Need assistance?
Our team is here to achieve your goals. Speak with our experts.

Mettler-Toledos standardvillkor och bestämmelser för försäljning och service

1. AVTAL – Dessa villkor, tillsammans med eventuella andra kompletterande skriftliga villkor som vi tillhandahåller och som hänför sig till din beställning eller serviceavtal, bildar ett avtal mellan dig, köparen av viss utrustning (inklusive delar och andra varor), programvarulicens, och/eller tjänster (”köparen”), och oss, den juridiska personen, Mettler-Toledo, så som angivits på orderbekräftelse, serviceavtal, faktura eller annat beställningsdokument  som du har fått av oss (”MT”). Rättigheter och skyldigheter som anges i detta avtal gäller köparens köp av utrustningen, programvarulicens och tjänster som anges i MT’s orderdokument. Om köparens beställning inkluderar programvara som omfattas av ett licensavtal för slutanvändare (”EULA”), gäller även villkoren i slutanvändaravtalet (EULA), och dessa har företräde framför dessa villkor. Villkor som skiljer sig från eller har ändrats i förhållande till dessa gäller endast om båda parter har kommit överens om dem skriftligen. Villkor som ingår i köparens blanketter, inklusive köparens standardvillkor för inköp och dokument som visas fram för MT:s fältservicerepresentanter utgör inte en del av detta avtal. Köparens mottagande av utrustning, programvarulicens, och/eller tjänster utgör dennes oreserverade godkännande av dessa villkor och alla tillämpliga slutanvändaravtal (EULA) som finns på www.mt.com/legal.

2. BEVILJANDE AV LICENS – Om det inte finns något licensavtal för slutanvändare (EULA) beviljar MT köparen en icke-exklusiv, icke underlicensierbar, och icke överförbar rätt att använda den beställda programvaran endast för köparens interna bruk. Köparen får inte dekonstruera, dekompilera eller demontera programvara som denne innehar under licens från MT.

3. OFFERTER, OFFENTLIGGJORDA PRISER, OCH PRODUKTINFORMATION – Prisofferter och andra försäljningserbjudanden upphör automatiskt att gälla 30 kalenderdagar från det datum då de utfärdades om inget annat anges, och om inte MT häver offerten eller erbjudandet tidigare, vilket MT kan göra när som helst innan köparen har godkänt offerten eller erbjudandet. Offerter och erbjudanden som rör specialanpassad utrustning eller programvara kan vara beroende av vissa uppgifter och omständigheter, inklusive information som tillhandahålls av köparen. Om information eller omständigheter på vilka en prisoffert eller ett erbjudande bygger ändras, kan MT anpassa sin prisoffert eller sitt erbjudande därefter. Offentliggjorda priser är inte detsamma som försäljningserbjudanden och kan komma att ändras utan förvarning. MT kan utan förvarning utföra ändringar på utrustningar eller i programvaruspecifikationer, såvida man inte har kommit överens om specifikationen/specifikationerna skriftligen. Priser inkluderar inte skatter, fraktavgifter, förpackningskostnader, hanteringskostnader, försäkringsavgifter, tullavgifter, inspektionsavgifter, tillståndsavgifter, installationsavgifter eller andra kostnader, avgifter eller tjänster såvida inte något annat anges i MT’s orderdokument. MT kan välja att godkänna eller avvisa ordrar. MT anger att en order är godkänd: (a) genom en skriftlig orderbekräftelse eller (b) genom att verkställa ordern. Specifika produktegenskaper, inklusive men inte begränsat till produktvikt, mått, värde, avkastning på investering, last, tolerans och andra tekniska data utgör inga garantier för dessa egenskaper och är endast avsedda som information. Köparen får inte avslöja några offerter, priser, specifikationer eller någon produktinformation för tredje part utan MT:s skriftliga samtycke.

4. SKATTER – Om gällande lagstiftning kräver att MT avkräver skatt från köparen kommer denna skatt att läggas till på köparens faktura och köparen kommer att vara betalningsansvarig för den, såvida inte köparen överlämnar ett giltigt intyg om skattebefrielse till MT. Om köparen överlämnar ett intyg om skattebefrielse till MT som senare visar sig vara ogiltigt ska köparen betala den tidigare obetalda skatten.

5. BETALNINGSVILLKOR – Betalningsvillkor anges i MT’s orderdokument. Om inga betalningsvillkor anges förfaller fakturan till betalning 30 kalenderdagar från fakturadatumet. Köparen får inte kvarhålla betalning som denne är skyldig att betala till MT enligt detta avtal, eller på annat sätt kvitta något belopp som denne är skyldig att betala MT enligt detta avtal, för omtvistade fordringar.

6. FRAKT, HANTERING OCH LEVERANS – Leveransvillkor anges i MT’s orderdokument. Om inga leveransvillkor anges, gäller Ex Works. Angivna leverans- och servicedatum ska betraktas som uppskattningar såvida inte MT uttryckligen har gett sitt skriftliga samtycke till ett fastställt datum eller en fastställd tidsplan. MT ska tillämpa kommersiellt rimliga ansträngningar för att efterleva planerade leverans- och servicedatum. Samtliga leverans- och servicedatum gäller under villkoret att MT i god tid har mottagit all nödvändig information och alla nödvändiga godkännanden. Om köparen orsakar leveransförseningar kommer MT att förvara och hantera alla varor på köparens egen risk, samt fakturera köparen för den obetalda delen av det avtalade priset, plus eventuella förvarings-, försäkrings- och hanteringskostnader. MT kan komma att göra delleveranser. MT tar inte på sig något ansvar för eventuella brister eller skador om inte köparen behåller alla transportbehållare och allt förpackningsmaterial för inspektion.

7. RETURER – Utrustning eller programvarulicenser som är konstruerade, modifierade, anpassade eller konfigurerade speciellt för köparen får inte returneras såvida det inte föreligger ett giltigt garantianspråk och såvida inte utrustningen eller programvaran går att reparera. Köparen kan inte returnera utrustning som har ändrats, skadats, använts eller installerats tidigare. Såvida inte MT har gjort något fel i samband med leveransen eller såvida köparen inte gör ett giltigt garantianspråk kan oanvända varor från hyllan endast returneras om köparen kontaktar MT för att inhämta ett godkännande samt instruktioner för retur innan något returneras. MT kan efter eget gottfinnande ålägga köparen en lagerpåfyllningsavgift för returnerade varor.

8. ANNULLERING – Köparen kan, efter MT:s skriftliga godkännande, annullera sin order före leverans av utrustning eller programvara, eller före ikraftträdande av ett tjänsteavtal. MT kan annullera köparens beställning eller kräva betalning i förskott om köparen överför tillgångar till förmån för sina fordringsägare, eller om MT har anledning att tro att köparen är ovillig eller oförmögen att utföra sina åtaganden. Om köparen annullerar sin order på annat sätt än vad som är tillåtet enligt detta avsnitt, måste köparen betala alla belopp som denne är skyldig MT enligt ordern. Om köparens order annulleras av någon anledning ska köparen ersätta MT för skäliga kostnader och utgifter (inklusive tekniska kostnader och alla åtaganden gentemot MT:s leverantörer och underleverantörer) som har uppkommit innan MT fick kännedom om annulleringen, plus MT:s vanliga avgift för liknande arbeten. Minimiavgiften vid annullering är 15 % av priset.

9. ÄNDRINGAR – Köparen får göra ändringar i sin order om MT skriftligen har godkänt detta. För att kunna tillgodose köparens begäran om ändringar kan MT behöva ändra priser och leveransscheman. Om MT har utfört arbete eller köpt in material i väntan på köparens order, och ändringen som köparen begär medför att detta arbete eller material inte längre behövs, är köparen fortfarande skyldig att betala för dem.

10. SÄKERHET – Köparen beviljar MT en säkerhet avseende köpeskillingen i utrustningen och programvarulicensen som köps, och bekräftar detta beviljandes giltighet samt samtycker till att inte ifrågasätta detta beviljandes legitimitet. Köparen ska hjälpa MT att vidta alla nödvändiga åtgärder för att upprätthålla och skydda MT:s säkerhet. MT är berättigade till alla rättigheter och möjligheter till rättelser som föreskrivs enligt lag eller i egen säkerhet endast om köparen inte fullgör sina skyldigheter gentemot MT.

11. GARANTIER: I AVSAKNAD AV EN SEPARAT SKRIFTLIG GARANTI SOM UTFÄRDAS AV MT TILL KÖPAREN, LÄMNAR MT EN UTTRYCKLIG GARANTI FÖR SIN UTRUSTNING, SIN PROGRAMVARA OCH SINA TJÄNSTER ENDAST PÅ DET SÄTT SOM ANGES I DETTA AVSNITT. SÅ LÅNGT LAGEN TILLÅTER FRÅNSÄGER SIG MT ALLA ANDRA GARANTIER, DIREKTA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA (INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, GARANTIER MED AVSEENDE PÅ SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE). DESSA GARANTIER FÅR ÖVERFÖRAS TILL EN EFTERFÖLJANDE KÖPARE AV UTRUSTNINGEN ELLER EN EFTERFÖLJANDE LICENSINNEHAVARE AV PROGRAMVARAN ENDAST EFTER SKRIFTLIGT GODKÄNNANDE FRÅN MT. DESSUTOM UTGÖR FÖLJANDE KÖPARENS ENDA KOMPENSATION FÖR MT:S ÅSIDOSÄTTANDE AV DENNA GARANTI.

A. UTRUSTNING – MT garanterar, vid normal användning, att:  (i) dess utrustning, med undantag för reservdelar, kommer att vara fri från tillverknings- och materialrelaterade defekter i ett år från det datum då produkten installerades/användes för första gången, eller 18 månader från det datum då produkten levererades från MT, beroende på vilket av detta som inträffar först; och (ii) att reservdelar kommer att vara fria från tillverknings- och materialrelaterade defekter i 90 dagar från leveransdatum. Om några defekter så som beskrivs ovan hittas och rapporteras under garantiperioden, kommer MT efter eget gottfinnande att återbetala inköpspriset, ersätta utrustning, eller korrigera fel genom att kostnadsfritt tillhandahålla reservdelar och arbetskraft. Resor upp till 80 kilometer från vår närmaste servicerepresentant eller auktoriserade serviceverkstad är kostnadsfria i samband med giltiga garantianspråk.

B. PROGRAMVARA – Om programvaran är korrekt installerad enligt specifikationer och systemkrav, garanterar MT att programvaran som MT utvecklar kommer att utföra i huvudsak de funktioner som beskrivs i programvarans dokumentation som tillhandahålls av MT eller, i avsaknad av programvarudokumentation, så som i övrigt har överenskommits skriftligen. MT garanterar inte att programvaran är felfri, att köparen kommer att kunna använda mjukvaran utan avbrott, att tredjeparts gränssnitt eller system kopplade till programvaran kommer att fungera utan avbrott, eller att programvaran inte kommer att vara sårbar för intrång eller attacker. I avsaknad av en separat garanti kommunicerar MT skriftligen till köparen att garantiperioden är densamma som garantiperioden för den utrustning som programvaran köptes tillsammans med. Garantiperioden för annan programvara eller programvarufunktion är 90 dagar från leveransdagen. For att undanröja alla tvivel omfattar vår garanti korrigering av programfel (”bug fixing”), men utesluter eventuella nytillkomna funktioner. Förutsatt att inget annat har avtalats skriftligen tillhandahåller MT inga garantier för programvara som har utvecklats, korrigerats eller anpassats särskilt för köparen. Dessa garantier gäller även för alla nya versioner och all service som MT kan komma att leverera i framtiden.

C. SERVICE – MT garanterar att tjänsterna kommer att utföras på ett fackmannamässigt sätt i enlighet med branschstandarder. Om någon avvikelse upptäcks inom 30 dagar efter det att arbetet har slutförts och köparen meddelar MT om detta skriftligen och utan dröjsmål, kommer MT att tillhandahålla nödvändig service, instruktioner eller rådgivning för att rätta till sådana avvikelser.

D. ALLMÄNT – Ovanstående garantier omfattas dessutom av följande allmänna villkor: (i) Förbrukningsmaterial, tillbehör, normalt slitage, slitdelar och lättfördärvliga produkter är uttryckligen undantagna från garantin. (ii) Om köparen begär garantiarbete under onormala arbetstider kommer köparen att debiteras för övertid. (iii) Dessa garantier gäller inte i fall där MT:s utrustning och/eller programvara har utsatts för: olyckor, ändringar, felaktig användning, missbruk, underlåtenhet av köparen att säkerställa korrekt förvaring, drift och/eller underhåll, installation eller underhåll av personal som inte har godkänts av MT, tillägg eller tillförsel av utrustning eller programvara som inte är godkända för införlivande i MT:s utrustning eller programvara, miljö- eller driftsförhållanden, eller programvara eller gränssnitt som köparen eller tredje part tillhandahåller och andra orsaker vilka MT inte ansvarar för. (iv) MT utfärdar inga garantier för kalibrering av utrustning. Däremot garanterar MT att dess utrustning kan anpassas för att möta MT:s tryckta specifikationer, i de fall sådana finns, gällande noggrannhet under garantiperioden som angivits ovan när den är korrekt installerad och används på rätt sätt. (v) Produkter från andra tillverkare som säljs av MT omfattas av MT:s garantier endast i samma utsträckning som eventuella kvarvarande garantier från den ursprungliga tillverkaren. (vi) Om MT reparerar utrustning innebär detta reparationsarbete inte att den befintliga garantin förlängs, och ej heller att en ny garanti börjar gälla för utrustningen som helhet eller för de delar som inte repareras eller ersätts av MT. Såvida köparen inte skickar ett skriftligt meddelande till MT i förväg och MT samtycker till att garantin fortfarande ska gälla, upphör alla garantier att gälla om produkten flyttas utanför det land dit MT levererade produkten.

E. METODER FÖR ÅTGÄRDANDE AV BRISTER UNDER GARANTIPERIODEN – MT kan komma att försöka diagnostisera och korrigera defekter via telefon eller på elektronisk väg. Viss utrustning innehåller fjärrsupportfunktioner för direkt problemrapportering, fastställande av problem och problemlösning. När köparen kontaktar MT för garantiarbete måste köparen följa de procedurer för fastställande och lösning av problem som anges av MT. MT kan begära att komponenten eller utrustningen returneras till MT:s depå för service eller för att underlätta fastställandet av problemet. Om MT fastställer att arbetet behöver utföras direkt på plats kommer ett besök från en servicetekniker att bokas in. Om köparen underrättar MT om en defekt och begär att arbetet ska utföras direkt på plats i ett fall där defekten kunde ha åtgärdats på distans, eller om MT svarar på köparens felanmälan och det bedöms att defekten inte faller under MT:s ansvar, har MT rätt till ersättning för utfört arbete och kostnaderna som har uppstått till följd av köparens begäran. Underlåtenhet att installera och använda tillgängliga fjärranslutningsmöjligheter, verktyg och utrustning för direkt problemrapportering, fastställande av problem samt problemlösning kan leda till längre svarstider och extra kostnader för köparen.

12. GOTTGÖRELSE  MT ersätter köparen för förluster som är en direkt följd av personskada (inklusive dödsfall) hos tredje part eller skador på tredje parts egendom, förutsatt att denna personskada eller skada: (i) inträffade i samband med MT:s arbete,  (ii) inträffade på köparens mark och (iii) uteslutande berodde på MT:s oaktsamhet eller underlåtelse. Förluster som ersätts av MT kan inkludera rimliga advokatarvoden och förlikningar vid fordringar eller rättsliga följder. MT är endast skyldiga att ersätta köparen för en förlust om köparen underrättar MT om förlusten omedelbart och skriftligen, baserat på att köparen rimligen borde ha förutsett förlusten vid denna tidpunkt. Om köparen begär att MT ska ersätta en förlust ger köparen MT ensamrätt att hantera försvaret av eventuella fordringar i samband med förlusten, och MT har rätt till reglering eller förlikning vid sådana anspråk enligt eget och exklusivt gottfinnande. Köparen måste dessutom samarbeta i samband med försvaret avseende alla anspråk på det sätt som MT anser nödvändigt.

13. PATENTINTRÅNG – MT kommer att försvara sig mot rättsliga processer som väckts mot köparen om de grundar sig på ett giltigt påstående om att utrustning eller programvara som MT utvecklats och som köparen köpt enligt detta avtal, eller någon del därav, utgör ett intrång på någon tillämplig patent. MT:s förpliktelse uppstår endast om:  (a) köparen omedelbart och skriftligen underrättar MT om kravet och ger MT de behörigheter, den information och den hjälp som behövs för att försvara sig mot kravet, och (b) det påstådda intrånget inte är ett resultat av en viss konstruktion eller annat särskilt krav som anges av köparen, eller ett resultat av tillämpningen eller det sätt på vilket köparen eller andra använder utrustningen eller programvaran. MT kommer att ersätta alla skador och kostnader som slutligen åläggs köparen om MT har exklusiv rätt att försvara sig, reglera, eller förlika i rättsliga processer och köparen inte vidtar några åtgärder som skadar MT:s förmåga att genomföra ett effektivt försvar, en uppgörelse eller en förlikning. När MT har fått ett meddelande från köparen med ett påstående om att utrustning, mjukvara eller någon del innebär ett patentintrång kan MT, på egen bekostnad och eget initiativ, antingen: (i) för köparens räkning erhålla rätten att fortsätta att använda sådan utrustning, mjukvara, eller del därav; (ii) ersätta utrustningen, programvaran eller del därav med utrustning, programvara eller del därav som inte innebär ett patentintrång; (iii) utföra ändringar på utrustningen, programvaran eller del därav så att den inte innebär något patentintrång; eller (iv) avlägsna utrustningen, programvaran eller del därav och återbetala inköpspriset och alla tillhörande transport- och installationskostnader. Detta utgör MT:s hela ansvar gentemot köparen med avseende på patentintrång.

14. TILLÄMPLIG LAGSTIFTNING OCH/ELLER TILLÄMPLIGA STANDARDER MT agerar i enlighet med tillämpliga lagar. MT vidtar även rimliga åtgärder för att dess utrustning ska fortsätta att uppfylla de standarder och föreskrifter som kan gälla för köparens användning av MT:s produkter. MT:s utrustning används dock i många olika reglerade tillämpningar, och då och då står olika normer och föreskrifter i konflikt med varandra. MT ger ingen utfästelse eller garanti  för att utrustningen kommer att uppfylla alla lagar, föreskrifter, koder eller standarder, förutom vad som uttryckligen anges och avtalas skriftligen av en bemyndigad tjänsteman. Köparen ansvarar för korrekt installation, drift och kalibrering av utrustningen i enlighet med alla tillämpliga lagar och förordningar.

15. PRODUKTMANUALER – Det är viktigt att köparen noggrant följer all installationsinformation, alla produkt- och systemhandböcker, bruksanvisningar samt all annan dokumentation och alla specifikationer som tillhandahålls av MT tillsammans med utrustningen; MT frånsäger sig allt ansvar, inklusive garantiansvar, om köparen underlåter att göra detta.

16. IMMATERIALRÄTT – Såvida inte MT uttryckligen och skriftligen har samtyckt till det motsatta, överlåter MT inte någon äganderätt till köparen  med avseende på patent, upphovsrätt, varumärken, teknik, design, specifikationer, ritningar eller annan immateriell egendom kopplad till utrustning, programvara och/eller tjänster. Om inget annat föreskrivs i ett tillämpligt licensavtal för slutanvändare (”EULA”), är rättigheter till programvarulicenser som har beviljats icke-exklusiva, icke underlicensierbara, icke överförbara och begränsade till att endast användas för avtalade ändamål.

17. FRISKRIVNING FRÅN SKADESTÅNDSANSVAR – MT KAN UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER HÅLLAS ANSVARIGA GENTEMOT KÖPAREN ELLER ANNAN PART FÖR NÅGON TYP AV SÄRSKILDA, INDIREKTA, TILLFÄLLIGA, EXEMPLARISKA, ELLER STRAFFRÄTTSLIGA SKADOR, OAVSETT OM SÅDANA SKADOR UPPSTÅR PÅ GRUND AV ELLER ÄR EN FÖLJD AV AVTALSBROTT, GARANTI, SKADESTÅND (INKLUSIVE VÅRDSLÖSHET), STRIKT ANSVAR ELLER ANNAT, OCH OAVSETT OM AVTALET AV NÅGON ANLEDNING INTE SKULLE UPPFYLLA SITT EGENTLIGA SYFTE. Sådana skador inkluderar, men är inte begränsade till, förlust av vinst eller intäkter, förlust av användning av utrustningen eller tillhörande utrustning och programvara, kostnader för ersättningsutrustning eller programvara, anläggningar, ökade byggnadskostnader, skador med avseende på rykte, förlust av kunder eller anspråk från köparens kunder eller underleverantörer gällande sådana skador. Köparen får inte överföra, överlåta, eller leasa utrustning eller programvara som har sålts eller licensierats under detta avtal till tredje part utan att först säkra det skydd som tillhandahålls av MT i detta avsnitt hos tredje part.

18. ANSVARSBEGRÄNSNING – MT ansvarar inte för eventuella förluster, krav, kostnader eller skador som har orsakats av att köparen eller eventuell tredje part agerat, eller underlåtit att agera, oberoende av om detta skett av vårdslöshet eller ej. Under inga omständigheter kommer MT:s samlade ansvar för alla typer av skador eller förluster kopplade till detta avtal eller till såld utrustning, programvara eller sålda tjänster, eller utrustning, programvara eller tjänster som har levererats enligt detta beslut, att överstiga kostnaden för det föremål som ger upphov till anspråket, vare sig baserat på avtal, garanti, ersättning eller skadestånd (inklusive försumlighet). Alla rättsliga processer som uppstår härigenom måste inledas inom ett år från det datum då grunden för talan infaller.

19. INGET ANSVAR FÖR KOSTNADSFRI INFORMATION ELLER HJÄLP Med undantag för vilseledande uppgifter, ansvarar MT inte för någon information, hjälp eller råd som tillhandahålls till köparen om sådan information, hjälp eller råd inte krävs enligt detta avtal.

20. FÖRSÄKRING På begäran kommer MT att tillhandahålla rimliga bevis på försäkringsskydd som visar dess standardiserade täckning och standardiserade begränsningar eller relevanta delbegränsningar. Köparen samtycker till att sådan information hålls strikt konfidentiell. MT ger inte tredje part direkt tillgång till sin försäkring eller ge ytterligare rättigheter till sin försäkring, såsom att namnge ytterligare försäkrade parter.

21. FORCE MAJEURE – Med undantag för betalningar som åligger köparen, förlängs tidsfristen för genomförandet av detta avtal inom rimliga gränser om en part inte kan fullgöra sina åtaganden eller fördröjs i att fullgöra sina åtaganden i enlighet med detta avtal, av orsaker som ligger utanför denna parts rimliga kontroll. Strejk, uppror, laga hinder, terroraktiviteter, nödsituationer, brist på eller avsaknad av material, väder, lagändringar och andra liknande omständigheter är några möjliga orsaker, men inte de enda, som ligger utanför en parts rimliga kontroll.

22. EXPORTKONTROLL - Köparen bekräftar att utrustningen eller programvaran kan innehålla teknik och programvara som är föremål för exportkontrollregler i Europa, USA eller andra länder där utrustningen eller programvaran levereras eller används. Köparen är enbart ansvarig att följa dessa begränsningar om denne exporterar eller återexporterar utrustningen eller programvaran. Köparen samtycker till att gottgöra och hålla MT skadeslösa i samband med alla eventuella brott mot exportrestriktioner som begås av köparen eller köparens anställda, konsulter, ombud, eller kunder.

23. TOLKNING – Om något av dessa villkor strider mot eller anses ogiltigt enligt gällande lagstiftning, kommer dessa villkor att tolkas som om ett sådant villkor inte var inkluderat. Det ogiltiga, olagliga eller ogenomförbara villkoret kommer att betraktas som automatiskt modifierat och kommer i sitt modifierade skick att anses ingå i dessa villkor. Sådana modifieringar genomförs endast där det är absolut nödvändigt för att på så sätt göra villkoret giltigt, rättsligt gällande och verkställbart. MT:s avsägelse från eller ursäkt för eventuell icke-efterlevnad av dessa villkor utgör inte en avsägelse eller ursäkt för tidigare eller senare fall av icke-efterlevnad.

24. TILLÄMPLIG LAGSTIFTNING OCH BEHÖRIG DOMSTOL – Parternas fullgörande av detta avtal, och förhållandet mellan parterna, är föremål för tillämplig lagstiftning i det land där Mettler Toledos kontor enligt angivelse på MT’s orderdokument ligger; om Mettler Toledos kontor enligt angivelse på MT’s orderdokument ligger i USA, gäller delstaten Delawares lagstiftning. Den exklusiva platsen för hantering fordringar kopplade till detta avtal är den behöriga domstol som ligger närmast Mettler-Toledos kontor enligt angivelse på MT’s orderdokument, Om Mettler Toledos kontor enligt angivelse på MT’s orderdokumentet ligger i USA, gäller behörig domstol i delstaten Delaware. MT förbehåller sig dock rätten att inleda rättsliga förfaranden mot köparen vid någon annan behörig domstol. FN:s konvention angående avtal om internationella köp av varor är uttryckligen undantagen.

25. WEEE – När så krävs enligt tillämplig lag, kommer MT att hantera avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter (WEEE) på köparens bekostnad.

26. SPÅRBARHET – Köparen samtycker till att MT har rätt att spåra eller återkalla utrustning eller vidta andra korrigerande åtgärder med avseende på utrustningen. Köparen ska aktivt samarbeta med MT när ett sådant behov uppstår. Om köparen säljer utrustning till tredje part kommer denne att betraktas som distributör av utrustningen enligt gällande lagar och måste anta alla skyldigheter i samband därmed, inklusive men inte begränsat till följande: (i) förvara alla handlingar och uppgifter som är nödvändiga för att spåra eller återkalla utrustning som säljs till tredje part i minst 10 år;  (ii) omedelbart underrätta MT om eventuella klagomål eller negativa händelser kopplade till utrustningen, och utan dröjsmål följa alla anvisningar från MT när det gäller utredning eller hantering av ärendet; och (iii) uppfylla alla tillämpliga krav gällande förvaring och transport.

27. PERSONLIGA UPPGIFTER OCH ÖVRIG INFORMATION – Köparen samtycker till att MT har rätt att använda, bearbeta och lagra, samt tillåta att tredje part för MT:s räkning använder, bearbetar och lagrar, alla uppgifter som MT har inhämtat enligt detta avtal, i enlighet med tillämplig lagstiftning. Om inte annat specifikt avtalats i MT:s orderdokument, involverar vår försäljning och service ingen behandling av personuppgifter av MT för eller på uppdrag av köparen. I vårt ramverk för vår relation med er, behöver vi eventuellt behandla en begränsad mängd personlig data för vissa av era anställda eller underleverantörer, vilka vi använder för att svara på dina förfrågningar eller frågor och för att kunna fullgöra våra avtal med er (tex hantera och exekvera ordar, hantera betalningar, arrangera frakt och leverans samt för att tillhandahålla reparationer och supporterande service). MT kommer använda avtalsdetaljer som mottagits från er i samband med ert köp av produkt eller service för direktmarknadsföring av liknande tjänster eller produkter. Du kan när som helst begära att vi inte ska skicka marknadskommunikation genom att kontakta oss på www.mt.com/contact. För mer information, se vår Privacy policy på www.mt.com/privacypolicy.

Version 1.2

2018/05