Senzor konduktivity | Sonda konduktivity | Elektroda konduktivity
 
Menu
Senzor konduktivity / Senzor rezistivity

Senzor konduktivity | Sonda konduktivity

Senzory konduktivity pro měření procesní a čisté vody

Senzor konduktivity a analyzátor konduktivity – často kladené otázky (FAQ)

Co je konduktivita Elektrická konduktivita je schopnost materiálu přenášet elektrický proud. Obecně se měří měřičem elektrické konduktivity nebo a...

Co je konduktivita

Elektrická konduktivita je schopnost materiálu přenášet elektrický proud. Obecně se měří měřičem elektrické konduktivity nebo analyzátorem konduktivity.

Co je rezistivita?

Elektrická rezistivita je převrácená hodnota konduktivity. Rezistivita je vnitřní vlastnost, která kvantifikuje, jak silně daný materiál klade odpor toku elektrického proudu.

Proč měříme konduktivitu?

Elektrická konduktivita se měří již mnoho let a stále představuje významný a široce rozšířený analytický parametr. Měřiče elektrické konduktivity nabízejí snadný a ekonomický způsob, jak poskytnout údaj o čistotě měřeného média, obvykle vody (čím vyšší je hodnota konduktivity, tím vyšší je koncentrace rozpuštěných iontů ve vodě). Vynikající spolehlivost, citlivost, odezva a relativně nízké náklady na analyzátor konduktivity činí z konduktivity cenný a snadno použitelný nástroj pro kontrolu kvality. V některých aplikacích se měření čistoty provádí jako rezistivita (převrácená hodnota konduktivity).

Co měří senzor konduktivity?

Senzor konduktivity (nebo sonda konduktivity) měří schopnost roztoku vést elektrický proud. Je to přítomnost iontů v roztoku, která umožňuje, aby byl roztok vodivý: čím vyšší je koncentrace iontů, tím vyšší je konduktivita. Více informací o in-line elektrodách konduktivity METTLER TOLEDO najdete:

Jaký je princip měření senzoru konduktivity?

Sonda konduktivity se skládá z dvojice elektrod, na které je přivedeno napětí. Senzor konduktivity měří protékající proud a vypočítává konduktivitu.

V jakých jednotkách se konduktivita měří?

Konduktivita se měří v siemens na cm (S/cm). Konduktivita 1 S/cm je ve skutečnosti poměrně vysoká, takže většina měření konduktivity zahrnuje řešení, kde se vodivost měří v mS/cm (tisíciny S/cm) nebo v μS/cm (miliontiny S/cm).

Kolik existuje typů senzorů konduktivity?

Existují tři technologické typy sondy konduktivity používané pro měření konduktivity procesu v in-line EC měřiči:

Jak funguje dvouelektrodový měřič konduktivity?

Klasický 2-elektrodový měřič konduktivity se skládá ze dvou paralelních desek používaných pro měření konduktivity procesu. Na obě elektrody je přivedeno střídavé napětí a změří se odpor mezi nimi. Dvouelektrodová sonda konduktivity se používá pro úpravy a čištění vody, kde je schopna detekovat i minimální množství nečistot v ultračisté vodě.

Jak funguje čtyřelektrodový měřič konduktivity?

Čtyřelektrodový měřič konduktivity pracuje s dalším párem elektrod. Vnější elektrody jsou proudové elektrody, na které je aplikován střídavý proud; jsou poháněny stejným způsobem jako dvouelektrodový senzor konduktivity. In-line elektrody konduktivity jsou umístěny v elektrickém poli proudových elektrod a měří napětí pomocí zesilovače s vysokou impedancí. Proud protékající vnějšími elektrodami a roztokem lze obvodem přesně měřit. Jsou-li známy napětí na vnitřních elektrodách a proud, lze vypočítat odpor a vodivost. Výhoda senzoru konduktivity se 4 elektrodami spočívá ve skutečnosti, že vnitřními elektrodami, kde se provádí měření, protéká zanedbatelný proud. Nedochází tudíž k žádnému polarizačnímu účinku, který by jinak mohl měření ovlivnit. Senzor konduktivity se 4 elektrodami je také méně citlivý na chyby měření způsobené znečištěním elektrod. Čtyřelektrodové senzory jsou určeny pro střední až vysoký rozsah.

Jak funguje indukční sonda konduktivity?

Indukční sonda konduktivity METTLER TOLEDO je konstruována jako dvojice cívek transformátoru, kde měřený roztok je jádrem transformátoru. Paralelní cívky jsou osazeny blízko sebe v polymerovém tělese kruhového tvaru s otvorem uprostřed, které je ponořeno do roztoku, aby bylo zajištěno přesné měření konduktivity procesu. Do kontaktu s roztokem obvykle nepřicházejí žádné elektrody ani kovové části. Do jedné cívky proudí střídavý proud a signál indukovaný ve druhé cívce představuje konduktivitu roztoku, který proudí kolem senzoru i skrze něj. Konstanta buňky je mimo jiné určena průměrem otvoru. Indukční senzor konduktivity pokrývá střední až velmi vysoký rozsah konduktivity a je obzvláště odolný proti znečištění.  Protože je bezkontaktní, je zvláště vhodný pro použití v chemických (korozivních) aplikacích, kde by médium mohlo poškodit kovové elektrody.

Co znamená odporová konstanta?

Odporová konstanta je poměr vzdálenosti mezi elektrodami sondy konduktivity k ploše elektrod u 2- a 4-elektrodových senzorů konduktivity. Čím menší je odporová konstanta, tím přesnější bude in-line elektroda konduktivity při určování změn konduktivity v médiu. Malá odporová konstanta ale snižuje měřicí rozsah senzoru. Přesné měření konduktivity vyžaduje přesné měření odporové konstanty, které se stanoví kalibrací. U senzorů konduktivity METTLER TOLEDO se odporová konstanta přesně měří a je dokumentována v certifikátu kvality každého senzoru. Kalibrační roztok lze vysledovat až do Národního institutu pro standardy a technologie (NIST).

Jak se kalibruje senzor konduktivity?

Senzor konduktivity METTLER TOLEDO používaný v online měřiči EC lze kalibrovat proti roztoku se známou konduktivitou (podobně jako u kalibrace pH senzoru proti roztoku se známým pH). Alternativně lze použít zařízení, které obsahuje řadu velmi přesných rezistorů, které duplikují známá měření konduktivity.

Kdy je třeba provést kalibraci nebo ověření senzoru konduktivity?

Obecně platí, že odporová konstanta senzoru se nemění; pokud jsou ale nějakým způsobem změněny snímací prvky (např. usazování pevných látek nebo jiné znečištění elektrod nebo izolátoru senzoru, ztráta materiálu elektrody z důvodu koroze), odporová konstanta se změní. Senzory konduktivity METTLER TOLEDO jsou kalibrovány z výroby a odporová konstanta je přesně stanovena. Proto se při použití in-line senzoru konduktivity obvykle kalibrace nevyžaduje. Doporučuje se však případně každý rok ověřit senzor nebo provést kalibrační nastavení. Četnost ověřování nebo kalibrace do značné míry závisí na použití nebo na požadavcích standardních provozních postupů zařízení.

Ovlivňuje teplota měření konduktivity?

Konduktivita je na teplotě silně závislá. S narůstající teplotou vzorku se snižuje jeho viskozita a zvyšuje se pohyblivost iontů. Zároveň se zvyšuje sledovaná vodivost vzorku, i když koncentrace iontů může zůstat konstantní.

V osvědčených postupech musí být každý výsledek senzoru konduktivity udáván s teplotou nebo musí být teplotně kompenzován, obvykle podle průmyslového standardu 25 stupňů Celsia. Protože teplota také závisí na různých vzorcích, je třeba pečlivě zvolit vhodné algoritmy teplotní kompenzace.


4elektrodový senzor vodivosti InPro 7100
Indukční senzory vodivosti
Senzory a panely vodivosti pro čistou vodu

Sondy vodivosti se 2/4 elektrodami

Indukční senzory vodivosti

Senzory a panely vodivosti pro čistou vodu

Senzory se 2 nebo 4 elektrodami pro měření vodivosti v široké škále průmyslových aplikací, včetně farmaceutické a chemické výroby nebo úpravy odpadních vod.
Jednoduše použitelné senzory vodivosti poskytují přesná měření bez elektrod, které by byly v kontaktu s procesním médiem.
Monitorujte vodivost čisté vody s celou řadou senzorů vodivosti či odporu a panely odplyněné katexované vodivosti.
Svou konstrukcí odolávají procesům CIP a SIP
4elektrodové modely jsou odolné vůči znečištění z výroby
Zajistěte shodu s předpisy díky certifikačnímu balíčku
Funkce Plug and Measure na ISM senzorech
Odolné vůči znečištění v chemických aplikacích
Dlouhá životnost díky silné odolnosti vůči chemikáliím
Individuálně testované pro zaručení přesnosti
Schválené pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu
Vysoká přesnost měření čisté vody
Monitorujte své farmaceutické vody v plném rozsahu
Detekujte korozivní znečišťující látky v elektrárenské vodě
Sledujte minimální úroveň nečistot v ultračisté vodě
4elektrodový senzor vodivosti InPro 7100

Senzory se 2 nebo 4 elektrodami pro měření vodivosti v široké škále průmyslových aplikací, včetně farmaceutické a chemické výroby nebo úpravy odpadních vod.

Indukční senzory vodivosti

Jednoduše použitelné senzory vodivosti poskytují přesná měření bez elektrod, které by byly v kontaktu s procesním médiem.

Senzory a panely vodivosti pro čistou vodu

Monitorujte vodivost čisté vody s celou řadou senzorů vodivosti či odporu a panely odplyněné katexované vodivosti.

Publikace ke stažení

Průvodce teorií měření konduktivity
Mobilní aplikace CONDverter Conductivity
Katalog výrobků pro procesní analytiku

Nabídka servisních služeb

+420 226 808 163
Kontaktovat servis
Provoz
Podpora a opravy
Shoda
Kalibrace a zajišťování jakosti
Odbornost
Školení a konzultace
Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.