Waga analityczna

Wagi analityczne

Wyjątkowo dokładne

Wagi analityczne

Wybierz wagi analityczne  odpowiednie do potrzeb:

Wagi analityczne XPR Excellence
Waga analityczna MS-TS z serii Advanced Line
Standardowe wagi analityczne ME-T

Wagi poziom Excellence

Advanced Level Balances

Standard Level Balances

Doskonała wydajność ważenia i innowacyjne technologie obsługi próbek sprawiają, że wymagające zadania ważenia przebiegają wydajnie, bezbłędnie i zgodnie z przepisami.
Gdy potrzebujesz niezawodnego działania i trwałości, wagi poziomu zaawansowanego są właściwym wyborem. Intuicyjna obsługa i zintegrowane aplikacje sprawiają, że proces ważenia jest szybki i wygodny.
Wejdź do świata profesjonalnego ważenia z naszymi wytrzymałymi i łatwymi w obsłudze wagami poziomu standardowego. Wysokiej jakości konstrukcja oraz niezawodne działanie zapewniają spójne i dokładne wy...
Wagi analityczne XPR Excellence

Doskonała wydajność ważenia i innowacyjne technologie obsługi próbek sprawiają, że wymagające zadania ważenia przebiegają wydajnie, bezbłędnie i zgodnie z przepisami.

Waga analityczna MS-TS z serii Advanced Line

Gdy potrzebujesz niezawodnego działania i trwałości, wagi poziomu zaawansowanego są właściwym wyborem. Intuicyjna obsługa i zintegrowane aplikacje sprawiają, że proces ważenia jest szybki i wygodny.

Standardowe wagi analityczne ME-T

Wejdź do świata profesjonalnego ważenia z naszymi wytrzymałymi i łatwymi w obsłudze wagami poziomu standardowego. Wysokiej jakości konstrukcja oraz niezawodne działanie zapewniają spójne i dokładne wy...

Wagi analityczne Excellence
Wagi analityczne Advanced
Wagi analityczne Standard
Akcesoria do wag
Doskonała wydajność ważenia i innowacyjne technologie obsługi próbek sprawiają, że wymagające zadania ważenia przebiegają wydajnie, bezbłędnie i zgodnie z przepisami.
Wagi analityczne XPR Excellence
Gdy potrzebujesz niezawodnego działania i trwałości, wagi poziomu zaawansowanego są właściwym wyborem. Intuicyjna obsługa i zintegrowane aplikacje sprawiają, że proces ważenia jest szybki i wygodny.
Waga analityczna MS-TS z serii Advanced Line
Wejdź do świata profesjonalnego ważenia z naszymi wytrzymałymi i łatwymi w obsłudze wagami poziomu standardowego. Wysokiej jakości konstrukcja oraz niezawodne działanie zapewniają spójne i dokładne wy...
Standardowe wagi analityczne ME-T
Wagi analityczne XPR Excellence

Doskonała wydajność ważenia i innowacyjne technologie obsługi próbek sprawiają, że wymagające zadania ważenia przebiegają wydajnie, bezbłędnie i zgodnie z przepisami.

Waga analityczna MS-TS z serii Advanced Line

Gdy potrzebujesz niezawodnego działania i trwałości, wagi poziomu zaawansowanego są właściwym wyborem. Intuicyjna obsługa i zintegrowane aplikacje sprawiają, że proces ważenia jest szybki i wygodny.

Standardowe wagi analityczne ME-T

Wejdź do świata profesjonalnego ważenia z naszymi wytrzymałymi i łatwymi w obsłudze wagami poziomu standardowego. Wysokiej jakości konstrukcja oraz niezawodne działanie zapewniają spójne i dokładne wy...

Usługi serwisowe

Dowiedz się więcej o naszych usługach dostosowanych do konkretnych urządzeń

Zapewniamy wsparcie oraz serwis urządzeń pomiarowych przez cały okres ich eksploatacji – od instalacji po konserwację zapobiegawczą oraz od wzorcowania po naprawy.

Wydajność
Konserwacja i optymalizacja
Zgodność z przepisami
Wzorcowanie i certyfikacja
Wiedza specjalistyczna
Szkolenia i konsultacje

Biblioteka

Oprogramowanie LabX®

Często zadawane pytania

Analytical Balances

Co to jest waga analityczna?

Waga analityczna lub semianalityczna/półanalityczna jest typem wagi, która umożliwia pomiar masy z dużą dokładnością.

Ma nośność w zakresie 54–520 g i dokładność odczytu od 0,005 mg do 0,1 mg. Ze względu na czułość wagi analitycznej wymaga ona ochrony przez osłonę przeciwwiatrową lub obudowę.

Wagi analityczne XPR i XSR METTLER TOLEDO są wyposażone w szalkę SmartGrid, która minimalizuje zawirowania powietrza, a tym samym skraca czas stabilizacji i umożliwia szybsze uzyskiwanie wyników ważenia.

 
Analytical Balances - Applications - Pipette Calibration

Gdzie używane są wagi analityczne? Jakie jest zastosowanie wagi analitycznej?

Waga analityczna, często nazywana „wagą laboratoryjną”, umożliwia analizę ilościową próbki. Typowe zastosowania elektronicznej wagi analitycznej obejmują:

 • przygotowywanie wzorców/próbek,
 • recepturowanie,
 • ważenie różnicowe,
 • pomiar gęstości,
 • ważenie interwałowe i
 • rutynowe testowanie pipet.
 

Jak ważyć na wadze analitycznej?

Aby rozpocząć ważenie, należy otworzyć drzwiczki i umieścić naczynko na szalce za pomocą rękawic lub szczypiec. Następnie zamknąć drzwiczki i zaczekać, aż wartość ustabilizuje się, a następnie zanotować masę. Wytarować wagę, naciskając przycisk tarowania, aż zostanie wyświetlona wartość 0,0000 g. Otworzyć drzwiczki i dodawać próbkę do momentu osiągnięcia żądanej masy. Następnie zamknąć drzwiczki i ponownie zaczekać, aż wartość ustabilizuję się, a następnie zanotować masę netto. Jeśli waga została odłączona w celu wyczyszczenia, przed ponownym użyciem należy odczekać i wyadiustować wagę.

Wagi analityczne METTLER TOLEDO zostały zaprojektowane tak, aby umożliwiać łatwe czyszczenie z możliwością demontażu osłony przeciwwiatrowej w ciągu kilku sekund, oraz są wyposażone w panele przeznaczone do mycia w zmywarce. Zalecenia i przepisy dotyczące czyszczenia wag

 

Co to jest niepewność wagi analitycznej?

Podczas wykonywania pomiarów zawsze występuje element niepewności. Szacunkowa wartość wątpliwości dotyczących pomiaru (niepewność) ma kluczowe znaczenie dla każdego pomiaru. Jest ona określana przez pomiar sprawności wagi, właściwości ważonego obiektu i warunków otoczenia. Wyznaczanie niepewności pomiaru jest integralną częścią wzorcowania wagi.

 

Dlaczego konieczne jest wzorcowanie wagi analitycznej?

Celem wzorcowania wagi analitycznej jest zapewnienie dokładności urządzeń wagowych i ich zgodności ze standardami ISO, GLP/GMP, IFS i BRC. Udokumentowane procedury wzorcowania wskazują jakość pomiarów masy i należy je wykonywać regularnie przez cały okres eksploatacji wagi.

Nie należy mylić wzorcowania z adiustacją wagi. Wzorcowanie należy wykonać ponownie po adiustacji i naprawie. Przeczytaj więcej na temat wzorcowania.

 

Jak wzorcować wagę analityczną?

Wzorcowanie wagi analitycznej jest wykonywane przez autoryzowanego inżyniera serwisu zgodnie ze standardową procedurą, przy użyciu oprogramowania:

 1. Ma na celu ustalenie, czy urządzenie działa prawidłowo, na podstawie testów zależności między normami pomiarowymi a wskazaniami podczas wzorcowania.
 2. Także weryfikację, czy waga spełnia określone wymagania, przez wydanie oświadczenia zaliczono/nie zaliczono.
 3. Jeżeli wymagania nie są spełnione, należy wyregulować wagę tak, aby wszelkie odchylenia nie przekraczały granic tolerancji.
 4. Wtedy ponownie wywzorcować wagę, aby potwierdzić zgodność z określonymi granicami tolerancji.

W okresach między wzorcowaniami użytkownik powinien wykonywać rutynowe testy w celu wykrycia potencjalnych problemów.

W METTLER TOLEDO opracowano globalną, opartą na podstawach naukowych normę bezpiecznego wyboru, wzorcowania i obsługi wag – GWP® (Good Weighing Practice™ – Dobra Praktyka Ważenia).

 

Jakie zakresy tolerancji stosuje się do wzorcowania wagi?

Zakresy tolerancji wskazują, czy waga działa „wystarczająco dobrze”, aby spełnić określone wymogi procesu. Zakresy tolerancji są kryteriami decydującymi o zaliczeniu lub niezaliczeniu testu wagi. Tolerancje mogą pochodzić z różnych źródeł, takich jak:

 • Tolerancje prawne:
  Dopuszczane prawem zakresy tolerancji, o których mowa w OIML R76 lub podręczniku NIST 44 (tylko USA), określają wymogi dotyczące legalizacji. Te zakresy tolerancji są na tyle szerokie, że bez trudu mieszczą się w nich wagi laboratoryjne oraz urządzenia stosowane do ważenia w dolnej granicy zakresu pomiaru.
 • Tolerancje producenta:
  Zakresy tolerancji producenta pozwalają ustalić, czy urządzenie spełnia specyfikacje producenta. Zakresy tolerancji producenta nie uwzględniają właściwych dla danego użytkownika wymogów technologicznych i nie mogą służyć do udoskonalenia procesu ważenia.
 • Tolerancje procesu:
  Określone zakresy tolerancji procesu zdefiniowane przez użytkownika pomagają udoskonalić proces i zapewniają oszczędność materiału oraz ograniczenie strat i koniecznych poprawek. W przypadku wag używanych w zastosowaniach wymagających legalizacji zakresy tolerancji procesu powinny być stosowane jako uzupełnienie zakresów wymaganych przez prawo.

Wymagane prawem zakresy tolerancji chronią konsumentów, ale nie uwzględniają szczegółowych wymogów producenta. Optymalizacja zakresów tolerancji procesu stosowanych do przyrządów pomiarowych może mieć duże znaczenie dla rentowności procesu.

 

Co to jest minimalna naważka wagi analitycznej?

Minimalna naważka każdej wagi analitycznej różni się w zależności od sprawności czujnika wagowego, jego lokalizacji i warunków otoczenia. Minimalna naważka to granica dokładności wagi, poniżej której względna niepewność pomiaru (bezwzględna niepewność pomiaru podzielona przez obciążenie, zwykle wskazywana w %) jest większa niż wymagana dokładność ważenia, a wynik ważenia nie jest wiarygodny.

Aby określić minimalną naważkę dla wagi, należy ustalić niepewność pomiaru w środowisku pracy. Alternatywnie można ocenić powtarzalność jako główne źródło błędu w dolnym zakresie wagi w celu określenia minimalnej naważki, używając niewielkiej masy poniżej 5% nośności wagi.

Funkcja MinWeigh wag analitycznych METTLER TOLEDO instalowanych przez technika służy do monitorowania minimalnej masy próbki. W przypadku ważenia poniżej określonej dopuszczalnej wartości minimalnej wyświetlacz zmienia kolor na czerwony.

 

Dokładność i precyzja wagi analitycznej – czym się różnią i jak je sprawdzić?

Precyzja odnosi się do bliskości dwóch lub więcej pomiarów względem siebie. Dokładność odnosi się do bliskości zmierzonej wartości do znanej wartości i opiera się na dokładności odczytu, powtarzalności, nieliniowości i niecentryczności. Możliwości testowania dokładności:

 • zewnętrzny wzorzec masy o znanej masie (identyfikowalna masa wzorcowa)
 • automatyczna adiustacja wewnętrzna przy użyciu masy wzorcowej wbudowanej w wagę
 • Dokładność można określić wyłącznie przez testowanie wagi w miejscu jej pracy.

Zobacz kurs z zakresu dobrej praktyki ważenia Laboratory Balances Tutorial – Basics and Weighing Influences (Samouczek dotyczący wag laboratoryjnych – podstawy i elementy mające wpływ na ważenie).

 

Jaki jest wpływ elektryczności statycznej na wagę analityczną i jak wyeliminować ładunki statyczne?

Ładunki elektrostatyczne mogą powodować niestabilne i niepowtarzalne wyniki ważenia. Elektryczność statyczna wywiera siłę na szalkę, co bezpośrednio wpływa na wyniki ważenia. Środki zaradcze mające na celu ograniczenie tych zjawisk:

 • zapewnienie odpowiedniej wilgotności powietrza (≥ 45%...50%)
 • zastosowanie antystatycznych naczynek wagowych (najlepiej z metalu)
 • unikanie pocierania pojemników
 • Jeżeli próbka jest wystarczająco mała, należy użyć metalowej szalki z krawędzią, która pomoże ochronić ją przed polami elektrycznymi.

Aby upewnić się, że ładunek statyczny został wyeliminowany, należy zobojętnić próbkę i naczynko przy użyciu jonizatora, przed rozpoczęciem ważenia.

Przeczytaj dodatkowe informacje na temat ładunków elektrostatycznych i zjawisk fizycznych, które są ich przyczyną.  

 
Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.