Získejte příručku „Pipetování v přírodních vědách“ – - METTLER TOLEDO
Průvodce

Získejte příručku „Pipetování v přírodních vědách“ –

Průvodce

studnici znalostí a informací pro skutečné mistry v pipetování!

Maecenas faucibus mollis interdum. Donec id elit non mi porta gravida at eget metus. Nullam id dolor id nibh ultricies vehicula ut id elit.
Maecenas faucibus mollis interdum. Donec id elit non mi porta gravida at eget metus. Nullam id dolor id nibh ultricies vehicula ut id elit.

Pipetování představuje základ výzkumné práce v oblasti přírodních věd. K dosahování reprodukovatelných výsledků vědci potřebují přesné pipety a kvalitní špičky bez kontaminace.

V naší příručce „Pipetování v přírodních vědách“ se dočtete podrobné informace o správném postupu při výběru a posuzování vhodných pipet a špiček, který Vám pomůže zvyšovat výkonnost pipetování a zajistí kvalitnější výsledky. 

Příručka „Pipetování v přírodních vědách“ obsahuje ucelený přehled o těchto tématech:

 • posuzování a výběr pipet,
 • výběr správných špiček,
 • pipetovací techniky.

Stáhněte si příručku a přečtěte si, jak se stát mistry v pipetování!

Úryvek z příručky o pipetování

1. Předmluva

Cílem programu Good Pipetting Practice (Správná pipetovací praxe) je pomoci výzkumným pracovníkům dělat informovaná rozhodnutí o vybavení, správných pipetovacích a ergonomických technikách a o kalibraci a rutinním provozu, která povedou k nejlepším možným výsledkům. Pipetování – neboli odměřování a přenos – malého objemu kapalin v řádu mikrolitrů a mililitrů představuje ve výzkumných laboratořích pravděpodobně nejčastější činnost. Rychlé a přesné pipetování je přitom základním předpokladem úspěchu laboratorní práce. Největší část laboratorní práce zvládají moderní pipety se vzduchovým polštářem, které disponují řadou výhod a které představují ideální nástroj k účinnému dávkování malého množství kapalin. Moderní, vysoce kvalitní pipety a špičky pomáhají dosáhnout vysoké úrovně produktivity, s příslušnou úsporou člověkhodin.

2. Plánování projektu, pracovní postupy a výběr

Plánování projektu a pracovní postupy

Úspěch každého nového projektu do značné míry závisí na pečlivém naplánování, během kterého je třeba každý krok v rámci pracovního postupu analyzovat z hlediska maximální efektivity a generování dat. V případě manipulace s kapalinami je třeba pochopit povahu vzorku na počátku práce, prováděnou analýzu připraveného vzorku a zohlednit uvažovanou průchodnost procesu. Tyto parametry ovlivňují použité techniky a formát manipulačních pomůcek (například zkumavek, destiček apod.). Těmi se dále řídí výběr optimálních pomůcek pro manipulaci s kapalinami. U každé činnosti, jejíž součástí je pipetování, je třeba pipetu, příslušnou špičku a pipetovací techniku laboranta považovat za jeden celistvý systém. Pouze tak lze zajistit přesnost pipetování kapalin. Výběr správné pipety a špičky, jakož i používání nejúčinnější pipetovací techniky, představuje nedílnou součást návrhu a realizace každého projektu či experimentu.

Analýza pracovního postupu

Prvním krokem v celém procesu je identifikovat veškeré úkony, které jsou součástí průběhu experimentu – od prvotní izolace vzorku až po získání konečných dat. Součástí jsou i veškeré přípravné úkony, které podporují celý pracovní proces, například příprava pufru nebo mastermixu. Dále je třeba stanovit, jakou variabilitu procesu lze ještě tolerovat, aby výsledná data mohla být považována za kvalitní. Některé aplikace i některé úkony jsou vůči variabilitě citlivější než jiné: například experiment, jehož součástí je amplifikace, kupříkladu qPCR, může být vůči variabilitě vysoce citlivé, zatímco citlivost jednoduché přípravy pufru bude výrazně nižší. Nevhodný výběr pipety a špičky, stejně jako nesprávná technika pipetování mohou být závažnou příčinou variability průběhu experimentů. Neoptimálním průběhem pipetování mohou být výrazně ovlivněny například experimenty, které závisejí na kalibrační křivce generované sérií ředění standardů.

Optimalizace pracovního postupu

 • Rozsah objemů a požadavky na průchodnost vzorků
 • Požadavky s ohledem na formát nádobek se vzorkem/reagenty
 • Specifické požadavky vzorku/analýzy

3. Výběr vhodné pipety

K dispozici je mnoho pipetovacích nástrojů, které pomáhají dosahovat optimálních výsledků a vyšší produktivity a které současně nabízejí i další výhody, jakými jsou například ergonomičtější vlastnosti a lepší funkčnost v konkrétní aplikaci. Existují dva hlavní typy mikropipet: pipety se vzduchovým polštářem a pipety s přímým posunutím. U obou typů je objem dávkované kapaliny určen průměrem pístu a délkou jeho zdvihu.

Pipety se vzduchovým polštářem

 • Vysoce přesné při dávkování vodných roztoků
 • Hospodárné

Pipety se vzduchovým polštářem představují nejběžnější typ pipetovacích nástrojů v laboratořích. Práce s nimi spočívá v ponoření konce špičky do kapalného vzorku a uvolnění tlačítka pístu. Pohyb pístu uvnitř těla pipety směrem vzhůru vytvoří částečný podtlak, který nabírá kapalný vzorek do špičky. Vzorek vyplní vzduchovou kapsu nastaveného objemu, kterou vytvoří podtlak.

Pipety s přímým posunutím

 • Vysoce přesné při dávkování většiny roztoků
 • Doporučují se k práci s viskózními, hustými, těkavými a korozivními kapalinami

Pipety s přímým posunutím bývají v laboratořích sice zastoupeny méně často než pipety se vzduchovým polštářem, nicméně i tak představují častou součást laboratorního vybavení. Tyto pipety používají k vytvoření fyzické kapsy nastaveného objemu jednorázovou soustavu pístu a kapiláry. Píst přichází do přímého styku se vzorkem a při jeho pohybu vzhůru je vzorek nabírán do kapiláry. Pipety s přímým posunutím dosahují vysoké přesnosti i preciznosti při pipetování vodných roztoků, ale jejich použití se doporučuje zejména při práci s viskózními, hustými, těkavými a korozívními roztoky. Jednorázové písty a kapiláry, které se používají v pipetách s přímým posunutím, jsou v porovnání s jednorázovými špičkami k pipetám se vzduchovým polštářem dražší, takže v aplikacích, kde oba typy pipet dosahují stejných výsledků, se doporučuje používání pipet se vzduchovým polštářem.

Optimalizace pracovního postupu

 • Rozsah objemů a požadavky na průchodnost vzorků
 • Elektronické jednokanálové pipety
 • Vícekanálové pipety
 • Pipetovací systémy pro vysokou průchodnost
 • Speciální pipety
 • Pipety s přímým posunutím
 • Opakovací pipety
 • Pipetovací nástavce
 • Dávkovací nástavec na láhve

4. Výběr správných špiček: konstrukce, kvalita a způsob upevnění

Na pipetu a špičku doporučenou výrobcem pipety je třeba nahlížet jako na jednolitou soustavu, nikoli dvě samostatné součásti. Pipetovací špičky prodávané jakožto univerzální pro všechny pipety často musejí obětovat snadné upevnění nebo některé konstrukční vlastnosti, protože jsou určeny pro širokou škálu různých modelů pipet. Při výběru pipetovacích špiček je třeba zohlednit jejich konstrukci, kvalitu a způsob upevnění.

Konstrukce špičky

Špičky nejmodernější konstrukce jsou flexibilní, tenkostěnné špičky s malým otvorem ústí. Špičky Rainin Fine- Point™ nabízejí u objemů menších než 20 μl přesnost a preciznost pipetování než standardní pipetovací špičky se silnými stěnami nebo zkoseným zakončením. Špičky FinePoint jsou ohebnější než většina jiných standardních špiček a umožňují vtékání vzorku do špičky v každém úhlu a nabrání i dávkování celého objemu kapaliny. To znamená, že v porovnání se silnostěnnými špičkami a špičkami se zkoseným zakončením zůstává ve špičkách FinePoint po dávkování mnohem menší množství vzorku. Konstrukční rozdíly mezi špičkami ovlivňují jejich výkon, přesnost i preciznost. Při správném používání a při používání výrobcem doporučených špiček však pipety dokáží zajistit deklarovanou přesnost a preciznost.

Kvalita špiček

Nejzávažnější kvalitativní nedostatky se vyskytují u ústí špiček, což je oblast, která nejvíce ovlivňuje nabírání a dávkování vzorku. Obrázek 13 obsahuje zvětšené vyobrazení čtyř typů ústí špiček.

Otřep je plastový zbytek po lisování špičky, který se vyskytuje na vnitřní stěně špičky nebo v okolí otvoru.

Vady vzniklé při lisování a koaxiální vady jsou důsledkem nesprávného zasouvání kolíků po vstříknutí plastu. Všechny tyto vady znamenají ztrátu vzorků při pipetování. Výskyt kvalitativních vad a chyb, které vznikají v jejich důsledku, dokáže minimalizovat pouze vysoce kvalitní výrobní proces.

Těsnost upevnění špičky

 • Systém odhazování špiček LTS™ LiteTouch™
 • Výběr špičky
 • Speciální špičky do zvláštních aplikací

5. Pipetovací techniky

Správné posouzení konkrétní aplikace – a tedy i výběr přístrojů – výrazně ovlivní výsledky vašeho výzkumu. Pracovníci výzkumu však musejí s ohledem na optimální výsledky výzkumu zvažovat i další hlediska. Výsledky totiž ovlivňují i další okolnosti, jako například správná pipetovací technika a podmínky prostředí. Základem vědeckého výzkumu jsou přesnost a preciznost. Následující stránky obsahují stručný přehled několika hledisek pipetovací techniky. Víte například, že pouhým dodržováním správné techniky lze přesnost a preciznost pipetování zvýšit až o 5 %?

Optimální rozsah objemu

Běžný pracovní rozsah většiny pipet činí 10–100 % jejich nominálního objemu. Ačkoli tato hodnota se považuje za pracovní rozsah pipety, výkonnostní specifikace se budou s klesajícím nastavením objemu měnit. Specifikace přesnosti u 100mikrolitrové pipety činí +/- 0,8 % od 50–100 % nominálního objemu. Pokud byste však pipetovali objem 10 μl (neboli 10 % nominálního objemu), nepřesnost by byla více než 3krát vyšší, konkrétně 2,5–3 %. Optimální objem pro dosažení požadované přesnosti tudíž činí zpravidla 35–100 % nominálního objemu pipety. Pokud možno nenastavujte objem pipety na méně než 10 % maximálního objemu: k práci s takovým objemem použijte menší pipetu.

Hloubka ponoření špičky

Správná hloubka ponoření špičky dokáže zvýšit přesnost až o 5 % a je důležitá zejména u mikroobjemových pipet. V případě mikroobjemových pipet by špička měla být ponořena 1–2 mm a u velkoobjemových pipet 6–10 mm. Je-li špička ponořena příliš hluboko, dojde ke stlačení vzduchu ve špičce, takže naberete nadměrné množství kapaliny. Kapalina zachycená na povrchu špičky může zkreslit výsledky. Pokud se špička neponoří dostatečně hluboko, může se dovnitř dostat vzduch a kvůli vzduchovým bublinám bude objem nepřesný. Výsledkem je v obou případech nepřesný objem.

 • Nabírání kapaliny ve správném úhlu
 • Jak zajistit konzistentnost
 • Konzistentní dávkování vzorků
 • Propláchnutí špiček před pipetováním
 • Jak předcházet výkyvům teploty
 • Konsistentní nastavení mikrometru
Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.