รายงานความรับผิดชอบขององค์กร

เรายินดีที่จะนำเสนอรายงานฉบับล่าสุดที่ประเมินความคืบหน้าและเน้นย้ำความสำเร็จนับแต่รายงานฉบับสุดท้ายเรารายงานตาม Global Reporting Initiative (GRI) ซึ่งเป็นมาตรฐานด้านการรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั่วโลกที่ให้ประพฤติปฏิบัติด้วยความสมัครใจที่มีการนำมาใช้กว้างขวางมากที่สุดมาตรฐานหนึ่ง