Bản Sửa Đổi của USP Chương 41 & 1251 về Quy Trình Cân
Webinar - On Demand

Bản Sửa Đổi của USP Chương 41 & 1251 về Quy Trình Cân

Webinar - On Demand

Khái niệm về khối lượng cân tối thiểu và độ không đảm bảo đo

 Revised USP Chapters 41 & 1251
Revised USP Chapters 41 & 1251

Các sửa đổi của USP Chương 41 & 1251 là một lý do quan trọng để tìm hiểu làm thế nào để đảm bảo sự tuân thủ và có được kiến thức chuyên sâu về khái niệm khối lượng cân tối thiểu và độ không đảm bảo của phép đo. Tìm hiểu cách bạn có thể tiết kiệm chi phí dự phòng.

Klaus Fritsch
40 phút
English

Bản sửa đổi USP Chương 41 & 1251 về Cân.
 

Các chương tổng quát 41 "Cân" và 1251 "Quá trình cân trên phân tích" đã được sửa đổi vào năm 2013.

Bạn đã cập nhật SOP cho cân chưa?

Tìm hiểu từ các chuyên gia về Thực Hành Cân Tốt GWP® của METTLER TOLEDO về những sửa đổi của chương USP Chương 41 & 1251 sẽ ảnh hưởng đến việc quản lý chất lượng cho quá trình cân và SOP của bạn, đặc biệt là trong việc xác định khối lượng cân tối thiểu và thực hiện kiểm tra cân định kỳ. Một cách chính thức, bạn có một lựa chọn khác để thay thế, thân thiện hơn để xác định khối lượng cân tối thiểu. Đối với việc kiểm tra cân định kỳ, cách tiếp cận dựa trên rủi ro được đề xuất để xác định loại và tần suất của các bài kiểm tra định kỳ và với cách tiếp cận này, không còn yêu cầu việc thực hiện kiểm tra cân định kỳ nữa.

Những điểm chính trong Hội thảo Trực tuyến về bản sửa đổi USP Chương 41 & 125:

  • Thu thập thông tin chi tiết về các yêu cầu mới được mô tả trong USP Chương tổng quát 41 "Cân”
  • Tìm hiểu những bài kiểm tra nào phải được thực hiện định kỳ trên cân được sử dụng cho quá trình định lượng và các giới hạn chấp nhận được áp dụng
  • Tìm hiểu về hai lựa chọn thay thế để đánh giá và tính toán khối lượng cân tối thiểu của cân
  • Tìm hiểu sâu về phương pháp tiếp cận dựa trên đánh giá rủi ro để xác định tần suất kiểm tra cân theo khuyến cáo của USP Chương tổng quát 1251 "Quá trình cân trên cân phân tích"
  • Tìm hiểu về lựa chọn quả cân phù hợp để kiểm tra cân định kỳ
  • Hiểu được rằng Chương tổng quát không đề cập đến việc kiểm tra cân hàng ngày nữa

 

Khán giả mục tiêu:

  • Trưởng phòng thí nghiệm
  • Trưởng phòng về tuân thủ luật định
  • Nhân viên Đảm Bảo Chất lượng / Quản lý Chất lượng (QA / QC)
  • Trưởng phòng kỹ thuật

 

Revised USP Chapters 41 and 1251

Tổ chức bởi:

Tiến sĩ Klaus Fritsch, là Trưởng Bộ Phận về Tuân Thủ Luật Định trong Bộ phận Phòng thí nghiệm & Công nghệ Cân ở METTLER TOLEDO trên phạm vi toàn cầu. Ông tham vấn cho ngành công nghiệp để đạt được sự tuân thủ với các quy định được áp dụng tại nhà máy của khác hàng khi sử dụng các hệ thống cân. Trong vai trò này, Klaus tích cực tham gia đóng góp vào việc xây dựng các tiêu chuẩn USP, ASTM và EURAMET ở khía cạnh của 1 chuyên gia tư vấn.

Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.