Pomiar gazu w przemyśle chemicznym
W praktyce

Pomiar gazu w przemyśle chemicznym

W praktyce

Studium przypadku — wysoka niezawodność analizatora TDL O₂

Pomiar gazu
Pomiar gazu

Przy pomiarze gazu, dokładność i czas reakcji czujnika tlenu ma dla pomiaru kluczowe znaczenie, szczególnie w przypadku zagrożenia wybuchem.

Włoska spółka Italmatch to wiodący dostawca dodatków dla branż środków smarnych, tworzyw sztucznych, wody i ropy naftowej. Włosi potrzebowali udoskonalonego analizatora tlenu oraz systemu pobierania losowego próbek w celu skrócenia czasu pomiaru i zwiększenia dokładności produkcji pięciosiarczku fosforu w zakładzie w Spoleto. Firma METTLER TOLEDO zaprezentowała analizatory gazu z przestrajalnym laserem diodowym (TDL) GPro 500. Coraz liczniejsza rodzina analizatorów GPro 500 obejmuje analizatory TDL z szerokim zakresem adaptacji procesowych. Zapewnia to jej wyjątkową elastyczność, uwzględniając przydatność do różnych aplikacji i możliwości instalacyjne.

Prezentacja możliwości analizatora GPro 500 w zakładzie Italmatch we włoskim Spoleto przekonała zespół odpowiedzialny za aparaturę pomiarową, że łatwość obsługi, krótki czas reakcji analizatora i niewielkie wymagania konserwacyjne spełniają jego wszystkie potrzeby. Pobierz studium przypadku, aby się zapoznać ze szczegółami.
 

Pomiar i kontrola poziomu niebezpiecznych lub wybuchowych gazów w procesie produkcji jest niezbędna dla zapewnienia bezpieczeństwa środowiska, ludzi i zasobów oraz zwiększenia wydajności procesów. METTLER TOLEDO oferuje unikalną gamę rozwiązań do analizy gazów.

Oferowane przez METTLER TOLEDO technologie z zakresu pomiaru gazów umożliwiają wykonywanie pomiarów in-situ, bez konieczności próbkowania i kondycjonowania gazu. Analizatory TDL (Tunable Diode Laser) GPro 500 zapewniają najwyższy poziom niezawodności i najkrótszy czas reakcji w zakresie sterowania procesem i wymogów bezpieczeństwa. Analizatory mierzą różne gazy, m.in. O2, HCI, H2S, CO, H2O, CO%, CO2%, NH3 i CH4.