pH-sensor och Redox-sensor | METTLER TOLEDO | Beställ offert
 
Meny
pH-sond/ORP-sond (redox)

pH-sensor och Redox-sensor

Pålitliga pH-/ORP-sensorer för mätning i processer och vatten

Vanliga frågor och svar om pH-sensor

METTLER TOLEDOs pH-sensor och  Redox-sensor är högkvalitativa analyssensorer för mätning av in-line-pH eller redox. Vår portfölj innehåller et...

METTLER TOLEDOs pH-sensor och  Redox-sensor är högkvalitativa analyssensorer för mätning av in-line-pH eller redox. Vår portfölj innehåller ett brett utbud av olika pH- och redox-sensorer för en rad olika tillämpningar:

  • Hygieniskt utformade pH-sensor för livsmedel och farmaceutiska tillämpningar
  • pH- och Redox-sensor för rent och ultrarent vatten
  • Mätare som är ATEX- och FM-godkända
  • Digitala mätare med prediktiv diagnostik
  • pH-sensor av icke-glastyp

METTLER TOLEDO har tillverkat pH-sensorer sedan 1948, och vi har utvecklat vår expertis ända sedan dess. Några viktiga frågor när man väljer pH-sensor:

 

Vad är pH-mätning?

pH (från den engelska termen ”potential of hydrogen”) är en siffra som används för att ange hur sur eller basisk en lösning är på en logaritmisk skala. På den här skalan anger siffran 7 ett neutralt pH-värde, lägre värden är surare, och högre värden är mer basiska. Det maximala basiska värdet är 14. I processtillämpningar mäts pH oftast med en in-line-pH-sensor. Den vanligaste typen av sensor är en kombinationselektrod med glaskropp. En in-line-pH-sensor kräver även en processanpassningsutrustning, en kabel och en transmitter.

 

Hur fungerar en pH-sensor?

En typisk pH-sensor består av två separata, sammankopplade elektroder, en elektrod som känner av pH och en referenselektrod. Enkelt uttryckt har en pH-avkännande elektrod ett särskilt pH-känsligt glasmembran. H+-joner tränger igenom membranet och skapar en laddning. Potentialen mellan de två elektroderna mäter vätejonerna i lösningen och ger därigenom pH-värdet. För mer information kan du ladda ned den kostnadsfria guiden om pH-teori.

 

Vad är skillnaden mellan en pH-sensor och en pH-elektrod?

Det finns ingen skillnad! Alla termer används alla inom industrin, men syftar på samma slags instrument. Termerna kan användas för sensorer i processer eller i laboratoriemätningar. Även ”pH-mätare” används. ”pH-mätare” kan användas för att beskriva laboratorieutrustning eller för att beskriva kombinationen av en in-line-pH-sensor i kombination med en kabel och en transmitter.

 

Hur väljer jag rätt pH-sensor?

För optimal pH-mätning är det viktigt att välja rätt pH-sensor för varje tillämpning. De viktigaste kriterierna är: kemisk sammansättning, homogenitet, temperatur, processtryck, pH-intervall och storlek på behållare (begränsningar avseende längd och bredd). Valet av pH-sensor blir av särskild betydelse för icke-vattenbaserade, proteinrika och viskösa prover med låg konduktivitet, där glaselektroder av standardtyp är föremål för olika felkällor. Svarstiden och noggrannheten hos en elektrod är beroende av ett antal faktorer. Mätningar vid extrema pH-värden och temperaturer, eller låg konduktivitet kan ta längre tid än de i vattenhaltiga lösningar vid rumstemperatur med ett neutralt pH-värde.

 

Hur lång livslängd har en pH-sensor?

Livslängden för en in-line-pH-sensor beror på många olika faktorer, inklusive kvaliteten på sensorn, mediet och temperaturen den används i och även hur den underhålls. En väl underhållen pH-sensor har en livslängd på mellan 6 månader till 1 år i en genomsnittlig, någorlunda ren tillämpning. Livslängden kan alltså variera relativt mycket. Det finns dock smarta digitala sensorer med ISM-teknik som använder en algoritm för att fastställa hållbarheten hos sensoren. pH-sensor med ISM-teknik förutsäger funktionsfel innan de inträffar och kan därför dramatiskt minska stilleståndstiden.

 

Hur underhåller jag min pH-sensor?

De flesta pH-sensorer är underhållsfria, men det finns några tydliga exempel på när underhåll behövs. I vissa tillämpningar (till exempel sockerproduktion) där sensorerna är placerade i en viskös lösning måste igensatta membran rengöras. Vissa lösningar (till exempel sådana som används vid tillverkning av lack och fernissa) kan också skapa en beläggning på pH-membranglaset, vilket medför en minskning av permeabiliteten. Om sensorn inte rengörs i den här typen av situationer så ger den felaktiga avläsningar och livslängden förkortas.

 

Ett annat exempel är pH-sensor som använder flytande elektrolyt som kräver påfyllning när nivån är på väg att bli lägre än provlösningsnivån. Detta underhåll förhindrar ett återflöde av provet till sensorn. Den kompletta referenselektrolyten bör också regelbundet bytas, ungefär en gång i månaden. Detta säkerställer att elektrolyten är färsk och att ingen kristallisation sker på grund av avdunstning från den öppna påfyllningsporten under mätningen. Det är viktigt att inte få några bubblor på insidan av elektroden, speciellt nära föreningspunkten. Om detta händer kommer mätningarna att vara instabila. För att bli av med alla bubblor, skaka försiktigt sonden i en vertikal rörelse som med en febertermometer.

 

Hur rengör jag en pH-sensor?

Man rengör en pH-sensor genom att skölja den med avjoniserat vatten efter varje mätning. Den ska aldrig torkas av med en pappershandduk eller liknande. Ytan på pappershandduken kan repa och skada det pH-känsliga glasmembranet, avlägsna gel-skiktet och skapa en elektrostatisk laddning på elektroden. Denna elektrostatiska laddning gör att den uppmätta signalen kommer att bli mycket instabil. Särskilda rengöringsmetoder kan behövas efter kontaminering med vissa prover.

 

Hur ofta ska pH-sensorn kalibreras och underhållas?

Det är mycket viktigt att man regelbundet underhåller och kalibrerar sensorn. Hur kalibreringen och underhållet ska göras, och hur ofta, beror både på sensorn och hur den används. I allmänhet är det enklast att hålla reda på när pH-sensorn behöver kalibrering eller underhåll om man använder en intelligent sensormodell med ISM-teknik. De använder en algoritm för att mäta hur lång tid det är kvar tills underhåll och kalibrering krävs (Adaptive Calibration Timer, ACT, och Time To Maintenance-räknare, TTM).

 

Hur ska pH-sensorer förvaras?

En pH-sensor ska alltid förvaras i referenselektrolyt. På så sätt kan pH-sensorn användas direkt när den behövs, och det säkrar en kort svarstid. Många pH-sensorer som förvaras torrt i långa perioder måste reaktiveras genom blötläggning i flera timmar före användning för att säkra optimala mätresultat. Om de här åtgärderna inte är tillräckliga för att återställa sensorn kan den behandlas med en särskild reaktiveringslösning och sedan konditioneras i referenselektrolyten. En pH-sensor ska inte förvaras i destillerat vatten eftersom det förlänger sondens svarstid.

 

Vad är redoxpotential? Vad är ORP?

Redox är en sammansättning av ”reduktion” och ”oxidation” och är den reaktion som uppstår när reduktion och oxidation sker samtidigt. Det är en kemisk reaktion som förändrar atomernas oxidationstillstånd. ORP står för oxidations-reduktionspotential. Redoxpotential och ORP syftar på samma sak; det är ett millivoltmått på hur benäget ett ämne är att oxidera. pH-värdet är ett mått på koncentrationen av vätejoner i en lösning, eller närmare bestämt hur aktiva jonerna är, och ORP-värdet är ett mått på elektronernas aktivitet.

 

Hur fungerar en redox-sensor?

EN ORP-/redox-sensor mäter skillnaden mellan elektronernas aktivitet hos en ädelmetall som platina eller guld och ett referenssystem som ger en stabil potential, precis som de potentialer som används vid pH-mätning.

 

Hur länge håller en pH-sensor/ORP-sensor?

Om en pH-sensor eller ORP-sensor förvaras i normal rumstemperatur med originalbehållarens skyddslock och lösning i elektrodänden så har den en livslängd på över ett år utan någon försämring av prestandan. Om förvaringslösningen torkar eller läcker ut på grund av förvaring i för hög eller låg temperatur, eller av andra orsaker, kan sensorns livslängd förkortas avsevärt.

 

Vilka egenskaper ska jag leta efter i en pH-sensor för tillämpningar med rent vatten?

pH-mätning i rent vatten kräver en pH-elektrod som ger konsekventa och pålitliga mätningar. Sensorer som METTLER TOLEDOs pH-sensor pHure är försedda med ett särskilt glasmembran med lågt motstånd, en skyddad flödeskammare och ett kontinuerligt elektrolytflöde. Den här konstruktionen i kombination med andra egenskaper ger den stabila och exakta mätning av pH och ORP som krävs i tillämpningar med rent vatten på kraftverk och mikroelektronikanläggningar.


Påfyllbara pH-sonder och redox-sonder
Hygienisk pH-sond för sterila tillämpningar
Tålig pH-sond för krävande tillämpningar
pH-sond med ISFET och utan glas

Påfyllbara pH-sensor och redox-sensor

Hygienisk pH-sensor för sterila tillämpningar

Tålig pH-sensor för krävande tillämpningar

pH-sensor med ISFET och utan glas

För tillämpningar där exakta mätningar är viktiga erbjuder påfyllbara pH-sensor och ORP-sensor hög precision och lång livslängd.
Steriliserbara pH-sensor och redox-sensor (ORP) med hygienisk konstruktion som erbjuder hög mätprecision inom läkemedels-, bioteknik- och livsmedelsindustrin.
Specialiserade och mycket tåliga pH- och redox-sensor (ORP) är konstruerade för att fungera pålitligt även under krävande förhållanden, till exempel i kemiska tillämpningar.
pH-sensor med ISFET-teknik erbjuder en glasfri lösning för bland andra livsmedels- och bioteknikindustrin där säkerhet och hygienisk design är av största vikt.
Ökad livslängd för givarna tack vare påfyllbar elektrolyt
Möjlighet att välja tillämpningsspecifik elektrolyt
Silverjonfälla förhindrar sulfidförgiftning
ISM-diagnostik för enklare tidsplanering av underhåll
Finns som pH- och ORP/redox-modeller
Konstruerad för regelbundna SIP- och CIP-processer
För användning i bioreaktorer med högt tryck
Diagnostik bidrar till att minska produktionsstörningar
Unika modeller för installation upp-och-ned
Referenselektrolyter i vätske-, gel- och polymerform
Avsedd för användning i krävande industriella miljöer
Beständig mot slipande, klibbiga och oxiderande medier
Diagnostiken förenklar hanteringen av givarrengöringen
Modeller i titan förebygger skador på givarna
Referenselektrolyter i vätske-, gel- och polymerform
Okrossbar ISFET-teknik med halvledare
Material som uppfyller FDA- och 3-A-kraven
Hygienisk design som är EHEDG-testad
pH-sond för renvatten och ultrarent vatten
pH mätare
ISM-tillbehör
Single-use Sensors

pH-sonder för renvatten och ultrarent vatten

Bärbar pH mätare

ISM-tillbehör

Single-use Sensors for Bag Manufacturers

Renvatten-pH-sonder är inline-pH-givare som syftar till att erbjuda optimal noggrannhet och upplösning i renvatten och ultrarent vatten. Den här typen av pH-givare inkluderar pHure LE-givaren, en påfy...
Lättanvända bärbara pH-mätare för industriella tillämpningar. De erbjuder hög mätprecision i en robust och väderbeständig konstruktion.
ISM-tillbehör som t.ex. programvara eller överföringslösningar gör att du kan utnyttja ISM-tekniken till fullo.
Gamma-sterilizable sensors in single-use format for measuring pH and DO. Designed for biotech companies that manufacture single-use bags.
Konstruerad för vattenbehandlingstillämpningar
Fritt flödande vätskeelektrolyt för tillförlitlighet
Eliminerar behovet av flödeskärl för hög precision
Plug & Measure-teknik för snabb konfiguration
Finns som pH- och ORP/redox-modeller
Kan hanteras med en hand och erbjuder ett intuitivt användargränssnitt
Väderbeständig och robust för krävande miljöer
Omsorgsfull fallprovning för garanterad hållbarhet
Enkel datahantering med 2 000 sparade datapunkter
Kalibrera givarna på avstånd från processen
Övervaka historik, diagnostik och lagerhållning för givare
Enkel systemverifiering med givarsimulering
Anslut givare till en dator eller mobil enhet
Suitable for use in a wide range of applications
Compatible with standard METTLER TOLEDO transmitters
Long-term measurement stability and performance
Designed for 1" Eldon James port disc
Påfyllbara pH-sonder och redox-sonder

För tillämpningar där exakta mätningar är viktiga erbjuder påfyllbara pH-sensor och ORP-sensor hög precision och lång livslängd.

Hygienisk pH-sond för sterila tillämpningar

Steriliserbara pH-sensor och redox-sensor (ORP) med hygienisk konstruktion som erbjuder hög mätprecision inom läkemedels-, bioteknik- och livsmedelsindustrin.

Tålig pH-sond för krävande tillämpningar

Specialiserade och mycket tåliga pH- och redox-sensor (ORP) är konstruerade för att fungera pålitligt även under krävande förhållanden, till exempel i kemiska tillämpningar.

pH-sond med ISFET och utan glas

pH-sensor med ISFET-teknik erbjuder en glasfri lösning för bland andra livsmedels- och bioteknikindustrin där säkerhet och hygienisk design är av största vikt.

pH-sond för renvatten och ultrarent vatten

Renvatten-pH-sonder är inline-pH-givare som syftar till att erbjuda optimal noggrannhet och upplösning i renvatten och ultrarent vatten. Den här typen av pH-givare inkluderar pHure LE-givaren, en påfy...

pH mätare

Lättanvända bärbara pH-mätare för industriella tillämpningar. De erbjuder hög mätprecision i en robust och väderbeständig konstruktion.

ISM-tillbehör

ISM-tillbehör som t.ex. programvara eller överföringslösningar gör att du kan utnyttja ISM-tekniken till fullo.

Single-use Sensors

Gamma-sterilizable sensors in single-use format for measuring pH and DO. Designed for biotech companies that manufacture single-use bags.

Trycksaker

Högsta prestanda, högsta precision

Guide om pH-teori
Guide till pH-kalibrering:
Guide till exakta mätningar av pH och löst syre
Processanalyskatalog

Service

Mer information om våra tjänster

020-25 58 80
Ring service
Optimering
Underhåll & optimering
Kvalitetstandard
Kalibrering & Kvalitet
Expertis
Utbildning & Rådgivning

Filmer

How does a pH Probe Work? - Video

Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.