Polymerization Reaction Measuring | Methods & Techniques in Polymer Chemistry
Tiếng Việt

Polymerization Reactions

Methods and Techniques to Develop Synthetic Polymer Chemistry

Gọi để được báo giá


Polymerization Reaction Definition
Types of Polymerization Reactions
Measure Polymerization Reactions
ABC Triblock Copolymer Development Case Study
ReactIR Ready
Novel Silicone Synthesis via Polymerization
SIlicone Polymerization

Technology for Understanding Polymerization Reactions
Reactors for Polymerization Reactions

Các Ứng dụng

Applications Related to Polymerization Reactions

Control Residual Isocyanate
Process Analytical Technology for Continuous Measurement of NCO

Isocyanates are critical building blocks for high performance polyurethane-based polymers that make up coatings, foams, adhesives, elastomers, and insulation. Concerns over exposure to residual isocyanates led to new limits for residual isocyanates in new products. Traditional analytical methods for measuring the residual isocyanate (NCO) concentration using offline sampling and analysis raise concerns. In situ monitoring with process analytical technology addresses these challenges and enables manufacturers and formulators to ensure that product quality specifications, personnel safety, and environmental regulations are met.

Key Syntheses in Pharmaceutical and Polymer Chemistry

Compounds containing fluorine are important in pharmaceutical and polymer industry applications. Fluorination chemistry occurs when a fluorine atom is introduced into an organic compound. The nature of the substrate molecule, the type of fluorine source and reaction conditions control the kinetics, thermodynamics and overall safety of a fluorination reaction. Fluorinations can be very energetic and specificity can be difficult to control. For this reason, understanding these reactions from a kinetics and thermodynamic perspective is critical to ensuring yield, quality and safety. For these reasons, in situ spectroscopy, automated sampling, and automated laboratory reactors are invaluable technologies for reactions that use fluorine or fluorine compounds for to perform fluorinations.

Control Residual Isocyanate

Isocyanates are critical building blocks for high performance polyurethane-based polymers that make up coatings, foams, adhesives, elastomers, and insulation. Concerns over exposure to residual isocyanates led to new limits for residual isocyanates in new products. Traditional analytical methods for measuring the residual isocyanate (NCO) concentration using offline sampling and analysis raise concerns. In situ monitoring with process analytical technology addresses these challenges and enables manufacturers and formulators to ensure that product quality specifications, personnel safety, and environmental regulations are met.

Compounds containing fluorine are important in pharmaceutical and polymer industry applications. Fluorination chemistry occurs when a fluorine atom is introduced into an organic compound. The nature of the substrate molecule, the type of fluorine source and reaction conditions control the kinetics, thermodynamics and overall safety of a fluorination reaction. Fluorinations can be very energetic and specificity can be difficult to control. For this reason, understanding these reactions from a kinetics and thermodynamic perspective is critical to ensuring yield, quality and safety. For these reasons, in situ spectroscopy, automated sampling, and automated laboratory reactors are invaluable technologies for reactions that use fluorine or fluorine compounds for to perform fluorinations.

Ấn phẩm

Publications Related to Polymerization Reactions

On-Demand Webinars

Professor Robson Storey - University of Southern Mississippi
Real-time in situ mid-infrared monitoring of polymerization reactions involving isobutylene and styrene is the focus of this presentation. Professor R...
Polymerization Process Monitoring
This presentation discusses polymerization process monitoring and how the value of real-time in situ Fourier Transform Infrared (FTIR) spectroscopy co...
Improve Emulsion Stability
Particle or droplet size is critical to improve the stability of emulsions and liquid formulations. Ideally, scientists and engineers accelerate their...
Đo nhiệt lượng Phản ứng trong Ngành Hóa chất
Hội thảo trực tuyến này tập trung vào các ứng dụng và tầm quan trọng của việc pha trộn và đo nhiệt lượng phản ứng trong ngành xử lý hóa chất. Rất nhiề...

Additional Resources

Control Residual Isocyanate
Isocyanate are the most critical building blocks for the performance polyurethane-based polymers that make up coatings, foams, adhesives, elastomers,...
Sự hiểu biết cơ học đến phản ứng
Hai ví dụ nghiên cứu động học phản ứng hóa học được công bố gần đây được giới thiệu từ các nhà nghiên cứu tại Bristol-Myers Squibb, Scripps và Đại học...
Heat Transport in Agitated Vessels
This application note describes how reaction calorimetry provides accurate measurement of the thermal resistances and the heat evolved from reactions...
Giám sát Phản ứng Hóa học Tại chỗ
“Làm cách nào để làm được nhiều hơn với ít chi phí hơn?” là một chủ đề không đổi trong các phòng thí nghiệm phát triển hóa chất vì các nhà nghiên cứu...
Phân tích kích thước hạt để Tối ưu hóa quy trình
Tài liệu giới thiệu một vài cách tiếp cận phân tích hạt phổ biến và cách triển khai để sản xuất hiệu quả các sản phẩm hạt có chất lượng cao. Đặc biệt,...
Các Nghiên cứu Thiết kế Thí nghiệm Hiệu quả
Trang trắng này mô tả phương pháp Thiết kế Thí nghiệm (DoE) và cách mà nó được sử dụng để xác định mối quan hệ giữa các thông số, xác định các thiết l...
dow silicone polymer synthesis
In-situ Raman reaction monitoring affirms targeted chain length is achieved.
dow hydrosilylation reaction profiling
In this application, a silicone compound was synthesized by reacting a siloxane and an olefin to understand the kinetics of this hydrosilylation and d...

Các Sản phẩm liên quan

Products for Measuring Polymerization Reactions