ค่านิยมและนโยบาย

การปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเป็นค่านิยมพื้นฐานซึ่งช่วยสนับสนุนค่านิยมทั้งหมดขององค์กรของเรา เช่นเดียวกับผลิตภัณฑ์เชิงนวัตกรรม ความสำเร็จของเราสร้างรากฐานขึ้นจากการรักษาวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นในการประพฤติตามกฎหมายและจริยธรรม

 

ความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมิได้หมายถึงเพียงการยึดมั่นในการดำเนินงานตามกฎหมายและจริยธรรมขององค์กรเท่านั้น แต่ยังระมัดระวังในการที่จะเป็นคู่ค้าธุรกิจกับบุคคลและองค์กรที่มีเจตจำนงเดียวกันเท่านั้น เราพยายามดำเนินงานอย่างมีจริยธรรมและรับผิดชอบต่อพนักงาน ลูกค้า คู่ค้าธุรกิจ ซัพพลายเออร์ และผู้ถือหุ้นเสมอมา

 

จรรยาบรรณ

จรรยาบรรณของ METTLER TOLEDO นี้คือแนวทางทั่วไปเพื่อไขข้อสงสัยต่างๆ ในด้านกฎหมายและจริยธรรม โดยจรรยาบรรณฉบับนี้มีผลบังคับใช้กับพนักงานและคณะกรรมการบริหารทุกคน  

Code of Conduct
 

หลักจรรยาบรรณทางธุรกิจสำหรับคู่ค้าทางธุรกิจ

หลักจรรยาบรรณทางธุรกิจสำหรับคู่ค้าทางธุรกิจของเราได้นิยามมาตรฐานที่เป็นพื้นฐานในการทำธุรกิจและแนวปฏิบัติทางธุรกิจซึ่งเราคาดหวังว่าคู่ค้าทางธุรกิจของบริษัทจะปฏิบัติตาม หลักจรรยาบรรณทางธุรกิจสำหรับคู่ค้าทางธุรกิจจะนำมาใช้กับซัพพลายเออร์ของเราและคู่ค้าทางธุรกิจอื่นๆ ทุกราย

 

ข้อผูกมัดระหว่างซัพพลายเออร์

นอกเหนือจากหลักจรรยาบรรณทางธุรกิจสำหรับคู่ค้าทางธุรกิจแล้ว ข้อผูกมัดเพิ่มเติมที่เราร้องขอจากซัพพลายเออร์ของเรานั้นจะมีการชี้แจงรายละเอียดไว้ในเอกสารประกอบการจัดซื้อมาตรฐาน ซึ่งสามารถอ่านได้ที่พอร์ทัลสำหรับซัพพลายเออร์ (Supplier Portal)

ดูพอร์ทัลสำหรับซัพพลายเออร์ของเรา

ดูแนวทางการจัดหาอย่างมีความรับผิดชอบของเราเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมว่า เรารวมหลักปฏิบัติด้านการจัดหาอย่างมีความรับผิดชอบเข้ากับห่วงโซ่อุปทานของเราอย่างไร

แนวทางการจัดหาอย่างมีความรับผิดชอบ
 

หลักการในการกำกับดูแลกิจการ

เราตระหนักว่าหลักการในการกำกับดูแลกิจการที่แข็งแกร่งและการรายงานที่โปร่งใสนั้นเป็นปัจจัยขับเคลื่อนที่สำคัญสำหรับการพัฒนาอย่างยั่งยืนในระยะยาว

โดยวิธีการดำเนินงานของเรานั้นได้ระบุไว้ในแนวทางด้านการกำกับดูแลกิจการที่ครอบคลุม
 

มาตรฐานทางจริยธรรม สังคม และคุณภาพ

มาตรฐานทางจริยธรรม สังคม และคุณภาพที่นำมาปฏิบัติกับการดำเนินงานในฐานะบริษัทนั้นได้ระบุไว้ในมาตรฐานทางจริยธรรม สังคม และคุณภาพของเรา เรามุ่งมั่นที่จะนำมาตรฐานดังกล่าวมาใช้กับธุรกิจของเราทุกแห่งทั่วโลก

มาตรฐานทางจริยธรรม สังคม และคุณภาพของ METTLER TOLEDO
 

นโยบายด้านความหลากหลายและความเท่าเทียม

เราส่งเสริมวัฒนธรรมทีมงานที่ยอดเยี่ยมและยอมรับความหลากหลาย และเชื่อมั่นในการปฏิบัติต่อกันด้วยความเคารพและเท่าเทียมตลอดเวลา เราตระหนักถึงคุณค่าความแตกต่างของบุคคลที่มีพื้นเพหลากหลายจากทั่วทุกมุมโลก และต้องการนำความคิด ทักษะ ประสบการณ์ และรูปแบบการทำงานที่หลากหลายของพนักงานมาใช้เป็นข้อได้เปรียบ

ดาวน์โหลด นโยบายด้านความหลากหลายและความเท่าเทียม
 

นโยบายโอกาสการว่าจ้างเท่าเทียมกัน

METTLER TOLEDO เป็นนายจ้างที่มอบโอกาสอย่างเท่าเทียม เราต้องการให้ทุกตำแหน่งงานมีพนักงานที่เหมาะสมที่สุด และเรานำหลักการโอกาสการว่าจ้างเท่าเทียมกันมาใช้เป็นพื้นฐานสำหรับการดำเนินงาน นโยบาย และแนวทางการปฏิบัติที่เกี่ยวกับบุคลากรของเรา

ดาวน์โหลด นโยบายโอกาสการว่าจ้างเท่าเทียมกัน
 

นโยบายสิ่งแวดล้อม

เรามุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจที่รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งช่วยลดผลกระทบเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมให้เหลือน้อยที่สุด

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายสิ่งแวดล้อมของเรา
 

นโยบายการมีส่วนร่วมทางการเมือง

METTLER TOLEDO ดำเนินนโยบายมาอย่างยาวนานในการที่จะไม่เข้าร่วมหรือมีส่วนในการรณรงค์ บุคคล หรือกลุ่มทางการเมือง และไม่ร่วมอภิปรายนโยบายสาธารณะ

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการมีส่วนร่วมทางการเมืองของเรา
 

ความโปร่งใสในห่วงโซ่อุปทาน

เราชี้แจงการดำเนินการเพื่อสนับสนุนสิทธิมนุษยชนในห่วงโซ่อุปทานของบริษัทไว้ในที่นี้

แถลงการณ์ว่าด้วยการใช้แรงงานทาส การค้ามนุษย์และความโปร่งใสในห่วงโซ่อุปทาน
 

รายงานการจัดการแร่ธาตุที่อยู่ภายใต้ข้อขัดแย้ง

ข้อผูกมัดเกี่ยวกับ “แร่ธาตุที่อยู่ภายใต้ข้อขัดแย้ง” ได้ระบุไว้ในมาตรฐานทางจริยธรรม สังคม และคุณภาพ เราได้จัดเตรียมรายงานการจัดการกับแร่ธาตุที่อยู่ภายใต้ข้อขัดแย้งเป็นเอกสารประกอบการยื่น Form SD ประจำปี

ดาวน์โหลดรายงานการจัดการกับแร่ธาตุที่อยู่ภายใต้ข้อขัดแย้ง
 

การติดต่อผู้ตรวจสอบข้อร้องเรียน

การรักษาวัฒนธรรมความซื่อสัตย์สุจริตในระดับสูงนั้นหมายถึงการสื่อสารถ่ายทอดมาตรฐานที่ชัดเจนและการตอบสนองต่อการละเมิดได้อย่างเหมาะสม

โปรดติดต่อผู้ตรวจสอบข้อร้องเรียนของบริษัทเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับมาตรฐานหรือการรายงานการละเมิด

ติดต่อเรา