Spektrofotometry – UV Vis | Mikroobjemové a kyvetové
 
Menu

UV Vis spektrofotometr

Přístroje pro UV Vis spektroskopické procesy

UV Vis spektrofotometry

Špičkový optický výkon UV/VIS spektrofotometru METTLER TOLEDO Excellence plně vyhovuje přísným předpisům lékopisů. Intuitivní uživatelské rozh...

Špičkový optický výkon UV/VIS spektrofotometru METTLER TOLEDO Excellence plně vyhovuje přísným předpisům lékopisů. Intuitivní uživatelské rozhraní, předdefinované metody a měření barev jsou odborně sloučené do jediného kompaktního a současně robustního přístroje. Spojení technologie optického pole a xenonového zdroje světla s dlouhou životností umožňuje měření celého spektra během pouhých několika sekund a současně přináší i výrazné snížení nákladů na údržbu. Využívejte výhody flexibilních možností samostatného přístroje nebo zajistěte nejvyšší možný výkon s počítačovým softwarem LabX®, který Vám poskytne integritu dat a umožní Vám propojit víceparametrové měřicí systémy s dalšími přístroji METTLER TOLEDO.

Mikroobjemový spektrofotometr

Přístroj UV5Nano je samostatný mikroobjemový spektrofotometr, který zajišťuje přesné a reprodukovatelné měření vzorků s objemem pouhý 1 µl. Technologie LockPath™ předchází vysušení vzorku a umožňuje měření vzorků s širokým rozsahem koncentrací. Tento kompaktní a výkonný přístroj, který se uplatňuje zejména v biologických spektroskopických aplikacích, umožňuje kyvetová i mikroobjemová měření. Spektrofotometr lze používat coby samostatný přístroj nebo jej připojit k počítačovému softwaru LabX®.

Software LabX® UV Vis

Počítačový software LabX® UV Vis rozšiřuje flexibilitu pracovních postupů a podporuje dodržování shody s předpisy úřadu FDA, například 21 CFR část 11. Spojení spektrofotometrů řady Excellence a softwaru LabX® umožňuje plné individuální přizpůsobení UV Vis pracoviště pracovním postupům laboratoře. Komplexní laboratorní řešení zajišťuje výpočty, protokoly i správu dat. Tím šetří čas obsluhy i vedoucích pracovníků laboratoře, a navíc vylučují riziko vzniku chyb při přepisování dat.

Aplikace UV Vis spektrofotometrie

UV/VIS spektrofotometry Excellence se uplatňují v nejrůznějších oborech. Na přísné předpisy platné ve farmaceutickém a kosmetickém průmyslu je připraven spektrofotometr UV7, který nabízí špičkový optický výkon a společně s počítačovým softwarem LabX® zajišťuje integritu dat a shodu s předpisy. Biologické a biotechnologické obory mohou využívat výhody předdefinovaných metod ve spektrofotometrech UV5BioUV5Nano. Obory vyžadující vysokou průchodnost vzorků mohou své postupy automatizovat pomocí automatického podavače vzorků InMotion, který umožňuje měření až 303 vzorků.

Prohlédněte si naši knihovnu aplikací UV Vis spektrofotometrie a využívejte výhody osvědčených aplikačních poznámek věnovaných UV/VIS spektrofotometrii.

Bílé knihy, webináře, technické dokumentace a videa o UV Vis spektrofotometrii: to vše najdete v naší odborné knihovně


Řada spektrofotometrů METTLER TOLEDO
spektrofotometr
spektrofotometr

Kyvetové UV Vis spektrofotometry

Mikroobjemová UV Vis spektrofotometrie

Přístroje UV/VIS Excellence pokrývají široké spektrum aplikací, od jednoduché kontroly kvality po farmaceutické aplikace s přísnými předpisy.
Dva přístroje v jednom pro měření mikroobjemových vzorků a standardní 1cm kyvetová měření v biologickém výzkumu.
 • Sken celého spektra v rozsahu 190–1 100 nm do 1 sekundy
 • Intuitivní uživatelské rozhraní
 • Kompaktní půdorysné rozměry šetří drahocenné místo v laboratoři
 • Robustní konstrukce bez pohyblivých součástí je zárukou nízkých provozních nákladů
 • Otevřený prostor na vzorky pro snadné připojování příslušenství a vkládání vzorků
 • Rozsáhlá knihovna předdefinovaných aplikací, připravených k okamžitému použití

 • Vyžaduje pouze 1–2 µl vzorku
 • Automatický výběr délky dráhy při 0,1 mm a 1 mm umožňuje měření v širokém rozsahu koncentrací
 • Vzorky není třeba ředit
 • Předdefinované metody pro biologické aplikace, například analýza nukleových kyselin a proteinů
spektrofotometr
Kalibrace spektrofotometru

Kyvety a příslušenství k UV Vis spektrofotometru

Kalibrace UV Vis spektrofotometru

Náš široký sortiment příslušenství učiní z vašeho UV Vis přístroje samostatný systém, který v plném rozsahu vyřeší potřeby vaší aplikace.
Jelikož se předpisy pro zajištění jakosti neustále zpřísňují, moduly CertiRef a LinSet měření automaticky provádějí podle lékopisu USA a  Evropského lékopisu s využitím certifikovaných referenčních ma...
 • Až 8 automatických měření kyvet s podavačem CuvetteChanger
 • Až 303 plně automatických měření s podavačem InMotion™
 • Rychlá a přesná regulace teploty s temperační jednotkou CuveT
 • Snadná manipulace se vzorky s pomocí čerpadla FillPalMini
 • Možnost používání různých typů a velikostí kyvet pro všechny účely
 • Ušetřete obsluze drahocenný čas pomocí plně automatizovaného pracovního postupu.
 • Zvyšte přesnost výsledků eliminací chyb při přepisování
 • Zajistěte si důvěryhodné výsledky díky zabezpečeným a dohledatelným certifikovaným referenčním materiálům
 • Snadná instalace umožňuje okamžitou integraci do Vašich pracovních postupů
 • Všech 9 testů v jediném nástroji včetně přesnosti a opakovatelnosti vlnové délky a fotometrie, rozptýleného světla, rozlišení a dalších
 • Všechny testy během jednoho měření – včetně přesnosti vlnové délky, fotometrické přesnosti, opakovatelnosti a linearity, rozptýleného světla, rozlišení a dalších
spektrofotometr

Přístroje UV/VIS Excellence pokrývají široké spektrum aplikací, od jednoduché kontroly kvality po farmaceutické aplikace s přísnými předpisy.

spektrofotometr

Dva přístroje v jednom pro měření mikroobjemových vzorků a standardní 1cm kyvetová měření v biologickém výzkumu.

spektrofotometr

Náš široký sortiment příslušenství učiní z vašeho UV Vis přístroje samostatný systém, který v plném rozsahu vyřeší potřeby vaší aplikace.

Kalibrace spektrofotometru

Jelikož se předpisy pro zajištění jakosti neustále zpřísňují, moduly CertiRef a LinSet měření automaticky provádějí podle lékopisu USA a  Evropského lékopisu s využitím certifikovaných referenčních ma...

UV/VIS spektrofotometr s automatickým podavačem vzorků InMotion a průtočnou celou
Podavač CuvetteChanger – UV/VIS spektrofotometr
Spektrofotometr se softwarem LabX ve shodě s požadavky na integritu dat

Nabídka servisních služeb

+420 226 808 163
Kontaktovat servis

Prozkoumejte naše služby – přizpůsobené Vašemu vybavení

K Vašemu měřicímu vybavení poskytujeme podporu a servis po celou dobu jeho životnosti, od instalace přes preventivní údržbu a kalibraci až po opravy.

Provoz
Podpora a opravy
Výkon
Údržba a optimalizace
Shoda
Kalibrace a zajišťování jakosti
Odbornost
Školení a konzultace

Publikace ke stažení

Good UV/VIS Practices™ (Správná praxe UV/VIS)

Časté dotazy

Co je UV Vis spektroskopie?

UV Vis spektroskopie je jednoduchá a běžně používaná technika založená na principu měření absorpce světla daným vzorkem. V závislosti na množství světla a vlnové délce, které vzorek absorbuje, lze získat cenné informace, jako jsou například koncentrace a čistota vzorku: viz příklad spektrum kofeinu níže. Jelikož každá látka absorbuje světlo jiným způsobem, mezi látkou a jejím UV Vis spektrem navíc existuje jedinečný a specifický vztah. Spektrofotometrii lze tedy použít i k identifikaci neznámé látky.

Jak funguje UV Vis spektrofotometr?

UV Vis spektrofotometr měří intenzitu světla procházejícího roztokem vzorku v kyvetě a porovnává ji s intenzitou světla před průchodem vzorkem. Hlavními součástmi UV Vis spektrofotometru jsou zdroj světla, držák na vzorek, rozptylové zařízení, které odděluje jednotlivé vlnové délky světla, a vhodný detektor, například fotodiodový detektor.

Proč se měří UV Vis spektra?

UV Vis spektra se měří z pěti hlavních důvodů:

 • UV Vis spektra umožňují identifikaci složek obsažených v roztoku vzorku. Přesněji řečeno identifikaci konkrétních sloučenin umožňuje poloha vrcholů (píků) a do jisté míry i profil spektra.
 • Vrcholy (píky) absorpce mohou sloužit ke kvantifikaci zkoumaného vzorku. Z hodnoty absorbance vrcholu lze vypočítat například koncentraci vzorku.
 • Na základě vztahu mezi absorbancí a koncentrací vzorku lze UV Vis spektrofotometr využít v kvantitativně analytických technikách v oborech, jako jsou biotechnologie, farmaceutický průmysl, kosmetický průmysl, potravinářský průmysl, výroba nápojů, chemické rozbory a rozbory vody.
 • Spektrum může odhalit specifické fyzikální vlastnosti molekul vzorku a umožňuje výpočet jeho extinkčního koeficientu, vypočítat bod tání proteinů a nukleových kyselin měřením UV Vis spektra při různých teplotách a stanovit rychlost průběhu reakce sledováním absorpčních spekter jakožto funkce času.
 • Umístění a profil vrcholů ve spektru může poskytnout informace o mikroskopickém prostředí molekul vzorku.

Jaké jsou aplikace UV Vis spektrofotometru?

 • Nejjednodušší aplikací spektrofotometru je měření s pevnou délkou dráhy světla. Může se jednat o měření s jedinou nebo různými vlnovými délkami a výsledkem může být hodnota absorbance nebo transmitance.
 • Kvantifikace nebo stanovení koncentrace látky pomocí UV Vis spektrofotometru využívá Lambertův-Beerův zákon, dle kterého je absorbance roztoku přímo úměrná koncentraci absorbující látky v roztoku a délce dráhy v kyvetě. UV Vis spektrofotometr lze proto použít ke stanovení koncentrace vzorku.
 • Spektrální skenovací měření slouží ke stanovení absorbance nebo transmitance vzorku při použití konkrétní vlnové délky nebo v celém spektrálním rozsahu, zpravidla od 190 do 1 100 nm. Poté nejčastěji probíhá detekce vrcholů a propadů.
 • UV Vis spektrofotometr se často uplatňuje při sledování změny koncentrace reaktantu nebo produktu. Při něm se měří absorbance při použití určité vlnové délky v čase. Tyto kinetické metody se často využívají ke studiu rychlosti průběhu enzymatických reakcí nebo ke stanovení koncentrace specifických uhlovodíků, jako jsou glukóza, fruktóza či laktóza.

Jaký je rozdíl mezi skenovacím spektrofotometrem a spektrofotometrem s optickým polem?

 • Skenovací spektrofotometr měří každou vlnovou délku samostatně. Zpracování analýzy tak v něm trvá výrazně déle. Spektrofotometr s optickým polem dokáže ve velmi krátké době změřit celé spektrum, protože optické pole měří všechny vlnové délky současně.
 • Skenovací spektrofotometr skenuje spektrum pomocí mechanického otáčení optických členů. Tato skutečnost může způsobit chyby v reprodukovatelnosti vlnové délky. Přístroj fungující na principu skenovací spektroskopie proto vyžaduje pravidelnou rekalibraci. Bez ní by nedokázal zajistit přesnost použité vlnové délky. Spektrofotometr s optickým polem neobsahuje pohyblivé díly, což znamená, že ani po čase nedochází k odchylkám ve výkonu v důsledku mechanických nepřesností.
 • Spektrofotometr s optickým polem nevyžaduje uzavřenou komoru na vzorek, protože díky konstrukci své optické soustavy odolává vlivům okolního světla.

Ve kterých oborech se UV Vis spektrofotometr využívá?

Náš sortiment spektrofotometrů byl navržen tak, aby vyhovoval několika různým průmyslovým odvětvím:

 • Spektrofotometry UV5Bio a UV5Nano se zpravidla využívají ve farmaceutickém průmyslu, v biologických a biotechnologických aplikacích a v akademickém výzkumu.
 • Spektrofotometry UV7 a UV5 jsou určeny zejména do aplikací ve farmaceutickém průmyslu, ve výrobě potravin a nápojů, v chemickém, kosmetickém, petrochemickém průmyslu a v akademickém výzkumu.

Co je mikroobjemový spektrofotometr?

Mikroobjemový spektrofotometr slouží k měření vzorků malého objemu (až 1 mikrolitr). Vysoce koncentrované vzorky lze měřit bez potřeby dalšího ředění díky technologii LockPath, kterou je vybaven spektrofotometr METTLER TOLEDO UV5Nano a která dokáže nastavit délku dráhy buď 0,1 mm, nebo 1 mm.

Které biologické aplikace jsou k dispozici u spektrofotometrů METTLER TOLEDO?

 • Spektrofotometry METTLER TOLEDO UV5Nano a UV5Bio nabízejí celou řadu biologických aplikací, jako jsou například:
  • kvalitativní analýza DNA, RNA a proteinů,
  • kvantitativní analýza DNA, RNA a proteinů,
  • BCA, Bradford, Lowry a další kolorimetrické analýzy proteinů,
  • přednastavená barviva a možnost přidávat vlastní barviva,
  • kalkulátor oligonukleotidů pro stanovení koncentrace oligonukleotidů DNA a RNA,
  • OD600 pro živé buňky.
 • Spektrofotometry UV5Bio a UV7 navíc nabízejí i kinetické metody pro kinetická měření enzymatických reakcí
 • Další informace o biologických aplikacích spektrofotometrů METTLER TOLEDO najdete v naší Sadě nástrojů pro přírodní vědy.

Jak zkontrolujeme, zda náš spektrofotometr pracuje přesně a v souladu s lékopisnými normami?

METTLER TOLEDO nabízí řešení pro ověřování výkonu v podobě jednotky CertiRef™, která představuje nejúčinnější způsob kontroly, zda spektrofotometr pracuje v souladu s lékopisnými předpisy. Tato jednotka provádí zcela automaticky zkoušky přesnosti a opakovatelnosti vlnové délky, fotometrické přesnosti a opakovatelnosti, rozlišení, rozptýleného světla, fotometrického šumu a driftu, jakož i plochosti průběhu základní linie.

Jaký přínos může mít software LabX® UV Vis pro náš spektrofotometr?

Software METTLER TOLEDO LabX rozšiřuje flexibilitu přístrojů, protože umožňuje tvorbu individuálních pracovních postupů, přímo přizpůsobených potřebám konkrétního uživatele. Zcela vylučuje vznik chyb, ke kterým dochází při výpočtech a manuálním přepisování dat. Současně zajišťuje integritu dat a veškeré informace ukládá do zabezpečené databáze, a to včetně provedených ověření výkonu a servisních úkonů. Jeho bezpečnostní funkce, jako jsou správa uživatelů a elektronické podpisy, pomáhají zajistit shodu s předpisy úřadu FDA 21 CFR část 11.

Automated Performance Verification – Advances in UV VIS Spectroscopy
Salt Content Determination Guide
Life Science Toolbox for UV/VIS Spectroscopy
UV/VIS Spectrophotometry Fundamentals Guide
Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.