Wydanie 8 normy BRC – jakie są najważniejsze zmiany?

Wydanie 8 normy BRC – jakie są najważniejsze zmiany?

Globalna norma BRC dotycząca bezpieczeństwa żywności jest uznawana na całym świecie za podstawowy dokument poświęcony bezpieczeństwu żywności i zarządzaniu jakością. Warto poznać najważniejsze zmiany, aby zachować zgodność normą BRC.

Zaangażowanie kierownictwa wyższego szczebla

Informacje ogólne: Ten rozdział rozszerzono, aby zapewnić opracowanie i wdrożenie efektywnych programów monitorowania przez wszystkie zakłady produkcyjne. Ma to umożliwić producentom podjęcie we właściwym czasie działań korygujących w celu uniknięcia zanieczyszczenia produktów.

Szczegóły:

 • Kierownictwo wyższego szczebla musi określić i realizować precyzyjny plan ciągłej poprawy bezpieczeństwa żywności i zapewnienia jakości. Uwzględnić należy:
  • wszystkie części zakładu mające wpływ na bezpieczeństwo produktów;
  • plan działań szczegółowo określający sposób podejmowania i mierzenia działań, ze wskazaniem ram czasowych;
  • przegląd efektywności wszystkich działań, w tym systemów HACCP, ochrony żywności i autentyczności.
 • Spotkania w zakładzie dotyczące kwestii bezpieczeństwa, legalności, integralności i jakości żywności muszą się odbywać co najmniej raz w miesiącu, a ich ustalenia muszą być następnie zgłaszane kierownictwu wyższego szczebla.
 • Należy wprowadzić system i proces poufnych zgłoszeń, aby umożliwić wszystkim pracownikom ujawnianie spraw dotyczących bezpieczeństwa, legalności, integralności i jakości żywności. 

Plan HACCP/bezpieczeństwa żywności

Informacje ogólne: Terminologia jest obecnie dostosowana do Kodeksu (Codex Alimentarius).

Szczegóły:

 • Plan bezpieczeństwa żywności HACCP musi uwzględniać wszystkie rodzaje zagrożeń, np. mikrobiologiczne i związane z zanieczyszczeniem fizycznym.
 • Należy w bezpieczny sposób przechowywać dokumenty i rejestry elektroniczne oraz wykonywać ich kopie zapasowe.
 • Program powinien przewidywać co najmniej cztery różne terminy audytu w ciągu roku. Audyty powinny uwzględniać:
  • plan HACCP lub bezpieczeństwa żywności wraz z działaniami wdrożeniowymi;
  • programy przygotowawcze, np. dotyczące higieny i ochrony przed szkodnikami;
  • procedury ochrony żywności i zapobiegania jej fałszowaniu;
  • procedury mające na celu spełnienie wymagań globalnej normy BRC.
 • Plan oceny ryzyka dotyczącego surowców należy zaktualizować w następujących przypadkach: po zmianie surowca, procedury obróbki lub dostawcy, po pojawieniu się nowego ryzyka lub po wycofaniu produktu z rynku oraz przynajmniej co trzy lata.
 • Przeglądy wyników dostawcy należy dokumentować.
 • Norma uwzględnia obecnie również zarządzanie przetwórstwem zleconym firmom zewnętrznym oraz zatwierdzanie i monitorowanie takiego przetwórstwa w celu zapewnienia, że bezpieczeństwo nie jest zagrożone.
 • W zakładach musi funkcjonować procedura wykonania analizy podstawowej przyczyny w celu wdrażania usprawnień i zapobiegania powtarzaniu się niezgodności, tzn. w przypadkach zagrożenia bezpieczeństwa żywności.
 • Wszystkie zakłady muszą mieć udokumentowaną procedurę identyfikowalności produktu. Powinna ona przynajmniej określać sposób działania systemu identyfikowalności oraz wymagania dotyczące etykietowania i dokumentacji. 

Bezpieczeństwo wyrobu i ochrona żywności

Informacje ogólne: Zwiększono konieczność zapobiegania złośliwemu zanieczyszczeniu. W związku z tym w wydaniu 8 znacząco zmodyfikowano wymagania dotyczące oceny ryzyka.  

Szczegóły:

 • Systemy powinny chronić surowce, produkty, obiekty i marki przed złośliwymi działaniami.
 • Przedsiębiorstwo powinno przeprowadzić udokumentowaną ocenę ryzyka w odniesieniu do zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych. Stanie się ona podstawą dla planu oceny zagrożeń, który należy regularnie poddawać przeglądom w celu dostosowania do zmiennych warunków.
 • W obszarach, w których występuje ryzyko fizyczne, np. w zewnętrznych magazynach, musi obowiązywać bezpieczny, kontrolowany dostęp dla upoważnionych pracowników. Należy wprowadzić system rejestracji gości. Ponadto należy przeszkolić pracowników w zakładowych procedurach bezpieczeństwa oraz ochronie żywności.
 • Kładki w pobliżu linii produkcyjnych muszą być oznakowane w celu zapobiegania zanieczyszczeniu produktów.
 • Upoważniony pracownik powinien kontrolować wszystkie urządzenia produkcyjne i potwierdzać usunięcie wszystkich potencjalnych źródeł zanieczyszczeń.

Urządzenia do kontroli produktów

Informacje ogólne: Wydanie 8 zawiera więcej szczegółowych informacji o działaniu urządzeń do wykrywania ciał obcych, ważenia kontrolnego i etykietowania.   

Szczegóły:

 • Wszystkie zakłady muszą opracować i wdrożyć procedury działań korygujących i raportowania w razie wykrycia zanieczyszczenia i/lub usterki systemu weryfikacji na linii produkcyjnej. Działanie powinno obejmować ponowną kontrolę wszystkich produktów od czasu ostatniego zakończonego powodzeniem testu systemu kontroli.
 • Testowanie wykrywaczy metali na linii produkcyjnej należy wykonywać podczas jej rozruchu oraz na koniec okresów produkcji.
 • Zmiany wszystkich ustawień urządzeń wpływających na integralność i bezpieczeństwo produktu muszą być wykonywane wyłącznie przez przeszkolonych i upoważnionych pracowników. Ponadto elementy sterowania powinny być zabezpieczone hasłem lub dostęp do nich powinien być w inny sposób ograniczony. 
 • Nowym wymogiem w stosunku do wag kontrolnych jest konieczność zarządzania zgodnie z wymaganiami prawnymi. Dotyczy to także testowania skuteczności działania oraz rejestracji wyników testów. 

Etykietowanie produktów

Informacje ogólne: Duża liczba przypadków wycofywania produktów ze sprzedaży wynika z błędów znakowania. Analiza nieprawidłowo oznakowanych wyrobów wskazuje, że głównymi problemami są błędy w oryginalnych informacjach na etykietach, zmiany składników/dostawców lub pomyłki w procesie pakowania.

Szczegóły:

 • Zapewnienie dokładnych, aktualnych informacji w celu efektywnej „kontroli zmiany” podczas przyjęcia towarów. Oznacza to dopuszczanie na teren zakładu tylko prawidłowej wersji materiałów.
 • Jak wskazano w powyższej sekcji „Urządzenia do kontroli produktów”, nadzór nad drukiem w zakładzie, np. nad kodami, mają upoważnieni pracownicy.
 • Urządzenia do weryfikacji na linii produkcyjnej, np. skanery kodów kreskowych, będą wymagać konfiguracji i przetestowania. Testy należy przeprowadzać przynajmniej na początku i końcu cyklu produkcyjnego.
 • Podczas specjalistycznego audytu audytor potwierdzi dokładność etykiet i procesu etykietowania.
 • Instrukcje przygotowania żywności dla konsumentów muszą zostać zweryfikowane w celu zapewnienia, że produkt jest bezpieczny do spożycia.
 • Należy przygotować udokumentowany plan oceny ryzyka dotyczącego wrażliwości i stale go aktualizować w celu uwzględniania zmian ryzyka dla surowców.
 • Nowym wymogiem jest utworzenie procedury zarządzania nieaktualnymi opakowaniami, w tym etykietami. Obejmuje to także prawidłową utylizację opakowań, aby zapobiec ich ponownemu użyciu.
 • Weryfikacja informacji drukowanych obejmuje obecnie sprawdzanie informacji o alergenach.
 • W celu zapewnienia prawidłowego etykietowania produktów wszyscy pracownicy, których to dotyczy, muszą przejść szkolenie w zakresie procesów etykietowania i pakowania. 

Oprócz wskazanych powyżej zmian pojawiły się nowe wymagania dotyczące przeglądu wyników testów laboratoryjnych i dodatkowych informacji, które mają zapobiegać zanieczyszczeniu produktów patogenami. Wprowadzono również poprawki dotyczące takich obszarów jak środowisko fizyczne, np. zabezpieczenie szklanych okien przed stłuczeniem, systemy czyszczenia, oparte na ryzyku monitorowanie środowiska i ochrona przed szkodnikami w celu ciągłego zapewnienia bezpieczeństwa produktów. 


Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.