Senzory rozpusteného kyslíka,senzory CO₂ a ozónu
 
Menu
Senzory rozpusteného kyslíka, CO2, senzory ozónu a sondy

Senzory rozpusteného kyslíka,senzory CO₂ a ozónu

Vysokovýkonné sondy integrované v linke pre presné meranie

Najčastejšie otázky (FAQ) týkajúce sa rozpusteného kyslíka, rozpusteného oxidu uhličitého

Čo je rozpustený kyslík (O2)?Rozpustený kyslík je úroveň voľného, nezlúčeného kyslíka, ktorý sa nachádza vo vode alebo inej kvapaline.Prečo sa rozp...

Čo je rozpustený kyslík (O2)?

Rozpustený kyslík je úroveň voľného, nezlúčeného kyslíka, ktorý sa nachádza vo vode alebo inej kvapaline.

Prečo sa rozpustený kyslík meria?

Udržiavanie správnych úrovní kyslíka je dôležité v mnohých procesoch pri vývoji v biotechnológii, farmaceutickom priemysle, potravinárskom priemysle, výrobe chemikálií a pri úprave vody a primárnej vody. Meranie rozpusteného kyslíka priamo v linke je nevyhnutné pre optimalizáciu výnosu a kvality produktu, zníženie nákladov a na zabezpečenie bezpečnosti procesov.

Čo je merací prístroj rozpusteného kyslíka?

Merací prístroj rozpusteného kyslíka od spoločnosti METTLER TOLEDO meria v reálnom čase a priebežne úroveň rozpusteného kyslíka vo vode alebo inej kvapaline. V závislosti od druhu aplikácie a priemyselného odvetvia sa koncentrácia rozpusteného kyslíka vyjadruje buď v relatívnych číslach, napríklad percento nasýtenia, objemové percento, percento rozpusteného kyslíka, ppm alebo v absolútnych číslach, napr. mg/L or mmol/L. Senzory rozpusteného O2 so špičkovou optickou technológiou sú kombináciou presného merania až po stopové hladiny a nízkej údržby.

Ako funguje merací prístroj rozpusteného kyslíka?

Spoločnosť METTLER TOLEDO ponúka dva rôzne typy senzorov kyslíka: ampérometrický a optický

Ampérometrický: Senzor rozpusteného kyslíka používa membránu, ktorá prepúšťa plyny na oddelenie vzorky od elektrochemického článku vo vnútri. Difúzia kyslíka cez membránu je priamo úmerná parciálnemu tlaku kyslíka v kvapaline mimo senzora. Na katóde a anóde je polarizačné napätie, aby mohlo dôjsť k elektrochemickej reakcii kyslíka. Na katóde dochádza k redukcii kyslíka a na anóde k oxidácii, čím vzniká slabý prúd priamo úmerný množstvu reagujúceho kyslíka. Okrem toho senzor rozpusteného kyslíka používa hodnotu teploty na prevod signálu parciálneho tlaku kyslíka k hodnote koncentrácie rozpusteného kyslíka vďaka kompenzácii meniacej sa rozpustnosti kyslíka vplyvom teploty.

Optický: Sondy rozpusteného kyslíka, ktoré používajú optickú technológiu na meranie obsahujú vrstvu citlivú na kyslík, ktorá spôsobuje fluorescenciu. Vrstva absorbuje svetlo zo svetelnej diódy v senzore a svetlo sa uvoľňuje ako fluorescencia. Množstvo fluorescencie závisí od úrovne kyslíka, ktorý je prítomný v médiu na odber vzoriek.

Ako sa kalibruje senzor rozpusteného kyslíka?

Každý merací prístroj rozpusteného kyslíka má svoj vlastný sklon a nulový bod. Obe hodnoty podliehajú zmenám. Na zabezpečenie vysokej presnosti merania senzorom rozpusteného kyslíka je potrebné vykonať kalibráciu po každej výmene náhradného dielu (dielov) senzora. Kalibrácia senzora rozpusteného kyslíka sa môže vykonávať ako 1-bodová alebo 2-bodová kalibrácia. V prípade 1-bodovej kalibrácie je médiom vzduch, v prípade 2-bodovej kalibrácie je potrebné použiť aj plyn s 0 % kyslíka, čo je bežne čistý dusík.

Čo je rozpustený oxid uhličitý (CO2)?

Rozpustený oxid uhličitý je množstvo CO2, ktorý je prítomný vo vode alebo inej kvapaline.

Oxid uhličitý sa bežne vyskytuje ako plyn. Vzhľadom na to meranie oxidu uhličitého v procesoch v linke a online meranie predstavuje meranie tlaku, ktorý oxid uhličitý produkuje v plyne alebo v kvapaline, v ktorej je rozpustený.

Ako sa meria rozpustený CO2?

Rozpustený oxid uhličitý sa meria senzorom rozpusteného oxidu uhličitého.

V závislosti od druhu aplikácie a priemyselného odvetvia sa obsah rozpusteného CO2 vyjadruje v rôznych jednotkách.

Čo je senzor rozpusteného CO2?

Senzor rozpusteného oxidu uhličitého je analytický senzor, ktorý meria rozpustený oxid uhličitý. Sondy rozpusteného CO2 od spoločnosti METTLER TOLEDO dodávajú presné údaje v reálnom čase na lepšie pochopenie kritických fermentačných procesov a procesov bunkových kultúr. Informácie namerané senzorom rozpusteného CO2 poskytujú prehľad o bunkovom metabolizme a iných zmenách v bioreaktore.

Ako funguje senzor rozpusteného CO2?

Sonda rozpusteného CO2 od spoločnosti METTLER TOLEDO meria priamo v linke a poskytuje hodnoty CO2 v reálnom čase na základe technológie podľa princípu Severinghaus, ktorý využíva koreláciu medzi rozpusteným oxidom uhličitým a pH kvapaliny. Snímacia elektróda je vylepšenou elektródou pH, ktorá je oddelená od meraného média elektrolytom naplnenou membránou, ktorá prepúšťa plyny. ?CO2 sa cez membránu rozptyľuje do vnútorného elektrolytu senzora rozpusteného oxidu uhličitého, kde sa dostáva do rovnováhy s bikarbonátnymi iónmi a dochádza k zmene hodnoty pH. Relatívna zmena hodnoty pH elektrolytu sa potom meria vylepšenou elektródou pH a vykonáva sa korelácia s CO2.

Ako sa kalibruje senzor rozpusteného CO2 ?

Kalibrácia sondy rozpusteného CO2 sa vykonáva v 2 krokoch. V prvom kroku sa vykonáva kalibrácia elektródy pH a pH pufrov bez tela membrány. V tomto kroku sa kalibrujú sklon kalibračnej krivky a nulový bod elektródy pH. Vykonanie druhého kroku kalibrácie senzora rozpusteného CO2 je potrebné po sterilizácii a nazýva sa kalibrácia procesu. V druhom kroku kalibrácie sa upraví malá odchýlka elektródy pH po sterilizácii.

Čo je rozpustený ozón?

Ozón je silno oxidujúci plyn, ktorý sa vstrekuje do vody, alebo sa elektrolyticky generuje vo vode. Rozpustený ozón sa zmení späť na neškodný kyslík veľmi rýchlo, v závislosti od teploty a pH vody, preto sa musí generovať a merať v tesnej blízkosti procesu.

Ako sa meria rozpustený ozón?

Rozpustený ozón sa meria pomocou senzora rozpusteného ozónu.

Čo je senzor rozpusteného ozónu?

Senzor rozpusteného ozónu je analytický senzor, ktorý meria rozpustený ozón.

Ako funguje senzor rozpusteného ozónu?

Sonda rozpusteného ozónu používa membránu, ktorá prepúšťa plyny, na oddelenie vzorky od elektrochemického článku vo vnútri. Difúzia ozónu cez membránu je priamo úmerná parciálnemu tlaku ozónu mimo senzora rozpusteného ozónu. Katóda (elektróda, z ktorej prúdi prúd z polarizovaného elektrického zariadenia) a anóda (elektróda, z ktorej prúdi prúd do polarizovaného elektrického zariadenia) vo vnútri sondy sú polarizované napätím pre umožnenie elektrochemickej reakcie ozónu. Na katóde dochádza k redukcii ozónu a na anóde k oxidácii, čím vzniká slabý prúd priamo úmerný množstvu reagujúceho ozónu. V okolí katódy sa nachádza ochranná elektróda. Okrem toho senzor rozpusteného ozónu používa hodnotu teploty na prevod signálu parciálneho tlaku ozónu k hodnote koncentrácie rozpusteného ozónu vďaka kompenzácii (prostredníctvom kompenzácie) meniacej sa rozpustnosti ozónu vplyvom teploty.

Ako sa kalibruje senzor rozpusteného ozónu?

Počas kalibrácie rozpusteného ozónu senzor rozpusteného ozónu vypočíta nové kalibračné konštanty pre senzor (nulový prúd a sklon kalibračnej krivky). Z toho dôvodu sa na senzore rozpusteného ozónu musí vykonať postup kalibrácie nulového prúdu a sklonu kalibračnej krivky procesu.

Pre väčšinu aplikácií sa používajú vzduch alebo voda bez prítomnosti ozónu, ktoré poskytujú najspoľahlivejší štandard pre kalibráciu nulového prúdu.


Senzory rozpusteného kyslíka
Senzory rozpusteného CO₂
Senzor rozpusteného ozónu | pureO3

Senzor in-line merania rozpusteného kyslíka

Senzor CO₂ | Sonda pre meranie oxidu uhličitého

Senzor rozpusteného ozónu | pureO3

Vysokovýkonné optické a polarografické senzory rozpusteného kyslíka pre chemický, farmaceutický, elektrárenský a potravinársky priemysel a mikroelektroniku a pre aplikácie s čistými a odpadovými vodam...
In-line meranie rozpusteného CO₂ na optimalizovanie výroby a udržiavanie vysokej kvality v biotechnologickej a farmaceutickej výrobe a výrobe nápojov.
Senzor rozpusteného ozónu je analytický nástroj určený na neustále monitorovanie ozónu v aplikáciách s čistou vodou. Technológia inteligentnej správy senzorov (ISM), ktorú poskytuje senzor rozpustenéh...
Detekcia najnižších úrovní rozpusteného kyslíka od 0,1 ppb k saturácii
Maximálna presnosť a minimálna potreba údržby
Sterilizovateľné a zhotovené na veľký počet cyklov CIP
Dostupné modely pre hygienické aplikácie
Prediktívna diagnostika s technológiou inteligentnej správy elektródy (ISM)
Monitorovanie CO₂ v reálnom čase na reguláciu fermentácie
Eliminujte problémy a náklady na odber vzoriek
Úplná sledovateľnosť údajov pre zabezpečenie regulačných potrieb
Zabudované postupy sterilizácie (SIP) a čistenia (CIP) a počítadlo autoklávy
Vyrobené z materiálov v súlade s normami FDA
Rýchla reakcia ozónu na sledovanie procesov sanitácie
Jednoduchá údržba s nasúvacou membránou
Presné meranie ozónu až po hodnotu nula ppb
Prediktívna údržba pre maximálnu prevádzkyschopnosť
Rýchle uvedenie do prevádzky s technológiou okamžitého merania
Prenosný merací prístroj na meranie rozpusteného kyslíka
Single Use pH Sensors
Príslušenstvo Intelligent Sensor Management (ISM)

Prenosný merací prístroj na meranie rozpusteného kyslíka

Single-use Dissolved Oxygen Sensors

Príslušenstvo Intelligent Sensor Management (ISM)

Prenosný merací prístroj na meranie rozpusteného kyslíka na testovanie úrovne ppb na linke alebo ako dočasné riešenie pre linku. Stabilné a presné výsledky zabezpečuje prostredníctvom optického merani...
Single-use oxygen sensors utilize optical spot technology for measuring dissolved oxygen in bioprocessing applications that use single-use bags. METTLER TOLEDO single-use DO sensors are designed to be...
Príslušenstvo ISM, ako napríklad softvérové alebo prenosové riešenie, vám umožňujú plne využiť technológiu ISM.
Mobilné riešenie na meranie rozpusteného kyslíka
Ľahká a intuitívna ponuka na dotykovom displeji
Puzdro s hodnotením IP67 ľahko odolá vlhkým prostrediam
Umývateľný prietokový dizajn pre priebežné testovanie vzoriek
Ukladá údaje až z 99 meracích bodov
Designed for 1" Eldon James port disc
Suitable for use in a wide range of applications
Long-term measurement stability
Ideal for welding to bag stock
Kalibrovať senzory mimo procesu
Monitorovať históriu, diagnostiku a inventár senzorov
Jednoduché overenie systému pomocou simulátorov senzorov
Pripojiť senzory k počítaču alebo k mobilnému zariadeniu
Senzory rozpusteného kyslíka

Vysokovýkonné optické a polarografické senzory rozpusteného kyslíka pre chemický, farmaceutický, elektrárenský a potravinársky priemysel a mikroelektroniku a pre aplikácie s čistými a odpadovými vodam...

Senzory rozpusteného CO₂

In-line meranie rozpusteného CO₂ na optimalizovanie výroby a udržiavanie vysokej kvality v biotechnologickej a farmaceutickej výrobe a výrobe nápojov.

Senzor rozpusteného ozónu | pureO3

Senzor rozpusteného ozónu je analytický nástroj určený na neustále monitorovanie ozónu v aplikáciách s čistou vodou. Technológia inteligentnej správy senzorov (ISM), ktorú poskytuje senzor rozpustenéh...

Prenosný merací prístroj na meranie rozpusteného kyslíka

Prenosný merací prístroj na meranie rozpusteného kyslíka na testovanie úrovne ppb na linke alebo ako dočasné riešenie pre linku. Stabilné a presné výsledky zabezpečuje prostredníctvom optického merani...

Single Use pH Sensors

Single-use oxygen sensors utilize optical spot technology for measuring dissolved oxygen in bioprocessing applications that use single-use bags. METTLER TOLEDO single-use DO sensors are designed to be...

Príslušenstvo Intelligent Sensor Management (ISM)

Príslušenstvo ISM, ako napríklad softvérové alebo prenosové riešenie, vám umožňujú plne využiť technológiu ISM.

Publikácie na stiahnutie

Príručka k teórii o kyslíku
Príručka pre presné merania rozpusteného kyslíka
Katalóg produktov pre procesnú analytiku

Služby

Zistite viac o našich službách

+421 2 4444 1220 - 2
Kontaktovať servis
Prevádzkyschopnosť
Podpora a opravy
Zhoda
Kalibrácia a kvalita
Odbornosť
Školenia a konzultácie

Videá

Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.