Analytické váhy pro laboratoře

Analytické váhy

Vysoce výkonné váhové vybavení pro laboratoře

Analytické váhy jsou velmi přesné vážicí přístroje. Vzhledem k citlivosti vysoce výkonného snímače hmotnosti jsou analytické váhy vybaveny ochranným krytem proti proudění vzduchu, který zajišťuje stabilní vážicí prostředí. Díky kapacitě od 52 do 520 g a odečitatelnosti od 0,002 do 1 mg patří mezi běžné aplikace analytických vah příprava vzorků a standardů, recepturování, rozdílové vážení, stanovení hustoty a rutinní zkoušky pipet.

Zavolejte nám pro individuální nabídku
View Results ()
Filter ()

Přidejte 1 nebo 2 další produkty k porovnání

Výhody analytických vah METTLER TOLEDO

+420 226 808 163
Kontaktovat servis

FAQs

 1. Co je analytická váha?
 2. Jak běžná analytická váha funguje?
 3. Jak analytickou váhu používat?
 4. Jaký je rozdíl mezi vynulováním a tárou?
 5. Kde se analytické váhy používají? Ve kterých aplikacích se analytické váhy běžně uplatňují?
 6. Jak vybrat analytickou váhu vhodnou pro naši vážicí aplikaci?
 7. Jak lze výsledky vážení přenést do počítače či jiného zařízení?
 8. Analytická váha vs. váha pro zatížení shora – jaký je mezi nimi rozdíl?
 9. Jaký je rozdíl mezi analytickou váhou a mikrováhou?
 10. Musíme naše analytické váhy kalibrovat?
 11. Jak bychom měli při kalibraci naší analytické váhy postupovat?
 12. Co je to nejistota měření váhy?
 13. Jaká je nejistota analytické váhy?
 14. Jaká je u analytické váhy minimální navážka?
 15. Jaká je preciznost a přesnost analytické váhy? Jaký je mezi nimi rozdíl a jak je testovat?
 16. Jakým způsobem ovlivňuje analytickou váhu statická elektřina?
 17. Jak mohu eliminovat elektrostatický náboj?
 18. Co je laboratorní dávkovač kapalin a jak se používá při vážení?
 19. Jaký je rozsah váživosti analytické váhy?
 20. Analytické váhy s váživostí 200 g – jak lze rychle zjistit váživost analytické váhy?
 21. Co znamená písmeno C v názvu modelu analytických vah XPR226CDR?
 22. Co je to 5místná stupnice a k čemu se obvykle používá?
 23. Jaká je maximální a minimální hmotnost, kterou lze vážit na analytické váze?
 24. Co je bublina analytické váhy a k čemu se používá?
 25. Kde lze na analytických vahách vyvažovací bublinu najít?
 26. Jaké typy analytických vah jsou k dispozici?
 27. Jaké typy vah jsou k dispozici?
 28. Co je to digitální analytická váha?
 29. Co je to rozdělení stupnice (d) a ověřovací rozdělení stupnice (e)?

Co je analytická váha?

Analytická váha, nebo také poloanalytická váha, je typem laboratorního přístroje, který měří hmotnost s vysokou přesností, obvykle s odečitatelností na 0,1 mg (čtyři desetinná místa) nebo menší. Analytická váha má vysoce citlivý snímač hmotnosti, a je proto vybavena ochranným krytem proti proudění vzduchu, který chrání vzorek a nádobu před prouděním vzduchu, jež by mohlo způsobit nestabilitu a nepřesné výsledky. Analytické váhy METTLER TOLEDO nabízejí váživost od 52 g do 520 g a odečitatelnost od 0,1 mg do 0,002 mg.

V současné době jsou elektronické analytické váhy často vybaveny různými funkcemi a vlastnostmi, které pomáhají udržovat přesnost a zlepšují ergonomii vážení, jako je interní testování a justování, intuitivní ovládání pomocí dotykové obrazovky, zabezpečování kvality a motorem poháněná dvířka. Analytické váhy METTLER TOLEDO rovněž umožňují připojení ke specializovanému softwaru pro správu dat, jako jsou softwary EasyDirect a LabX. Analytické váhy XPR jsou také vybaveny funkcí StaticDetect™, která automaticky vyhodnocuje chybu při vážení na vzorcích a nádobách způsobenou statickým nábojem a zobrazuje varování, jestliže tato chyba překročí předem definované limity. Analytické váhy XPR lze také snadno rozšířit o automatické dávkování sypkých materiálů a kapalin. Analytické váhy nabízejí možnosti připojení, například prostřednictvím technologie USB, RS232 či LAN, které umožňují digitální přenos výsledků a připojení vah k různým periferním zařízením, příslušenství a datovým systémům.

Jak běžná analytická váha funguje?

Princip vážení analytických vah METTLER TOLEDO je založen na kompenzaci elektromagnetické síly. Snímač hmotnosti uvnitř krytu vah vytváří elektromagnetickou sílu působící proti předmětu, který byl položen na vážicí misku. Analytická váha poté interpretuje velikost této kompenzační elektromagnetické síly jako hmotnost předmětu. Výsledek se zobrazí na terminálu váhy v příslušných jednotkách (gramy, miligramy, mikrogramy atd.). 

Snímač hmotnosti analytické váhy
Snímač hmotnosti analytické váhy

Vážicí miska analytické laboratorní váhy (s odečitatelností na 0,1 mg nebo menší) je umístěna v ochranném krytu proti proudění vzduchu, který chrání vzorek a nádobu před vlivy vnějšího prostředí, jako je proudění vzduchu, a tím pomáhá zlepšit celkovou přesnost vážení. To je mimořádně důležité zejména při analytickém vážení, kde je přesnost výsledků zcela zásadní.

Analytické váhy se používají v jednoduchých váhových aplikacích a dále například při přípravě standardů a vzorků, recepturování, měření hustoty, vážení filtrů atd. 

Vážení filtrů na analytické váze
Vážení filtrů na analytické váze

Jak analytickou váhu používat?

Před samotným vážením nejprve zkontrolujte, zda je váha vyvážená. Vyžaduje-li to váš standardní operační postup (SOP), může být nutné provést justování váhy.

 • Chcete-li zahájit postup vážení, nejprve stiskněte tlačítko vynulování. Díky tomu bude stanoven nulový bod pro začátek postupu vážení.
 • Otevřete dvířka ochranného krytu proti proudění vzduchu a umístěte cílovou nádobu, někdy označovanou jako tárovací nádoba, na vážicí misku. Nezapomeňte si vzít rukavice a v případě potřeby použijte pinzetu.
 • Zavřete dvířka ochranného krytu proti proudění vzduchu a vyčkejte, než se hodnota hmotnosti nádoby ustálí. Na displeji se nyní zobrazuje hmotnost tárovací nádoby.
 • Nyní stiskněte tlačítko tárování. Váha zaznamená hmotnost vaší tárovací nádoby a na displeji se nyní opět zobrazí nula (všimněte si, že tento bod není totožný s nulovým bodem).
 • Přidávejte vzorek, dokud nedosáhnete požadované cílové hmotnosti.
 • Zavřete ochranný kryt proti proudění vzduchu. Jakmile se váha ustálí, zobrazí se výsledek vážení.
 • Váha zaznamenala hmotnost vaší tárovací nádoby i hmotnost vašeho vzorku. Chcete-li si výsledky vytisknout, budou se hodnoty hmotnosti zobrazovat s označením T jako tára, N jako netto a G jako brutto.
 • Po skončení vážení se ujistěte, že jste váhu a stůl okolo váhy očistili v souladu s příslušnými operačními postupy SOP. Jestliže byla váha odpojena od napájení z důvodu čištění, vyčkejte před dalším měřením, než se přístroj zahřeje.

Vážíte-li konkrétní položku (namísto dávkování vzorku do nádoby), jednoduše váhu vynulujte a položte položku do středu vážicí misky. Poté zavřete dvířka ochranného krytu proti proudění vzduchu a vyčkejte, než se na váze zobrazí výsledek vážení. Přečtěte si více v našem bezplatném průvodci: Správné postupy při vážení

Jaký je rozdíl mezi vynulováním a tárou?

Funkce vynulování stanoví nulový bod, od kterého bude postup vážení začínat. Pokud používáte těžší vážicí misku (například s držákem ErgoClip) nebo máte na vážicí misce položenou ochrannou podložku, funkce vynulování bude tuto skutečnost ignorovat, neboť jakákoli hmotnost, která již byla snímačem hmotnosti rozpoznána, nebude zahrnuta do procesu vážení. Jakákoli hmotnost na váze se nicméně stále podílí na maximálním zatížení, které můžete na váhu umístit (tj. na váživosti váhy).

Při použití funkce tárování váha interně zaznamená hmotnost, která se již na vážicí misce nachází, a vynuluje displej, aby byla připravena na přidání dalších položek na váhu. V elektronickém záznamu se výsledky zobrazí s označením T pro tárovací hmotnost, N pro čistou hmotnost (netto) a G pro celkovou hmotnost (brutto).

Kde se analytické váhy používají? Ve kterých aplikacích se analytické váhy běžně uplatňují?

Analytické váhy, často jednoduše označované jako „laboratorní váhy“, umožňují analýzu nejrůznějších vzorků. Mezi aplikace specifické pro konkrétního zákazníka, kde je použití elektronických analytických vah vyžadováno, patří:

 • příprava vzorků/standardů,
 • recepturování,
 • rozdílové vážení,
 • stanovení hustoty,
 • intervalové vážení,
 • rutinní zkoušky pipet,
 • elementární analýza,
 • HPLC (vysokovýkonná kapalinová chromatografie),
 • GCMS (plynová chromatografie – hmotnostní spektrometrie).

Analytické váhy se používají ve všeobecných laboratořích, laboratořích výzkumu a vývoje i laboratořích kontroly kvality napříč průmyslovými odvětvími, jako jsou farmaceutika a biotechnologie, chemický průmysl, potravinářství, akademický výzkum, zpracování kovů a plastů atd.

Aplikace analytické váhy
Aplikace analytické váhy

Jak vybrat analytickou váhu vhodnou pro naši vážicí aplikaci?

Výběr vhodné analytické váhy je důležitý. Přesné vážení není jen o číslicích na displeji váhy. Výběr vhodné váhy, která vám poskytne správnou úroveň přesnosti, lze provést pouze na základě znalosti rizik procesů, tolerancí, požadované kvality a příslušných předpisů. Výkonnost váhy musí splňovat jak vaše interní požadavky na přesnost, tak i veškeré externí předpisy. Analytické váhy musí vyhovovat zamýšlenému účelu, jinak budou veškeré výsledky vážení a následné procesy využívající tyto výsledky vážení považovány za neplatné.

Bezplatná služba doporučení GWP® Recommendation společnosti METTLER TOLEDO je navržena tak, aby vám pomohla vybrat přístroj odpovídající vašim požadavkům na konkrétní proces a úroveň přesnosti. Služba zohledňuje následující klíčové faktory:

 • Maximální hmotnost: Maximální zatížení, které potřebujete zvážit (včetně tárovací nádoby)
 • Nejnižší čistá hmotnost: Minimální zatížení, které potřebujete zvážit (bez tárovací nádoby)
 • Tolerance vážení: Přípustná chyba vážení, vyjádřená jako ± %
 • Bezpečnostní faktor: Tento faktor se aplikuje na minimální navážku ke kompenzaci externích vlivů, jako jsou vibrace, proudění vzduchu, obsluha různými zaměstnanci apod.

Prostřednictvím služby doporučení GWP® Recommendation se také můžete ujistit o tom, zda je vaše instalovaná váha vhodná k danému účelu.

Jak lze výsledky vážení přenést do počítače či jiného zařízení?

Analytické váhy METTLER TOLEDO umožňují jednoduchý přenos dat bez nutnosti použití dalšího softwaru. Nejprve připojte analytické váhy k počítači pomocí USB kabelu.

 • Na analytických vahách řady Excellence aktivujte funkci HID (umístění kurzoru). Nyní stačí na displeji váhy jednoduše stisknout tlačítko „Přidat výsledek“ a výsledek vážení se přenese přímo do tabulky Excel či dokumentu Word.
 • Na analytických vahách řady Advanced a Standard aktivujte funkci přímého připojení k PC (PC Direct) a stisknutím tlačítka „Tisk“ přeneste výsledek vážení do tabulky Excel nebo dokumentu Word.

Použitím specializovaného softwaru lze rozšířit možnosti správy dat:

 • U analytických vah řady Advanced a Standard poskytuje náš software EasyDirect rozšířené možnosti správy výsledků, včetně exportu souborů CSV, statistických výpočtů a kontroly výsledků.
 • Analytickým vahám řady Excellence nabízí laboratorní software LabX pokročilou správu dat a analýzu výsledků. Software LabX je výkonné řešení pro centralizovanou správu dat, úloh, nástrojů a uživatelů. Software LabX také pomáhá zajistit shodu s požadavky předpisu 21 CFR část 11 a s požadavky na integritu dat rámce ALCOA+.

Analytická váha vs. váha pro zatížení shora – jaký je mezi nimi rozdíl?

Váha pro zatížení shora má vážicí misku přímo nad snímačem hmotnosti. Termín „zatížení shora“ navíc označuje, že zatížení je aplikováno na horní část snímače hmotnosti. Mnoho analytických vah METTLER TOLEDO a všechny přesné váhy jsou váhy pro zatížení shora. Analytické váhy řady Excellence společnosti METTLER TOLEDO, které jsou vybaveny patentovanou závěsnou vážicí miskou SmartGrid, však váhami pro zatížení shora nejsou. U analytických vah s miskou SmartGrid je snímač hmotnosti a související elektronika umístěna v zadní části vah, za vážicí komorou. Tyto analytické váhy se někdy označují jako váhy pro „přední zatížení“, jelikož zatížení působí na přední část snímače hmotnosti. Tato konstrukce umožňuje technologii aktivní teplotní regulace účinně odvádět teplo z elektroniky v zadní části vah, což zajišťuje vysokou teplotní stabilitu uvnitř vážicí komory. Na obrázcích níže je zobrazena analytická váha řady Advanced pro zatížení shora a analytická váha řady Excellence se závěsnou vážicí miskou.

Analytická váha vs. váha pro zatížení shora
Analytická váha vs. váha pro zatížení shora

Jaký je rozdíl mezi analytickou váhou a mikrováhou?

Jedním z významných rozdílů mezi analytickou váhou a mikrováhou je počet desetinných míst v rámci odečitatelnosti. Analytické váhy jsou laboratorní váhy s odečitatelností na čtyři a více desetinných míst. Analytické váhy METTLER TOLEDO nabízejí odečitatelnost v rozsahu od 0,1 mg do 0,002 mg. Typické aplikace zahrnují přípravu vzorků a standardů, rozdílové vážení, stanovení hustoty atd.

Analytické váhy
Analytické váhy

Mikrováhy a ultra-mikrováhy METTLER TOLEDO poskytují nejvyšší přesnost ze všech laboratorních vah a nabízejí odečitatelnost na 1 µg (šest desetinných míst) a 0,1 µg (sedm desetinných míst). Typické aplikace zahrnují vážení částic (filtrů), kalibraci pipet, stanovení zbytkových množství pesticidů a vážení stentů. 

Mikrováhy
Mikrováhy

Další rozdíly lze spatřovat ve vyšší opakovatelnosti a v samotné konstrukci. Mikrováhy mají malou válcovou vážicí komoru a přídavný displej váhy, který pomáhá s ergonomií při vážení velmi malých vzorků.

Musíme naše analytické váhy kalibrovat?

Kalibrace umožňuje posoudit výkonnost vah. Potřeba kalibrace analytických vah závisí na jejich umístění a na tom, zda se na danou aplikaci vztahují některé platné předpisy. Je také důležité zvážit rizika a náklady nesprávného výsledku vážení v porovnání s náklady na kalibraci.

V regulovaných prostředích je kalibrace nutností, jelikož poskytuje jistotu, že váhy fungují dle očekávání. Kalibrace analytických vah zajišťuje, že váhové vybavení splňuje příslušné normy, například normy ISO, GLP/GMP, IFS a BRC.

Pokud potřebujete vysoce přesné výsledky vážení, může být rozhodnutí analytické váhy nekalibrovat velmi riskantní. V takové situaci může používání nekalibrovaného vybavení vést k výrobním problémům, například:

 • neplánovaným odstávkám,
 • nedostatečné kvalitě výrobků,
 • problémům při nutných postupech a auditech,
 • přepracování a stahování výrobků z trhu.

Kalibraci analytických vah nelze zaměňovat s rutinními zkouškami. Zatímco kalibraci provádí kvalifikovaný servisní technik, rutinní zkoušky provádí uživatel přístroje. Jsou-li rutinní zkoušky prováděny dostatečně často, pomáhají včas identifikovat potenciální výsledky mimo toleranci.

Více informací o kalibraci vah naleznete zde.

Jak bychom měli při kalibraci naší analytické váhy postupovat?

Kalibraci analytické váhy by měl provádět autorizovaný servisní technik v souladu s příslušným standardním postupem. Servisní technik při tomto postupu obvykle využívá specializovaný software a poté jeho prostřednictvím vystaví kalibrační list. Dokumentovaná kalibrace analytické váhy je nezbytná v regulovaných prostředích, například farmaceutickém průmyslu a biotechnologiích.

Kalibrace zahrnuje posouzení výkonnosti analytické váhy na základě etalonů. Zahrnuje několik testů, včetně porovnání indikace na vahách se známou hodnotou kalibrovaného závaží umístěného na vážicí misce. Technik může potvrdit, zda váha splňuje požadavky, pomocí jasných hodnocení „vyhovuje/nevyhovuje“.

Kalibrace váhy by měla být prováděna na základě procesních rizik (tj. jak velký je negativní dopad nesprávného výsledku vážení). V intervalech mezi kalibracemi by měl uživatel analytické váhy pravidelně testovat, aby zajistil přesné průběžné výsledky a umožnil včasnou identifikaci případných problémů.

Norma Good Weighing Practice™ (Správná praxe vážení) neboli GWP® společnosti METTLER TOLEDO je celosvětová vědecká norma pro bezpečný výběr, provoz a kalibraci váhového vybavení.

Co je to nejistota měření váhy?

Každé měření podléhá určité míře nejistoty. Nejistota měření je způsobena náhodnými chybami, např. chybami způsobenými uživatelem nebo prostředím, a systémovými chybami, např. drobnými odchylkami ve výkonnosti přístroje při každém použití.

Pokaždé, když na analytické váze něco vážíte, existuje určitá míra nejistoty výsledku. Tato nejistota by měla být deklarována společně s výsledkem. Je-li nejistota příliš vysoká, nemusí být možné výsledku důvěřovat. Relativní nejistota měření je mnohem větší na dolní hranici rozsahu váživosti a při vážení malých množství je třeba dbát zvýšené opatrnosti.

Tento průvodce vysvětluje bezpečný rozsah váživosti vaší váhy.

Jaká je nejistota analytické váhy?

Nejistota měření analytické váhy se stanovuje na základě posouzení citlivosti, nelinearity, excentricity a opakovatelnosti váhy. Dobrou praxí je stanovit nejistotu měření v době a místě instalace a znovu ji posoudit při každém servisu/kalibraci váhy. Jakékoli měření na analytické váze nelze považovat za přesné bez deklarace nejistoty měření.

Jaká je u analytické váhy minimální navážka?

Minimální navážka jednotlivých analytických vah se liší a závisí na výkonnosti snímače hmotnosti, jeho umístění, okolních podmínkách a požadované přesnosti vážení. Minimální navážka představuje limit přesnosti přístroje. Pod hodnotou minimální navážky je relativní nejistota měření vyšší než požadovaná přesnost vážení. Při vážení pod hodnotou minimální navážky tak výsledky vážení nelze považovat za důvěryhodné. Relativní nejistota měření se stanovuje vydělením absolutní nejistoty vážení zatížením a obvykle se vyjadřuje v procentech.

Relativní nejistota měření
Relativní nejistota měření

Aby bylo možné stanovit minimální navážku váhy, je třeba stanovit nejistotu měření v konkrétním provozním prostředí. Alternativně lze stanovení minimální navážky provést pomocí posouzení opakovatelnosti coby převažující příčiny chyb vážení v nízkém rozsahu. Opakovatelnost se v takovém případě posuzuje za použití malého závaží, jehož hmotnost by měla být nižší než 5 % váživosti přístroje.

Minimální navážka
Minimální navážka

Funkce MinWeigh, kterou jsou vybaveny analytické váhy METTLER TOLEDO a jejíž provedení zajišťuje certifikovaný technik, zajišťuje nepřetržité sledování hmotnosti vzorku přidávaného na váhu. Je-li hmotnost vzorku nižší než stanovená přípustná minimální hodnota navážky, displej váhy se zbarví červeně a hodnota hmotnosti se nezobrazí.

MinWeigh
MinWeigh

Jaká je preciznost a přesnost analytické váhy? Jaký je mezi nimi rozdíl a jak je testovat?

Preciznost popisuje blízkost dvou či více naměřených hodnot získaných za stejných podmínek měření. K posouzení preciznosti lze použít zkoušku váhy na opakovatelnost, která určuje směrodatnou odchylku v sérii měření.

Pravdivost popisuje blízkost mezi naměřenou hodnotou a akceptovanou skutečnou hodnotou. V případě analytické váhy se hodnota hmotnosti zobrazená na displeji vah porovnává s akceptovanou skutečnou hodnotou kalibrovaného zkušebního závaží (zkouška citlivosti vah).

K dosažení přesnosti analytické váhy musí být výsledky vážení blízké skutečné hodnotě použitého závaží a opakovaná vážení téhož předmětu musí mít malý rozptyl. Přesnost vyžaduje pravdivost a preciznost.

Přesnost vs. preciznost
Přesnost vs. preciznost

Jakým způsobem ovlivňuje analytickou váhu statická elektřina?

Elektrostatický náboj může vést k nestabilním a neopakovatelným výsledkům. Statická elektřina působí na vážicí misku určitou silou, a tak přímo ovlivňuje výsledky vážení na analytické váze. Elektrostatický náboj je jedním z největších skrytých zdrojů chyb vážení a je důležité umět rozpoznat, kdy jím může být váš proces vážení ovlivněn. Známkami toho, že elektrostatický náboj ovlivňuje snímač hmotnosti, jsou nestabilní hodnoty odečtené z váhy a hodnoty, které se odchylují jedním směrem. V obou případech se může stát, že se váha nedokáže ustálit nebo že budete muset na zobrazení výsledku vážení čekat déle, než je obvyklé. Můžete se také setkat s tím, že musíte do nádoby přidávat stále více a více sypkého materiálu, abyste dosáhli cílové hmotnosti. Pokud však váš vzorek nebo nádoba nevybíjí náboj relativně rychle, mohou být výsledky zatíženy chybou, aniž byste si toho byli vědomi. Chyby se mohou pohybovat od několika miligramů až po 100 mg.

Analytické váhy METTLER TOLEDO XPR jsou vybaveny jedinečnou funkcí StaticDetect™, která automaticky vyhodnocuje chybu ve výsledku vážení způsobenou elektrostatickým nábojem na vzorku nebo nádobě. Funkce StaticDetect™ zobrazí varování, pokud chyba překročí přednastavenou mez.

Přečtěte si naši bezplatnou bílou knihu: Elektrostatický náboj během vážení

Detekce elektrostatického náboje
Detekce elektrostatického náboje

Jak mohu eliminovat elektrostatický náboj?

Je-li to možné, měla by být přijata preventivní opatření k eliminaci nebo alespoň zmírnění tvorby elektrostatického náboje na vzorku a vážicích nádobách. Pouze tak lze předejít chybám, nestabilitě a pomalému zobrazování výsledků vážení, které může uživateli působit nemalou frustraci. Mezi opatření k eliminaci statického náboje patří:

 • zajištění vhodné vlhkosti vzduchu (≥ 45%),
 • používání antistatické vážicí nádoby (ideálním materiálem je kov),
 • zamezení otírání nádob,
 • používání kovové misky se zvýšenými okraji, která pomáhá odstínit elektrická pole,
 • vybíjení náboje vzorku a nádoby před vážením za pomoci ionizátoru.

Analytické váhy XPR METTLER TOLEDO jsou vybaveny patentovaným senzorem StaticDetect™, který automaticky detekuje elektrostatický náboj na vzorku a/nebo jeho nádobě. Váha změří chybu vážení, a je-li překročena uživatelem nastavená mez, váha uživatele upozorní. Synchronizace provozu ionizátoru a technologie StaticDetect zajišťuje automatické odstranění elektrostatického náboje z váženého předmětu.

Další informace o elektrostatickém náboji a jeho fyzikálním pozadí si můžete přečíst po kliknutí sem.

Co je laboratorní dávkovač kapalin a jak se používá při vážení?

Analytické váhy XPR METTLER TOLEDO lze vybavit volitelným modulem pro dávkování kapalin. Tento laboratorní dávkovač kapalin dávkuje kapalinu přímo do nádoby na vážicí misce analytických vah XPR. Na základě hustoty kapaliny a okolní teploty je hmotnost kapaliny interpretována jako objem. Výhodou automatického laboratorního dávkovače kapalin XPR je, že při přípravě roztoku o požadované koncentraci lze přidat přesné množství kapaliny odpovídající skutečně dávkovanému množství látky a tvořit tak velmi přesné roztoky.

Jaký je rozsah váživosti analytické váhy?

Rozsah váživosti analytické váhy je maximální množství, které lze na těchto vahách vážit, tj. rozsah vážení, jinak známý jako váživost váhy. Při výběru analytické váhy je nezbytné pečlivě zvážit maximální množství, které chcete vážit, včetně hmotnosti tárovací nádoby. Běžnou volbou jsou analytické váhy s váživostí 200 g, které umožňují vážení vzorků s malým objemem i v relativně velkých nádobách. Další informace naleznete v zodpovězené otázce níže.

Analytické váhy s váživostí 200 g – jak lze rychle zjistit váživost analytické váhy?

Nejčastější váživost analytické váhy je 200 g, k dispozici je ovšem také mnoho modelů s váživostí 100 g a 300 g. Analytické váhy METTLER TOLEDO ve skutečnosti nabízejí váživost od 52 g až do 520 g. Gramy váživosti navíc zohledňují použití tárovací nádoby. Analytické váhy jsou však definovány na základě své odečitatelnosti, která musí mít nejméně 4 desetinná místa (0,1 mg). U analytických vah METTLER TOLEDO udávají čísla v názvu modelu jejich váživost, přičemž poslední číslo udává počet desetinných míst odečitatelnosti. Například modul XPR205 je analytická váha s váživostí 200 g (v praxi 220 g) s odečitatelností na 5 desetinných míst (0,01 mg) a modul MS104TS je analytická váha s váživostí 100 g (v praxi 120 g) s odečitatelností na 4 desetinná místa (0,1 mg).

Co znamená písmeno C v názvu modelu analytických vah XPR226CDR?

Písmeno C v názvu modelu XPR226CDR označuje, že se jedná o komparační analytickou váhu. Model XPR226CDR je vysoce výkonná analytická váha, speciálně vybraná pro svou mimořádně vysokou přesnost. Jedná se o přístroj, který si pro vysoce přesné aplikace měření hmotnosti vybírají laboratoře a poskytovatelé služeb kalibrace závaží ke stanovení hmotnosti. V těchto aplikacích se hmotnosti porovnávají s referenčními hmotnostmi, odtud název komparační váhy. Lze je však použít i pro aplikace analytických vah, kde je vyžadován vysoký stupeň přesnosti.

Co je to 5místná stupnice a k čemu se obvykle používá?

5místná stupnice je analytická váha s odečitatelností na 5 desetinných míst. Často se také používá termín „váhy s 5 místy“. Pět desetinných míst představuje 0,00001 g, což odpovídá 0,01 mg, a je známo jako rozdělení stupnice, d. Jedná se o nejmenší rozdíl hmotnosti, který lze určit, avšak neměl by se zaměňovat s nejmenším množstvím, které lze přesně zvážit (k tomuto tématu viz otázka „Co se u analytické váhy rozumí minimální navážkou?“). Rovněž je nutné upozornit, že každé měření hmotnosti podléhá určitému stupni nejistoty, který je obvykle větší než rozdělení stupnice. 5místné váhy neboli váhy s 5 místy lze použít pro stejné aplikace jako jakékoli jiné analytické váhy, ale jsou vhodné zejména tam, kde je nezbytné vážit vzorky s malým objemem a kde je vyžadován vysoký stupeň přesnosti.

Jaká je maximální a minimální hmotnost, kterou lze vážit na analytické váze?

Maximální množství, které lze na analytické váze vážit, je omezeno váživostí váhy. Analytické váhy METTLER TOLEDO nabízejí váživost od 52 g až do 520 g. Všechny naše analytické váhy jsou vybaveny ochranou proti přetížení, která chrání citlivý snímač hmotnosti před poškozením v případě, že na váhu něco spadne nebo je na ni položena nadměrná zátěž. Při překročení maximálního zatížení se zobrazí varování. Nejmenší množství, které lze na analytických vahách vážit, závisí na řadě faktorů, včetně požadované tolerance/přesnosti postupu. Viz otázka „Jaká je minimální navážka analytických vah?“.

Co je bublina analytické váhy a k čemu se používá?

Bublina analytické váhy je obvykle malá skleněná kopule umístěná někde na váze, která obsahuje kapalinu a vzduchovou bublinu. Bublina analytické váhy slouží k vyvážení váhy. Je důležité analytickou váhu vyvážit, aby bylo možné získat přesné výsledky. Vaše analytická váha je zkonstruována přesně tak, aby fungovala ve vyvážené poloze, ve které snímač hmotnosti zaznamená plnou hmotnost jakéhokoli předmětu, který je na ni položen. Pokud vaše analytická váha není vyvážená, bude se hodnota hmotnosti odchylovat od skutečné hodnoty úměrně čtverci úhlu náklonu. Při pohledu na bublinu váhy by se bublina měla nacházet uprostřed. Není-li bublina vycentrovaná, lze pozici upravit otáčením nožek váhy, dokud se bublina nedostane doprostřed.

Analytické váhy řady Excellence a Advanced METTLER TOLEDO obsahují grafické pokyny k vyvážení, které zobrazují, kterou nožkou je nutné otočit kterým směrem a o kolik, což umožňuje dokonalé vyvážení váhy během několika sekund. Mnoho našich analytických vah již dokonce fyzickou vyvažovací bublinu neobsahuje.

Kde lze na analytických vahách vyvažovací bublinu najít?

U většiny analytických vah METTLER TOLEDO najdete vyvažovací bublinu na přední straně vah v blízkosti displeje. U starších modelů analytických vah se vyvažovací bublina nachází na pravé straně, směrem k zadní části vah. Mnoho našich novějších modelů analytických vah je však vybaveno elektronickým vyvažováním s pokyny zobrazenými na displeji. Fyzická vyvažovací bublina tak již není zapotřebí.

Vyvažovací bublina analytické váhy
Vyvažovací bublina analytické váhy

Jaké typy analytických vah jsou k dispozici?

Analytické váhy lze dále rozdělit na analytické váhy a mikroanalytické váhy. Podle definice musí mít analytické váhy odečitatelnost alespoň na 4 desetinná místa či více (0,1 mg či menší). Analytické váhy umožňují vážení malých množství i v relativně velkých nádobách. Mikroanalytické váhy METTLER TOLEDO nabízejí odečitatelnost na 6 desetinných míst (0,001 mg nebo 1 µg) a vzhledem k vyšší citlivosti snímače hmotnosti mají druhý vnitřní kryt vážicí plochy, a tudíž i menší závěsnou vážicí misku. Váživost těchto vah (32 g a 52 g) je nižší než u analytických vah.

Někdy se mikrováhy řadí do jedné skupiny s analytickými vahami. Společnost METTLER TOLEDO je však uvádí samostatně, a to z důvodu kombinace vyšší odečitatelnosti o nejméně 6 desetinných místech (1 µg), váživosti pouhých několika gramů a odlišné konstrukce vah. Tyto váhy se obvykle používají pro aplikace s velmi vysokou přesností, kde je vážené množství extrémně malé, například vážení částic na filtrech a zkoušky ryzosti kovů.

Jaké typy vah jsou k dispozici?

Společnost METTLER TOLEDO nabízí široký sortiment vah:

 1. Ultra mikrováhy
  • Odečitatelnost: 0,5 µg – 0,1 µg (0,0005 mg – 0,0001 mg, 0,0000005 g – 0,0000001 g)
  • Desetinná místa: 7
  • Minimální navážka (5% zatížení, k = 2, U = 1 %): až 30 µg (0,03 mg)
  • Typ ochranného krytu proti proudění vzduchu: kulatý
  • Rozsah váživosti: 2,1 g – 6,1 g
 2. Mikrováhy
  • Odečitatelnost: 1 µg (0,0001 mg, 0,000001 g)
  • Desetinná místa: 6
  • Minimální navážka (5% zatížení, k = 2, U = 1 %): až 82 µg (0,082 mg)
  • Typ ochranného krytu proti proudění vzduchu: kulatý
  • Rozsah váživosti: 2,1 g – 10,1 g
 3. Mikroanalytické váhy
  • Odečitatelnost: 1 µg (0,0001 mg, 0,000001 g)
  • Desetinná místa: 6
  • Minimální navážka (5% zatížení, k = 2, U = 1 %): až 120 µg (0,12 mg)
  • Typ ochranného krytu proti proudění vzduchu: vnější obdélníkový + druhý vnitřní obdélníkový
  • Rozsah váživosti: 32 g – 52 g
 4. Analytické váhy
  • Odečitatelnost: 100 µg – 2 µg (0,1 mg – 0,002 mg, 0,0001 g – 0,000002 g)
  • Desetinná místa: 4–6
  • Minimální navážka (5% zatížení, k = 2, U = 1 %): až 600 µg (0,6 mg)
  • Typ ochranného krytu proti proudění vzduchu: obdélníkový
  • Rozsah váživosti: 52 g – 520 g
 5. Přesné váhy
  • Odečitatelnost: 1 000 000 µg – 100 µg (1 000 mg – 0,1 mg, 1 g – 0,0001 g)
  • Desetinná místa: 6
  • Minimální navážka (5% zatížení, k = 2, U = 1 %): až 82 µg (0,082 mg)
  • Typ ochranného krytu proti proudění vzduchu: žádný / obdélníkový při odečitatelnosti na 3 a 4 desetinná místa
  • Rozsah váživosti: 120 g – 64 kg

Společnost METTLER TOLEDO zavedla globální normu pro vážení Good Weighing Practice™ (Správná praxe vážení, GWP®), aby zajistila výběr vhodné váhy pro vaši aplikaci. Naše bezplatná služba doporučení GWP® Recommendation vám pomůže vybrat vhodnou váhu, která splní vaše specifické potřeby související s konkrétní aplikací a požadavky na přesnost postupu.

Co je to digitální analytická váha?

Digitální analytická váha je moderní elektronický přístroj, který zpracovává signál z měření hmotnosti digitálními/elektronickými metodami. Digitální analytické váhy mají digitální displej, na kterém se výsledek zobrazuje v číslech, na rozdíl od analogových vah, kde se výsledek odečítá z polohy ukazatele vůči stupnici. Výsledek na digitálním displeji je jednoznačný, zatímco při odečítání na analogové stupnici může docházet k subjektivním chybám v odečtu. U analogové váhy je však možné určit naměřené hodnoty ve zlomcích škálového intervalu. Nejmenší možný přírůstek na digitálních analytických vahách či analogové váze se nazývá rozdělení stupnice, d.

Co je to rozdělení stupnice (d) a ověřovací rozdělení stupnice (e)?

Rozdělení stupnice, d, je nejmenší možný přírůstek na stupnici měření. Na analytických vahách se hodnota d rovná odečitatelnosti vah, což je nejmenší rozdíl hmotnosti, který lze určit. Nemělo by se zaměňovat s minimální navážkou vah. Ověřovací rozdělení stupnice, e, je relevantní pro analytické váhy typu „úředně ověřitelný model“ a vztahuje se k maximálnímu počtu desetinných míst, která lze použít pro výsledky hmotnosti při transakcích přímého prodeje. Například v případě e = d lze hmotnost pro transakci přímého prodeje stanovit prostřednictvím odečitatelnosti váhy. Je-li tedy d rovno 0,001 g, lze všechny výsledky hmotnosti uvádět na 3 desetinná místa. V případě, že e = 10dd = 0,001 g, lze výsledky hmotnosti uvádět pouze na 2 desetinná místa, tj. 0,001 g x 10. V takovém případě se na displeji analytických vah může třetí desetinné místo výsledku hmotnosti zobrazit ohraničené závorkou, např. 2,67(3) g.