Smältpunktsinstrument | Snabba och korrekta resultat | METTLER TOLEDO

Smältpunktsapparat

Automatisk smältpunkt, kokpunkt, molnpunkt och slip melting point

Ett smältpunktssystem är ett analysinstrument som används för att bestämma solida kristallina ämnens smältpunkt. Vid smältpunkten ändras ljusgenomsläppningen genom provet som detekteras automatiskt med Excellence-smältpunktssystemen från METTLER TOLEDO. Förutom smältpunkt erbjuder de mångsidiga MP80 Excellence-smältpunktssystemen automatisk bestämning av ytterligare fysiska egenskaper, såsom kokpunkt, molnpunkt och slip melting point.

Ring för offert
Filtrera:Clear All

Comparison

Advantages of the Melting Point Apparatus

020-25 58 80
Ring service
Drifttid
Support & Reparation
Optimering
Underhåll & optimering
Kvalitetstandard
Kalibrering & Kvalitet
Expertis
Utbildning & Rådgivning

FAQs

Vad är en digital smältpunktapparat?

Ett digitalt smältpunktsinstrument använder en ugn och en videokamera. Ändringen i ljusgenomsläppning i förhållande till ugnstemperatur mäts för smältpunktsdetektering. Denna smältpunktsmätning sker digitalt, och minskar operatörens påverkan väsentligt. Upp till 6 prover kan mätas samtidigt med en precision på ner till 0,2 °C genom att använda korta uppvärmnings- och kylningstider. Med sin kompakta storlek passar smältpunktsmätaren från METTLER TOLEDO bra på alla laboratoriebänkar.

Lär dig mer om smältpunktsmätningar

Hur fungerar en digital smältpunktapparat?

Ett smältpunktssystem från METTLER TOLEDO representeras i principdiagrammet nedan.

Detta system är en kombination av en ugn och en videokamera.
Smältpunkt fastställs genom att provet värms upp. Ugnen används för att styra temperaturen under en analys. Temperaturstyrning och -registrering genomförs med en digital platinasensor.
Provet ligger inuti en glaskapillär som sätts in i ugnen. Under uppvärmning, när smältning inträffar, förändras ljusgenomsläppningen genom provet: När materialet är solitt och ogenomskinligt, släpps mindre ljus genom substansen. När ett material är flytande och mer transparent släpps mer ljus igenom. Denna förändring i ljusgenomsläppning kan enkelt fastställas med en videokamera, vilket gör detta till ett tillförlitligt sätt att detektera smältpunkten för ett ämne, så att smältpunkten kan fastställas helt automatiskt.
Alla resultat, mätdata och videofiler lagras på smältpunktssystemet och en labbrapport kan genereras helt automatiskt.

Vilka prover kan mätas med en digital smältpunktapparat?

Bestämningen av smältpunkten kan utföras för kristallina pulverprover. Provet som undersöks måste vara helt torrt, homogent och i pulverform. Fuktiga prover måste torkas först. Grovt kristallint prov och icke-homogena prover måste finmalas i en mortel.

Vad består en tillbehörslåda för smältpunkt av?

För provberedningen mals en torr pulversubstans i en mortel och fylls i kapillärrören, som sedan stoppas in i ugnen. Tillbehörslådan för smältpunkt från METTLER TOLEDO innehåller allt du behöver för korrekt och reproducerbar provberedning.

Tillbehörslådan för smältpunkt är en del av MP90-standardleveransen och är ett mycket rekommenderat tillvalstillbehör för instrumenten MP55, MP70 och MP80.

Tillbehörslådorna för smältpunkt finns tillgängliga med standardmässiga eller USP-referenssubstanser. Tillbehörslådan för smältpunkt innehåller två satser med 150 smältpunktskapillärrör vardera, tre METTLER TOLEDO-smältpunktreferensämnen eller USP-smältpunktsreferensstandarder, en mortelstöt och mortel av agat, pincett och 5 kapillärfyllningsverktyg.

Hur kalibrerar och justerar du en digital smältpunktapparat?

Om vi vill säkerställa att smältpunktsanalysatorn levererar korrekta resultat, måste vi verifiera dess mätprecision. Eftersom det inte är möjligt att mäta provtemperaturen direkt med en certifierad termometer kontrolleras temperaturprecisionen med referensämnen, helst med certifierade temperaturvärden. På så sätt kan vi jämföra nominella värden, inklusive toleranser, med verkliga uppmätta värden.

Om kalibreringen misslyckas, vilket betyder att de uppmätta temperaturvärdena inte motsvarar de certifierade nominella värdenas intervall för respektive referensämne, så måste instrumentet justeras.

Instrumentet ska justeras med minst två referensämnen som omfattar hela smältintervallet som krävs. Kalibreringen ska utföras med minst ett referensämne som har en smältpunkt som ligger inom det erforderliga temperaturintervallet. Den nya justeringen ska kontrolleras med ett annat referensämne än det som användes för justering.

Vi rekommenderar starkt att du använder METTLER TOLEDO-smältpunktsstandarder för kalibrering och justering av METTLER TOLEDO-smältpunktsinstrument. Varje smältpunktsreferensämne levereras med ett certifikat och både nominella farmakopé- och termodynamiska smältpunkter angivna på etiketten. Ämnen identifieras säkert med två streckkoder som visar påfyllningskod och partinummer.

Dessutom erbjuder METTLER TOLEDO ett verifieringspaket för smältpunktsprestandan som kallas MP VPac™, och som innehåller förfyllda och förseglade kapillärrör för användning vid instrumentverifiering.

Hur mycket av ämnet måste jag fylla på i kapillärrören? Hur kan jag kontrollera påfyllningshöjden?

Nyckeln till bra resultat är noggrann och exakt provberedning. Förbered dina prover så att mängden av ämnet är samma i alla kapillärrör. Små mängdskillnader kan orsaka avvikelser i de uppmätta smältpunktstemperaturerna.

Kontrollera kapillärrörens påfyllningshöjd med hjälp av linjerna markerade på provberedningsverktyget för smältpunkt. För korrekta mätningar ska den optimala påfyllningshöjden på 3 mm observeras.

Provberedningsverktyget erbjuder många möjligheter för att kontrollera påfyllningshöjden för ditt ämne. Se Bild 1 för ett exempel på uppskattning av olika påfyllningshöjder. För bästa resultat är det viktigt att det smälta ämnet täcker hålen för detektering av genomsläppningsljus.

Bild 1: Provberedningsverktyg: markeringar för påfyllningshöjd
Bild 1: Provberedningsverktyg: markeringar för påfyllningshöjd

 

 

Bidrar Excellence-smältpunktssystemen från METTLER TOLEDO till efterlevnad av regelverk för bestämning av smältpunkt, såsom europeiska farmakopén 2.2.14, USP kapitel <741>, japanska farmakopén 2.60?

Smältpunktsinstrument från METTLER TOLEDO överensstämmer helt med de flesta officiella standarder för bestämning av smältpunkt, bland annat: 

  • Amerikanska farmakopén USP <741>
  •  Japanska farmakopén JP 2.60
  • Europeiska farmakopén Ph.Eur. 2.2.14 och 2.2.60
  • Kinesiska farmakopén ChP 0612
  • Internationella farmakopén WHO 1.2.1
  • ASTM D1519
  • Japanska insdustristandarden JIS K0064 och K4101


Detaljerad information om Excellence-smältpunktssystem vad beträffar internationella normer och standarder finns på www.mt.com/MPDP-norms

Uppfyller smältpunktsapparaten från METTLER TOLEDO 21 CFR del 11?

Excellence-smältpunktsapparaten kan anslutas till LabX-laboratorie-PC-programvaran från METTLER TOLEDO för analytiska instrument och vågar. Den här robusta programvaran driver smältpunktssystemet med automatiserad datahantering, hög processäkerhet och fullständig SOP-vägledning.
LabX aktiverar full integrering av analysdata till andra laboratoriesystem, såsom LIMS och ERP, som kan hjälpa ditt laboratorium efterleva regelverk och vara redo för revision. LabX stödjer dig helt med programvaruvalidering och överensstämmelse inklusive 21CFR del 11, EU GMP bilaga 11 och ISO 17025.

Vad är farmakopékraven för bestämning av smältpunkt?

En översikt över farmakopéns krav för bestämning av smältpunkt : 

Använd kapillärrör med diametrar mellan 1,3–1,8 mm och väggtjocklekar från 0,1–0,2 mm. Applicera en konstant uppvärmningshastighet på 1 °C/min. Om inte något annat anges registreras temperaturen i de flesta farmakopéer i slutet av smältningen vid punkt C, när det inte finns något fast ämne kvar (vilket motsvarar övergångspunkten). Farmakopéer som United States Pharmacopeia (USP) kräver bestämning av smältningsintervallet, där punkt A (motsvarar kollapspunkten) och C används för bestämning av temperatur. Den registrerade temperaturen representerar uppvärmningsstativets temperatur, som kan vara ett oljebad eller ett metallblock, i vilket termoelementet är placerat.

Läs mer om hur lokala och internationella farmakopéer efterlevs för bestämning av smältpunkt

Är det möjligt att utföra andra mätningar än bestämning av smältpunkt med smältpunktsinstrument från METTLER TOLEDO?

Alla smältpunktsinstrument kan även mäta smältningsintervallet. Instrumentmodellerna MP55 och MP80 kan användas för olika uppgifter. MP55 kan användas för att fastställa smältpunkter och slip melting points. På MP80 kan man förutom smältpunkt även mäta kokpunkt, molnpunkt och slip melting point.

I detalj erbjuder smältpunktssystemen MP55 och MP80 från METTLER TOLEDO möjligheten att utföra följande tillämpningar:

Kokpunktsmätning:
MP80 agerar som en automatisk kokpunktsapparat enligt följande mätprincip: För att fastställa kokpunkten, som är temperaturen vid vilken en fasövergång från vätska till gas inträffar, pipetteras ca 100 µl av provet i ett glasrör. Ett mindre kokpunktskapillärrör stoppas sedan in i det fyllda röret för att undvika att vätska överhettas, vilket skulle orsaka fördröjd kokning och öka felaktiga avläsningar. Provet läggs sedan i kokpunktsinstrumentet och metoden startas. Temperaturen stiger och gasbubblor formas i vätskan och flyter upp till ytan. Dessa uppåtstigande bubblor reflekterar ljuset från den inbyggda ljuskällan och detekteras individuellt. Bubblornas frekvens mäts och används som bas för att bestämma kokpunkten. Omgivningstrycket mäts med en inbyggd kalibrerad barometer och kompensation till trycket på havsnivå beräknas automatiskt och tillämpas på resultaten.  

Molnpunktsmätning:
MP80 agerar som en automatiskt molnpunktsapparat enligt följande mätprincip: En lösnings molnpunkt motsvarar temperaturen över vilken ett prov blir grumligt. Bestämning av molnpunkt utförs vanligtvis med en 1 % viktspädning av den undersökta substansen i vatten. Ca 100 µl av provet pipetteras i ett glasrör och stoppas in i molnpunktstestaren. Den undersökta lösningen är genomskinlig i början av experimentet och när molnpunkten uppnås blir lösningen grumlig. Denna turbiditet övervakas via detektering av överfört ljus – ju högre temperatur över molnpunkten, desto grumligare blir lösningen, och därför släpps allt mindre ljus genom lösningen. Automatisk detektering av minskningen av överförd ljusintensitet med en videokamera är nyckeln för att uppnå upprepbara och tillförlitliga molnpunktsresultat.

Mätning av slip melting point:
MP55 och MP80 agerar som automatiska instrument för fastställning av slip melting point enligt följande mätprincip: För att fastställa slip point för t.ex. fetter, oljor och vax, doppas ett inre kapillärrör för slip melting point som innehåller en kolumn av prover i vatten, som sedan värms upp med en specifik hastighet. Temperaturen vid vilken kolumnen fett observeras börja stiga i det inre kapillärröret – på grund av en kombination av flytförmåga och kolumnens smälta yttre yta – registreras som slip melting point. Substansens slip melting point utvärderas genom digital analys av bilder. När kolumnen med substans börjar förflytta sig uppåt, fastställer bildbearbetningsalgoritmen slip melting point helt automatiskt.