Spektrofotometrar – UV Vis | Mikrovolym och kyvettbaserade

UV Vis-spektrofotometer

Instrument för UV Vis-spektroskopiska arbetsflöden

Med liten storlek och ingen uppvärmningstid tar fullständiga spektrumskanningar bara en sekund. I våra spektrofotometrar kombineras matristeknologi med en hållbar xenonlampa, vilket ger betydligt lägre underhållskostnader. Dra nytta av flexibiliteten med ett fristående instrument eller utrusta din bänk med LabX®-programvara för att säkerställa dataintegritet (FDA 21 CFR del 11). Du kan också bygga multiparametersystem som ansluter till andra METTLER TOLEDO-instrument.

Ring för offert
View Results ()
Filter ()

Lägg till en eller två andra produkter i jämförelse

Advantages

020-25 58 80
Ring service
Drifttid
Support & Reparation
Optimering
Underhåll & optimering
Kvalitetstandard
Kalibrering & Kvalitet
Expertis
Utbildning & Rådgivning

Frågor och svar

Hur fungerar Excellence-spektrofotometrarna från METTLER TOLEDO?

Våra spektrofotometrar mäter intensiteten på ljuset innan och efter att det passerat genom en provlösning i en kyvett, baserat på matristeknik. Huvudkomponenterna som ingår är en ljuskälla (t.ex. Xenonlampa), en provhållare, en dispenseringsenhet för att separera ljusets olika våglängder och en lämplig detektor, till exempel en fotodioddetektor. Se vår video nedan för att lära dig mer.

Våra spektrofotometrars arbetsprincip baseras på följande steg:

Blankprov som mäter intensiteten av ljus som passerar genom lösningsmedlet:

 1. Lösningsmedlet (t.ex. vatten eller alkohol) hälls i en lämplig transparent och icke-ljusabsorberande behållare – en kyvett.
 2. En ljusstråle som utsänds av ljuskällan passerar genom kyvetten med lösningsmedlet.
 3. Det utsända ljusets intensitet vid olika våglängder mäts sedan av en detektor bakom kyvetten och registreras.

 

Efter blankprov mäts ett prov:

 1. Ett prov upplöses i lösningsmedlet och hälls i kyvetten.
 2. En ljusstråle som utsänds av ljuskällan passerar genom kyvetten med provet.
 3. När ljuset passerar genom kyvetten absorberas det delvis av provmolekylerna i lösningen.
 4. Det utsända ljuset mäts sedan av detektorn.
 5. Ljusintensiteten är olika på olika våglängder och beräknas genom att dividera provlösningens utsända intensitet med motsvarande blankprov. Denna kvot lagras sedan av en registreringsenhet.

Vilka är tillämpningarna för en UV Vis-spektrofotometer?

Läkemedelsindustrin

UV Vis-instrument bidrar mycket till både kvalitativa och kvantitativa analysprocesser och behövs för att kontrollera renhet och dos för en aktiv ingrediens i läkemedelsprodukter (API). Till exempel kan API-analys av ibuprofen utföras snabbt med hjälp av en UV Vis-spektrofotometer för att fastställa extinktionskoefficienten vid 264 och 273 nm för både standarden och provet. Skillnaderna mellan standarden och provet, beträffande extinktionskoefficienternas procentandel, fungerar som kvalitetskontrollkriterier, och måste enligt monografin över den amerikanska farmakopén (USP) understiga 3,0 %.

Bioteknikindustrin

UV Vis-spektrofotometri är en standardmetod som används dagligen i biotekniklaboratorier. Den kan användas för att fastställa koncentrationen av nukleinsyror och protein (t.ex. med hjälp av absorbansen A260 och A280), eller kontrollera renheten av DNA (t.ex. genom att använda absorbanskvoten 260/280). Genom att använda andra våglängder på det synliga spektrumet, t.ex. 595 nm för Bradford-analysen och 750 nm för Lowry-analysen, kan proteininnehållet i biologiska prov kvantifieras.

Dessutom mäts ett cellodlingsprovs optiska densitet som mäts vid en våglängd på 600 nm, alltså OD600, med UV-spektroskopi för att uppskatta antalet bakterier eller andra celler (t.ex. Escherichia coli).

Läs mer i vår broschyr om tillämpningar inom biovetenskap.

Livsmedelsindustrin

UV Vis-spektroskopi används för att övervaka och förbättra produktkvalitet. Till exempel klassificeras olivolja genom att observera absorbansen i en 1 %-lösning i isopropanol mellan 200 och 400 nm, eftersom förhöjda absorbansnivåer inom detta område indikerar oxiderad olja och därmed försämrad kvalitet.

Föroreningar såsom bakterietillväxt i vin kan resultera i en ändring av vinets färg som kan utvärderas med UV Vis-spektroskopi.

Mätningar med spektrofotometri används också allmänt i ölbryggerier för övervakning av kvalitetskontroll. Färg, beska, iso-alfa- och alfa-syror, totala kolhydrater och fritt aminokväve (FAN) mäts ofta.

Läs mer i vår broschyr om tillämpningar inom ölanalys

Kemiindustrin

UV-absorptionsspektroskopi är en av de bästa metoderna för att fastställa renheten av organiska lösningar. Ett exempel i kemiindustrin är kontrollen av alkoholrenhet, som kan förorenas av bensen. Bensen absorberar ljus vid 280 nm, medan alkohol absorberar det vid 210 nm. En extra topp vid 280 nm på spektrumet kan indikera bensenförorening.

I kemiindustrin mäts färg ofta med spektrofotometer. Till exempel platinakoboltvågen (Pt/Co) för klara vätskor, beskrivs i ASTM D1209-metoden, är tillämplig för visuell mätning av färgen på kemikalier och petrokemikalier såsom glycerol, mjukgörare, lösningsmedel, koltetraklorid och lacknafta.

Allmännyttiga tjänster

En spektrofotometer är det idealiska instrumentet för fotometrisk analys av vatten och avloppsvatten hos allmännyttiga företag och institutioner. Den kan mäta hundratals parametrar med hög precision (t.ex. COD, ammonium, hårdhet, klor, etc.) och ger snabba resultat för att säkerställa kvalitetskontroll i rätt tid.

Dessutom är det ett krav för många kraftverk att övervaka joner på ppb-nivå (t.ex. järn, silikat), vilket kan göras med en spektrometer utan behov av korrigering av pannan.

Läs mer om UV Vis-vattenprovning

Vad är skillnaden mellan en skanning och en array-spektrofotometer?

UV Vis-spektrofotometrar kan klassificeras i två kategorier enligt geometrin för komponenterna i det optiska systemet vid registrering av spektrum:

 • Skanningsspektrofotometer
 • Array-spektrofotometer

En skannings-UV Vis-enhets spektrum erhålls genom att kontinuerligt ändra våglängden (d.v.s. skanning) på ljuset som separat passerar genom provet. Detta görs genom att rotera ett reflektionsgaller, såsom visas i figuren nedan. I en array-spektrofotometer diffrakteras hela ljusets spektrum som passerar genom ett prov av ett reflektionsgaller efter kyvetten. Den tas sedan emot av en matrisdetektor (t.ex. CCD-sensor). Detta möjliggör samtidig mätning av ljusets alla våglängder på kort tid. Resultatet är att array-spektrofotometrarna kan leverera en fullständig skannings spektrum (t.ex. 200–800 nm) inom flera sekunder, medan det tar minst flera minuter för en skanningsspektrofotometer att slutföra samma uppgift.

Ett skanningsspektroskopiinstruments mekaniskt roterande element kan påverka en våglängds precision och reproducerbarhet. Det krävs regelbunden omkalibrering och medför underhållskostnader för att undvika detta. En array-spektrofotometer har inte några rörliga optiska delar, vilket innebär att våglängdsavvikelser på grund av mekaniska oklarheter inte uppträder.

En ytterligare fördel med ett array-spektroskopiinstrument är dess immunitet mot omgivande ljus på grund av dess optiska design, vilket innebär att det inte kräver en stängd provkammare, vilket gör det lättare att byta prov.

Vilka är skillnaderna mellan en tungsten-halogenlampa, deuteriumlampa och xenonlampa?

En tungsten-halogenlampa är den vanligaste ljuskällan i spektrofotometrar. Den består av en volframglödtråd innesluten i en glaskula och en halogendel för att återvinna avdunstad volfram. Den ger ett användbart våglängdsområde från 330 till 1 100 nm i det synliga till nästan infraröda området och har en livslängd på cirka 3 000 timmar.

En deuteriumlampa är en urladdningsljuskälla med gasformigt deuterium förseglat inuti en glödlampa. En deuteriumlampa täcker det ultravioletta området från 190 till 450 nm med en jämn ljusintensitetsfördelning och har en livslängd på cirka 1 000 timmar.

De två lamporna kombineras ofta för att täcka hela UV- och synligt ljus-området.

En xenonlampa är en urladdningsljuskälla med xenongas förseglad inuti en glödlampa i kvartsglas. Den ger ett kontinuerligt spektrum från ultraviolett till nästan infrarött, från 190 till 1 100 nm. Xenon-blixtlampor genererar ljus genom pulserad tändning, som integreras över en definierad tidsperiod för att uppnå en fullständig spektrumskanning. De behöver ingen uppvärmningstid. Den pulserade ljusgenereringen alstrar låg värme och livslängden är lång, upp till 5 500 timmar, motsvarande 50 Hz-blixtar vid konstant drift. Användningen av xenon-lampor betyder mindre behov av underhåll och längre livslängd för lampan.

FastTrack™-tekniken från METTLER TOLEDO består av en xenon-blixtlampa, kvartsglasfiber och en matrisuppsättning.

Vilka är skillnaderna mellan METTLER TOLEDO:s UV5 och UV7 och vilken skulle passar mitt labb?

UV5-spektrofotometern är enkel att använda och snabb. Den levererar spektrumskanningar inom en sekund. Det finns två mätalternativ att välja mellan, Direkta mätningar och Metoder, som styrs via den intuitiva One Click™-pekskärmen. Vår spektrofotometer är snabb, vilket sparar tid i dina arbetsflöden för UV Vis-analys inom kvalitetskontroll, vattentestning och färgmätning.

UV7 har samma funktioner som UV5, men har testats enligt europeiska och amerikanska farmakopéer och har ett antal förprogrammerade metoder. Detta ger avancerade automatiseringsmöjligheter för prestandakvalifikation baserat på METTLER TOLEDO:s etablerade metoder som passar strikt reglerade industrier, t.ex. läkemedelsindustrin. Den stödjer 21 CFR del 11 och dataintegritetsefterlevnad med LabX-programvaran.

Titta på videon nedan för att lära dig mer om de två lägena: Direkt mätning och Metoder.

Vilka är skillnaderna mellan METTLER TOLEDO:s UV5Bio och UV5Nano? Vad är en spektrofotometer för mikrovolym?

UV5Bio är en kyvettbaserad spektrofotometer avsedd för tillämpningar inom biovetenskap. Den har en förinstallerad metodsamling med 22 fördefinierade bio-tillämpningar såsom Bradford-analys, Lowry-analys, OD600 och enzymkinetik. UV5Bio är kompatibel med en rad tillbehör, såsom temperaturkontrollenheter som ger möjlighet till temperaturberoende analys (t.ex. proteindenaturering, enzymkinetikstudier, DNA-smältningstemperatur, lipasaktivitet, etc.).

U5Nano har också förinstallerade applikationer för biovetenskap, och är en mikrovolymspektrofotometer som bara behöver små provvolymer (ner till 1 µl). UV Vis-mätningarna kan utföras på mikrovolymplattformen eller i en kyvett. Mycket koncentrerade prover, till exempel upp till 15 000 ng/µl av dsDNA, kan också mätas utan ytterligare utspädning, tack vare LockPath-tekniken som är inbyggd i UV5Nano. Passagelängden kan ställas in till antingen 0,1 eller 1 mm.

Titta på videon nedan för att lära dig mer om mikrovolym-UV/VIS-spektroskopi – LockPath-tekniken.

Vilka metoder inom biovetenskap finns tillgängliga på en METTLER-TOLEDO-spektrofotometer?

 • METTLER TOLEDO UV5Nano- och UV5Bio-spektrofotometrar erbjuder en stor samling av metoder inom biovetenskap, till exempel:
  • Kvalitativ analys av DNA, RNA och proteiner
  • Kvantitativ analys av DNA, RNA och proteiner
  • BCA, Bradford, Lowry och andra kolorimetriska proteinanalyser
  • Förkonfigurerade färgämnen och möjlighet att lägga till anpassade färgämnen
  • Oligo-kalkylator för koncentrationsbestämning av DNA- och RNA-oligos
  • OD600 för levande celler  
 • UV5Bio- och UV7-spektrofotometrarna erbjuder dessutom kinetiska metoder för utförande av enzymkinetik
 • Ladda ner verktygslådan för biovetenskap för mer information om tillämpningar inom biovetenskap med METTLER TOLEDO-spektrofotometrar.

Vilka färgskalor och -nummer tillhandahåller METTLER TOLEDO:s spektrofotometrar?

Flera förinstallerade färgskalor såsom APHA, Gardner, Saybolt, CIELAB, EBC och ASBC ingår i METTLER TOLEDO:s spektrofotometrar, vilket gör dem till en idealisk lösning för färgmätningar av transparenta vätskor.

APHA-färgrymden (synonym med Pt-Co och Hazen), samt Gardner-färgskalan, kvantifierar gulheten hos nästan klara ämnen och används därför till att fastställa renhet och kvalitet, eller graden av nedbrytning av ett ämne.

CIELAB uttrycker färg med tre värden: L* för  ljushet, a* för grönt till rött och b* för blått till gult. Denna färgskala används för att säkerställa en konstant färg på vätskor, såsom färger, smakämnen etc.

Saybolt-färgskalan används för klassificering av ljusa petroleumprodukter. Saybolt-färgen är en indikator på kvalitet eller föroreningsgrad för produkter som bensin, flygbränsle etc.
Färgskalorna EBC och ASBC används för att fastställa färgen på öl, som karakteriserar öltyper.

Lär dig mer om färgmätningar här

Hur kan temperaturkänsliga prover analyseras med en spektrofotometer?

METTLER TOLEDO:s termostatenhet utökar spektrofotometerns funktioner till tillämpningar som kräver stor precision för temperatur och reproducerbarhet, t.ex. proteinanalys, enzymaktivitet och DNA-smältpunkt. Med detta tillbehör är det möjligt att kontrollera temperaturvillkoren för ett prov i intervallet 4–95 ºC före, under eller efter spektroskopisk mätning.

Lär dig mer i guiden om temperaturkontroll för UV Vis-spektrofotometri

Hur kan UV Vis-spektrofotometri vara till hjälp under utvecklingen av ett vaccin mot covid-19?

UV Vis-spektrofotometri ger snabb, enkel och precis karakterisering och kvantifiering av vaccinkomponenter såsom nukleinsyror (d.v.s. DNA / RNA), proteiner, tillsatser/konserveringsmedel, etc., eftersom komponenterna har karakteristisk absorption på spektrumen för UV- och synligt ljus. Därför kan den ha en inverkan på tid-till-resultat för processer både nedströms och uppströms, liksom på kvalitetskontroll. Vidare är den ett effektivt verktyg för renhetskontroll av vaccinkomponenter i varje utvecklingssteg.

Lär dig mer om UV Vis-tillämpningar i FoU för covid-19 vaccin här

Hur kan en spektrofotometer kalibreras?

METTLER TOLEDO erbjuder en lösning för spektrofotometerkalibrering i form av CertiRef™- och LinSet™-enheterna som automatiserar de test som krävs för att kontrollera huruvida din spektrofotometer uppfyller kraven i europeiska och amerikanska farmakopéer. Användare kan använda CertiRef™-enheterna, som innehåller certifierade referensmaterial (CRM) för att automatiskt utföra tester för våglängdsnoggrannhet och upprepbarhet, fotometrisk noggrannhet och upprepbarhet, upplösning, ströljus, fotometriskt ljud och drift samt baslinjens planhet.

Lär dig mer här om CertiRef™- och LinSet™-enheterna

Hur drar min spektrofotometer nytta av LabX® UV Vis-programvaran?

METTLER TOLEDO LabX®-programvaran gör det möjligt för användare att ha större flexibilitet genom att skapa anpassade arbetsflöden för användarens exakta behov. Beräknings- och transkriptionsfel undviks helt. Den säkerställer även dataintegritet med all information som lagras i en säker databas, inklusive alla prestandaverifieringar och -tjänster. Med säkerhetsfunktioner som t.ex. elektroniska signaturer och användarhantering kan föreskrifterna från FDA 21 CFR del 11 följas.