Mikrováhy a ultra mikrováhy METTLER TOLEDO
Mikrováhy a ultra mikrováhy

Mikrováhy a ultra mikrováhy

Vzorky minimální velikosti pro maximální úspory

Zavolejte nám pro individuální nabídku
Mikrováha XPR
Mikroanalytické váhy řady XPR

Mikrováhy a ultra-mikrováhy řady XPR

Mikroanalytické váhy řady XPR

Špičkový výkon při vážení velmi malých množství
Odvažujte i velmi malá množství nákladných vzorků přímo do větších tárovacích nádobek, a šetřete tak materiály i náklady.
Technické údaje
Váživost až 10,1 g, odečitatelnost pouhá 0,1 µg
Jistota platnosti výsledků
Systém aktivní regulace teploty (ATC™)
Vestavěný modul pro aktivní zabezpečování jakosti
Certifikace GWP, uživatelské profily pro jistotu kvality
Bezpečná obsluha
Ochranný kryt proti proudění vzduchu s konstrukcí usnadňující čištění
Prostorově úsporné provedení
Nejmenší půdorysné rozměry a dvouterminálová konstrukce
Účinné procesy
Moderní uživatelské rozhraní s žurnálem výsledků
Váživost až 52 g
Vážení nejmenšího množství cenných vzorků přímo do větší tárovací nádobky je skutečně možné
Minimální navážka dle amerického lékopisu pouhý 1,2 mg
Nejmenší velikost vzorků umožňuje zvyšování produktivity snížením spotřeby cenných materiálů a objemu odpadu
Vzorky bez elektrostatického náboje
Funkce StaticDetect™ měří chybu vážení v důsledku přítomnosti elektrostatického náboje a při překročení nastavených tolerancí upozorní uživatele.
Shoda s průmyslovými normami
Funkce pro zabezpečování jakosti aktivně sledují, zda jsou splněny všechny relevantní podmínky pro správné vážení.
Jistota integrity dat
Připojte svoji váhu XPR k softwaru LabX, který pomáhá zajistit shodu s požadavky norem MHRA a FDA 21 CFR část 11 na integritu dat.
Mikrováha XPR

Špičkový výkon při vážení velmi malých množství

Mikroanalytické váhy řady XPR

Odvažujte i velmi malá množství nákladných vzorků přímo do větších tárovacích nádobek, a šetřete tak materiály i náklady.

1. Mikrováhy – o co se jedná?

Mikrováhy nebo ultra mikrováhy dosahují nejvyšší přesnosti ze všech laboratorních vah. Tato vysoká citlivost, kterou se konstrukce mikrovah vyznačuje, umožňuje vážit vzorky o hmotnosti od pouhých 30 μg.  

Mikrováhy nabízejí váživost až 10,1 g a rozlišení pouhých 1 µg (0,000001 g).
Ultra mikrováhy nabízí neuvěřitelné plné rozlišení 61 milionů číslic, váživost do 6,1 g a rozlišení 0,1 µg (0,0000001 g).

Běžné označení

Třída přesnosti

Rozlišení  

Počet číslic za desetinnou čárkou (g)

Ultra mikrováha

 I

0,1 μg

0,0000001 g

7 číslic nebo desetinných míst

Mikrováha

 I

1 μg

0,000001 g

6 číslic nebo desetinných míst

Polo-mikrováha

 I

0,01 mg

0,00001 g

5 číslic nebo desetinných míst

Portfolio společnosti METTLER TOLEDO zahrnuje mikroanalytické váhy. Ty mají stejné rozlišení jako mikrováhy, 1 µg, a tvar jako analytické váhy, s vnější a vnitřní vážicí komorou. Mikroanalytické váhy řady XPE se vyznačují nejvyšší váživostí a nejnižší možnou minimální navážkou. Tyto charakteristiky umožňují dávkovat velmi malá množství přímo do „velkých“ tárovacích nádob.

2. V čem mají mikrováhy speciální konstrukci?

Mikrováhy sestávají ze dvou součástí – jedna obsahuje elektroniku a druhá přesný mechanický měřicí snímač. Toto oddělení eliminuje účinky teploty a její dopady na výkonnost mikrováhy.

Mikrováhy a ultra mikrováhy METTLER TOLEDO XPR jsou vybaveny systémem ATC™ (Active Temperature Control). Ten zvyšuje stabilitu vážení a umožňuje vahám dosahovat špičkové úrovně výkonu a přesnosti.

3. K čemu se mikrováhy používají?

Mikrováhy a ultra mikrováhy se často používají v laboratořích pro zkoušení produktů a zajištění jakosti, v chemických laboratořích a v těžařství k měření malých množství práškových materiálů a minerálů. Mikrováhy se uplatní také v oblasti výzkumu zdravotnických prostředků pro účely kontroly identičnosti klíčových součástí.

Možnosti použití mikrováhy zahrnují: vážení částic (filtry), kalibrace pipet, analýza pesticidů, vážení stentů. Možnosti použití ultra mikrováhy zahrnují: vážení částic (filtry), zpopelnění či spalování, sušení, měření povlaků, kontrola uniknutých množství.

4. Které mikrováhy METTLER TOLEDO jsou pro naše použití vhodné?

Chcete-li zjistit, jaké mikrováhy METTLER TOLEDO jsou vhodné pro vaše potřeby, je užitečné nejprve určit nejmenší množství, které potřebujete vážit, a dále přesnost, s jakou je potřebujete vážit (tj. přijatelnou odchylku). Tak určíte, jaké mikrováhy přesně potřebujete.

Každé měření s použitím každé váhy vždy zahrnuje určitou nejistotu. Porozumění této nejistotě je klíčem k zajištění přesných výsledků a vyhnutí se chybám. Při vážení malých vzorků na mikrováze je nejistota prakticky úplně dána opakovatelností (tj. na spodním limitu intervalu váživosti konkrétní váhy). Přesnost vážicího přístroje není určena rozlišením, ale spíše jeho opakovatelností, minimální navážkou, která je na ni závislá.

Zeptejte se zástupce společnosti METTLER TOLEDO na službu GWP® Recommendation, která vám pomůže vybrat správný vážicí přístroj pro vaše individuální potřeby.

 

5. Co představuje problém a jaká jsou řešení takových problémů, chcete-li dosáhnout stabilních měření pomocí mikrováhy?

Mikrováhy jsou mimořádně citlivé přístroje. I nejmenší rušení způsobené vlivem prostředí nebo interakcí s uživatelem může mít významný dopad na stabilitu měření. Při používání mikrováhy je třeba se vyhnout všem možným zdrojům vibrací. Mikrováhy jsou vysoce citlivé na proudění vzduchu, prach a kolísání teploty. Je možné je používat pouze tam, kde je okolní teplota a vlhkost udržována na stabilní úrovni, tedy nikoli v blízkosti jakýchkoli větracích otvorů, oken či dveří.

V ideálním případě by měla být váha umístěna na pevném pracovním stole, vůbec nejlepší je speciální vážicí stůl, který může zůstat optimalizován pro použití mikrováhy, mimo průvan či intenzivní pohyb osob.

Když poprvé mikrováhu připojíte ke zdroji napájení nebo když ji poprvé zapnete, doporučuje se nechat ji přivykat okolní teplotě po dobu času zahřívání, minimálně 6 hodin.

Při používání mikrováhy je třeba minimalizovat konvekční toky uvnitř vážicí komory, protože ty mohou mít negativní dopady na výsledky. Se vzorky manipulujte pouze pomocí pinzety a nechte je aklimatizovat na pokojovou teplotu. Při vkládání vzorku do mikrováhy je třeba otevřít dvířka jen minimálně, na nejkratší možnou dobu.

Postupujte podle speciálního průvodce společnosti METTLER TOLEDO vážením 10 kroků k úspěšnému mikrováženía nechte se inspirovat tipy, jak se vypořádat s problémy při vážení na mikrováze, včetně stanovení správného umístění váhy a její kalibrace.

6. Jak vážit na mikrováze?

Při práci s mikrováhou vždy noste rukavice. Otisky prstů a mastnota z rukou mohou ovlivnit výsledky. Před zahájením vážicí operace otevřete dvířka a vložte pomocí pinzety nádobu na misku. Zavřete dvířka a nechte hodnotu stabilizovat. Vytárujte mikrováhu. Chcete-li předejít rozlití/rozsypání látky ve váze, vyjměte nádobu nebo navažovací lodičku, proveďte dávkování vzorku mimo vážicí komoru a následně vzorek umístěte na vážicí misku. Zavřete dvířka a vyčkejte, než váha dosáhne stability. Zaznamenejte čistou hmotnost nebo postup zopakujte, dokud nedosáhnete požadované hmotnosti. Mikrováha je vysoce citlivá na pohyb – při čekání na ustálení váhy se nedotýkejte stolu. Po každém použití váhu, nástroje i pracoviště vyčistěte.

Kryt proti proudění vzduchu pro mikrováhy METTLER TOLEDO řady XPR nabízí 360° snadný přístup k vážicí misce a viditelnost ze všech stran. Výrobek nemá žádné hrany ani rohy, kde by se mohl zachytit materiál vzorku, všechny součásti je možné demontovat, vyčistit a vrátit na své místo v několika jednoduchých krocích.

7. Jak provádět kalibraci, justování a pravidelné zkoušky mikrováhy?

Přesnost vážicího přístroje je přímo úměrná správné kalibraci mikrováhy, kterou by měl provádět pouze kvalifikovaný poskytovatel servisních služeb. Kalibrační certifikát prokazuje, že mikrováha funguje správně, pravidelné zkoušky váhy prováděné uživatelem detekují potenciální problémy výkonu v mezích intervalu kalibrace.

Funkce automatického justování pomocí interních kontrolních závaží, například FACT nebo proFACT, zajišťuje, aby si váha zachovala přesnost i při kolísání okolní teploty.

Společnost METTLER TOLEDO vyvinula celosvětově platný odborný standard pro bezpečný výběr, kalibraci a provoz vážicích zařízení známý jako GWP® neboli Good Weighing Practice™ a Kalibrace a justování vah – vysvětlení pojmů

Nabídka servisních služeb

+420 226 808 163
Kontaktovat servis

Prozkoumejte naše služby – přizpůsobené vašemu zařízení

K vašemu měřicímu přístroji poskytujeme podporu a servis po celou dobu jeho životnosti, od instalace, přes preventivní údržbu a kalibraci až po opravy.

Provoz
Podpora a opravy
Výkon
Údržba a optimalizace
Shoda
Kalibrace a zajišťování jakosti
Odbornost
Školení a konzultace

Publikace ke stažení