An toàn quy trình - METTLER TOLEDO
Tiếng Việt

An toàn quy trình

Phát hiện Nguy cơ Nhiệt Sớm và Thiết kế An toàn cho Quy trình Hóa học

Gọi để được báo giá

Phát triển thiết kế an toàn quy trình cho phép các nhà hóa học và kỹ sư giữ cho phản ứng dưới sự kiểm soát cũng như đánh giá động lực quy trình, rất quan trọng cho việc phát triển quy trình. Trong các ngành hóa chất và dược phẩm, hầu hết các quy trình được thực hiện trong chế độ phân lô hoặc nửa lô. Tiềm năng nguy hiểm và rủi ro của quy trình hóa học có liên quan đến phản ứng và độc tính của hóa chất có liên quan và bản thân thiết kế quy trình.

Trong khi độc tính của các thuốc thử có thể không gây ảnh hưởng, thiết kế phù hợp của một quy trình là điều cần thiết để giữ cho lò phản ứng dưới sự kiểm soát tại bất kỳ thời điểm nào. Vì không có trạng thái ổn định trong hoạt động phân lô và nửa lô, động lực quy trình cũng trở thành một yếu tố quan trọng và cần được đánh giá cẩn thận. Do đó, phấn đấu cho sự an toàn quy trình là mục tiêu của việc phát triển quy trình.

An toàn quy trình
An toàn quy trình

Điều quan trọng cho sự phát triển quy trình sản xuất an toàn là sự sẵn có của thông tin mô tả quy trình, độc tính và sự ổn định của từng loại nguyên liệu thô, chất trung gian và thành phẩm.

METTLER TOLEDO cung cấp một hộp công cụ hoàn chỉnh để hỗ trợ nghiên cứu an toàn quy trình và đặc tính của các hành vi nhiệt của các phản ứng phân lô và nửa lô:

  • Phân tích Nhiệt để xác định đặc tính của hồ sơ phân hủy - xác định tiềm năng các vụ nổ và những phản ứng xảy ra rất nhanh
  • Trạm An toàn Quy trình RC1 để theo dõi nhiệt độ của phản ứng trong điều kiện hoạt động bình thường với nhiệt độ, áp suất, tỷ lệ liều lượng được kiểm soát chính xác. RTCal cung cấp nhiệt độ thời gian của phép đo phản ứng - cho các quy trình đẳng nhiệt và không đẳng nhiệt - mà không cần hiệu chỉnh
  • Giám sát phản ứng (tại chỗ FTIR với ReactIR) để có một bức tranh đầy đủ về cơ chế và động học của phản ứng - bao gồm việc phát hiện trung gian và phản ứng phụ
  • Phần mềm iC Safety để tự động tính toán các giá trị an toàn nhiệt tiêu chuẩn - nhiệt của phản ứng, chuyển đổi nhiệt, tích tụ nhiệt, tăng đoạn nhiệt, Nhiệt độ Tối đa của Phản ứng Tổng hợp (MTSR).

Ấn phẩm

Các Sản phẩm liên quan