Wzorcowanie, kalibracja, weryfikacja i certyfikacja

Rozwiązania do laboratorium

Normy i przepisy stale się ulegają zmianom i z czasem stają się coraz bardziej rygorystyczne. Dogłębne zrozumienie obowiązujących przepisów jest wymagane do zdefiniowania procesów i zapewnienia niezbędnej zgodności.

Rozwiązania do kontroli produktów

Wysoka czułość ma kluczowe znaczenie dla identyfikacji zanieczyszczeń. Precyzyjne ważenie jest niezbędne dla zapewnienia zgodności z przepisami dotyczącymi miar i wag. Dokładna kontrola opakowań zmniejsza ryzyko wycofania produktu z rynku. Weryfikujemy, czy urządzenia kontrolne działają zgodnie z ustalonymi specyfikacjami, aby utrzymać wydajność i zgodność z odpowiednimi normami.

Rozwiązania w zakresie ważenia przemysłowego

Zarówno w przypadku pierwszego, jak i powtórnego wzorcowania, działamy w oparciu o lokalne akredytacje i wzorce masy. Pomaga to zapewnić, że waga spełnia normy zgodności z przepisami i wymagania prawne dotyczące legalizacji.

Rozwiązania w transporcie i logistyce

Weryfikacja działania urządzeń do wymiarowania, czytników kodów kreskowych i ważenia dynamicznego jest niezbędnym elementem profesjonalnego procesu w transporcie i logistyce. Wzorcowanie obejmuje lokalną akredytację i wykorzystuje identyfikowalne wzorce testowe.

Rozwiązania do ważenia pojazdów

Dzięki naszemu systemowi wzorcowania wagi przemysłowej MiraCal i opatentowanym urządzeniom testowym nasi technicy dostarczają spójne wyniki i kompleksową dokumentację, aby zweryfikować działanie wagi i chronić zyski.

Rozwiązania dla wagi zbiornikowej

Nasze innowacyjne rozwiązanie RapidCal™ do wzorcowania wagi zbiornikowej oferuje metodę zwiększającą produktywność, która jest identyfikowalna i osiągana bez użycia testowych wzorców masy lub kosztownej oczyszczonej wody.

Rozwiązania do analizy procesów

Utrzymanie dokładnych pomiarów bezpośrednio w mediach procesowych i zachowanie zgodności ze standardami jakości poprzez wykonywanie rutynowych testów i kalibracji.

Rozwiązania dla wagi handlowej

Aby zapewnić zgodność z lokalnymi wymogami dotyczącymi miar i wag, a także z przepisami dotyczącymi legalizacji w handlu, systemy ważenia w handlu detalicznym wymagają wzorcowania i legalizacji.

Poradnik kalibracji czujników pH

Poradnik — kalibracja czujników pH

Szybka, łatwa i bezbłędna kalibracja

Wzorcowanie wag zbiornikowych metodą RapidCal™ – zalecenia inżynierskie

Wzorcowanie wag zbiornikowych metodą RapidCal™ – zalecenia inżynierskie

Dowiedz się, jak można zastąpić tradycyjne, czasochłonne metody wzorcowania technologią RapidCal™.

Co to jest wzorcowanie i kalibracja i dlaczego są ważne?

Wzorcowanie lub kalibracja jest podstawowym procesem obserwacji działania urządzenia, aby w razie potrzeby można było dokonać regulacji przyrządu w celu uzyskania dokładnych pomiarów. Wzorcowanie lub kalibracja pomagają zapewnić wiarygodne wyniki i utrzymać integralność pomiarów w systemie jakości firmy. Poprawnie działające urządzenia mają kluczowe znaczenie, jeśli chodzi o poprawę jakości produktów, a akredytowane świadectwa wzorcowania dokumentują parametry działania.

Podczas wzorcowania i kalibracji wartości pomiarowe są porównywane ze specyfikacją w celu określenia wszelkich odchyleń lub niedokładności. Ta skrupulatna procedura obejmuje regulacje mające na celu dostosowanie odczytów przyrządu do wartości wzorców z certyfikatem, takich jak testowe wzorce masy. Prawidłowe wzorcowanie wymaga precyzji, wiedzy specjalistycznej i przestrzegania uznanych procedur.

Jaka jest różnica między kalibracją a rutynowymi testami?

Gdy waga przestaje prawidłowo mierzyć w zakresie dozwolonym dla jej przeznaczenia, wymagana jest kalibracja wagi. Aby to naprawić, przeszkolony technik wykona wzorcowanie przy użyciu specjalnych testowych wzorców masy, które są certyfikowane i dokładnie skalibrowane.

Oprócz okresowych wzorcowań przeprowadzane są rutynowe lub funkcjonalne testy w celu zapewnienia, że urządzenia do ważenia działają zgodnie z oczekiwaniami. Częstotliwość tych testów zależy od tego, jak ryzykowny jest proces ważenia. Zazwyczaj osoba obsługująca urządzenie przeprowadza rutynowe testy przy użyciu wzorcowanych i certyfikowanych testowych wzorców masy.

Jakie są główne powody wzorcowania i kalibracji urządzeń pomiarowych?

Regularne wzorcowanie lub kalibracja sprzętu pomiarowego jest niezbędna z kilku powodów:

  1. Utrzymanie dokładności i zachowanie zgodności z przepisami. W wielu branżach obowiązują normy regulacyjne dotyczące dokładności pomiarów. Regularne wzorcowanie lub kalibracja weryfikuje, czy sprzęt spełnia te normy, zapobiegając potencjalnym karom i chroniąc wyniki pomiarów. Spójność między różnymi narzędziami pomiarowymi umożliwia również produkcję wysokiej jakości.

  2. Minimalizacja kosztownych błędów i unikanie kar. Niedokładne pomiary mogą skutkować kosztownymi błędami. Niedopełnianie opakowań może prowadzić do kar i niezadowolenia klientów, podczas gdy przepełnianie marnuje zasoby i zmniejsza zyski. Wzorcowanie pomaga zminimalizować błędy poprzez optymalizację precyzji urządzenia pomiarowego, tak aby pomiary mieściły się w wymaganych specyfikacjach.

  3. Eliminacja zagrożeń dla większego bezpieczeństwa. Niewzorcowany sprzęt może stanowić poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa, w tym powodować psucie się żywności i rozprzestrzenianie się chorób przenoszonych przez żywność. W niebezpiecznych obszarach pracy Niewzorcowany sprzęt może narazić pracowników na zagrożenia elektryczne lub inne obrażenia. 

Czym jest niepewność pomiaru?

Niepewność ważenia, znana również jako niepewność pomiaru w ważeniu, odnosi się do zakresu wartości, co do których można racjonalnie założyć, że obejmują dokładną masę ważonego obiektu. Mówiąc prościej, jest to potencjalna zmienność lub margines błędu w pomiarach ważenia.

Zrozumienie i uwzględnienie niepewności pomiaru pozwala uzyskać wgląd w potencjalną zmienność wyników ważenia. Wiedza ta pomaga w podejmowaniu świadomych decyzji oraz określaniu wiarygodności i dokładności pomiarów. Pomaga również w ustaleniu odpowiednich granic tolerancji i zapewnieniu zgodności z normami prawnymi. Uwzględnienie niepewności ważenia pozwala lepiej zrozumieć niezawodność i ograniczenia procesu ważenia.

Czym jest weryfikacja działania urządzeń pomiarowych?

Weryfikacja działania jest niezbędna do potwierdzenia, że urządzenie działa zgodnie z ustalonymi specyfikacjami, utrzymuje wydajność i jest zgodne z normami. Regularne weryfikacje działania przeprowadzane przez naszych doświadczonych techników pomagają monitorować jakość danych, niezawodność sprzętu i bezpieczeństwo produktu.

Udokumentowany dowód stałej wydajności procesu ma kluczowe znaczenie dla utrzymania stałej jakości procesu. Dzięki skutecznemu zarządzaniu ryzykiem procesowym można zapobiegać problemom i mieć pewność, że audyty zakończą się sukcesem.

Jak znaleźć niezawodnego dostawcę usług?

Po pierwsze i najważniejsze, wybór godnego zaufania dostawcy może mieć ogromne znaczenie dla ochrony dokładności pomiarów i zapewnić spokojną pracę. Należy zwrócić uwagę na certyfikaty, takie jak ISO17025, które gwarantują zgodność z powszechnie akceptowanymi standardami jakości.

Niezawodny dostawca usług wzorcowania dostarczy dokładną dokumentację, w tym świadectwa wzorcowania i raporty, aby potwierdzić, że pomiary można śledzić i być gotowym na audyty. Dzięki globalnej sieci akredytowanych techników i certyfikowanym wzorcom testowym, METTLER TOLEDO jest w stanie zaspokoić wszystkie potrzeby serwisowe.

Weryfikacja GWP®

Weryfikacja GWP®

Potwierdzenie dokładności ważenia testami prowadzonymi zgodnie z zasadami Dobrej Praktyki Ważenia

Konserwacja zapobiegawcza METTLER TOLEDO

Konserwacja zapobiegawcza

Zaplanowana konserwacja dla optymalnej wydajności