v oblasti biotechnológie, kozmetiky, farmaceutického, potravinárskeho, nápojového a chemického priemyslu a v oblasti skúšania vody.
 • Spektrum môže ukázať špecifické fyzikálne vlastnosti molekúl vzorky a umožňuje vypočítať koeficient extinkcie vzorky, ako aj bod topenia bielkovín a nukleových kyselín na základe merania UV VIS spektra pri rôznych teplotách a určiť rýchlosť reakcie na základe monitorovania absorpčného spektra ako funkcie času.
 • Poloha a profil vrcholov v spektre môže poskytnúť informácie o mikroskopickom prostredí molekúl vzorky.

V akých aplikáciách možno využiť UV VIS spektrofotometer?

 • Najjednoduchšou aplikáciou spektrofotometra je meranie pevnej vlnovej dĺžky. Ide o meranie jednej alebo viacerých vlnových dĺžok a výsledok možno uviesť vo forme absorbancie alebo transmitancie.
 • Kvantifikácia látky alebo určenie jej koncentrácie UV VIS spektrofotometrom vychádza z Lambertovho-Beerovho zákona, ktorý znie, že absorbancia roztoku je priamo úmerná koncentrácii absorbujúcej látky v roztoku a dĺžke dráhy svetla v kyvete. Vďaka tomu možno pomocou UV VIS spektrofotometra určiť koncentráciu vzorky.
 • Meraním spektra sa určí absorbancia alebo transmitancia vzorky v stanovenom rozsahu vlnovej dĺžky alebo v celom rozsahu spektra, obyčajne od 190 do 1100 nm. Z analýz, ktoré nasledujú, je najčastejšie určenie horných a dolných vrcholov krivky.
 • UV VIS spektrofotometer sa často používa na monitorovanie zmeny koncentrácie reaktantu alebo produktu meraním absorbancie pri konkrétnej vlnovej dĺžke v priebehu času. Tieto kinetické metódy sa často používajú na štúdium rýchlosti enzymatických reakcií alebo na určovanie koncentrácie konkrétnych uhľohydrátov, ako sú glukóza, fruktóza alebo laktóza.

Aký je rozdiel medzi snímacím a radovým spektrofotometrom?

 • Snímací spektrofotometer meria každú vlnovú dĺžku samostatne, a preto meranie trvá podstatne dlhší čas. Radový spektrofotometer odmeria celé spektrum za krátky čas, keďže radový detektor meria všetky vlnové dĺžky naraz.
 • Snímací spektrofotometer sníma spektrum pomocou mechanických otočných prvkov. To môže spôsobiť chyby pri reprodukcii vlnových dĺžok. Snímací spektroskopický prístroj si preto na zaručenie presnosti vlnových dĺžok vyžaduje pravidelnú kalibráciu. Radový spektrofotometer neobsahuje žiadne pohyblivé optické dielce, vďaka čomu časom nedochádza k žiadnym výkonnostným odchýlkam vplyvom mechanických nepresností.
 • Radový spektrofotometer nevyžaduje uzavretie vzorky, lebo je vďaka svojej optickej konštrukcii odolný voči okolitému svetlu.

V ktorých priemyselných segmentoch sa UV VIS spektrofotometer využíva?

Naše spektrofotometrické portfólio je navrhnuté pre viaceré priemyselné segmenty:

 • Spektrofotometre UV5Bio a UV5Nano sa obyčajne používajú vo farmaceutickom priemysle, v biologických odboroch, v biochémii a v akademickom prostredí.
 • Spektrofotometre UV7 a UV5 sa obyčajne používajú vo farmaceutickom, potravinárskom, nápojovom, chemickom, kozmetickom a petrochemickom priemysle a v akademickom prostredí.

Čo je to mikroobjemový spektrofotometer?

Mikroobjemový spektrofotometer slúži na meranie pomocou vzoriek s malým objemom (už od 1 µl). Vďaka technológii LockPath v spektrofotometri METTLER TOLEDO UV5Nano, ktorý umožňuje nastavenie dĺžky dráhy buď 0,1, alebo 1 mm, možno aj vzorky s vysokou koncentráciou merať bez ďalšieho riedenia.

Ktoré aplikácie pre biologické odbory sú k dispozícii v spektrofotometri METTLER TOLEDO?

 • Spektrofotometre METTLER TOLEDO UV5Nano a UV5Bio ponúkajú širokú zbierku aplikácií pre biologické odbory, ako napríklad:
  • Kvalitatívna analýza DNA, RNA a bielkovín
  • Kvantitatívna analýza DNA, RNA a bielkovín
  • BCA, Bradfordova a Lowryho metóda a ďalšie kolorimetrické analýzy bielkovín
  • Predkonfigurované farbivá a možnosť pridať vlastné farbivá
  • Oligo kalkulačka na určovanie koncentrácie oligonukleotidov DNA a RNA
  • OD600 na živé bunky
 • Okrem toho spektrofotometre UV5Bio a UV7 ponúkajú kinetické metódy na meranie enzýmovej kinetiky
 • Ak chcete viac informácií o aplikáciách spektrofotometrov METTLER TOLEDO pre biologické odbory, stiahnite si súpravu nástrojov pre biologické odbory.

Ako skontrolovať, či spektrofotometer funguje presne a podľa noriem liekopisu?

Spoločnosť METTLER TOLEDO ponúka riešenie na overenie výkonnosti v podobe jednotky CertiRef™, ktorá je najefektívnejším spôsobom, ako skontrolovať, či spektrofotometer funguje podľa požiadaviek liekopisu. Toto príslušenstvo automaticky vykonáva skúšky presnosti a opakovateľnosti vlnovej dĺžky, fotometrickej presnosti a opakovateľnosti, rozlíšenia, rozptylu svetla, fotometrického šumu, fotometrickej odchýlky a plochosti základnej hodnoty.

Ako softvér LabX® UV VIS zlepší prácu so spektrofotometrom?

Softvér METTLER TOLEDO LabX umožňuje používateľom vytvárať si vlastné pracovné postupy presne podľa svojich potrieb a dosiahnuť tak väčšiu flexibilitu. Úplne eliminuje chyby pri výpočtoch a prepise. Zabezpečuje tiež integritu dát, keďže všetky informácie vrátane všetkých overení výkonnosti a servisných údajov sa spoľahlivo ukladajú do zabezpečenej databázy. Bezpečnostné funkcie, ako sú elektronické podpisy a užívateľský manažment, pomáhajú zabezpečovať zhodu so zbierkou 21 CFR, časť 11 predpisov FDA.

Automated Performance Verification – Advances in UV VIS Spectroscopy
Salt Content Determination Guide
UV/VIS Spectrophotometry Fundamentals Guide
Life Science Toolbox for UV/VIS Spectroscopy
Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.