Rizika související s rostoucí teplotou - METTLER TOLEDO
Bílá kniha

Rizika související s rostoucí teplotou

Bílá kniha

Safe Chemical Development Practices

V řadě exotermických chemických procesů se uvolňuje určité množství energie. Nelze-li uvolněnou energii okamžitě odstranit, dojde ke zvýšení teploty. Dokonce i procesy, které jsou zamýšleny jako izotermické, vykazují drobné odchylky od cílové teploty.  Tato teplotní odchylka a může mít významný dopad na kinetiku reakce a bezpečnost procesu. K dočasným teplotním změnám dochází v důsledku fyzikálních vlivů, přičemž změny závisí na rychlosti přidávání činidel, rychlosti uvolňování tepla, dynamice procesu a reakční nádobě. Toto chování může být zároveň způsobeno omezenými možnostmi kontroly teploty, případně zahřívání nebo chlazení. Dochází k němu u rychlých a intenzivních reakcí, kdy uvolňování tepla převyšuje možnosti odvodu tepla. V takových případech se určité množství tepla dočasně nahromadí a následně znovu uvolní.  Teplota se zpočátku mění, ale na konci reakce se vrací na definovanou cílovou hodnotu.

Při zavádění chemických procesů do praxe je pochopení změn teploty a související akumulace tepla v důsledku reakce kriticky důležité pro bezpečnost procesu.  Tato bílá kniha je věnována možnostem hodnocení různých režimů změn teploty v průběhu chemických reakcí.  K zodpovězení níže uvedených otázek jsou použity příklady z laboratoří a zkušebních provozů:

1.      Proč a kdy dochází k hromadění tepla?

2.      Je hromadění tepla třeba zohledňovat, případně nakolik?

3.      Jaké jsou důsledky nesprávných výpočtů tepelné energie?