Měřič zákalu | In-line měřič zákalu | Analyzátor zákalu

Měřiče zákalu / senzory zákalu

In-line analyzátory zákalu pro monitorování hustoty částic

Senzory zákalu METTLER TOLEDO jsou určeny k in-line měření zákalu v průmyslových výrobních procesech. Tyto analyzátory zákalu zajišťují kontinuální měření zákalu, čímž přispívají k optimálnímu řízení procesu krystalizace, fázové separace, růstu biomasy (buněčné hustoty), filtrace piva a dalších kriticky důležitých aplikací. Vybrané měřiče zákalu je možné také použít k měření barvy.

Zavolejte nám pro individuální nabídku
Senzor zákalu | In-line měření zákalu
Převodník zákalu
Kryt senzoru zákalu
+420 226 808 163
Kontaktovat servis
Provoz
Podpora a opravy
Výkon
Údržba a optimalizace
Shoda
Kalibrace a zajišťování jakosti
Odbornost
Školení a konzultace

FAQs

Co je zákal?

Zákal je optická vlastnost vyjadřující stupeň čirosti kapaliny. Úroveň zákalu je možné měřit měřičem zákalu. Ve vodě je zákal způsoben jednotlivými suspendovanými částicemi nebo koloidní hmotou, které rozptylují světlo nebo brání jeho průchodu: čím vyšší je koncentrace suspendovaných částic / koloidní hmoty, tím vyšší je zákal. Tyto částice jsou obvykle příliš malé na to, aby je bylo možné detekovat lidským okem, proto musí být měření zákalu prováděno měřičem nebo analyzátorem. Nejlepší způsob řízení procesů, které vyžadují pečlivé sledování zákalu, je použít in-line měřič zákalu. In-line měřič zákalu umožňuje průběžná měření zákalu, která lze využít pro účely řízení procesů. K běžným příkladům zakalených kapalin patří:

  • Mléko – obsahuje emulgované kapky bílkovin/tuku ve vodě
  • Odpadní voda – obsahuje suspendované částice
  • Pšeničné pivo – obsahuje kvasničné buňky

Co je měřič zákalu?

Měřič zákalu neboli analyzátor zákalu je systém pro měření koncentrace suspendovaných částic v procesu. Měřič zákalu se obvykle skládá ze 3 hlavní částí: senzoru zákalu, převodníku zákalu a procesního připojení. 

Co ovlivňuje měření zákalu?

Měření zákalu zachyceného analyzátorem zákalu stanovuje úroveň, do jaké suspendované částice v kapalném médiu rozptylují světlo. Rozptyl ovlivňuje následující:

  • Koncentrace částic: Vyšší koncentrace částic má za následek větší rozptyl světla a tím i vyšší hodnoty zákalu naměřené měřičem zákalu.
  • Tvar a velikost částic: Částice menší než 1/10 vlnové délky viditelného světla rozptylují světlo symetricky. Větší částice (obvykle o průměru větším, než je vlnová délka viditelného světla) rozptylují světlo asymetricky. Proto je při měření zákalu nutno zohlednit úhel rozptylu.
  • Vlnová délka světla: Jak je zmíněno výše, intenzita rozptýleného světla závisí na velikosti částice. Přítomnost barvy v kapalině může navíc redukovat světlo měřené na detektoru. V důsledku toho je při měření zákalu nutno zvážit použití vhodné vlnové délky světla.

Vzhledem k výše uvedeným třem bodům je možné použít zákal jako charakteristickou vlastnost vzorku pouze v případě, že je metoda měření standardizovaná. Například v mnoha pivovarnických aplikacích je měřená kapalina nažloutlé barvy a obsahuje kvasničné částice. Při kontrole průniku filtrem je proto pro potřeby zajištění kvality množství dopředně a bočně rozptýleného světla měřeno v úhlu 25° a 90° ke světelnému zdroji. V pokynech pro monitorování zákalu a barvy jsou také specifikovány zdroje červeného (650 nm) a modrého (460 nm) světla.