Analytické váhy a váhy na laboratórne použitie

Analytické váhy

Vysokovýkonné zariadenia na váženie v laboratóriu

Analytické váhy sú vysoko presné vážiace prístroje. Vzhľadom na citlivosť vysokovýkonnej vážiacej cely sa na analytické váhy osádza kryt proti prúdeniu vzduchu, aby váženie prebiehalo v stabilnom prostredí. Analytické váhy mávajú váživosť od 52 do 520 g a odčítateľnosť od 0,002 do 1 mg a medzi ich bežné aplikácie patrí príprava vzoriek a štandardov, receptúrovanie, diferenčné váženie, stanovenie hustoty a pravidelné skúšanie pipiet.

Zavolajte nám pre individuálnu ponuku
View Results ()
Filter ()

Do porovnania pridajte jeden alebo dva ďalšie produkty

Výhody analytických váh METTLER TOLEDO

+421 2 4444 1220 - 2
Kontaktovať servis
Service for Laboratory Balances

FAQs

 1. Čo je to analytická váha?
 2. Ako funguje typická analytická váha?
 3. Ako sa používa analytická váha?
 4. Aký je rozdiel medzi nulou a tarou?
 5. Kde sa používajú analytické váhy? Ktoré sú typické oblasti aplikácie analytických váh?
 6. Ako vybrať správnu analytickú váhu pre našu aplikáciu váženia?
 7. Ako možno preniesť výsledky váženia do osobného alebo iného počítača?
 8. Analytická váha vs. váha so zaťažení zhora – aký je medzi nimi rozdiel?
 9. Aký je rozdiel medzi analytickou váhou a mikrováhou?
 10. Je potrebné kalibrovať analytickú váhu?
 11. Ako sa má kalibrovať analytická váha?
 12. Čo je to neistota merania váhy?
 13. Čo je to neistota analytickej váhy?
 14. Akú minimálnu hmotnosť možno odvážiť na analytickej váhe?
 15. Čo je to presnosť analytických váh a čo je to zhodnosť analytických váh? Aký je medzi nimi rozdiel a ako sa skúšajú?
 16. Čo sú to účinky statickej elektriny na analytickú váhu?
 17. Ako možno eliminovať statický náboj?
 18. Čo je to laboratórny dávkovač kvapalín a ako sa používa pri vážení?
 19. Čo je to rozsah analytických váh?
 20. Analytická váha 200 g – ako možno rýchlo identifikovať váživosť analytickej váhy?
 21. Čo znamená písmeno C v názve modelu analytickej váhy XPR226CDR?
 22. Čo je to 5-miestna váha a na čo sa zvyčajne používa?
 23. Akú maximálnu a minimálnu hmotnosť môžno vážiť na analytickej váhe?
 24. Čo je to libela analytickej váhy a na čo slúži?
 25. Kde nájdem na svojej analytickej váhe libelu?
 26. Aké typy analytických váh sú k dispozícii?
 27. Aké typy váh sú k dispozícii?
 28. Čo je to digitálna analytická váha?
 29. Čo je to dielik stupnice (d) a overený dielik stupnice (e)?

Čo je to analytická váha?

Analytická váha, niekedy označovaná aj ako semianalytická váha, je typ laboratórneho prístroja na meranie hmotnosti s vysokou mierou presnosti, zvyčajne s odčítateľnosťou 0,1 mg (štyri desatinné miesta) alebo ešte menšou. V analytických váhach sa používajú vážiace cely s vysokou citlivosťou, a preto sa konštruujú s krytom proti prúdeniu vzduchu na ochranu vzorky a nádoby pred pohybom vzduchu, ktorý môže spôsobiť nestabilitu a nepresné výsledky. Analytické váhy od spoločnosti METTLER TOLEDO ponúkajú váživosť od 52 g do 520 g a odčítateľnosť od 0,1 mg do 0,002 mg.

V súčasnosti sú elektronické aj iné analytické váhy často vybavené rozličnými funkciami a prvkami, ktoré pomáhajú udržiavať presnosť a zlepšovať ergonómiu váženia, ako napríklad interné skúšanie a justáž, intuitívna obsluha pomocou dotykového displeja, záruka kvality či motorizované dvierka. Analytické váhy METTLER TOLEDO takisto umožňujú prepojenie so špecializovaným softvérom na správu dát EasyDirect a LabX. Naše analytické váhy XPR disponujú aj funkciou StaticDetect™, ktorá automaticky posudzuje chybu váženia vplyvom statického výboja vo vzorkách a nádobách a v prípade, že táto chyba presiahne stanovené limity, vydá varovanie. Analytické váhy XPR možno takisto ľahko doplniť o automatické dávkovanie práškov a kvapalín. Analytické váhy poskytujú možnosti pripojenia, napríklad USB, RS232 a LAN, ktoré umožňujú digitálny prenos údajov a uľahčujú pripojenie rozličných periférnych zariadení, príslušenstva a dátových systémov k váham.

Ako funguje typická analytická váha?

Analytické váhy METTLER TOLEDO sú založené na princípe elektromagnetickej kompenzácie sily. Vážiaca cela vnútri plášťa váhy vyvíja protichodnú elektromagnetickú silu voči predmetu, ktorý bol umiestnený na vážiacu misku. Analytická váha interpretuje veľkosť tejto kompenzačnej elektromagnetickej sily ako hmotnosť predmetu. Výsledok sa zobrazí na váhovom termináli v príslušných jednotkách (gramoch, miligramoch, mikrogramoch atď.). 

Vážacie cely analytických váh
Vážacie cely analytických váh

Vážiaca miska analytickej laboratórnej váhy (s odčítateľnosťou 0,1 mg alebo menšou) je umiestnená vnútri krytu proti prúdeniu vzduchu, ktorý chráni vzorku a nádobu pred vplyvmi vonkajšieho prostredia, čím pomáha zlepšovať celkovú výkonnosť váženia. To je obzvlášť dôležité pri analytickom vážení, keď má presnosť výsledkov maximálny význam.

Analytické váhy sa používajú na jednoduché aplikácie váženia, ako aj na prípravu štandardov a vzoriek, receptúrovanie, meranie hustoty, váženie filtrov atď. 

Váženie filtrov pomocou analytickej váhy
Váženie filtrov pomocou analytickej váhy

Ako sa používa analytická váha?

Pred vážením najprv skontrolujte, či je váha vo vodorovnej polohe. Ak to vaše štandardné prevádzkové postupy (SOP) vyžadujú, môže byť potrebné vykonať justáž váhy.

 • Postup váženia začnete stlačením nulovacieho tlačidla. Tým nastavíte nulový bod, ktorý slúži ako východisko pre proces váženia.
 • Otvorte dvierka krytu proti prúdeniu vzduchu a na vážiacu misku položte určenú nádobu (niekedy sa označuje ako tarovacia nádoba). V prípade potreby nezabudnite použiť rukavice alebo pinzetu.
 • Zatvorte dvierka krytu proti prúdeniu vzduchu a počkajte, kým sa hodnota hmotnosti nádoby stabilizuje. Hmotnosť tarovacej nádoby sa zobrazí na displeji.
 • Teraz stlačte tlačidlo tary. Váha zaznamená hmotnosť tarovacej nádoby a na displeji sa znova zobrazí nula (pozor, nie je totožná s nulovým bodom).
 • Začnite pridávať vzorku až do dosiahnutia cieľovej hmotnosti.
 • Zatvorte dvierka krytu proti prúdeniu vzduchu. Keď sa váha stabilizuje, zobrazí výsledok váženia.
 • Váha teraz zaznamenala hmotnosť tarovacej nádoby aj hmotnosť vzorky. Ak výsledky vytlačíte, písmeno T označuje taru, N čistú hmotnosť a G celkovú hmotnosť.
 • Po dokončení váženia nezabudnite váhu aj časť stola v jej okolí vyčistiť podľa vašich štandardných prevádzkových postupov. Ak ste prístroj na čistenie odpojili, pred ďalším použitím počkajte, kým sa zahreje.

Ak nedávkujete vzorku do nádoby, ale len vážite predmet, stačí vynulovať váhu a položiť predmet do stredu vážiacej misky. Potom zatvorte dvierka krytu proti prúdeniu vzduchu a počkajte, kým váha zobrazí výsledok váženia. Prečítajte si viac v našej bezplatnej príručke: Ako správne vážiť

Aký je rozdiel medzi nulou a tarou?

Funkciou vynulovania sa nastavuje nulový bod, ktorý je východiskom pre proces váženia. Ak používate ťažšiu vážiacu misku (napríklad so svorkou ErgoClip) alebo prípadne máte na vážiacej miske ochrannú podložku, funkcia vynulovania to ignoruje, keďže žiadna hmotnosť, ktorú už vážiaca cela rozpoznala, sa do procesu váženia nezahŕňa. Zaťaženie váhy touto hmotnosťou sa však napriek tomu započítava do maximálneho zaťaženia, ktoré môžete na váhu aplikovať (t. j. do váživosti váhy).

Pri používaní funkcie tary váha interne zaznamená hmotnosť, ktorá už je na vážiacej miske, a vynuluje zobrazený údaj, čím pripraví váhu na pridanie ďalšieho predmetu. Keď sa výsledky zaznamenávajú elektronicky, hmotnosť tary sa označuje písmenom T, čistá hmotnosť písmenom N a celková hmotnosť písmenom G.

Kde sa používajú analytické váhy? Ktoré sú typické oblasti aplikácie analytických váh?

Analytické váhy, často označované jednoducho len ako „laboratórne váhy“, umožňujú analýzu širokého spektra vzoriek. Medzi zákaznícke aplikácie, kde je potrebné využitie elektronických analytických váh, patria:

 • Príprava vzoriek/štandardov
 • Receptúrovanie
 • Diferenčné váženie
 • Stanovenie hustoty
 • Intervalové váženie
 • Pravidelné skúšanie pipiet
 • Prvková analýza
 • HPLC (vysokoúčinná kvapalinová chromatografia)
 • GCMS (plynová chromatografia – hmotnostná spektrometria)

Analytické váhy sa používajú v bežných laboratóriách, pri výskume a vývoji a v laboratóriách kontroly kvality v rôznych odvetviach, ako sú farmaceutický priemysel a biotechnológie, chemický priemysel, potravinársky priemysel, akademické odvetvie, výroba kovov a plastov atď.

Aplikácie analytických váh
Aplikácie analytických váh

Ako vybrať správnu analytickú váhu pre našu aplikáciu váženia?

Výber správnej analytickej váhy je dôležitý. Presné váženie je viac než len číslice na displeji váhy. Váhu, ktorá vám ponúkne správnu úroveň presnosti, si dokážte vybrať len v prípade, že poznáte riziká svojho procesu, tolerancie, požadovanú kvalitu a príslušné predpisy. Výkonnosť váhy musí vyhovovať interným požiadavkám na presnosť, ako aj všetkým externým predpisom. Analytická váha musí byť vhodná na daný účel, inak nemožno žiadne výsledky váženia ani následné procesy s využitím týchto výsledkov považovať za platné.

Bezplatná služba GWP® Recommendation od spoločnosti METTLER TOLEDO vám pomôže vybrať si prístroj, ktorý bude správny z hľadiska vášho špecifického procesu a požiadaviek na presnosť. Zvažujú sa pri tom tieto hlavné faktory:

 • Maximálna hmotnosť: Maximálne zaťaženie pri vážení (vrátane tarovacej nádoby)
 • Najnižšia čistá hmotnosť: Najmenšie zaťaženie pri vážení (bez tarovacej nádoby)
 • Tolerancia váženia: Prípustná chyba pri vážení vyjadrená v percentách (±)
 • Bezpečnostný koeficient: Tento faktor sa aplikuje na minimálnu hmotnosť váhy na účely kompenzácie vonkajších vplyvov, ako sú vibrácie, prúdenie vzduchu, zmena obsluhy atď.

Pomocou služby GWP® Recommendation si takisto môžete overiť, či je váha, ktorú už máte nainštalovanú, vhodná na daný účel.

Ako možno preniesť výsledky váženia do osobného alebo iného počítača?

Analytické váhy od spoločnosti METTLER TOLEDO umožňujú jednoduchý prenos údajov bez potreby ďalšieho softvéru. Najprv pripojte analytickú váhu k PC pomocou kábla USB.

 • Na analytických váhach radu Excellence aktivujte funkciu HID (nechať na mieste kurzora). Potom jednoducho stlačte položku Add result (Pridať výsledok) na displeji váhy a výsledok váženia sa prenesie priamo do tabuľky v Exceli alebo dokumentu vo Worde.
 • V prípade analytických váh radu Advanced a Standard aktivujte funkciu PC Direct a stlačte položku Print (Tlačiť), čím sa výsledok váženia prenesie do tabuľky v Exceli alebo dokumentu vo Worde.

V prípade použitia špecializovaného softvéru získate ďalšie možnosti správy údajov:

 • Pre analytické váhy úrovne Advanced a Standard poskytujeme softvér EasyDirect, ktorý ponúka možnosti rozšírenej správy výsledkov vrátane exportu do súboru CSV, štatistických výpočtov a kontroly výsledkov.
 • V analytických váhach úrovne Excellence sa používa laboratórny softvér LabX, ktorý umožňuje pokročilú správu údajov a analýzu výsledkov. Program LabX je výkonné riešenie na centralizované riadenie údajov, úloh, prístrojov a používateľov. Softvér LabX takisto pomáha zabezpečovať zhodu s predpismi 21 CFR, časť 11, a s požiadavkami na integritu dát podľa rámca ALCOA+.

Analytická váha vs. váha so zaťažení zhora – aký je medzi nimi rozdiel?

Váha so zaťažením zhora má vážiacu misku priamo nad vážiacou celou. Okrem toho, už samotný výraz „zaťaženie zhora“ naznačuje, že zaťaženie sa aplikuje na vrchnú časť vážiacej cely. Mnohé z analytických váh a všetky presné váhy od spoločnosti METTLER TOLEDO sú váhami so zaťažením zhora. Analytické váhy METTLER TOLEDO radu Excellence a analytické váhy s patentovanou závesnou vážiacou miskou SmartGrid však nie sú zaťažované zhora. V analytických váhach s miskou SmartGrid sú vážiaca cela a príslušná elektronika umiestnené v zadnej časti váhy, za vážiacou komorou. Tieto analytické váhy sa niekedy označujú za váhy zaťažované spredu, lebo zaťaženie sa aplikuje na prednú stranu vážiacej cely. Táto konštrukcia umožňuje technológii aktívneho riadenia teploty účinne odvádzať teplo z elektroniky v zadnej časti váhy, čím sa zabezpečuje vysoká teplotná stabilita vo vážiacej komore. Na obrázku je znázornená analytická váha radu Advanced so zaťažením zhora a analytická váha radu Excellence so závesnou vážiacou miskou.

Analytická váha vs. váha pre zaťaženie zhora
Analytická váha vs. váha pre zaťaženie zhora

Aký je rozdiel medzi analytickou váhou a mikrováhou?

Jedným z hlavných rozdielov medzi analytickou váhou a mikrováhou je počet odčítavaných desatinných miest. Analytické váhy sú laboratórne váhy s odčítateľnosťou na štyri alebo viac desatinných miest. Analytické váhy METTLER TOLEDO ponúkajú odčítateľnosť v rozsahu od 0,1 mg do 0,002 mg. Medzi typické aplikácie patria príprava vzoriek a štandardov, diferenčné váženie, stanovenie hustoty atď.

Analytické váhy
Analytické váhy

Mikrováhy a ultramikrováhy METTLER TOLEDO ponúkajú najvyššiu presnosť spomedzi všetkých laboratórnych váh s odčítateľnosťou 1 µg (šesť desatinných miest) a 0,1 µg (sedem desatinných miest). Medzi typické aplikácie patria váženie časticovej hmoty (filtrov), kalibrácia pipiet, skúšanie zvyškov pesticíd a váženie stentov. 

Mikrováhy
Mikrováhy

Ďalšie rozdiely možno nájsť vo vyššej opakovateľnosti a v konštrukcii. Mikrováhy majú malú valcovitú vážiacu komoru a doplnkový displej váhy, ktorý pomáha s ergonómiou pri vážení veľmi malých vzoriek.

Je potrebné kalibrovať analytickú váhu?

Kalibrácia je posúdenie výkonnosti váhy. Potreba kalibrovať analytickú váhu závisí od toho, kde sa táto váha používa a či sa na jej používanie vzťahujú nejaké predpisy. Je takisto dôležité vziať do úvahy riziko a prípadné náklady spojené s nesprávnymi výsledkami váženia v porovnaní s nákladmi na kalibráciu.

V regulovaných prostrediach je kalibrácia povinná, keďže poskytuje istotu, že váha pracuje podľa očakávaní. Kalibrácia analytických váh je dokladom o tom, že zariadenia na váženie vyhovujú normám ako ISO, GLP/GMP, IFS a BRC.

Keď je nevyhnutné dosahovať vysoko presné výsledky váženia, rozhodnutie analytickú váhu nekalibrovať môže byť vysoko rizikové. V takýchto prostrediach môže používanie nekalibrovaného zariadenia viesť k problémom pri výrobe, ako sú napríklad:

 • Neplánované prestoje
 • Zníženie kvality výrobkov
 • Problémy v pracovnom procese a pri audite
 • Prepracovávanie a sťahovanie výrobkov z predaja

Kalibrácia analytických váh by sa nesmie zamieňať s ich pravidelným skúšaním. Kalibráciu vykonávajú autorizovaní servisní technici, pravidelné skúšanie zas používatelia prístroja. Ak sa pravidelné skúšky vykonávajú dostatočne často, pomôžu včas zistiť možné prekročenie tolerancií.

Viac o kalibrácii váh si môžete prečítať kliknutím sem.

Ako sa má kalibrovať analytická váha?

Kalibráciu analytických váh by mal vykonávať autorizovaný servisný technik podľa štandardného postupu. Servisný technik pri tomto procese zvyčajne využíva špecializovaný softvér a vydá kalibračný certifikát. Zdokumentovaná kalibrácia analytických váh má podstatný význam v regulovaných prostrediach, napríklad vo farmaceutickom či biotechnologickom odvetví.

Kalibrácia zahŕňa posudzovanie výkonnosti analytických váh podľa meracích noriem. Súčasťou toho je niekoľko skúšok vrátane porovnávania indikácie na váhach so známou hodnotou kalibrovaného závažia položeného na vážiacu misku. Technik môže potvrdiť a jasne uviesť, či váha vyhovuje alebo nevyhovuje požiadavkám.

Kalibrácia váh sa musí vykonávať podľa prevádzkového rizika (t. j. aký veľký je negatívny vplyv nesprávneho výsledku váženia). V intervaloch medzi kalibráciami sa musí analytické váhy pravidelne skúšať používateľ, aby sa zabezpečili trvalo presné výsledky a aby sa včas zistili akékoľvek potenciálne problémy.

Program Good Weighing Practice™ alebo GWP® od spoločnosti METTLER TOLEDO je celosvetová vedecká norma na bezpečný výber, obsluhu a kalibráciu zariadení na váženie.

Čo je to neistota merania váhy?

Každé meranie podlieha určitej miere neistoty. Neistota merania je spôsobená náhodnými chybami, napr. chybami používateľa alebo odchýlkami prostredia, a systémovými chybami, napr. v dôsledku drobných odchýlok vo výkonnosti prístroja pri každom použití.

Vždy, keď sa na analytickej váhe niečo váži, vzťahuje sa na výsledok určitá miera neistoty. Táto neistota sa musí vykázať spolu s výsledkom. Ak je neistota príliš vysoká, výsledok nemusí byť spoľahlivý. Relatívna neistota merania je oveľa väčšia v dolnej časti rozsahu váživosti a pri vážení malých množstiev treba preto postupovať opatrne.

Táto príručka vysvetľuje bezpečný rozsah váživosti váh.

Čo je to neistota analytickej váhy?

Neistota merania analytickej váhy sa určuje na základe posúdenia citlivosti váhy, jej nelineárnosti, excentricity a opakovateľnosti. Osvedčeným postupom je stanovenie neistoty merania v čase a mieste inštalácie a jej následné opakované posudzovanie pri každom servise či kalibrácii váhy. Žiadne meranie analytickou váhou nemožno považovať za presné bez vykázania neistoty merania.

Akú minimálnu hmotnosť možno odvážiť na analytickej váhe?

Minimálna hmotnosť je v prípade každej analytickej váhy iná a závisí od výkonnosti snímača zaťaženia, jeho umiestnenia, podmienok prostredia a požadovanej presnosti váženia. Minimálna hmotnosť je medzná hodnota presnosti prístroja – pod touto minimálnou hodnotou hmotnosti je relatívna neistota merania väčšia ako požadovaná presnosť váženia a výsledok váženia nemožno považovať za spoľahlivý. Relatívna neistota merania sa určuje podielom absolútnej neistoty váženia a zaťaženia a zvyčajne sa vyjadruje v percentách.

Relatívna neistota merania
Relatívna neistota merania

Pri určovaní minimálnej hmotnosti pre danú váhu je potrebné posudzovať neistotu merania v konkrétnom pracovnom prostredí. Alternatívne možno minimálnu hmotnosť stanoviť na základe opakovateľnosti ako hlavného zdroja chýb v dolnej časti rozsahu váživosti. Tento postup sa vykonáva pomocou malého závažia s hmotnosťou nižšou ako 5 % váživosti váhy.

Minimálna hmotnosť
Minimálna hmotnosť

Funkcia MinWeigh analytických váh METTLER TOLEDO implementovaná certifikovaným technikom monitoruje hmotnosť vzorky pridávanej na váhu. Ak je hmotnosť vzorky nižšia ako určená hodnota prípustnej minimálnej hmotnosti, displej váhy sa sfarbí načerveno a hodnota hmotnosti sa nezobrazí.

MinWeigh
MinWeigh

Čo je to presnosť analytických váh a čo je to zhodnosť analytických váh? Aký je medzi nimi rozdiel a ako sa skúšajú?

Zhodnosť opisuje blízkosť dvoch alebo viacerých nameraných hodnôt získaných v rovnakých podmienkach merania. Zhodnosť možno posúdiť skúškou opakovateľnosti váhy, pri ktorej sa určí smerodajná odchýlka série meraní.

Správnosť opisuje blízkosť nameranej hodnoty k známej skutočnej hodnote. V prípade analytických váh sa hodnota hmotnosti zobrazená na displeji váhy porovná so známou hodnotou kalibrovaného testovacieho závažia (skúška citlivosti váhy).

Analytická váha je presná vtedy, keď sú výsledky váženia dostatočne blízke skutočnej hodnote použitého závažia a hodnoty získané opakovaným vážením toho istého predmetu majú malý rozptyl. Presnosť zahŕňa správnosť aj zhodnosť.

Presnosť a zhodnosť
Presnosť a zhodnosť

Čo sú to účinky statickej elektriny na analytickú váhu?

Elektrostatický náboj môže spôsobiť nestabilné, neopakovateľné výsledky váženia. Statická elektrina vyvoláva pôsobenie sily na vážiacu misku, ktorá priamo ovplyvňuje výsledky analytickej váhy. Elektrostatický náboj je jedným z najväčších skrytých zdrojov chýb pri vážení, a preto je dôležité vedieť rozpoznať, kedy môže ovplyvniť proces váženia. Známkou vplyvu elektrostatického náboja na vážiacu celu sú nestabilné hodnoty váženia a odchýlky týchto hodnôt v jednom smere. V obidvoch prípadoch môže mať váha problém stabilizovať sa alebo musíte na zobrazenie výslednej hmotnosť čakať dlhšie ako obvykle. Môže sa takisto stať, že na dosiahnutie cieľovej hmotnosti musíte opakovane pridávať ešte trochu prášku. Ak však vzorka alebo nádoba nerozptýli náboj relatívne rýchlo, výsledky môžu obsahovať chybu bez toho, aby ste o tom vedeli. Môže ísť o chyby od niekoľkých miligramov až do 100 mg.

Analytické váhy METTLER TOLEDO XPR disponujú jedinečnou funkciou StaticDetect™, ktorá automaticky posudzuje chyby vo výsledkoch váženia spôsobené elektrostatickým nábojom vzorky alebo nádoby. Ak chyba presiahne stanovený limit, funkcia StaticDetect™ vydá varovanie.

Prečítajte si bezplatnú bielu knihu: Elektrostatické náboje počas váženia

Detekcia statického náboja
Detekcia statického náboja

Ako možno eliminovať statický náboj?

Vždy, keď je to možné, treba vykonať preventívne opatrenia na zníženie alebo elimináciu nahromadeného statického náboja vo vzorkách a vážiacich nádobách, aby nedochádzalo k chybám, nestabilite alebo príliš pomalému zobrazovaniu výsledkov váženia. Medzi opatrenia na zmiernenie statického náboja patria:

 • Zabezpečenie primeranej vlhkosti vzduchu (≥ 45 %)
 • Používanie antistatických nádob na váženie (ideálne sú kovové)
 • Vyhýbanie sa treniu nádob
 • Používanie kovovej misky s vysokými bočnicami na ochranu vzorku pred elektrickým poľom
 • Vybitie vzorky a nádoby pred vážením pomocou ionizátora

Analytické váhy METTLER TOLEDO XPR disponujú patentovaným snímačom StaticDetect™, ktorý automaticky zisťuje elektrostatický náboj vzorky a príslušnej nádoby. Váha odmeria spôsobenú chybu váženia a ak sa presiahne používateľom stanovený limit, vydá varovanie. Synchronizovaným používaním ionizátora s funkciou StaticDetect sa z váženého predmetu automaticky odstráni elektrostatický náboj.

Kliknite sem a prečítajte si ďalšie informácie o elektrostatickom náboji a súvisiacich fyzikálnych javoch.

Čo je to laboratórny dávkovač kvapalín a ako sa používa pri vážení?

Analytické váhy METTLER TOLEDO XPR môžu byť vybavené doplnkovým modulom na dávkovanie kvapalín. Tento laboratórny dávkovač kvapalín umožňuje priame dávkovanie kvapaliny do nádoby na vážiacej miske analytickej váhy XPR. Na základe hustoty kvapaliny a teploty prostredia sa hmotnosť kvapaliny interpretuje vo forme objemu. Výhodou automatického laboratórneho dávkovača kvapalín XPR je, že pri vytváraní roztoku s požadovanou koncentráciou je možné pridať presné množstvo kvapaliny podľa skutočne vydaného množstva látky, čím vznikne veľmi presný roztok.

Čo je to rozsah analytických váh?

Rozsah analytickej váhy je maximálne množstvo, ktoré možno na danej váhe odvážiť, t. j. rozsah váživosti (niekedy sa označuje aj ako kapacita). Pri výbere analytickej váhy treba starostlivo zvážiť, aké maximálne množstvá potrebujete vážiť, a to vrátane hmotnosti tarovacej nádoby. Častou voľbou je analytická váha s váživosťou 200 g, ktorá umožňuje váženie malých vzoriek v relatívne veľkých nádobách. Viac informácií nájdete pod príslušnou otázkou nižšie.

Analytická váha 200 g – ako možno rýchlo identifikovať váživosť analytickej váhy?

Analytické váhy majú najčastejšie váživosť 200 g, ale sú k dispozícii aj mnohé modely s váživosťou 100 g alebo 300 g. Analytické váhy METTLER TOLEDO v skutočnosti ponúkajú váživosť od 52 g do 520 g. Gramy navyše sú k dispozícii na použitie tarovacej nádoby. Analytická váha je však definovaná svojou odčítateľnosťou, ktorá musí predstavovať aspoň 4 desatinné miesta (0,1 mg). V prípade analytických váh METTLER TOLEDO obsahujú názvy modelov údaj o váživosti a posledná číslica udáva odčítateľnosť vo forme počtu desatinných miest. Napríklad XPR205 je analytická váha s váživosťou 200 g (v praxi 220 g) a odčítateľnosťou na 5 desatinných miest (0,01 mg) a MS104TS je analytická váha s váživosťou 100 g (v praxi 120 g) a odčítateľnosťou na 4 desatinné miesta (0,1 mg).

Čo znamená písmeno C v názve modelu analytickej váhy XPR226CDR?

Písmeno C v názve modelu analytickej váhy XPR226CDR znamená, že ide o komparátorovú analytickú váhu. XPR226CDR je vysokovýkonná analytická váha, ktorú si zákazníci vyberajú špeciálne pre jej mimoriadne vysokú presnosť. Ide o výberový prístroj na vysoko presné určovanie hmotnosti pre laboratóriá zamerané na určovanie hmotnosti a poskytovateľov služieb kalibrácie závaží. Pri týchto aplikáciách sa závažia porovnávajú s referenčnými závažiami, preto sa váha nazýva komparátorová. Možno ich však využiť aj na bežné aplikácie analytických váh, kde je potrebný vysoký stupeň presnosti.

Čo je to 5-miestna váha a na čo sa zvyčajne používa?

Tzv. 5-miestna váha je analytická váha s odčítateľnosťou na 5 desatinných miest. Niekedy sa označuje aj ako 5-číslicová váha. Päť desatinných miest znamená 0,00001 g, teda 0,01 mg, a toto množstvo sa označuje ako dielik stupnice, d. Ide o najmenší zistiteľný rozdiel v hmotnosti, nemožno si ho však zamieňať s najmenšou hmotnosťou, ktorú možno presne odvážiť (pozri otázku „Akú minimálnu hmotnosť možno odvážiť na analytickej váhe?“). Treba takisto poznamenať, že každé meranie hmotnosti podlieha určitej miere neistoty, ktorá je obyčajne väčšia ako dielik stupnice. Päťmiestnu (alebo 5-číslicovú) váhu možno použiť na rovnaké aplikácie ako ktorúkoľvek analytickú váhu, ale zvlášť vhodná je vtedy, keď treba vážiť aj malé vzorky a keď sa požaduje vysoká miera presnosti.

Akú maximálnu a minimálnu hmotnosť môžno vážiť na analytickej váhe?

Maximálne množstvo, ktoré možno vážiť na analytickej váhe, je obmedzené váživosťou váhy. Analytické váhy METTLER TOLEDO ponúkajú váživosť od 52 g do 520 g. Všetky naše analytické váhy sú skonštruované s ochranou proti preťaženiu na ochranu citlivej vážiacej cely pred poškodením v prípade, že niečo na váhu spadne alebo sa na ňu umiestni príliš ťažký predmet. Pri prekročení maximálneho zaťaženia sa vydá varovanie. Najmenšie množstvo, ktoré možno na analytickej váhe vážiť, závisí od rôznych faktorov vrátane požadovanej prevádzkovej tolerancie/presnosti. Pozri otázku „Akú minimálnu hmotnosť možno odvážiť na analytickej váhe?

Čo je to libela analytickej váhy a na čo slúži?

Libela analytickej váhy je malá sklenená vodováha umiestnená niekde na váhe, ktorá obsahuje kvapalinu a vzduchovú bublinu. Libela analytickej váhy slúži na vyrovnanie váhy do vodorovnej polohy. Analytickú váhu je dôležité vyrovnať do vodorovnej polohy, aby sa zabezpečila presnosť výsledkov. Princíp činnosti analytických váh vyžaduje ich používanie presne vo vodorovnej polohe, aby vážiaca cela registrovala celú hmotnosť predmetu, ktorý sa ňu položí. Ak analytická váha nie je vo vodorovnej polohe, hodnota hmotnosti sa bude odchyľovať od skutočnej hmotnosti v úmere k štvorcu uhla náklonu. Pri pohľade na libelu váhy zhora sa musí bublina nachádzať v strede. Ak bublina nie je v strede, možno vodorovnú polohu váhy upraviť otáčaním nožičiek váhy, kým sa bublina nedostane do stredovej polohy.

Analytické váhy METTLER TOLEDO radu Excellence a Advanced disponujú grafickým zobrazením vyrovnávania, ktoré udáva, ktorú nožičku treba otočiť ktorým smerom a o koľko, vďaka čomu možno váhu presne vyrovnať za pár sekúnd. Mnohé z našich analytických váh už dokonca ani nemajú fyzickú libelu.

Kde nájdem na svojej analytickej váhe libelu?

Na väčšine analytických váh METTLER TOLEDO nájdete libelu na prednej strane váhy v blízkosti displeja. Na starších modeloch analytických váh sa libela nachádza na pravej strane váhy viac vzadu. Mnohé z našich novších modelov analytických váh sú už však vybavené elektronickým vyrovnávaním s navádzaním na displeji, a tak fyzická libela na nich viac nie je potrebná.

Libela analytickej váhy
Libela analytickej váhy

Aké typy analytických váh sú k dispozícii?

Analytické váhy možno rozdeliť na analytické a mikroanalytické váhy. Zo svojej definície musí mať analytická váha odčítateľnosť aspoň na 4 desatinné miesta (0,1 mg alebo menšiu). Analytické váhy umožňujú váženie malých množstiev v relatívne veľkých nádobách. Mikroanalytické váhy METTLER TOLEDO ponúkajú odčítateľnosť na 6 desatinných miest (0,001 mg alebo 1 µg) a vzhľadom na vyššiu citlivosť vážiacej cely majú druhý, vnútorný kryt proti prúdeniu vzduchu, a teda menšiu závesnú vážiacu misku. Váživosť majú 32 g alebo 52 g, teda menšiu ako pri bežných analytických váhach.

Mikrováhy sa niekedy zaraďujú k analytickým váham. Spoločnosť METTLER TOLEDO ich však radí samostatne vzhľadom na kombináciu odčítateľnosti aspoň na 6 desatinných miest (1 µg), váživosť len niekoľko gramov a odlišnú konštrukciu váhy. Tieto váhy sa zvyčajne používajú v aplikáciách s veľmi vysokou presnosťou, kde sa vážia mimoriadne malé hmotnosti, napríklad pri vážení časticovej hmoty vo filtroch alebo pri skúškach vzácnych kovov.

Aké typy váh sú k dispozícii?

Spoločnosť METTLER TOLEDO ponúka široký sortiment váh:

 1. Ultramikrováhy
  • Odčítateľnosť: 0,5 µg – 0,1 µg (0,0005 mg – 0,0001 mg, 0,0000005 g – 0,0000001 g)
  • Desatinné miesta: 7
  • Minimálna hmotnosť (5 % zaťaženie, k = 2, U = 1 %): Až do 30 µg (0,03 mg)
  • Typ krytu proti prúdeniu vzduchu: Oblý
  • Rozsah váživosti: 2,1 g – 6,1 g
 2. Mikrováhy
  • Odčítateľnosť: 1 µg (0,0001 mg, 0,000001 g)
  • Desatinné miesta: 6
  • Minimálna hmotnosť (5 % zaťaženie, k = 2, U = 1 %): Až do 82 µg (0,082 mg)
  • Typ krytu proti prúdeniu vzduchu: Oblý
  • Rozsah váživosti: 2,1 g – 10,1 g
 3. Mikroanalytické váhy
  • Odčítateľnosť: 1 µg (0,0001 mg, 0,000001 g)
  • Desatinné miesta: 6
  • Minimálna hmotnosť (5 % zaťaženie, k = 2, U = 1 %): Až do 120 µg (0,12 mg)
  • Typ krytu proti prúdeniu vzduchu: Hranatý vonkajší + druhý hranatý vnútorný
  • Rozsah váživosti: 32 g – 52 g
 4. Analytické váhy
  • Odčítateľnosť: 100 µg – 2 µg (0,1 mg – 0,002 mg, 0,0001 g – 0,000002 g)
  • Desatinné miesta: 4 – -6
  • Minimálna hmotnosť (5 % zaťaženie, k = 2, U = 1 %): Až do 600 µg (0,6 mg)
  • Typ krytu proti prúdeniu vzduchu: Hranatý
  • Rozsah váživosti: 52 g – 520 g
 5. Presné váhy
  • Odčítateľnosť: 1 000 000 µg – 100 µg (1 000 mg – 0,1 mg, 1 g – 0,0001 g)
  • Desatinné miesta: 6
  • Minimálna hmotnosť (5 % zaťaženie, k = 2, U = 1 %): Až do 82 µg (0,082 mg)
  • Typ krytu proti prúdeniu vzduchu: Žiadny/hranatý pri odčítateľnosti na 3, resp. 4 desatinné miesta
  • Rozsah váživosti: 120 g – 64 kg

Na pomoc pri výbere správnej váhy pre vašu aplikáciu vytvorila spoločnosť, METTLER TOLEDO celosvetovú normu váženia Good Weighing Practice™ (GWP®). Naša bezplatná služba GWP® Recommendation vám pomôže vybrať si správnu váhu podľa konkrétnych potrieb vašej aplikácie a požiadaviek na prevádzkovú presnosť.

Čo je to digitálna analytická váha?

Digitálna analytická váha je moderný elektronický prístroj, ktorý spracúva signál z merania hmotnosti digitálnym/elektronickým spôsobom. Na rozdiel od analógových váh, na ktorých sa výsledok odčítava podľa polohy ukazovateľa na stupnici, majú digitálne analytické váhy digitálny displej, na ktorom sa zobrazuje výsledok v číselnej podobe. Kým pri odčítavaní výsledkov z analógovej váhy môžu vzniknúť chyby vplyvom subjektívnej interpretácie, výsledok na digitálnom displeji je jednoznačný. Na analógovej váhe je však možné odčítať aj zlomky dielikov stupnice. Najmenší možný prírastok na digitálnej analytickej váhe alebo analógovej stupnici sa označuje ako dielik stupnice, d.

Čo je to dielik stupnice (d) a overený dielik stupnice (e)?

Dielik stupnice, d, je najmenší možný prírastok na meracej stupnici. Na analytickej váhe sa d rovná odčítateľnosti váhy, ktorá predstavuje najmenší rozdiel v hmotnosti, ktorý možno určiť. Pozor, nesmie sa zamieňať s minimálnou hmotnosťou váhy. Overený dielik stupnice, e, má význam v prípade analytických váh v regulovanom obchodnom odvetví a označuje maximálny počet desatinných miest, ktoré možno použiť vo výsledkoch váženia pri priamych predajných transakciách. Napríklad v prípade, že e = d, možno hmotnosť pri priamych predajných transakciách udávať podľa odčítateľnosti váhy. Ak je teda d 0,001 g, všetky výsledné hmotnosti možno uvádzať na 3 desatinné miesta. V prípade, že e = 10dd = 0,001 g, možno výsledky váženia uvádzať len na 2 desatinné miesta, t. j. 0,001 g x 10. V takom prípade sa na displeji analytickej váhy môže vo výsledku váženia zobrazovať tretie desatinné miesto v zátvorke, napr. 2,67(3) g.