Rizika související s rostoucí teplotou - METTLER TOLEDO
Bílá kniha

Rizika související s rostoucí teplotou

Bílá kniha

Safe Chemical Development Practices

V řadě exotermických chemických procesů se uvolňuje určité množství energie. Nelze-li uvolněnou energii okamžitě odstranit, dojde ke zvýšení teploty. Dokonce i procesy, které jsou zamýšleny jako izotermické, vykazují drobné odchylky od cílové teploty.  Tato teplotní odchylka a může mít významný dopad na kinetiku reakce a bezpečnost procesu. K dočasným teplotním změnám dochází v důsledku fyzikálních vlivů, přičemž změny závisí na rychlosti přidávání činidel, rychlosti uvolňování tepla, dynamice procesu a reakční nádobě. Toto chování může být zároveň způsobeno omezenými možnostmi kontroly teploty, případně zahřívání nebo chlazení. Dochází k němu u rychlých a intenzivních reakcí, kdy uvolňování tepla převyšuje možnosti odvodu tepla. V takových případech se určité množství tepla dočasně nahromadí a následně znovu uvolní.  Teplota se zpočátku mění, ale na konci reakce se vrací na definovanou cílovou hodnotu.

Při zavádění chemických procesů do praxe je pochopení změn teploty a související akumulace tepla v důsledku reakce kriticky důležité pro bezpečnost procesu.  Tato bílá kniha je věnována možnostem hodnocení různých režimů změn teploty v průběhu chemických reakcí.  K zodpovězení níže uvedených otázek jsou použity příklady z laboratoří a zkušebních provozů:

1.      Proč a kdy dochází k hromadění tepla?

2.      Je hromadění tepla třeba zohledňovat, případně nakolik?

3.      Jaké jsou důsledky nesprávných výpočtů tepelné energie?

Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.