METTLER TOLEDO | Explosionssäker våg | Vägningslösningar för riskområden

Explosionssäkra vågar och vägningslösningar för riskområden

Exakt vägning med maximal säkerhet i explosiva miljöer

Vågar för riskområden kan hjälpa dig att uppfylla driftsäkerhets- och miljöregler samtidigt som man höjer produktiviteten och produktkvaliteten med globalt godkänd utrustning. Oavsett om du väger i zon 1 eller 21, division 1, zon 2 och 22 eller division 2, erbjuder METTLER TOLEDO tillförlitliga explosionssäkra vågar och vägningslösningar för att mäta material av alla storlekar, former och kapaciteter.

Ring för offert
020-25 58 80
Ring service

Utforska våra tjänster – anpassade för din utrustning

Vi erbjuder support och service av din mätutrustning under hela dess livslängd, från installation, förebyggande underhåll och kalibrering, till reparation av utrustning. 

Drifttid
Support & Reparation
Optimering
Underhåll & optimering
Kvalitetstandard
Kalibrering & Kvalitet
Expertis
Utbildning & Rådgivning

FAQs

Egensäker vägning för bästa produktkvalitet i industriella riskområden

METTLER TOLEDOs lösningar för riskområden kan hjälpa dig att uppfylla driftsäkerhets- och miljöregler samtidigt som man höjer produktiviteten och produktkvaliteten med globalt godkänd utrustning. Oavsett om du väger i zon 1 eller 21, division 1, zon 2 och 22 eller division 2, säkerställer METTLER TOLEDO exakt vägning med vågar, indikatorer och tillbehör, vägningsmoduler och vägningsplattformar av alla storlekar, former och kapaciteter.

Vad menas med explosionssäker? Vad är det som gör en explosionssäker våg säker? Vad är fördelarna med en explosionssäker våg?

Explosionssäkra vågar eller vågar för riskområden konstrueras specifikt för att minimera risken för explosion när produktionsmaterial och processer skapar potentiellt explosiva miljöer. Till exempel, i zon 1-klassade området där explosiva gasatmosfärer är sannolika att uppstå på grund av normal drift, är det viktigt att ha utrustning med helt innesluten elektronik, så att det inte finns någon risk för gnistor eller värmeackumulering som skulle kunna orsaka en explosion. Explosionssäker elektrisk utrustning kan innesluta en explosion och släcka lågan. När du letar efter vågar för riskzoner, ska du se till att du hittar en betrodd leverantör som kan bevisa utrustningens egensäkerhet.

METTLER TOLEDO har ett brett sortiment av egensäkra våglösningar för riskzoner. Från bänkvågar för riskområden, golvvågar för riskområden, lastceller för riskområden – och många fler. Hitta din perfekta våg för riskområden idag och garantera en säker, noggrann och effektiv vägning.

Vad betyder "egensäker"? Vad är skillnaden mellan flamsäker och egensäker? Vad är fördelarna med egensäkert skydd?

Egensäker teknik förhindrar explosioner genom att garantera att den energi som överförts till ett farligt område är långt mindre än den energi som krävs för att starta en explosion. Som sådant är det begränsat till elektriska apparater och kretsar i vilka uteffekt eller energiförbrukning är begränsad. Med egensäkra system kan utrustning användas utan risk för att antända brandfarlig gas, brandfarligt damm eller brandfarliga fibrer som kan förekomma i farliga områden. Våra vågar för riskområden är egensäkra.

Metoden med flamskydd bygger på konceptet med explosionsinneslutning, i vilken explosionen får ske men den måste hållas till inneslutningen som är konstruerad att motstå överskottstrycket som den interna explosionen orsakar. Ett flamsäkert system anses i allmänhet som något enklare att konstruera än ett egensäkert system, då det inte kräver en helt ny utrustningskonstruktion. Men det är i allmänhet dyrare att installera på grund av den höga kostnaden för att köra fältledningar inuti en ledning som måste förseglas mellan säkra och ex-klassade områden. Det är även fysiskt större och mycket tyngre än en egensäker lösning. Flamsäker utrustning är även svårare och mer tidskrävande att underhålla på grund av att området antingen måste vara känt som icke-farligt eller så måste energin dräneras från utrustningen innan höljet kan tas bort. Tillstånd att arbeta i hög temperatur krävs för underhåll på dessa system. Vidare, när höljen sätts tillbaka, måste extra försiktighet vidtas avseende att fästena är noggrant momentdragna till specifika värden

För mer information, ladda ned Guiden till riskområde.

Vad betyder "explosionssäker"? Vad är skillnaden mellan explosionssäker och egensäker?

Explosionssäker utrustning har konstruerats så att om en explosion inträffar kommer den att inneslutas i ett lämpligt hölje.  Egensäker utrustning har konstruerats att begränsa energin i gnistor och yttemperatur för att förhindra att en explosion inträffar. Våra vågar för riskområden är egensäkra.

Vad är ett riskområde i klass 1, division 1?

Riskområden i klass I, division 1 är platser som fastställts i handboken med den nationella elektriska koden (NEC) med artiklarna 500, 501, 502, 503, 505 och 506.  Platser i klass I är de vars luft innehåller brandfarliga gaser eller ångor i kvantiteter tillräckliga för att generera explosiva eller antändningsbara blandningar (NEC 501).  Division 1 är en underklass till klass I och är klassificerad som ett område där de explosiva eller brandfarliga gaserna, ångorna eller vätskorna kan existera under normala vardagsförhållanden.

Vad är ett Ex-klassat område i zon 2?

Zonerna klassificeras i den nationella elektriska koden (NEC) och beskrivs i artikel 505.  En egenskap för zon 2-områden är när antändliga koncentrationer av brandfarliga gaser eller ångor vanligtvis inte förekommer, men kan förekomma i vissa fall som förtydligas i NEC-standarderna.  Zonerna klassificeras även i direktivet ATEX 1999/92/EG baserat på hur ofta och hur länge den explosiva atmosfären förekommer.  Zon 2 är enligt direktivet ATEX 1992/92/EG när en explosiv atmosfär sannolikt inträffar sällan eller under korta tidsperioder.

Vad är explosionssäkert kablage?

För explosionssäkert kablage, som krävs i div 1, krävs det ledningar och packningar.  De används för att isolera kretsen från farliga gaser.  En packning fäst på ledningen i sekvenser som en armatur genom vilken du kan hälla tätningsmedel. Denna konfiguration förhindrar att gaserna flödar in i kabelledningen och når okontrollerade områden.