Seminář

Použití poloautomatického krystalizátoru ke studiu separace fází a aglomerace

Optimalizace průmyslové krystalizace

V této prezentaci, „Použití poloautomatického krystalizátoru ke studiu separace fází a aglomerace“, Xiaowen Zhao ze společnosti Corteva představuje případovou studii náročné průmyslové krystalizace. Během zkoumané krystalizace docházelo k separaci fází, což mělo za následek aglomeraci a zastavení krystalizace. Ke studiu krystalizace a k identifikaci poruch byl použit poloautomatický krystalizátor – navržený a zkonstruovaný tak, aby splňoval měnící se požadavky krystalizačního procesu. Do tohoto nastavení byla zahrnuta sonda z optických vláken pro sledování zákalu, u které byla zjištěna ztráta signálu pokaždé, kdykoli byla prostřednictvím videomikroskopie in-situ pozorována separace fází / aglomerace.

Na základě tohoto zjištění byl monitorován zákal za účelem detekce separace fází. Následně byl tento zákal použit jako zpětnovazební mechanismus pro změnu teplotního profilu k zastavení procesu separace fází / obnovení růstu krystalů během krystalizace. S využitím automatizovaného podavače vzorků a off-line analýzy pomocí HPLC společnost Corteva získala cenný náhled do chování nečistot během separace fází a identifikovala jednu konkrétní nečistotu, která ovlivnila tvorbu druhé kapalné fáze a rychlost krystalizace. Provedené experimenty s vysokým množstvím dat umožnily účelnou optimalizaci parametrů krystalizace, jako je teplotní profil, očkování a doba cyklu. Výsledná krystalizace byla robustní, prediktivní a v případě výskytu potenciální poruchy u ní bylo možné provést automatickou korekci.  

Přidejte se ke stovkám vědců, kteří již tuto prezentaci zhlédli.

Úloha PAT se zásadně liší na základě toho, jestli se PAT používá pro účely vývoje, zavedení do výroby nebo samotné výroby. S takto měnícími se úlohami jsou také pozorovány změny v počtu technik a četnosti použití. V prezentaci jsou tyto rozdíly popsány a jsou uvedeny příklady pro každou z úloh. Prezentace se poté zaměřuje na zavedení do výroby. Jakým způsobem lze PAT používat k ověření nebo zamítnutí správného zavedení do výroby, případně ke zjištění příčin neúspěšného zavedení do výroby. Je vysvětlen koncept otisků prstů a také nejnovější vývoj v oblasti přenesení dat PAT z laboratoře do závodu, které umožňují provést ověření a analýzu dat v reálném čase během zavedení šarže do výroby.