Natrium-, kisel- och klorid-/sulfatanalysatorer
Natrium-, kisel- och klorid-/sulfatanalysatorer

Natrium-, kisel- och klorid-/sulfatanalysatorer

Pålitliga on-line-analysatorer med automatisk kalibrering

 

Vanliga frågor och svar om natrium-, kisel- och klorid-/sulfatanalysatorer

Effektiv och pålitlig övervakning av låga koncentrationer av olika orenheter vid behandling av rent vatten är en kritisk faktor för kemiska till...

Effektiv och pålitlig övervakning av låga koncentrationer av olika orenheter vid behandling av rent vatten är en kritisk faktor för kemiska tillämpningar kopplade till mikroelektronik och kraftindustri. METTLER TOLEDO erbjuder en serie analysatorer för natrium, kisel och klorid/sulfat som använder väl beprövad industriteknik med innovativa metoder för att ge garantier för vattnets renhet, med målet att minimera korrosion och maximera vattenproduktion.

Vad är en natriumanalysator??

En natriumanalysator är ett on-line-baserat mätsystem som används för att kontrollera om vatten kontaminerats med natrium. Natrium kan vara frätande och förstöra processer som kräver rent eller ultrarent vatten. Dessa analysatorer används ofta i kraftverk, för övervakning av vattencykelkemi eller i tillverkningen av mikroelektronik. Helautomatiserade on-line-system, som natriumanalysatorn 2300Na, kan övervaka sub-ppb-natriumnivåer.

Om jag mäter konduktiviteten, varför behöver jag mäta natriumnivåer?

Natriumnivåerna ska generellt mätas för att komplettera konduktivitetsmätningen. Eftersom konduktivitet inte går att specificera för olika ämnen i en lösning visar konduktivitetsmätningen inte skillnader mellan kontamineringar och kemikalier för vattenbehandling som t.ex. ammoniak eller fosfater. En natriumanalysator är mer specifik och mer känslig. Den kan detektera när en katjonväxlare behöver återställas, medan konduktivitetsmätningen inte kan ”se” natriumnivåerna förrän de är för höga, på grund av det rena vattnets höga bakgrundskonduktivitet. Känsligheten hos natriumanalysatorn är mycket viktig, eftersom kontaminanter i ånga blir mycket mer koncentrerade när de ackumuleras i de första kondensdropparna i turbiner, där de är mycket frätande.

Hur fungerar en natriumanalysator?

Analysatorn är försedd med en jonselektiv elektrod, specifikt utformad för att mäta natrium i vatten. Provvattnet behandlas med en reagent för att förhindra interferens från alla andra joner i vattnet, och elektroden mäter natriumkoncentrationen i vattnet när det flödar förbi i en jämn ström. Analysatorn kalibreras automatiskt med en viss frekvens för att säkra att mätningarna alltid är korrekta och pålitliga.

Vad är en kiselanalysator?

En kiselanalysator är ett on-line-mätsystem som använder kolorimetriteknik för att identifiera kiselkontaminering i rent vatten. Övervakning av kiselkontaminering är kritiskt för ett kraftverk, eftersom kisel som förs vidare i ånga kan ansamlas på turbinbladen och minska effektiviteten och orsaka obalans. Det är också mycket svårt att avlägsna kisel, och det kan orsaka sprickor och skador på turbinbladen. Kiselkontaminering i vatten som används för produktion av mikroelektronik kan göra det producerade godset oanvändbart.

Hur fungerar en kiselanalysator?

Analys av kiselinnehåll görs genom test av vattenprover. Proverna placeras i analysatorn och en uppsättning med reagenter tillförs för reaktion med förekommande kisel. Provvattnet blir blått mot slutet av reaktionen, och färgens intensitet beror på kiselkoncentrationen – ju högre kiselinnehåll, desto mörkare blå blir färgen. Analysatorn detekterar denna färgförändring och beräknar kiselnivån i vattnet. Analysatorn kalibreras automatiskt med en viss frekvens för att säkra att mätningarna alltid är korrekta och pålitliga.

Vad är en klorid- och sulfatanalysator?

En klorid- och sulfatanalysator är ett on-line-mätsystem som använder kapillär elektrofores med mikrovätska som metod för detektering av kloridjoner och sulfatjoner vid mycket låga koncentrationer. Den är utformad som ett verktyg för att hjälpa kraftproduktionsanläggningar att uppfylla villkoren i aktuella kemiska riktlinjer och garantikraven för turbinerna. Analysatorn mäter spår av material på en nivå som inte är möjlig för typiska jonselektiva kloridanalysatorer eller för mätningar av katjonkonduktivitet (en kumulativ mätning av alla föroreningar i provet).

Varför ska jag använda en sulfat- och kloridanalysator?

Klorid- och sulfatjoner är starkt korrosiva och kan orsaka gropfrätning, stressprickor och andra typer av korrosionsskador i värmepannor och ånggeneratorer. Produktionskraven för kraftverk varierar, på grund av behovet att kompensera för en oförutsägbar produktion från alternativa energikällor. Detta gör att anläggningarna är känsligare för inträngande luft, vilket kan skapa en miljö där korrosion lättare uppstår. Eftersom frekventa ändringar i produktionstakten ofta leder till förhållanden som är gynnsamma för korrosion är det viktigt att åtgärder vidtas för att förbättra den kemiska kontrollen med meningsfulla analysmätningar. Analysatorer som detekterar joner, som till exempel analysatorn 3000CS, erbjuder avsevärt mer relevanta jonspecifika resultat än konduktivitetsmätningar med katjoner och avgasade katjoner och möjliggör snabb övervakning och kontroll över effektcykelns kemi.

Hur fungerar en klorid- och sulfatanalysator?

En sats av provvattnet injiceras i en patron för kapillär elektrofores med mikrovätska tillsammans med en uppsättning reagenter. När elektricitet sedan tillförs börjar klorid- och sulfatjonerna i provet att röra sig mot anoden i patronen och separeras när de rör sig genom kapillärerna. De separerade jonerna passerar genom en konduktivitetscell i kapillären och den motsvarande jonkoncentrationen beräknas utifrån konduktivitetsmätningen.


 
Klorid/sulfat-analysator 3000CS
Sodium Analyzer
Kiselanalysator

Klorid/sulfat-analysator

Natriumanalysator

Kiselanalysator

Analysatorn Thornton 3000CS ger detektering på spårnivå av klorider och sulfater för att kontrollera korrosion och minimera skador.
Thorntons 2300Na natriumanalysator garanterar vattnets renhet för att minimera korrosionen och maximera vattenproduktionen.
Thorntons 2800Si kiselanalysator är ett pålitligt online-instrument som är utformat för behandling av rent vatten inom kraftindustrin.
On-line-mätningar var 45:e minut
för löpande övervakning
Avbildningsprovsfunktion
för ytterligare prover eller kvalitetskontroller
Automatisk kalibrering
Ger tillförlitlig mätning samtidigt som det sparas på teknikertid
Fullt hölje
för att skydda komponenter och reagenser
Helautomatisk, obevakad kalibrering
säkerställer tillförlitlig drift samtidigt som tekniker sparar tid
Automatiserad konditionering av elektroder
minimerar behovet av manuell etsning
pH-kontroll för korrekt reagenstillsats
Låg reagensförbrukning
sparar reagenskostnader och hantering
Helautomatisk, obevakad kalibrering ger utmärkt repeterbarhet
samtidigt som du sparar tid
Stora reagensmedelsflaskor med lågt underhåll
ger 3 månaders drift innan påfyllning
Tester av prover från olika platser tack vare
Grabe”Grab sample”-funktion
Full inneslutning för att skydda reagenserna
och komponenter från anläggningsmiljö
Klorid/sulfat-analysator 3000CS

Analysatorn Thornton 3000CS ger detektering på spårnivå av klorider och sulfater för att kontrollera korrosion och minimera skador.

On-line-mätningar var 45:e minut
för löpande övervakning
Avbildningsprovsfunktion
för ytterligare prover eller kvalitetskontroller
Automatisk kalibrering
Ger tillförlitlig mätning samtidigt som det sparas på teknikertid
Fullt hölje
för att skydda komponenter och reagenser
Sodium Analyzer

Thorntons 2300Na natriumanalysator garanterar vattnets renhet för att minimera korrosionen och maximera vattenproduktionen.

Helautomatisk, obevakad kalibrering
säkerställer tillförlitlig drift samtidigt som tekniker sparar tid
Automatiserad konditionering av elektroder
minimerar behovet av manuell etsning
pH-kontroll för korrekt reagenstillsats
Låg reagensförbrukning
sparar reagenskostnader och hantering
Kiselanalysator

Thorntons 2800Si kiselanalysator är ett pålitligt online-instrument som är utformat för behandling av rent vatten inom kraftindustrin.

Helautomatisk, obevakad kalibrering ger utmärkt repeterbarhet
samtidigt som du sparar tid
Stora reagensmedelsflaskor med lågt underhåll
ger 3 månaders drift innan påfyllning
Tester av prover från olika platser tack vare
Grabe”Grab sample”-funktion
Full inneslutning för att skydda reagenserna
och komponenter från anläggningsmiljö

Trycksaker

Service

020-25 58 80
Ring service

Filmer

  • Online-seminarium/Webinar
 
 
 
 
 
 
 
Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.