Testovacie laboratóriá a zdravotnícke inštitúcie - METTLER TOLEDO

Testovacie laboratóriá
a zdravotnícke inštitúcie

Laboratórne prístroje od spoločnosti METTLER TOLEDO, ktoré zvyšujú efektivitu a zabezpečujú kvalitné výsledky, predstavujú v súčasnosti základné vybavenie laboratórií po celom svete.
Vyžiadajte si viac informácií

Testovacie laboratóriá

Na prácu v testovacích laboratóriách ponúkame predovšetkým váhy určené na všetky spôsoby použitia, prístroje na charakterizáciu materiálu a skúmanie reakcií a rôzne analytické prístroje.
Vyžiadajte si viac informácií

Zmluvné výskumné organizácie

Zmluvné výskumné organizácie sa pri svojej práci spoliehajú na presné a trvácne laboratórne prístroje. Ponúkame spoľahlivé prístroje na základné úkony ako pipetovanie, váženie, meranie pH a tiež na automatizáciu a zvyšovanie kapacity pri komplikovanejších úlohách.
Vyžiadajte si viac informácií

Legálna metrológia

V metrológii je najdôležitejšia presnosť. Naše špecializované metrologické riešenia poskytujú dobrý základ na meranie hmotnosti a nadviazanie nameraných hmotností na medzinárodný prototyp kilogramu (IPK) v BIPM v Paríži.
Vyžiadajte si viac informácií

Národný inštitút zdravia

S našimi laboratórnymi riešeniami dokážete jednoducho a spoľahlivo vykonávať základné úlohy ako pipetovanie, váženie a regulácia pH. Moderné prístroje vybavené používateľským rozhraním s dotykovou obrazovkou zabezpečujú jednoduché použitie a znižujú stres a riziko chýb pri obsluhe.
Vyžiadajte si viac informácií

Forenzné laboratóriá

Forenzná analýza je unikátnou vedeckou disciplínou. Jej vykonávanie a prezentácia musia napĺňať potreby vedeckých aj právnych komunít. Spoločnosť METTLER TOLEDO ponúka najmodernejšie prístroje, ktoré umožňujú overovanie a súlad s predpismi.
Vyžiadajte si viac informácií

Nemocničné a
klinické laboratóriá

V nemocničných a klinických laboratóriách, kde diagnostické výsledky majú zásadný dosah na ľudské životy, sú súlad s predpismi a spoľahlivosť nameraných údajov nesmierne dôležité. Naše prístroje dokonale spĺňajú tieto potreby.
Vyžiadajte si viac informácií

Životné prostredie

Uvedomujeme si, že pre ochranu životného prostredia sú veľmi dôležité spoľahlivosť, konzistentnosť meraní a možnosti automatizácie. Cieľom riešení od spoločnosti METTLER TOLEDO je zabezpečovanie spoľahlivých a presných nameraných údajov, ktoré možno jednoducho využiť v komplexnejších riešeniach.
Vyžiadajte si viac informácií
Testovacie
laboratóriá
Zmluvné výskumné organizácie
Legálna
metrológia
Národný
inštitút
zdravia
Forenzné
laboratóriá
Nemocničné
a klinické
laboratóriá
Životné prostredie

Naše laboratórne riešenia sú úspešné vďaka intenzívnemu výskumu a vývoju, ktorého cieľom je dosahovanie vysokej úrovne efektivity, využiteľnosti a časovej úspory, a to všetko bez obmedzenia výkonu.

Prejdením myšou cez položky ponuky zobrazíte viac informácií.
Globálne služby
predaja a služby

Vďaka našim spoločnostiam, ktoré pôsobia vo väčšine priemyselných krajín, a vybraným partnerom v iných regiónoch sme pripravení splniť vaše požiadavky v mnohých krajinách po celom svete. Naše organizácie a partneri s geografickým vymedzením pôsobnosti nesú zodpovednosť za všetky aspekty predaja, služieb a podpory. Po celom svete máme až 6000 špecialistov služieb a predaja vyškolených priamo v našich závodoch, ktorí vám poskytnú podporu kdekoľvek a kedykoľvek.
Služby spoločnosti METTLER TOLEDO

V testovacích laboratóriách sa spracováva veľký počet rutinných vzoriek a vykonávajú sa náročné jednorazové skúšky. V oboch prípadoch sú potrebné vysoko výkonné prístroje a zariadenia. Naša rozsiahla ponuka od váh a analytických prístrojov až po pipety a technické zariadenia na sledovanie reakcií zabezpečuje optimálne riešenia na všetky druhy meraní. Okrem toho, program Good Measuring Practices poskytuje používateľom odporúčania na zlepšenie výsledkov merania.
 

Produkty a riešenia

Podpora pre farmaceutické, biotechnologické a medicínsko-technologické spoločnosti, ktoré sa venujú úlohám výskumu, vývoja a testovania, si vyžaduje efektívne a bezpečné pracovné postupy, ktoré sú v súlade s osvedčenými štandardnými prevádzkovými postupmi, s predpismi a s čoraz náročnejším manažmentom kvality. Riešenia spoločnosti METTLER TOLEDO špecificky pomáhajú zákazníkom pri napĺňaní týchto požiadaviek tým, že zabezpečujú bezchybné výsledky a rôzne možnosti spracovania údajov.
 

Produkty a riešenia

Hlavnou úlohou kalibračných laboratórií, výrobcov váh, meradiel a závaží je zabezpečenie nadväznosti na referenčné etalóny.Našich partnerov podporujeme tým, že im poskytujeme vysoko presné hmotnostné komparátory a váhové a softvérové riešenia, ktoré zabezpečujú efektívne pracovné postupy a neprerušený sled porovnaní. Zabezpečte zhodu vašej laboratórnej práce s predpismi pomocou manuálnych, automatizovaných a robotických hmotnostných komparátorov, ktoré dokážu odhaliť aj najmenšie rozdiely v hmotnosti.
 

Produkty a riešenia

 

Pri liečení a prevencii chorôb, kontrole liečiv a sledovaní bezpečnosti potravín je nevyhnutná presnosť, spoľahlivosť a zhoda s predpismi. Poskytujeme najmodernejšie spoľahlivé a osvedčené systémy na jednoduché aj komplexnejšie činnosti v zdravotníctve.
 

Produkty a riešenia

 

Spoločnosť METTLER TOLEDO ponúka širokú paletu vysoko citlivých a presných analytických prístrojov a váh. Používajú sa na zobrazenie zmien, ktoré priebežne nastali. Tým umožňujú reprodukovať sled udalostí. Rozšírený laboratórny softvér a procesy posudzovania s použitím kamery zaisťujú vysokú úroveň bezpečnosti a spoľahlivosti z hľadiska právnych aj vedeckých aspektov.
 

Produkty a riešenia

Z dôvodu závažného dosahu na životy pacientov musia dodávky do nemocničných lekární, testovacích laboratórií kliník a sterilizačných oddelení prebiehať bezchybne. Rovnako to platí aj pre klinické testovanie, prípravu liečiv a sledovanie opakovaného použitia chirurgických nástrojov. Pracovať so spoľahlivými váhami a analytickými prístrojmi otvorenými pre rozšírenú validáciu, ktoré sú zároveň v súlade s predpismi, je absolútnou nevyhnutnosťou.
 

Produkty a riešenia

Environmentálne monitorovanie kvality vody, pôdy a ovzdušia sa opiera o stabilné a konzistentné analytické prístroje a váhy. Na odhalenie aj tých najmenších rozdielov v koncentrácii určitých častíc, obsahu kyslých látok v daždi alebo v hodnotách pH sú často potrebné prístroje s vysokým rozlíšením.
 

Produkty a riešenia