Termická analýza | METTLER TOLEDO

Prístroje Excellence na termickú analýzu

Systémy na charakterizáciu materiálu

Termická analýza predstavuje skupinu techník, pri ktorých sa merajú fyzikálne vlastnosti látok ako funkcia teploty alebo času, pričom je látka vystavená regulovanému pôsobeniu teploty. Systémy METTLER TOLEDO na termickú analýzu sú ideálnou voľbou do manuálnej aj automatickej prevádzky a poskytujú presné a spoľahlivé výsledky pre potreby akademického výskumu a priemyselného vývoja, ako aj záruky kvality či výroby.

Zavolajte nám pre individuálnu ponuku
Prístroje na termickú analýzu
Softvér STARe
Analyzátor vlhkosti
+421 2 4444 1220 - 2
Kontaktovať servis
Prevádzkyschopnosť
Podpora a opravy
Výkon
Údržba a optimalizácia
Zhoda
Kalibrácia a kvalita
Odbornosť
Školenia a konzultácie

FAQs

Čo je to termická analýza?

Podľa Medzinárodnej konfederácie pre termickú analýzu a kalorimetriu (ICTAC) predstavuje termická analýza skupinu techník, pri ktorých sa merajú fyzikálne vlastnosti látok ako funkcia teploty alebo času, pričom je látka vystavená regulovanému pôsobeniu teploty.

 

Aké techniky termickej analýzy existujú?

Termická analýza pozostáva zo série vzájomne sa doplňujúcich techník. Voľba konkrétnej techniky závisí od toho, ktoré vlastnosti sa skúmajú. Existujú tieto techniky:

  • Diferenčná skenovacia kalorimetria (DSC): slúži na meranie tepelného toku prúdiaceho do vzorky alebo von z nej. Elektródy poskytujú výstup vo wattoch (W).
  • Termogravimetrická analýza (TGA): slúži na meranie zmien hmotnosti. Elektródy poskytujú výstup v miligramoch (mg).
  • Termomechanická analýza (TMA): slúži na meranie zmien dĺžky vzorky. Výstup elektród je v mikrometroch (µm).
  • Dynamická mechanická analýza (DMA): slúži na meranie (elastického/stratového) modulu materiálu (jednotkou je Pascal (Pa)) ako funkcie času, teploty alebo frekvencie. Doplnkovým výstupom je bezrozmerný vypočítaný stratový činiteľ – tangens delta.
  • Termooptická analýza (TOA): poskytuje vizuálnu pomôcku na sledovanie fyzikálnych účinkov počas merania v rámci termickej analýzy. Optické zariadenie možno pridať na zariadenie DSC, HP DSC alebo na Koflerov blok.

 

Aké termické udalosti a vlastnosti materiálov možno analyzovať pomocou termickej analýzy?

Termická analýza je nápomocná pri skúmaní vlastností a zmien, ako sú sklovitý prechod (Tg), bod topenia (Tm), vyparovanie, kryštalizácia, zmeny skupenstva, rozklad, koeficient tepelnej rozťažnosti, zmena rozmerov, elastický modul (G’), modul straty (G’’), stratový činiteľ (tan delta), entalpia a kinetika reakcií, vplyv prísad, zloženie, tepelná stabilita, teplota mäknutia a vulkanizačné reakcie.