Analyzátory TOC a analyzátor mikrobiálnej kontaminácie

Na monitorovanie TOC a mikrobiálnej kontaminácie v reálnom čase

On-line analyzátory celkového organického uhlíka a mikrobiálne analyzátory sú určené na zlepšovanie riadenia a účinnosti procesov tak, že poskytujú monitorovanie kontaminácie vo vodnom systéme v reálnom čase. Priebežne merajú TOC vody vo vašom systéme a monitorujú biologickú záťaž vo vodnom systéme, vďaka čomu vám umožňujú v prípade kontaminácie okamžite zasiahnuť. Tieto systémy sú vhodné pre vody vo farmaceutickom priemysle, chemické procesy v elektrárňach a ultračisté vody pri výrobe mikroelektroniky.

Zavolajte nám pre individuálnu ponuku
On-line analyzátor TOC
Prenosné analyzátory TOC
Prevodníky celkového organického uhlíka
+421 2 4444 1220 - 2
Kontaktovať servis
Prevádzkyschopnosť
Podpora a opravy
Výkon
Údržba a optimalizácia
Zhoda
Kalibrácia a kvalita
Odbornosť
Školenia a konzultácie

FAQs

Ako funguje analyzátor TOC?

Analyzátory celkového organického uhlíka od spoločnosti METTLER TOLEDO používajú na určenie organickej kontaminácie UV oxidáciu a meranie diferenciálnej vodivosti. Vysoko výkonné digitálne senzory vodivosti vykonávajú merania vodivosti pred tým a po tom, ako sa vzorka vody vystaví UV žiareniu s hodnotou 185 nanometrov. Vystavením UV žiareniu sa rozložia väzby v neiónových organických zlúčeninách (oxidácia), čím sa vytvorí oxid uhličitý a voda. Ďalej sa tvorí kyselina uhličitá, ktorá sa odlúči do vodivých druhov iónov. Zvýšenie vodivosti po oxidácii je priamo úmerné meraniu TOC.

Prečo potrebujem analyzátor TOC, ak už meriam vodivosť?

Merania vodivosti sú významné na identifikáciu kontaminácie iónmi, organické kontaminanty však vo všeobecnosti nie sú iónové. Nedajú sa teda detegovať štandardnými meraniami vodivosti a vyžadujú použitie analyzátora TOC, ktorý poskytne primerané merania organickej kontaminácie.

Kde by som mal merať TOC vo vodnom systéme?

Analyzátory TOC sa bežne používajú na meranie v celom procese čistenia vody a v konkrétnych bodoch v procese používania vody. Medzi kľúčové aplikácie, v ktorých môže byť analyzátor TOC vhodný, patria:

  • Monitorovanie efektivity membrány po reverznej osmóze
  • Monitorovanie životnosti živice po deionizácii
  • Zabezpečenie udržiavania nízkych úrovní organickej kontaminácie po skladovaní v zásobníkoch s čistou vodou po záverečnej úprave
  • Zabezpečenie nízkych úrovní organickej kontaminácie pred návratom vody počas procesov recyklácie a obnovovania
  • Monitorovanie efektivity UV žiarenia po zničení TOC pri čistení vody
  • Zabezpečenie konečnej kvality vody pred vypustením do distribučných potrubí

Ako sa použitie analyzátora mikrobiálnej kontaminácie od spoločnosti METTLER TOLEDO odlišuje od merania pomocou bežného počítania kolónií?

V porovnaní s on-line meraniami dostupnými pre ďalšie parametre vyžadované v súlade s farmakopeickými nariadeniami, analýza biologickej záťaže na základe počítania kolónií výrazne spomaľuje celý proces. Tieto laboratórne spôsoby používame už viac ako storočie a samotný postup sa veľmi nezmenil. Vodná vzorka sa ponechá na platničke s agarom na päť alebo viac dní a potom sa spočíta počet jednotiek tvoriacich kolóniu (CFU). Tento spôsob je nielen pomalý, ale tiež poskytuje len zbežný prehľad o kvalite vody v systéme v čase odobratia vzorky. 

S on-line analyzátorom mikrobiálnej kontaminácie je in-line detekcia rýchlejšia než laboratórne metódy, a preto môžete rýchlejšie zmeniť proces v prípade neočakávaného zvýšenia biologickej záťaže vo vode. Získate tak priebežné údaje v reálnom čase, na základe ktorých si vytvoríte ucelený obraz o biologickej záťaži vo vodných systémoch.

Spoločnosť METTLER TOLEDO odporúča používať analyzátor mikrobiálnej kontaminácie spolu s počítaním kolónií, nie ako náhradu tohto počítania kolónií.

Ktoré rôzne typy vody sa používajú vo farmaceutickej výrobe?

Existuje niekoľko rôznych typov vody, ktorá sa používa vo farmaceutickej výrobe. V každom z nich by sa mali TOC a biologická záťaž vo vodnom systéme riadne monitorovať. Každá sa používa v rôznych krokoch procesu a má rôzne špecifikácie týkajúce sa čistoty. Čistená voda (PW) je voda, ktorá sa spracováva s cieľom odstrániť znečistenie a dosiahnuť jeho nízku úroveň. Voda na injekcie (WFI) je voda používaná ako pomocná látka v produkcii parenterálnych liečiv. Ultračistá voda (UPW) je voda, ktorá bola čistená na dosiahnutie veľmi nízkych úrovní znečistenia a ktorá musí spĺňať veľmi prísne špecifikácie.