Konduktivitetssensor | Konduktivitetssonde | Konduktivitetselektrode
Konduktivitetssensor / resistivitetssensor

Konduktivitetssensor | Konduktivitetssonde

Konduktivitetssensorer for måling av prosess- or rentvann

Konduktivitetssensor og konduktivitetsanalysator – Ofte stilte spørsmål

Hva er konduktivitet? Elektrisk konduktivitet er materialers evne til å lede elektrisk strøm. Konduktivitet måles generelt med en elektrisk konduk...

Hva er konduktivitet?

Elektrisk konduktivitet er materialers evne til å lede elektrisk strøm. Konduktivitet måles generelt med en elektrisk konduktivitetsmåler (EC-måler) eller en konduktivitetsanalysator.

Hva er resistivitet?

Elektrisk resistivitet er det motsatte av konduktivitet. Resistivitet er den iboende egenskapen som kvantifiserer materialets evne til å hindre gjennomgang av den elektriske strømmen.

Hvorfor måler vi konduktivitet?

Elektrisk konduktivitet er blitt målt med EC-målere i mange år, og er fortsatt en viktig og mye brukt analytisk parameter i dag. Elektriske konduktivitetsmålere er en enkel og økonomisk metode for å gi en indikasjon av renheten til det målte mediet, vanligvis vann (jo høyere konduktivitetsmåling, jo høyere er konsentrasjonen av oppløste ioner i vannet). Utmerket pålitelighet, følsomhet, respons og den relativt lave kostnad til en konduktivitetsanalysator gjør konduktivitet til et verdifullt og brukervennlig verktøy for kvalitetskontroll. I noen bruksområder brukes resistivitet (det motsatte av konduktivitet) som mål på renhet.

Hva måler en konduktivitetssensor?

En konduktivitetssensor (eller konduktivitetssonde) måler løsningens evne til å lede elektrisk strøm. Det er innholdet av ioner i løsningen som gjør løsningen konduktiv: jo høyere konsentrasjon av ioner, jo høyere konduktivitet. Du finner mer informasjon om METTLER TOLEDO inline konduktivitetselektroder:

Hva er måleprinsippet til en konduktivitetssensor?

En konduktivitetssonde består av et elektrodepar som tilføres spenning. Konduktivitetssensoren måler flyten av strøm og beregner konduktiviteten.

Hvilken enhet måles konduktivitet i?

Konduktivitet måles i siemens per cm (S/cm). Konduktiviteten til 1 S/cm er faktisk ganske høy, så de fleste konduktivitetsmålingene involverer løsninger der konduktivitet måles i mS/cm (en tusendel av S/cm) eller i μS/cm (en milliondel av S/cm).

Hvor mange typer konduktivitetssensorer finnes det?

Det finnes tre teknologiske typer konduktivitetssonder som brukes til å måle prosesskonduktivitet i en inline EC-måler:

Hvordan fungerer en 2-elektrode konduktivitetsmåler?

Den klassiske 2-elektrode konduktivitetsmåleren består av to parallelle plater som brukes til måling av prosesskonduktivitet. Vekselspenning tilføres gjennom de to elektrodene, og motstanden mellom dem måles. 2-elektrode konduktivitetssonde brukes til vannbehandling og rensestadier, der den er i stand til å registrere minimale konsentrasjoner av urenheter i ultrarent vann.

Hvordan fungerer en 4-elektrode konduktivitetsmåler?

4-elektrode EC-måler bruker ytterligere et elektrodepar. De ytre elektrodene er strømelektrodene som tilføres vekselstrømmen; de fungerer på samme måte som 2-elektrode konduktivitetssensor. Inline-konduktivitetselektrodene er plassert i det elektriske feltet til strømelektrodene og måler spenningen med en forsterker med høy impedans. Strømmen som flyter gjennom de ytre elektrodene og løsningen kan måles nøyaktig av kretsen. Hvis spenningen mellom de indre elektrodene og strømmen er kjent, kan motstanden og konduktansen beregnes. Fordelen ved 4-elektrode konduktivitetssensoren ligger i det at det går ubetydelig med strøm gjennom de indre elektrodene der målingen tas. Derfor forekommer det ingen polariseringseffekter, som ellers ville påvirket målingen. 4-elektrode konduktivitetssensoren er også mindre følsom overfor målefeil på grunn av begroing av elektroden. 4-elektrodesensorer er beregnet på middels til høye måleområder.

Hvordan fungerer en induktiv konduktivitetssonde?

METTLER TOLEDO induktiv konduktivitetssonde er konstruert som et par transformatorspoler der løsningen som skal måles utgjør kjernen av transformatoren. De parallelle spolene ligger tett sammen og er innkapslet i et polymerlegeme som en smultring, og senkes ned i løsningen for å sikre presis måling av prosesskonduktivitet. Ingen elektroder og vanligvis intet metall kommer i kontakt med løsningen. Én spole tilføres vekselstrøm, og signalet som induseres i den andre spolen er proporsjonal med konduktiviteten til løsningen som strømmer gjennom og rundt sensoren. Cellekonstanten bestemmes av blant annet diameteren på hullet. Den induktive konduktivitetssensoren egner seg til middels til svært høye konduktivitetsområder og er spesielt bestandig mot begroing.  Ettersom den er kontaktfri, egner den seg spesielt til kjemiske (korrosive) anvendelser der metallelektroder kan bli ødelagt av mediet.

Hva betyr cellekonstant?

Cellekonstanten er forholdet mellom avstanden mellom de to elektrodene i en konduktivitetssonde og området med de to elektrodene i 2- og 4-elektrode konduktivitetssensorene. Jo mindre cellekonstant, jo mer nøyaktig vil inline-konduktivitetselektroden kunne fastslå endringene i konduktiviteten i mediet. Små cellekonstanter reduserer imidlertid sensorens måleområde. Nøyaktig konduktivitetsmåling krever et nøyaktig mål av cellekonstanten, som avgjøres ved kalibrering. Det tas et nøyaktig mål av cellekonstanten for hver METTLER TOLEDO konduktivitetssensor, og denne er angitt på sensorens kvalitetsbevis. Kalibreringsløsninger kan spores tilbake til det amerikanske nasjonale instituttet for standarder og teknologi (NIST).

Hvordan kalibrerer man en konduktivitetssensor?

En METTLER TOLEDO konduktivitetssensor som brukes i en online EC-måler kan kalibreres mot en løsning med kjent konduktivitet (ikke ulikt kalibrering av en pH-sensor mot en løsning med kjent pH). Alternativt kan man bruke en enhet som inneholder et utvalg av svært presise resistorer som dupliserer kjente konduktivitetsmålinger.

Når må man kalibrere eller verifisere konduktivitetssensoren?

Cellekonstanten til sensoren vil generelt ikke endre seg. Hvis imidlertid sensorelementene endres på en eller annen måte (f.eks. belegg eller annen begroing på elektrodene eller sensorens isolasjon, tap av elektrodemateriale gjennom korrosjon) vil cellekonstanten endre seg. METTLER TOLEDO konduktivitetssensorene er kalibrert på fabrikken og cellekonstanten er nøyaktig fastsatt. Derfor er kalibrering vanligvis ikke nødvendig mens inline-konduktivitetssensoren er i bruk. Det anbefales imidlertid å verifisere sensoren eller justere kalibreringen én gang i året om nødvendig. Hvor ofte verifikasjon eller kalibrering må utføres avhenger i stor grad av anvendelsen eller av kravene fastsatt i instituttets standard driftsprosedyrer.

Påvirkes konduktivitetsmålingen av temperaturen?

Konduktivitet er sterkt temperaturavhengig. Etter hvert som temperaturen på prøven øker, reduseres viskositeten til prøven, noe som fører til økt bevegelse av ioner. Den observerte konduktiviteten til prøven øker derfor også selv om konsentrasjonen av ioner holder seg konstant.

Gode prosedyrer innebærer at hvert resultat fra konduktivitetssensoren må oppgis med temperatur eller kompensere for temperatur, som regel til industristandarden på 25 grader celsius. Fordi temperaturen også avhenger av ulike prøver, må passende algoritmene for temperaturkompensasjon velges med omhu.


InPro 7100 konduktivitetssensor med 4 elektroder
Induktive konduktivitetssensorer
Konduktivitetssensorer og paneler for rent vann

Konduktivitetssonder med 2/4 elektroder

Induktive konduktivitetssensorer

Konduktivitetssensorer og paneler for rent vann

Sensorer med 2 eller 4 elektroder for måling av konduktivitet i en lang rekke industrielle prosesser inkludert farmasøytisk og kjemisk industri samt avløpsvann.
Brukervennlige induktive konduktivitetssensorer gir nøyaktig måling uten elektroder som er i kontakt med prosessmediet.
Overvåk konduktiviteten til rent vann med et utvalg konduktivitets-/resistivitetssensorer og paneler for luftet kation-konduktivitet.
Utviklet for å tåle CIP- og SIP-prosesser
Modeller med 4 elektroder er motstandsdyktige mot forurensning i produksjon
Sikre samsvar med sertifiseringspakke
Koble til og mål-funksjon på ISM-sensorer
Motstandsdyktig mot forurensning i kjemiske applikasjoner
Høy kjemisk bestandighet gir lang levetid
Testet enkeltvis for å sikre nøyaktigheten
Godkjent for bruk på farlige områder
Høy nøyaktighet for rentvannsmåling
Overvåk alt vannet i dine farmasøytiske prosesser
Oppdag etsende kontaminering i vann som brukes i kraftverket
Overvåk for urenheter på minuttnivå i ultrarent vann
Prosessfølere med 2 og 4 elektroder

Prosessfølere med 2 og 4 elektroder

Følere med 2 elektroder særskilt beregnet på lav konduktivitet og følere med 4 elektroder for middels til høy konduktivitet (med hygienisk design).
Wide range of applications
from biopharmaceutical to chemical processes
Especially designed for highest
accuracy at very low to medium conductivites
Highest compliance through certification package
InPro 7100 konduktivitetssensor med 4 elektroder

Sensorer med 2 eller 4 elektroder for måling av konduktivitet i en lang rekke industrielle prosesser inkludert farmasøytisk og kjemisk industri samt avløpsvann.

Induktive konduktivitetssensorer

Brukervennlige induktive konduktivitetssensorer gir nøyaktig måling uten elektroder som er i kontakt med prosessmediet.

Konduktivitetssensorer og paneler for rent vann

Overvåk konduktiviteten til rent vann med et utvalg konduktivitets-/resistivitetssensorer og paneler for luftet kation-konduktivitet.

Prosessfølere med 2 og 4 elektroder

Følere med 2 elektroder særskilt beregnet på lav konduktivitet og følere med 4 elektroder for middels til høy konduktivitet (med hygienisk design).

Publikasjoner

Veiledning om konduktivitetsteori
CONDverter-mobilapp for konduktivitet
Process Analytics Product Catalog

Service

+47 22 30 44 90
Kontakt service
Driftstid
Support & Reperasjon
Overensstemmelse
Kalibrering & Kvalitet
Ekpertise
Trening & Rådgivning
Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.