Analyzátory sodíka, kremíka a chloridov/síranov
 
Menu
Analyzátory sodíka, kremíka a chloridov/síranov

Analyzátory sodíka, kremíka a chloridov/síranov

Spoľahlivé analyzátory integrované v linke s automatickou kalibráciou

Analyzátory sodíka, kremíka a chloridov/síranov (najčastejšie otázky)

Efektívne a spoľahlivé monitorovanie nízkych koncentrácií rôznych nečistôt pri úprave čistej vody je kľúčové pre mikroelektroniku a chemické proces...

Efektívne a spoľahlivé monitorovanie nízkych koncentrácií rôznych nečistôt pri úprave čistej vody je kľúčové pre mikroelektroniku a chemické procesy pri výrobe energie. Spoločnosť METTLER TOLEDO ponúka sériu analyzátorov sodíka, kremíka a chloridov/síranov, ktoré používajú osvedčenú technológiu v kombinácii s inovatívnymi prístupmi na zabezpečenie čistoty vody a tým minimalizáciu korózie a maximalizáciu produkcie vody.

Čo je to analyzátor sodíka?

Analyzátor sodíka je systém na on-line meranie, aby sa zabezpečilo, že voda nie je kontaminovaná sodíkom, ktorý môže byť korozívny a môže spôsobiť poškodenie pri procesoch vyžadujúcich čistú alebo ultračistú vodu. Často sa používajú v elektrárňach na monitorovanie chemického zloženia vodného okruhu alebo pri výrobe mikroelektroniky. Plne automatické on-line systémy, ako napr. analyzátor sodíka 2300Na, môžu monitorovať pri úrovniach sodíka pod ppb.

Meriam vodivosť, prečo mám merať sodík?

Sodík by sa mal vo všeobecnosti merať spolu s meraním vodivosti. Keďže vodivosť je nešpecifická, nedokáže rozlišovať medzi kontaminantmi a chemikáliami na úpravu vody, ako je amoniak alebo fosfáty. Analyzátor sodíka je špecifickejší a citlivejší. Je schopný detegovať potrebu regenerácie katiónového výmenníka, pričom vodivosť nie je schopná zistiť sodík, kým úroveň nie je príliš vysoká v dôsledku vysokej vodivosti čistej vody na pozadí. Citlivosť analyzátora sodíka je kľúčová, pretože kontaminanty v pare zvyšujú rádovo svoju koncentráciu, keď sa akumulujú v prvých kvapôčkach kondenzátu v turbínach, kde sú veľmi korozívne.

Ako funguje analyzátor sodíka?

Analyzátor používa iónovo selektívnu elektródu navrhnutú špecificky na meranie sodíka vo vode. Vzorka vody sa upraví reagenciou na potlačenie rušenia všetkými ostatnými iónmi vo vode a elektróda odmeria koncentráciu sodíka vo vode prúdiacej v priebežnom toku. Plne automatická kalibrácia zabezpečuje pravidelné kalibrovanie analyzátora na zaistenie vždy presných a spoľahlivých výsledkov merania.

Čo je to analyzátor kremíka?

Analyzátor kremíka je systém na on-line meranie, ktorý využíva kolorimetrickú technológiu na identifikáciu kontaminácie čistej vody kremíkom. Kontrola kremíka je kľúčová v elektrárňach, pretože prenášanie kremíka v pare môže spôsobiť zanášanie lopatiek turbíny usadeninami, čo výrazne znižuje účinnosť a narušuje vyváženosť lopatiek turbíny. Usadeniny sa taktiež veľmi náročne odstraňujú a môžu spôsobiť zlomenie a poruchu lopatiek turbíny. Kontaminácia kremíkom vo vode, ktorá sa používa v procesoch výroby mikroelektroniky, môže spôsobiť odmietnutie vyrobených tovarov.

Ako funguje analyzátor kremíka?

Analýza obsahu kremíka je dávkové meranie, pri ktorom sa do analyzátora odoberie vzorka vody a pridá sa sada reagencií, ktoré v nej zreagujú s kremíkom. Na konci reakcie vzorka vody zmodrie, pričom intenzita farby závisí od koncentrácie kremíka – čím viac kremíka, tým je farba tmavšia. Analyzátor deteguje túto zmenu farby a vypočíta úroveň obsahu kremíka vo vode. Plne automatická kalibrácia zabezpečuje pravidelné kalibrovanie analyzátora na zaistenie vždy presných a spoľahlivých výsledkov merania.

Čo je to analyzátor chloridov a síranov?

Analyzátor chloridov a síranov je systém na on-line meranie, ktorý používa mikrokvapalnú kapilárnu elektroforézu ako metódu na detekciu iónov chloridov a síranov pri veľmi nízkych limitoch ppb. Je navrhnutý tak, aby poskytoval podporu zariadeniam na výrobu energie pri dodržiavaní smerníc týkajúcich sa ich chemických procesov a požiadaviek v súvislosti so zárukou ich turbín. Umožňuje merania stopových množstiev, ktoré nie sú možné použitím typických iónovo selektívnych analyzátorov chloridov alebo katiónovou vodivosťou, ktorá je kumulatívnym meraním všetkých kontaminantov vo vzorke.

Prečo by som mal používať analyzátor síranov a chloridov?

Ióny chloridov a síranov sú veľmi korozívne a môžu spôsobiť eróziu, prasknutia v dôsledku oslabenia koróziou a iné typy korózie kotla a parných potrubí generátora a turbín. Elektrárne sa v dôsledku zvýšených cyklických podmienok v spojení s potrebou kompenzovať nepredvídateľnosť alternatívnych energetických zdrojov stávajú citlivejšími na vnikanie vzduchu, čo môže zlepšovať podmienky na vznik korózie. Keďže časté cyklovanie vedie vo väčšej miere k podmienkam podporujúcim vznik korózie, je potrebné prijať opatrenia na zlepšenie kontroly chemického zloženia prostredníctvom zmysluplných analytických meraní. Analyzátory na iónovú detekciu, ako napr. analyzátor 3000CS, poskytujú podstatne viac relevantných iónovo špecifických výsledkov ako merania katiónovej a odplynenej katexovanej vodivosti a umožňujú tak rýchle monitorovanie a reguláciu chemického zloženia okruhu.

Ako funguje analyzátor chloridov a síranov?

Dávka vzorky vody sa vstrekne do kazety mikrokvapalnej kapiláry spolu so sadou reagencií. Privedením elektrickej energie sa ióny chloridov a síranov vo vzorke začnú pohybovať smerom k anóde v kazete a počas ich prechodu cez kapiláry sa oddelia. Oddelené ióny prechádzajú cez vodivostný článok v kapiláre a na základe merania vodivosti sa vypočíta príslušná koncentrácia iónov.


Analyzátor chloridov a síranov 3000CS
Sodium Analyzer 2300Na
Analyzátor kremíka 2850Si

Analyzátor chloridov a síranov 3000CS

Sodium Analyzer

Analyzátor kremíka 2850Si

Analyzátor 3000CS umožňuje on-line detekciu úrovne ppb chloridov a síranov v chemickom zložení vodného okruhu na kontrolu korózie a minimalizovanie poškodenia.
The 2300Na Sodium Analyzer provides assurance of water purity to maximize water production and minimize corrosion.
Analyzátor 2850Si spája osvedčené štandardy s inováciami založenými na hodnotách, aby vám poskytoval spoľahlivé a efektívne monitorovanie kremíka pri úprave čistej vody a zisťovaní chemického zloženia...
On-line meranie každých 45 minút
Presná 2-bodová kalibrácia na zaručenie presnosti
Zobrazuje koncentráciu iónov a interval merania
Eliminuje riziko kontaminácie vzoriek
Sodium breakthrough detection at sub-ppb levels
Fully automatic, unattended calibration
Automated electrode conditioning
Internal pH checks reduce reagent consumption
Optimalizácia produktivity pomocou analýzy kremíka a PO4
Kompaktná konštrukcia šetrí priestor pre ďalšie analyzátory
Zjednodušená údržba s inteligentnou diagnostikou
Viacprúdové jednotné používateľské rozhranie
Analyzátor chloridov a síranov 3000CS

Analyzátor 3000CS umožňuje on-line detekciu úrovne ppb chloridov a síranov v chemickom zložení vodného okruhu na kontrolu korózie a minimalizovanie poškodenia.

Sodium Analyzer 2300Na

The 2300Na Sodium Analyzer provides assurance of water purity to maximize water production and minimize corrosion.

Analyzátor kremíka 2850Si

Analyzátor 2850Si spája osvedčené štandardy s inováciami založenými na hodnotách, aby vám poskytoval spoľahlivé a efektívne monitorovanie kremíka pri úprave čistej vody a zisťovaní chemického zloženia...

Publikácie na stiahnutie

Merania obsahu kremíka chránia drahé zariadenia
Monitorovanie obsahu chloridov a síranov na kontrolu korózie
Pokročilé on-line meranie obsahu sodíka
Katalóg výrobkov procesných analyzátorov

Služby

+421 2 4444 1220 - 2
Kontaktovať servis
Prevádzkyschopnosť
Podpora a opravy
Výkon
Údržba a optimalizácia
Odbornosť
Školenia a konzultácie

Videá

Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.