Analytické váhy pro laboratoře

Analytické váhy

Výjimečná přesnost

Zavolejte nám pro individuální nabídku
Analytické váhy

Vyberte si prosím řadu analytických vah,  která nejvíce vyhovuje vašim potřebám:

Analytické váhy XPR řady Excellence
Analytická váha MS-TS řady Advanced
ME_T Standard Analytical Balances

Váhy řady Excellence

Váhy řady Advanced

Standard Level Balances

Špičkový váhový výkon a inovativní technologie pro manipulaci se vzorky jsou zárukou efektivního a bezchybného průběhu náročných váhových procedur v souladu s předpisy.
Jestliže potřebujete mimořádný výkon a odolnost, jsou pro Vás váhy řady Advanced naprosto přirozenou volbou. S intuitivním ovládáním a integrovanými aplikacemi bude Vaše vážení rychlé a pohodlně.
Enter the professional world of weighing with our robust and easy-to-use Standard Level Balances. High-quality construction and solid performance ensure consistent and precise weighing results.
Analytické váhy XPR řady Excellence

Špičkový váhový výkon a inovativní technologie pro manipulaci se vzorky jsou zárukou efektivního a bezchybného průběhu náročných váhových procedur v souladu s předpisy.

Analytická váha MS-TS řady Advanced

Jestliže potřebujete mimořádný výkon a odolnost, jsou pro Vás váhy řady Advanced naprosto přirozenou volbou. S intuitivním ovládáním a integrovanými aplikacemi bude Vaše vážení rychlé a pohodlně.

ME_T Standard Analytical Balances

Enter the professional world of weighing with our robust and easy-to-use Standard Level Balances. High-quality construction and solid performance ensure consistent and precise weighing results.

Analytické váhy řady Excellence
Analytické váhy řady Advanced
Analytické váhy řady Standard
Příslušenství pro vážení
Špičkový váhový výkon a inovativní technologie pro manipulaci se vzorky jsou zárukou efektivního a bezchybného průběhu náročných váhových procedur v souladu s předpisy.
Analytické váhy XPR řady Excellence
Jestliže potřebujete mimořádný výkon a odolnost, jsou pro Vás váhy řady Advanced naprosto přirozenou volbou. S intuitivním ovládáním a integrovanými aplikacemi bude Vaše vážení rychlé a pohodlně.
Analytická váha MS-TS řady Advanced
Enter the professional world of weighing with our robust and easy-to-use Standard Level Balances. High-quality construction and solid performance ensure consistent and precise weighing results.
ME_T Standard Analytical Balances
Analytické váhy XPR řady Excellence

Špičkový váhový výkon a inovativní technologie pro manipulaci se vzorky jsou zárukou efektivního a bezchybného průběhu náročných váhových procedur v souladu s předpisy.

Analytická váha MS-TS řady Advanced

Jestliže potřebujete mimořádný výkon a odolnost, jsou pro Vás váhy řady Advanced naprosto přirozenou volbou. S intuitivním ovládáním a integrovanými aplikacemi bude Vaše vážení rychlé a pohodlně.

ME_T Standard Analytical Balances

Enter the professional world of weighing with our robust and easy-to-use Standard Level Balances. High-quality construction and solid performance ensure consistent and precise weighing results.

Nabídka servisních služeb

+420 226 808 163
Kontaktovat servis

Prozkoumejte naše služby – přizpůsobené vašemu zařízení

K vašemu měřicímu vybavení poskytujeme podporu a servis po celou dobu jeho životnosti, od instalace, přes preventivní údržbu a kalibraci až po opravy.

Provoz
Podpora a opravy
Výkon
Údržba a optimalizace
Shoda
Kalibrace a zajišťování jakosti
Odbornost
Školení a konzultace

Publikace ke stažení

Software LabX®

Časté dotazy

Analytical Balances

Co je analytická váha?

Analytická nebo poloanalytická váha je typ vah, které měří hmotnost s vysokou úrovní preciznosti.

Jejich váživost se pohybuje v rozsahu 54–520 g a odečitatelnost v rozmezí 0,005 mg až 0,1 mg. Citlivost analytické váhy vyžaduje použití ochranného krytu proti proudění vzduchu nebo vhodného pláště.

Analytické váhy METTLER TOLEDO řad XPR a XSR jsou vybaveny vážicí miskou SmartGrid, která minimalizuje vliv víření vzduchu, a tak pomáhá zkracovat dobu ustálení a dosáhnout výsledků vážení rychleji.

 
Analytical Balances - Applications - Pipette Calibration

Kde se analytické váhy používají? Ve kterých aplikacích se uplatňují analytické váhy?

Analytická váha, často též označovaná pojmem „laboratorní váha“, umožňuje kvantitativní analýzu vzorku. Mezi typické aplikace elektronických analytických vah se řadí:

 • příprava vzorků a standardů,
 • recepturování,
 • rozdílové vážení,
 • stanovení hustoty,
 • intervalové vážení,
 • rutinní testování pipet.
 

Jak postupovat při vážení na analytické váze?

Před zahájením vážicí operace otevřete dvířka a za použití pinzety či rukavic vložte nádobku na misku. Zavřete dvířka a vyčkejte na stabilizaci hodnoty. Poznamenejte si zobrazenou hmotnost. Stisknutím tlačítka TARE (TÁRA) vynulujte hodnotu na displeji na 0,0000 g. Přidávejte vzorek do požadované hmotnosti. Zavřete dvířka a opět vyčkejte na ustálení hodnoty – poznamenejte si čistou hmotnost vzorku. Jestliže váha byla odpojena od napájení z důvodu čištění, vyčkejte před dalším měřením, až se přístroj přizpůsobí okolním podmínkám.

Analytické váhy METTLER TOLEDO jsou zkonstruovány tak, aby umožňovaly mimořádně snadné čištění: ochranný kryt proti proudění vzduchu lze demontovat během pouhých několika sekund a jednotlivé panely lze omýt v myčce. Předpisy a doporučení k čištění vah

 

Co se u analytické váhy rozumí nejistotou?

Každé měření s sebou nese jistou míru nejistoty. Míra pochybností, která s měřením souvisí (tj. nejistota), je u každého měření klíčová. Její velikost se stanovuje změřením výkonu váhy, posouzením vlastností váženého předmětu a vlivů okolního prostředí. Stanovení nejistoty měření představuje nedílnou součást kalibrace váhy.

 

Proč bychom měli kalibrovat naši analytickou váhu?

Kalibrace analytických vah stvrzuje, že váha měří přesně a že vyhovuje podmínkám norem, jako jsou například normy ISO, GLP/GMP, IFS a BRC. Dokumentované postupy kalibrace indikují kvalitu měření a je třeba je provádět pravidelně po celou dobu životnosti vah.

Nezaměňujte kalibraci váhy s justováním: po justování či opravě vah je třeba kalibraci zopakovat. Další informace o kalibraci.

 

Jak bychom měli postupovat při kalibraci naší analytické váhy?

Kalibraci analytické váhy je třeba svěřit autorizovanému servisnímu technikovi, který používá kalibrační software a dodržuje standardní postup:

 1. Zjištění správnosti fungování přístroje porovnáním etalonů se zobrazenou hmotností na displeji.
 2. Kontrola, zda přístroj vyhovuje konkrétním požadavků. Výsledkem kontroly je vyjádření „Vyhovuje/Nevyhovuje“.
 3. Jestliže přístroj nevyhovuje požadavkům je třeba jej seřídit tak, aby případné odchylky nepřekračovaly přípustný limit.
 4. Poté je třeba provést opětovnou kalibraci a zjistit, zda přístroj funguje v rámci stanovených tolerancí.

V období mezi dvěma kalibracemi mohou uživatelé provádět rutinní zkoušky, které pomohou včas odhalit případné potíže.

Společnost METTLER TOLEDO vyvinula celosvětovou normu pro bezpečný výběr, kalibraci a provoz vah GWP® neboli Good Weighing Practice™ (Správná praxe vážení).

 

Jaké tolerance platí pro kalibraci váhy?

Tolerance určují, zda je váha dostatečně přesná na to, aby splnila konkrétní soubor procesních požadavků. Tolerance vymezují kritéria hodnocení „Vyhovuje/Nevyhovuje“. Toleranci ovlivňují různé požadavky, například:

 • Úředně stanovené tolerance:
  Tyto tolerance dle normy OIML R76 nebo Příručky NIST č. 44 (pouze v USA) stanoví požadavky na úředně ověřitelná zařízení. Jedná se o poměrně obecné a snadno splnitelné požadavky pro laboratorní váhy nebo vážení blízko spodní hranice měřicího rozsahu.
 • Výrobní tolerance:
  Výrobní tolerance zajišťují splnění výrobních specifikací stanovených výrobcem zařízení. Výrobní tolerance nezohledňují procesní požadavky konkrétního uživatele, a proto nejsou vhodné ke zlepšování postupů vážení.
 • Procesní tolerance:
  Specifické procesní tolerance definované uživatelem slouží ke zlepšování postupů, úsporám materiálu, snížení množství odpadů a prevenci nutných úprav. U úředně ověřitelných vah by proto procesní tolerance měly být uplatňovány současně s úředně stanovenými tolerancemi.

Úředně stanovené tolerance chrání spotřebitele, ale nezohledňují požadavky konkrétního výrobce. Optimalizace procesních tolerancí platných pro měřicí přístroje může mít významný dopad na ziskovost procesu.

 

Co se u analytické váhy rozumí minimální navážkou?

Minimální navážka každé analytické váhy je odlišná a její hodnota závisí na výkonu snímače hmotnosti, jeho umístění a na okolních podmínkách. Minimální navážka představuje limit přesnosti přístroje. Pod hodnotou minimální navážky je relativní nejistota měření (absolutní nejistota měření děleno zatížením, zpravidla uváděná v procentech) vyšší než požadovaná přesnost vážení. Při vážení pod hodnotou minimální navážky tak výsledky vážení nelze považovat za důvěryhodné.

Stanovení minimální navážky váhy je třeba stanovit nejistotu měření v konkrétním provozním prostředí. V případě nutnosti lze stanovení minimální navážky provést pomocí posouzení opakovatelnosti coby převažující příčiny chyb vážení v nízkém rozsahu. Opakovatelnost se v takovém případě posuzuje za použití malého závaží, jehož hmotnost by měla být nižší než 5 % váživosti přístroje.

Funkce MinWeigh, kterou jsou vybaveny analytické váhy METTLER TOLEDO a jejíž instalaci zajišťuje certifikovaný technik, zajišťuje při vážení vzorků nepřetržité sledování hodnoty minimální navážky. Je-li hmotnost vzorku nižší než stanovená přípustná minimální navážka, displej váhy se zbarví červeně.

 

Systémová a náhodná chyba analytických vah – jaký je mezi nimi rozdíl a jak je zkoušet?

Náhodná chyba (též preciznost) vyjadřuje vzájemnou blízkost výsledků dvou nebo více měření. Systémová chyba (též přesnost) vyjadřuje vzájemnou blízkost naměřené hodnoty a známé hodnoty a zakládá se na rozlišení, opakovatelnosti, nelinearitě a excentricitě zatížení. Systémovou chybu (přesnost) lze testovat pomocí:

 • externího referenčního závaží se známou hmotností (navázané kalibrační závaží),
 • automatického interního justování za použití referenční hmotnosti, jejíž hodnota je uložená ve váze.
 • Přesnost lze stanovit pouze provedením zkoušky přístroje přímo v místě jeho použití.

Podívejte se na náš kurz „Laboratorní váhy – základy a vliv na vážení“, který se zabývá i správnou praxí vážení.

 

Jakým způsobem ovlivňuje analytickou váhu statická elektřina a jak eliminovat elektrostatický náboj?

Elektrostatický náboj může být příčinou nestabilních a neopakovatelných výsledků. Statická elektřina působí silou na vážicí misku, a tak přímo ovlivňuje výsledky vážení na analytické váze. Těmto vlivům lze předcházet zavedením vhodných preventivních opatření:

 • Zajistěte vhodnou vzdušnou vlhkost (≥45–50 %).
 • Je-li to možné, používejte antistatické vážicí nádobky (ideálním materiálem je kov).
 • Nádobky pokud možno neotírejte.
 • Je-li vzorek dostatečně malý, použijte kovovou misku se zvýšeným okrajem, která pomáhá odstínit elektrická pole.

Chcete-li zajistit eliminaci elektrostatického náboje na analytické váze, před vážením zbavte vzorek i nádobku náboje pomocí ionizátoru.

Přečtěte si podrobnější informace o elektrostatickém náboji a jeho fyzikálních principech.