Czujnik przewodności | Sonda konduktometryczna | Elektrodowy czujnik przewodności
 
Menu
Czujnik przewodności / Czujnik oporu właściwego

Czujnik przewodności | Sonda konduktometryczna

Czujniki przewodności przeznaczone do zastosowań procesowych i związanych z wodą czystą

Czujnik przewodności i analizator przewodności — Często zadawane pytania (FAQ)

Czym jest przewodność Przewodność elektryczna oznacza zdolność danego materiału do przewodzenia prądu elektrycznego. Zazwyczaj mierzy się ją za po...

Czym jest przewodność

Przewodność elektryczna oznacza zdolność danego materiału do przewodzenia prądu elektrycznego. Zazwyczaj mierzy się ją za pomocą elektrycznego miernika przewodności (miernik EC) lub analizatora przewodności.

Czym jest opór właściwy?

Opór właściwy stanowi odwrotność przewodności. Rezystywność jest właściwością wewnętrzną określającą, jak bardzo dany materiał przeciwstawia się przepływowi prądu elektrycznego.

Dlaczego dokonujemy pomiaru przewodności?

Przewodność elektryczna już od wielu lat mierzona jest za pomocą mierników EC i do dziś pozostaje ważnym i powszechnie wykorzystywanym parametrem analitycznym. Elektryczne mierniki przewodności stanowią łatwy i ekonomiczny sposób wskazywania czystości mierzonego medium, zwykle wody (im wyższy odczyt przewodności, tym wyższe stężenie jonów rozpuszczonych w wodzie). Wysoka niezawodność, czułość, czas reakcji i względnie niskie koszty analizatora przewodności uczyniły z przewodności cenne i łatwe do wykorzystania narzędzie kontroli jakości. W przypadku niektórych zastosowań czystość określa się poprzez pomiar oporu właściwego (czyli odwrotności przewodności).

Co właściwie mierzy czujnik przewodności?

Czujnik przewodności (lub sonda konduktometryczna) mierzy zdolność roztworu do przewodzenia prądu elektrycznego. Roztwór może zawdzięcza taką właściwość obecności jonów: im większe ich stężenie w roztworze, tym wyższa jego przewodność. Więcej informacji na temat elektrod przewodności in line firmy METTLER TOLEDO można znaleźć tutaj:

Jaka jest zasada pomiaru dokonywanego przez czujnik przewodności?

Sonda konduktometryczna zbudowana jest z pary elektrod, do których przykładane jest napięcie. Czujnik przewodności mierzy przepływający prąd, a następnie oblicza przewodność.

W jakich jednostkach mierzona jest przewodność?

Przewodność jest mierzona w simensach na cm (S/cm). Przewodność o wartości 1 S/cm jest już dość wysoka, więc większość pomiarów przewodności jest wykonywana w roztworach, których przewodność podaje się w mS/cm (tysięczne części S/cm) lub w μS/cm (milionowe części S/cm).

Jak wiele typów czujników przewodności możemy wyróżnić?

Istnieją trzy typy sond konduktometrycznych stosowanych do pomiaru przewodności procesowej z wykorzystaniem miernika EC in-line:

Jak działa 2-elektrodowy czujnik przewodności?

Klasyczny, 2-elektrodowy miernik przewodności zbudowany jest z dwóch równoległych płytek służących do pomiaru przewodności procesowej. Do obu elektrod przykładane jest napięcie prądu przemiennego, a następnie dokonywany jest pomiar występującego między nimi oporu właściwego. 2-elektrodowa sonda konduktometryczna służy do przygotowywania i oczyszczania wody, w przypadku zastosowań, w których jest w stanie wykrywać minimalne poziomy zanieczyszczeń w wodzie ultraczystej.

Jak działa 4-elektrodowy miernik przewodności?

4-elektrodowy miernik EC wykorzystuje dodatkową parę elektrod. Elektrody zewnętrzne są elektrodami prądowymi, do których przykładany jest prąd zmienny; ich działanie jest takie samo, jak w przypadku 2-elektrodowego czujnika przewodności. Elementy elektrody do przewodności in line znajdują się w polu elektrycznym elektrod prądowych i mierzą napięcie za pomocą wzmacniacza o wysokiej impedancji. Prąd przepływający przez zewnętrzne elektrody i roztwór może być dokładnie zmierzony przez obwód. Jeśli znamy napięcie elektrod wewnętrznych i prąd, w takim przypadku możemy obliczyć opór właściwy i przewodność. Zaletą 4-elektrodowego czujnika przewodności jest to, że przez elektrody wewnętrzne, w których dokonywany jest pomiar, przepływa znikomy prąd. W związku z tym nie występują żadne efekty polaryzacji, które w przeciwnym razie wpłynęłyby na pomiar. 4-elektrodowy czujnik przewodności jest również mniej wrażliwy na błędy pomiarowe spowodowane zanieczyszczeniem elektrody. Czujniki 4-elektrodowe przeznaczone do pracy w obrębie średniego i wysokiego zakresu.

Jak działa indukcyjna sonda przewodności?

Indukcyjna sonda przewodności firmy METTLER TOLEDO zbudowana jest z pary cewek transformatorowych, w których mierzony roztwór stanowi rdzeń transformatora. W celu zapewnienia dokładności pomiarów przewodności procesowej, cewki równoległe zostały umieszczone blisko siebie i osadzone w korpusie polimerowym w kształcie torusa, zanurzonym w roztworze. Konstrukcja ta nie posiada elektrod i zazwyczaj roztwór nie ma kontaktu z metalem. Jedna cewka zasilana jest prądem zmiennym, a sygnał indukowany do drugiej cewki powiązany jest z przewodnością roztworu przepływającego przez czujnik i wokół niego. Stała naczynka określana jest między innymi przez średnicę otworu. Indukcyjny czujnik przewodności obsługuje średnie oraz bardzo wysokie zakresy przewodności i jest wyjątkowo odporny na zanieczyszczenia.  Ponieważ jest to czujnik bezstykowy, doskonale nadaje się do zastosowań chemicznych (korozyjnych), w przypadku których media mogą uszkadzać elektrody metalowe.

Co oznacza określenie „stała naczynka”?

Stała naczynka, to inaczej stosunek odległości pomiędzy elektrodami sondy konduktometrycznej a strefą elektrod 2- i 4-elektrodowych czujników przewodności. Im mniejsza stała naczynka, tym większa dokładność elektrody do przewodności in line podczas określania zmian przewodności mediów. Niemniej jednak niska stała naczynka powoduje zmniejszenie zakresu pomiarowego czujnika. Dokładny pomiar przewodności wymaga przeprowadzenia dokładnego pomiaru stałej naczynka, określanej poprzez odpowiednią kalibrację. W przypadku czujników przewodności firmy METTLER TOLEDO, stała naczynka została dokładnie zmierzona i udokumentowana na świadectwie jakości każdego czujnika. Informacje na temat roztworów kalibracyjnych można również uzyskać za pośrednictwem Narodowego Instytutu Standaryzacji i Technologii (NIST).

Jak przeprowadzić kalibrację czujnika przewodności?

Czujnik przewodności firmy METTLER TOLEDO wykorzystywany w mierniku EC online można kalibrować względem roztworu o znanej przewodności (podobnie jak w przypadku kalibracji czujnika pH w odniesieniu do roztworu o znanym pH). Można także wykorzystać urządzenie posiadające szereg bardzo precyzyjnych rezystorów, powielających wcześniejsze pomiary przewodności.

Kiedy należy dokonywać kalibracji lub kontroli czujnika przewodności?

Na ogół stała naczynka czujnika nie ulega zmianie, jednakże jeśli elementy pomiarowe zostaną w jakikolwiek sposób zmienione (np. z powodu osadów stałych lub innego zanieczyszczenia elektrod lub izolatora czujnika, utraty materiału elektrody na skutek korozji), stała naczynka również ulegnie zmianie. Czujniki przewodności firmy METTLER TOLEDO są kalibrowane fabrycznie, co obejmuje również precyzyjne określenie stałej naczynka. Dlatego też w przypadku korzystania z czujnika przewodności in line, kalibracja zazwyczaj nie jest wymagana. Niemniej jednak zaleca się coroczne przeprowadzanie kontroli czujnika i w razie potrzeby jego kalibrację. Częstotliwość takich kontroli lub kalibracji w dużej mierze uzależniona jest od zastosowania lub standardowych wymogów procesowych zakładu.

Czy temperatura wpływa na pomiary przewodności?

Przewodność jest w dużym stopniu zależna od temperatury. Wraz ze wzrostem temperatury próbki, maleje jej lepkość, co prowadzi do zwiększonej ruchomości jonów. Dlatego badana przewodność próbki również wzrasta, mimo że stężenie jonów może pozostać na takim samym poziomie.

W odniesieniu zasad dobrej praktyki, każdy wynik czujnika przewodności musi zostać określony z wykorzystaniem temperatury lub kompensacji temperatury, zazwyczaj zgodnie ze standardem branżowym wynoszącym 25 stopni Celsjusza. Ponieważ temperatura uzależniona jest także od poszczególnych próbek, niezbędne jest staranne dobieranie odpowiednich algorytmów kompensacji temperatury.


InPro 7100 4-elektrodowy czujnik przewodności
Czujniki przewodności indukcyjnej
Czujniki i panele do pomiaru przewodności czystej wody

Sondy konduktometryczne z 2/4 elektrodami

Czujniki przewodności indukcyjnej

Czujniki i panele do pomiaru przewodności czystej wody

Czujniki z 2 lub 4 elektrodami do pomiaru przewodności w szerokim zakresie zastosowań przemysłowych, w tym w przemyśle farmaceutycznym, chemicznym oraz oczyszczania ścieków.
Łatwe w użyciu indukcyjne czujniki przewodności zapewniają dokładny pomiar bez użycia elektrod stykających się z medium technologicznym.
Monitorowanie przewodności czystej wody za pomocą szeregu czujników przewodności/rezystywności i paneli przewodności kationowej po odgazowaniu.
Zbudowane tak, aby wytrzymać procesy CIP i SIP.
Modele 4-elektrodowe są odporne na zabrudzenia w produkcji
Zapewnij zgodność z normami dzięki pakietowi certyfikacyjnemu
Funkcja „podłącz i mierz” na czujnikach ISM
Odporność na zabrudzenia w zastosowaniach chemicznych
Długa żywotność dzięki dużej rezystywności chemicznej.
Indywidualnie testowane w celu zapewnienia dokładności
Dopuszczony do użycia w strefach Ex
Wysoka dokładność pomiaru wody czystej
Monitorowanie wody farmaceutycznej
Wykrywanie zanieczyszczeń korozyjnych w wodzie z elektrowni
Monitor śladowych poziomów zanieczyszczeń w wodzie ultraczystej
InPro 7100 4-elektrodowy czujnik przewodności

Czujniki z 2 lub 4 elektrodami do pomiaru przewodności w szerokim zakresie zastosowań przemysłowych, w tym w przemyśle farmaceutycznym, chemicznym oraz oczyszczania ścieków.

Czujniki przewodności indukcyjnej

Łatwe w użyciu indukcyjne czujniki przewodności zapewniają dokładny pomiar bez użycia elektrod stykających się z medium technologicznym.

Czujniki i panele do pomiaru przewodności czystej wody

Monitorowanie przewodności czystej wody za pomocą szeregu czujników przewodności/rezystywności i paneli przewodności kationowej po odgazowaniu.

Biblioteka

Teoria pomiarów przewodności — poradnik
Aplikacja mobilna CONDverter Conductivity
Katalog produktów z zakresu analityki procesowej

Usługi serwisowe

+48 22 440 67 66
Zadzwoń do serwisu
Niezawodność
Wsparcie i naprawy
Zgodność z przepisami
Wzorcowanie i certyfikacja
Wiedza specjalistyczna
Szkolenia i konsultacje
Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.