METTLER TOLEDO | Váha odolná proti výbuchu | Váhové riešenia do priestorov s nebezpečenstvom výbuchu

Váhy odolné proti výbuchu a váhové riešenia do priestorov s nebezpečenstvom výbuchu

Presné váženie s maximálnou bezpečnosťou vo výbušnom prostredí

Váhy do priestorov s nebezpečenstvom výbuchu vám pomôžu splniť bezpečnostné a environmentálne normy a zároveň zvýšiť produktivitu a kvalitu výrobkov vďaka všeobecne schváleným zariadeniam do výbušných prostredí. Či potrebujete vážiť v zóne 1 alebo 21, divízii 1, zóne 2 a 22 alebo divízii 2, spoločnosť METTLER TOLEDO ponúka spoľahlivé váhy a váhové riešenia odolné proti výbuchu na váženie predmetov akejkoľvek veľkosti, tvaru alebo s akoukoľvek váživosťou.

Zavolajte nám pre individuálnu ponuku
Weighbridges and Truck Scales for Hazardous Area
Rail Scales for Hazardous Area
Váhy na miešanie automobilových farieb
Podlahové váhy odolné proti výbuchu
+421 2 4444 1220 - 2
Kontaktovať servis

Pozrite si naše služby – prispôsobené pre vaše zariadenie

Poskytujeme servis a podporu meracích zariadení po celú dobu životnosti od inštalácie cez preventívnu údržbu a kalibráciu až po opravy zariadení. 

Prevádzkyschopnosť
Podpora a opravy
Výkon
Údržba a optimalizácia
Zhoda
Kalibrácia a kvalita
Odbornosť
Školenia a konzultácie

FAQs

Iskrovo bezpečné váženie v nebezpečnom priemyselnom prostredí, vďaka ktorému budú vaše produkty kvalitnejšie

Riešenia od spoločnosti METTLER TOLEDO do priestorov s nebezpečenstvom výbuchu vám pomôžu splniť bezpečnostné a environmentálne normy a zároveň zvýšiť produktivitu a kvalitu produktov vďaka všeobecne schváleným zariadeniam do výbušných prostredí. Či potrebujete vážiť v zóne 1 alebo 21, divízii 1, zóne 2 a 22 alebo divízii 2, spoločnosť METTLER TOLEDO zaručuje presnosť svojich váh, indikátorov, príslušenstva, váhových modulov a váhových plošín všetkých veľkostí, tvarov a váživostí.

Čo znamená odolnosť voči výbuchu? V čom spočíva odolnosť váhy proti výbuchu? Aké majú výhody váhy odolné proti výbuchu?

Váhy odolné proti výbuchu alebo váhy do priestorov s nebezpečenstvom výbuchu sú skonštruované špeciálne tak, aby sa minimalizovalo riziko výbuchu, keď výrobné materiály a procesy vytvárajú potenciálne výbušné prostredie. Napríklad v priestoroch klasifikovaných ako zóna 1, kde sa počas bežnej prevádzky môže vyskytnúť výbušná plynná atmosféra, je dôležité mať zariadenie s úplne uzavretou elektronikou, aby nehrozilo riziko iskrenia ani akumulácie tepla, ktoré by mohlo spôsobiť výbuch. Elektrické zariadenie odolné voči výbuchu je schopné obmedziť výbuch a uhasiť plameň. Pri hľadaní váhy do priestorov s nebezpečenstvom výbuchu sa obráťte na dôveryhodného dodávateľa, ktorý vie preukázať iskrovú bezpečnosť svojich zariadení.

Spoločnosť METTLER TOLEDO má široké spektrum iskrovo bezpečných váhových riešení do nebezpečných zón. Stolové váhy, podlahové váhy, snímače zaťaženia a iné zariadenia do priestorov s nebezpečenstvom výbuchu. Nájdite si tú správnu váhu do priestorov s nebezpečenstvom výbuchu pre vás a zaistite si bezpečné, presné a efektívne váženie.

Čo znamená „iskrová bezpečnosť“? Aký je rozdiel medzi ohňovzdornosťou a iskrovou bezpečnosťou? Aké sú výhody iskrovo bezpečnej ochrany?

Iskrovo bezpečná technológia zabraňuje výbuchom tak, že energia prenášaná do priestorov s nebezpečenstvom výbuchu je výrazne pod úrovňou postačujúcou na vznik výbuchu. Táto technológia je obmedzená na elektrické mechanizmy a obvody, v ktorých je obmedzený výkon alebo spotreba energie. Iskrovo bezpečné systémy umožňujú používať zariadenia bez rizika vznietenia akéhokoľvek horľavého plynu, prachu alebo vlákien, ktoré sa môžu nachádzať v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu. Naše váhy do priestorov s nebezpečenstvom výbuchu sú iskrovo bezpečné.

Spôsob ochrany pred ohňom je založený na koncepte lokalizácie výbuchu. Výbuch je vtedy umožnený, ale musí zostať uzavretý v kryte, ktorý je navrhnutý tak, aby odolal nadmernému tlaku spôsobenému vnútorným výbuchom. Ohňovzdorný systém sa všeobecne považuje za ľahšie navrhnuteľný ako iskrovo bezpečný systém, pretože nevyžaduje úplne novú konštrukciu zariadenia. Jeho inštalácia je však drahšia z dôvodu vysokých nákladov na vedenie kabeláže v chráničke, ktorá musí byť medzi bezpečným priestorom a priestorom s nebezpečenstvom výbuchu utesnená. Je tiež často fyzicky väčší a oveľa ťažší ako iskrovo bezpečné riešenie. Údržba ohňovzdorných zariadení je tiež ťažšia a časovo náročnejšia, pretože musí byť zaistená bezpečnosť priestoru alebo zo zariadenia musí byť pred odstránením krytov odvedená energia. Na vykonávanie údržby týchto systémov sú potrebné povolenia na vykonávanie prác, ktoré môžu byť zdrojom vznietenia. Okrem toho je pri opätovnej inštalácii krytov potrebné dbať na to, aby boli spájacie prvky presne utiahnuté na zadané hodnoty.

Ak máte záujem o ďalšie informácie, stiahnite si Príručku kompetencií do priestorov s nebezpečenstvom výbuchu.

Čo znamená „odolnosť voči výbuchu“? Aký je rozdiel medzi odolnosťou voči výbuchu a iskrovou bezpečnosťou?

Zariadenie odolné voči výbuchu je navrhnuté tak, aby sa zabezpečilo, že prípadný výbuch ostane uzavretý v ohraničenom priestore.  Iskrovo bezpečné zariadenie je navrhnuté tak, aby obmedzovalo energiu iskier a teplotu povrchu s cieľom potlačiť vznik výbuchu. Naše váhy do priestorov s nebezpečenstvom výbuchu sú iskrovo bezpečné.

Čo je to priestor s nebezpečenstvom výbuchu triedy 1 divízie 1?

Priestory s nebezpečenstvom výbuchu triedy I divízie 1 sú priestory vymedzené v príručke NEC (National Electrical Code) v článkoch 500, 501, 502, 503, 505 a 506.  Oblasti triedy I sú tie, v ktorých sú vo vzduchu prítomné horľavé plyny alebo výpary v množstve dostatočnom na vytvorenie výbušných alebo horľavých zmesí (NEC 501).  Divízia 1 je podmnožina triedy I a je klasifikovaná ako priestor, v ktorom sa môžu vyššie uvedené výbušné alebo horľavé plyny, výpary alebo kvapaliny vyskytovať za normálnych podmienok každodennej prevádzky.

Čo je to priestor s nebezpečenstvom výbuchu zóny 2?

Zóny sú klasifikované v príručke NEC (National Electrical Code) a konkrétne opísané v jej článku 505.Jednou z vlastností priestorov zóny 2 je, že vznietiteľné koncentrácie horľavých plynov alebo výparov v nich zvyčajne nie sú prítomné, ale môžu sa vyskytnúť v niektorých prípadoch, ktoré sú klasifikované v normách NEC.  Zóny sú klasifikované aj v smernici ATEX 1999/92/ES, a to podľa frekvencie a trvania výskytu výbušnej atmosféry.  Podľa smernice ATEX 1992/92/ES je zónou 2 priestor s pravdepodobným zriedkavým alebo krátkodobým výskytom výbušnej atmosféry.

Čo je to kabeláž odolná voči výbuchu?

Kabeláž odolná voči výbuchu, ktorá sa vyžaduje v divízii 1, musí byť vedená v trubiciach s tesneniami.Slúžia na izolovanie obvodu od nebezpečných plynov.V správnom poradí sa tesnenie pripevní na trubicu ako armatúra, do ktorej je možné naliať tesniacu hmotu. Tým sa zabráni preniknutiu plynov do trubíc káblov a ich vstupu do nekontrolovaných priestorov.