pH-sond/ORP-sond (redox)
pH-sond/ORP-sond (redox)

pH-sond/ORP-sond (redox)

Pålitliga pH-/ORP-sonder för mätning i processer och vatten

 

Vanliga frågor och svar om pH-sonder

METTLER TOLEDOs pH-sonder och ORP-sonder är högkvalitativa analyssensorer för mätning av in-line-pH eller redox. Vår portfölj innehåller ett bre...

METTLER TOLEDOs pH-sonder och ORP-sonder är högkvalitativa analyssensorer för mätning av in-line-pH eller redox. Vår portfölj innehåller ett brett utbud av olika pH- och redoxsonder för en rad olika tillämpningar:

  • Hygieniskt utformade pH-sonder för livsmedel och farmaceutiska tillämpningar
  • pH- och ORP-sonder för rent och ultrarent vatten
  • Mätare som är ATEX- och FM-godkända
  • Digitala mätare med prediktiv diagnostik
  • pH-sonder av icke-glastyp

METTLER TOLEDO har tillverkat pH-sonder sedan 1948, och vi har utvecklat vår expertis ända sedan dess. Några viktiga frågor när man väljer pH-sonder:

Vad är pH-mätning?

pH (från den engelska termen ”potential of hydrogen”) är en siffra som används för att ange hur sur eller basisk en lösning är på en logaritmisk skala. På den här skalan anger siffran 7 ett neutralt pH-värde, lägre värden är surare, och högre värden är mer basiska. Det maximala basiska värdet är 14. I processtillämpningar mäts pH oftast med en in-line-pH-sond. Den vanligaste typen av sond är en kombinationselektrod med glaskropp. En in-line-pH-sond kräver även en processanpassningsutrustning, en kabel och en transmitter.

Hur fungerar en pH-sond?

En typisk pH-sond består av två separata, sammankopplade elektroder, en elektrod som känner av pH och en referenselektrod. Enkelt uttryckt har en pH-avkännande elektrod ett särskilt pH-känsligt glasmembran. H+-joner tränger igenom membranet och skapar en laddning. Potentialen mellan de två elektroderna mäter vätejonerna i lösningen och ger därigenom pH-värdet. För mer information kan du ladda ned den kostnadsfria guiden om pH-teori.

Vad är skillnaden mellan en pH-sond, en pH-sensor och en pH-elektrod?

Det finns ingen skillnad! Alla tre termer används alla inom industrin, men syftar på samma slags instrument. Termerna kan användas för sonder i processer eller i laboratoriemätningar. Även ”pH-mätare” används. ”pH-mätare” kan användas för att beskriva laboratorieutrustning eller för att beskriva kombinationen av en in-line-pH-sond i kombination med en kabel och en transmitter.

Hur väljer jag rätt pH-sond?

För optimal pH-mätning är det viktigt att välja rätt pH-sond för varje tillämpning. De viktigaste kriterierna är: kemisk sammansättning, homogenitet, temperatur, processtryck, pH-intervall och storlek på behållare (begränsningar avseende längd och bredd). Valet av pH-sonder blir av särskild betydelse för icke-vattenbaserade, proteinrika och viskösa prover med låg konduktivitet, där glaselektroder av standardtyp är föremål för olika felkällor. Svarstiden och noggrannheten hos en elektrod är beroende av ett antal faktorer. Mätningar vid extrema pH-värden och temperaturer, eller låg konduktivitet kan ta längre tid än de i vattenhaltiga lösningar vid rumstemperatur med ett neutralt pH-värde.

Hur lång livslängd har en pH-sond?

Livslängden för en in-line-pH-sond beror på många olika faktorer, inklusive kvaliteten på sonden, mediet och temperaturen den används i och även hur den underhålls. En väl underhållen pH-sond har en livslängd på mellan 6 månader till 1 år i en genomsnittlig, någorlunda ren tillämpning. Livslängden kan alltså variera relativt mycket. Det finns dock smarta digitala sonder med ISM-teknik som använder en algoritm för att fastställa hållbarheten hos sonden. pH-sonder med ISM-teknik förutsäger funktionsfel innan de inträffar och kan därför dramatiskt minska stilleståndstiden.

Hur underhåller jag min pH-sond?

De flesta pH-sonder är underhållsfria, men det finns några tydliga exempel på när underhåll behövs. I vissa tillämpningar (till exempel sockerproduktion) där sonderna är placerade i en viskös lösning måste igensatta membran rengöras. Vissa lösningar (till exempel sådana som används vid tillverkning av lack och fernissa) kan också skapa en beläggning på pH-membranglaset, vilket medför en minskning av permeabiliteten. Om sonden inte rengörs i den här typen av situationer så ger den felaktiga avläsningar och livslängden förkortas.

Ett annat exempel är pH-sonder som använder flytande elektrolyt som kräver påfyllning när nivån är på väg att bli lägre än provlösningsnivån. Detta underhåll förhindrar ett återflöde av provet till sonden. Den kompletta referenselektrolyten bör också regelbundet bytas, ungefär en gång i månaden. Detta säkerställer att elektrolyten är färsk och att ingen kristallisation sker på grund av avdunstning från den öppna påfyllningsporten under mätningen. Det är viktigt att inte få några bubblor på insidan av elektroden, speciellt nära föreningspunkten. Om detta händer kommer mätningarna att vara instabila. För att bli av med alla bubblor, skaka försiktigt sonden i en vertikal rörelse som med en febertermometer.

Hur rengör jag en pH-sond?

Man rengör en pH-sond genom att skölja den med avjoniserat vatten efter varje mätning. Den ska aldrig torkas av med en pappershandduk eller liknande. Ytan på pappershandduken kan repa och skada det pH-känsliga glasmembranet, avlägsna gel-skiktet och skapa en elektrostatisk laddning på elektroden. Denna elektrostatiska laddning gör att den uppmätta signalen kommer att bli mycket instabil. Särskilda rengöringsmetoder kan behövas efter kontaminering med vissa prover.

Hur ofta ska pH-sonden kalibreras och underhållas?

Det är mycket viktigt att man regelbundet underhåller och kalibrerar sonden. Hur kalibreringen och underhållet ska göras, och hur ofta, beror både på sonden och hur den används. I allmänhet är det enklast att hålla reda på när pH-sonden behöver kalibrering eller underhåll om man använder en intelligent sondmodell med ISM-teknik. De använder en algoritm för att mäta hur lång tid det är kvar tills underhåll och kalibrering krävs (Adaptive Calibration Timer, ACT, och Time To Maintenance-räknare, TTM).

Hur ska pH-sonder förvaras?

pH-sonder ska alltid förvaras i referenselektrolyt. På så sätt kan pH-sonden användas direkt när den behövs, och det säkrar en kort svarstid. Många pH-sonder som förvaras torrt i långa perioder måste reaktiveras genom blötläggning i flera timmar före användning för att säkra optimala mätresultat. Om de här åtgärderna inte är tillräckliga för att återställa sonden kan den behandlas med en särskild reaktiveringslösning och sedan konditioneras i referenselektrolyten. En pH-sond ska inte förvaras i destillerat vatten eftersom det förlänger sondens svarstid.

Vad är redoxpotential? Vad är ORP?

Redox är en sammansättning av ”reduktion” och ”oxidation” och är den reaktion som uppstår när reduktion och oxidation sker samtidigt. Det är en kemisk reaktion som förändrar atomernas oxidationstillstånd. ORP står för oxidations-reduktionspotential. Redoxpotential och ORP syftar på samma sak; det är ett millivoltmått på hur benäget ett ämne är att oxidera. pH-värdet är ett mått på koncentrationen av vätejoner i en lösning, eller närmare bestämt hur aktiva jonerna är, och ORP-värdet är ett mått på elektronernas aktivitet.

Hur fungerar en redoxsond?

EN ORP-/redoxsond mäter skillnaden mellan elektronernas aktivitet hos en ädelmetall som platina eller guld och ett referenssystem som ger en stabil potential, precis som de potentialer som används vid pH-mätning.

Hur länge håller en pH-sond/ORP-sond?

Om en pH-sond eller ORP-sond förvaras i normal rumstemperatur med originalbehållarens skyddslock och lösning i elektrodänden så har den en livslängd på över ett år utan någon försämring av prestandan. Om förvaringslösningen torkar eller läcker ut på grund av förvaring i för hög eller låg temperatur, eller av andra orsaker, kan sondens livslängd förkortas avsevärt.

Vilka egenskaper ska jag leta efter i en pH-sond för tillämpningar med rent vatten?

pH-mätning i rent vatten kräver en pH-elektrod som ger konsekventa och pålitliga mätningar. Sonder som METTLER TOLEDOs pH-sond pHure är försedda med ett särskilt glasmembran med lågt motstånd, en skyddad flödeskammare och ett kontinuerligt elektrolytflöde. Den här konstruktionen i kombination med andra egenskaper ger den stabila och exakta mätning av pH och ORP som krävs i tillämpningar med rent vatten på kraftverk och mikroelektronikanläggningar.


 
pH probe with refillable liquid electrolyte
pH probe with gel and polymer electrolyte
pH-/ORP-elektroder med vätske-, gel- och polymerelektrolyt (svåra förhållanden)
pH sensor

ph-/ORP-elektroder med påfyllningsbar vätskeelektrolyt

ph-elektroder med vätske-, gel- och polymerelektrolyt (steril tillämpning)

pH-/ORP-elektroder med vätske-, gel- och polymerelektrolyt (svåra förhållanden)

Okrossbara pH-sensorer med ISFET-teknik för högsta säkerhet

I applikationer där mycket exakta mätningar är viktiga, ger påfyllningsbara pH- och ORP-elektroder högsta noggrannhet och lång livslängd.
Steriliserbar och hygienisk design i kombination med hög precision. Denna ph-elektrod är perfekt för farmaceutiska tillämpning och livsmedelstillämpning.
pH-sond med vätske- eller polymerelektrolyt som är väldigt resistenta mot förgiftning. För starkt kemiska och industriella avloppsvattentillämpningar.
I industrier som till exempel livsmedelsindustrin där produktsäkerhet är av största vikt, ger hygieniska pH-sensorer av icke-glastyp, med ISFET-teknik, exceptionell tillförlitlighet.
pH-elektroder för applikationer med rent vatten
Portabel pH-mätare
Tillbehör för intelligent sensorhantering (ISM)
Single-use Sensors

pH-elektroder för applikationer med rent vatten

Portabel pH-mätare

Tillbehör för intelligent sensorhantering (ISM)

Single-use Sensors for Bag Manufacturers

pH-elektroder för applikationer med rent och ultrarent vatten, ger tillförlitlig mätning i vatten med låg konduktivitet.
Den innovativa utformningen av pH-mätaren ger optimal användning i en rad olika tillämpningar. Lämplig för laboratorie- och industriella vågar.
Tillbehör för intelligent sensorhantering (ISM) såsom mjukvara och överföringslösningar gör att du kan utnytta av ISM-tekniken optimalt.
Gamma-sterilizable sensors in single-use format for measuring pH and DO. Designed for Biotech companies that manufacture single-use bags.
Suitable for use in a wide range of applications
Compatible with standard METTLER TOLEDO transmitters
Long-term measurement stability and performance
Designed for 1" Eldon James port disc
pH probe with refillable liquid electrolyte

I applikationer där mycket exakta mätningar är viktiga, ger påfyllningsbara pH- och ORP-elektroder högsta noggrannhet och lång livslängd.

pH probe with gel and polymer electrolyte

Steriliserbar och hygienisk design i kombination med hög precision. Denna ph-elektrod är perfekt för farmaceutiska tillämpning och livsmedelstillämpning.

pH-/ORP-elektroder med vätske-, gel- och polymerelektrolyt (svåra förhållanden)

pH-sond med vätske- eller polymerelektrolyt som är väldigt resistenta mot förgiftning. För starkt kemiska och industriella avloppsvattentillämpningar.

pH sensor

I industrier som till exempel livsmedelsindustrin där produktsäkerhet är av största vikt, ger hygieniska pH-sensorer av icke-glastyp, med ISFET-teknik, exceptionell tillförlitlighet.

pH-elektroder för applikationer med rent vatten

pH-elektroder för applikationer med rent och ultrarent vatten, ger tillförlitlig mätning i vatten med låg konduktivitet.

Portabel pH-mätare

Den innovativa utformningen av pH-mätaren ger optimal användning i en rad olika tillämpningar. Lämplig för laboratorie- och industriella vågar.

Tillbehör för intelligent sensorhantering (ISM)

Tillbehör för intelligent sensorhantering (ISM) såsom mjukvara och överföringslösningar gör att du kan utnytta av ISM-tekniken optimalt.

Single-use Sensors

Gamma-sterilizable sensors in single-use format for measuring pH and DO. Designed for Biotech companies that manufacture single-use bags.

Suitable for use in a wide range of applications
Compatible with standard METTLER TOLEDO transmitters
Long-term measurement stability and performance
Designed for 1" Eldon James port disc

Trycksaker

Högsta prestanda, högsta precision

Service

Mer information om våra tjänster

020-25 58 80
Ring service

Filmer

 
 
 
 
 
 
 
Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.