Semi-Automated Pipetting - Higher Accuracy, Greater Flexibility - METTLER TOLEDO

Semi-Automated Pipetting - Higher Accuracy, Greater Flexibility

Trang trắng:

Ống pipet bán tự động – Độ chính xác cao hơn, Độ linh hoạt lớn hơn

BenchSmart 96 là một hệ thống ống pipet bán tự động thủ công với công năng điện tử dành cho các thí nghiệm đĩa 96 lỗ và 384 lỗ. Hai thí nghiệm qPCR và ELISA được sử dụng để phát hiện và định lượng các loại axit nucleic và protein kháng nguyên tương ứng. Trang trắng nghiên cứu về các khả năng và độ chính xác của việc sử dụng BenchSmart 96 trong chuẩn bị mẫu cho hai thí nghiệm này.

Tải trang trắng: Ống pipet bán tự động – Độ chính xác cao hơn, Độ linh hoạt lớn hơn dành cho phân tích và kết luận đầy đủ

Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.