Sprievodca analýzou vlhkosti | METTLER TOLEDO
Sprievodca

Sprievodca analýzou vlhkosti

Sprievodca

Základy a aplikácie

Sprievodca analýzou vlhkosti
Sprievodca analýzou vlhkosti

Tento sprievodca analýzou vlhkosti vám pomôže spoľahlivo určovať obsah vlhkosti prostredníctvom halogénového analyzátora vlhkosti a pokrýva tieto témy:

 

 • Úvod do analýzy vlhkosti
 • Princíp merania
 • Inštalácia
 • Rutinné skúšky (kalibrácia)
 • Príprava vzoriek a manipulácia s nimi
 • Vývoj metód pre sušiacu pec
 • Špeciálne vzorky (napr. kvapaliny, prchavé vzorky, plasty)
 • Metóda validácie
 • Porovnanie technológií určovania vlhkosti
 • Slovník technických pojmov

 

Stiahnite si zdarma Sprievodcu analýzou vlhkosti a oboznámte sa so základmi analýzy vlhkosti a jej aplikáciami. Získajte cenné informácie o správnej inštalácii, plynulej prevádzke, rýchlom meraní a dosahovaní spoľahlivých a správnych výsledkov analýzy.

Úvod do analýzy vlhkosti

Určovanie vlhkosti sa musí vykonávať spoľahlivo a rýchlo, aby bolo možné robiť rýchlo zásahy do výrobného procesu, aby bolo možné vyhnúť sa prestojom. Rýchly a presný spôsob určovania vlhkosti je termogravimetrické meranie pomocou halogénového analyzátora vlhkosti: Vzorka sa váži a zohrieva infračerveným žiaričom (halogénová lampa). Strata hmotnosti sa zaznamenáva spojito a sušenie končí pri dosiahnutí definovaného kritéria. Obsah vlhkosti sa automaticky vypočíta z nameraného rozdielu hmotností.

Princíp merania

Halogénový analyzátor vlhkosti pracuje na termogravimetrickom princípe, t.j. zaznamená sa počiatočná hmotnosť vzorky, potom ju vysušuje infračervený žiarič, zatiaľ čo zabudovaná váha zaznamenáva jej hmotnosť. Celkový úbytok hmotnosti je interpretovaný ako obsah vlhkosti. Sušenie halogénovým žiaričom predstavuje ďalší krok vo vývoji sušenia infračerveným svetlom. Vyhrievací člen predstavuje sklenená rúrka naplnená halogénovým plynom. Pretože hmotnosť halogénového žiariča je veľmi malá v porovnaní s hmotnosťou konvenčného infračerveného žiariča, rýchlo možno dosiahnuť maximálny výhrevný výkon a dosahuje sa mimoriadne dobrá regulácia. V kombinácii s rovnomerným šírením tepelného žiarenia po celom povrchu vzorky sa dosahujú výsledky s mimoriadnou opakovateľnosťou.

Guide to Moisture Analysis

 

Na rozdiel od tradičnej pece, v ktorej je vzorka ohrievaná prúdením a sušená veľmi dlhý čas, vzorka v halogénovom analyzátore vlhkosti absorbuje infračervené žiarenie (tepelné žiarenie) z halogénovej lampy a výsledkom je veľmi rýchly ohrev.

 

Inštalácia

Pretože meranie vlhkosti použitím analyzátora vlhkosti je založené na presnom meraní hmotnosti, presnosť a opakovateľnosť sú úzko späté s umiestnením prístroja. Aby váš analyzátor vlhkosti pracoval v najlepších podmienkach, riaďte sa pokynmi uvedenými vo vyššie uvedenom dokumente.

Rutinná prevádzka

Na zabezpečenie presných výsledkov merania treba dodržiavať nasledovné informácie o starostlivosti, kalibračných intervaloch a údržbe:

 • Pravidelnou kalibráciou (skúšaním) a v prípade potreby justovaním modulu ohrevu, zabezpečíte konzistentný a reprodukovateľný tepelný výstup počas celej životnosti vášho prístroja. Preto odporúčame, aby ste definovali intervaly skúšok váhovej jednotky a modulu ohrevu (podľa rizika).
 • Na zabezpečenie stálej kvality výsledkov vlhkosti, ponúka spoločnosť METTLER TOLEDO riešenie SmartCal. Táto jedinečná, teplotne citlivá látka so známym obsahom vlhkosti, sa používa v samostatnom teste na rýchle a ľahké overenie celkovej funkčnosti prístroja. Test SmartCal je založený na pravidelnom meraní s analyzátorom vlhkosti. Viac informácií nájdete v návode na používanie SmartCal: Analyzátor vlhkosti SmartCal - testovacia látka Návod na používanie
 • Ročná údržba vykonávaná servisným tímom METTLER TOLEDO zabezpečí kvalitu, presnosť merania a zachovanie kvality vášho halogénového analyzátora vlhkosti.

Príprava vzoriek a manipulácia s nimi

Správna príprava odobraných vzoriek je takisto kľúčom k opakovateľným a spoľahlivým výsledkom.

 • Zabezpečte rovnomernú granuláciu (veľkosť častíc).
 • V prípade potreby zväčšíte povrch vzorky jej rozdrobením.
 • Zabezpečí sa tým lepšie a rýchlejšie uvoľnenie vlhkosti pri sušení (rýchlejšia difúzia vlhkosti k povrchu). 
 • Vzorka sa v tejto etape nesmie zahrievať, spôsobilo by to stratu vlhkosti počas prípravy.
 • Mechanické drobenie sa môže vykonávať napr. pomocou trecej misky, mlynčeka (chladeného vodou) alebo jednoducho rezaním.

 

Guide to Moisture Analysis

Vývoj metód pre sušiacu pec

Často sú to zákonné požiadavky, normy používané v obchodnom styku alebo interné vnútropodnikové inštrukcie, ktoré definujú metódu určovania obsahu vlhkosti. Metóda použitia pece (úbytok sušením) alebo Karl Fischer titrácia sa obyčajne používajú ako referenčný postup. V takýchto prípadoch je úlohou získať rovnaké výsledky s halogénovým analyzátorom vlhkosti ako s referenčným postupom (alebo pre odchýlku od referenčnej hodnoty, ktorá má byť známa a reprodukovateľná. Na dosiahnutie tohto je potrebné vykonať nastavenia parametrov, ako teplota sušenia, program sušenia a hmotnosť vzorky, ako aj manipulácia so vzorkou. Toto sa označuje ako vývoj metódy, kde je metóda opísaná uvedenými parametrami.

Špeciálne vzorky

Určité vzorky potrebujú špeciálny postup na rýchle a správne určovanie obsahu vlhkosti. Táto časť obsahuje informácie o tom, ako môžete pracovať s takýmito vzorkami na optimalizáciu určovania obsahu vlhkosti.

Kvapalné a veľmi vlhké vzorky:

 • Použite skleno-vláknový filter.
 • Vytarujte filter na miske a potom naň naložte vzorku.
 • Rýchle sušenie je vhodné pre vzorky s veľmi vysokým obsahom vlhkosti (> 30 %).
 • V tomto procese sa presiahne cieľová teplota o 40 % na 3 minúty, aby sa urýchlil proces merania.
 • Krokové sušenie možno použiť ako alternatívu pre rýchle sušenie. V tomto prípade sa zvyšujte dĺžka použitia teploty a teplotu možno voliť ľubovoľne.

 

Guide to Moisture Analysis

Prehľad rôznych technológií na určovanie vlhkosti

Na určovanie obsahu vlhkosti boli vyvinuté rôzne meracie postupy. Nižšie uvedená tabuľka zobrazuje výber typických meracích technológií a opisuje výhody a nevýhody týchto postupov.

Technické pojmy

Vlhkosť (obsah vlhkosti): V termogravimetrických procesoch vlhkosť materiálov obsahuje všetky látky, ktoré sa vyparujú počas zahrievania a preto prispievajú k úbytku hmotnosti. Okrem vody tu môže byť zastúpený alkohol alebo produkty rozkladu. Pri použití termogravimetrických metód merania (sušenie použitím infračerveného, halogénového žiarenia, mikrovĺn alebo pece) sa nerozlišuje medzi vodou a veľmi prchavými zložkami.

Postup sušením v peci: Termogravimetrická metóda určovania obsahu vlhkosti vzorky. Táto vzorka sa suší v peci počas pevne stanoveného časového intervalu pri konštantnej teplote. Percentuálny obsah vlhkosti je určený z rozdielu hmotnosti pred a po sušení. Z historických dôvodov tento postup tvorí súčasť legislatívy (predpisy pre potravinárstvo, USP atď.).

Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.