Plo?inové váhy s vysokým rozlí?ením - Preh?ad - METTLER TOLEDO
Váhy s vysokým rozlí?ením

Plo?inové váhy s vysokým rozlí?ením

Kompaktné váhy na kontrolné vá?enie, po?ítanie a iné

 

Plo?inové váhy s vysokým rozlí?ením ? nad?tandardné vá?enie

Vy?adujú va?e procesy vá?enia maximálnu presnos?? Chcete vedie? zisti? aj tie najmen?ie zmeny v hmotnosti? Alebo pracujete s drahým tovarom...

Vy?adujú va?e procesy vá?enia maximálnu presnos?? Chcete vedie? zisti? aj tie najmen?ie zmeny v hmotnosti? Alebo pracujete s drahým tovarom? Chcete ma? pri balení a zásielkach istotu o po?te malých tovarových polo?iek?

Na?e plo?inové váhy s vysokým rozlí?ením pracujú s najnov?ou technológiou sníma?ov za?a?enia. To je zárukou vysoko presných výsledkov vá?enia ? a? do 61 000 e.


 
Prémiová váha ICS685
Pokro?ilá plo?inová váha ICS466x
Pokro?ilá váha ICS465
Pokro?ilá váha ICS445

Prémiová váha ICS685

Pokro?ilá váha ICS466x

Pokro?ilá váha ICS465

Pokro?ilá váha ICS445

Odolná, vysoko presná plo?inová váha pre sofistikované aplikácie kontrolného vá?enia a po?ítania
Váhy ICS466x sú kompaktné rie?enie pre vá?enie s vysokou presnos?ou v priestoroch s nebezpe?enstvom výbuchu kategórie 2/divízia 1.
Odolná plo?inová váha pre pokro?ilé aplikácie kontrolného vá?enia a po?ítania, ktorá umo??uje jednoduché zadávanie údajov pomocou ?íselnej klávesnice.
Pevná po?ítacia váha pre pokro?ilé aplikácie s funk?nými klávesmi na zjednodu?enie pou?ívania.
Ve?ký farebný TFT displej
Pokro?ilé funkcie colorWeight® s pruhovým ukazovate?om na zvý?enie výkonu
Pokro?ilé funkcie
Pokro?ilé po?ítanie so s?ítavaním na cie?ovú hodnotu
Správa pou?ívate?ov
Mo?nos? nastavi? prístup obsluhy s obmedzenými funkciami
Výkonná databáza
Do váhy mo?no ulo?i? a? 5 000 polo?iek a 300 000 záznamov vá?enia.
Flexibilné pripojenie
Mo?no pripoji? ?tyri váhy alebo externé zariadenia, ako sú skenery alebo tla?iarne.
Mobilná prevádzka
Volite?né rozhranie WLAN a batérie s dlhou výdr?ou
Úplná ochrana
Váhy sú kompaktné s robustnou kon?trukciou a dajú sa ?ahko udr?iava?
Najvy??ia úrove? presnosti
?pi?ková presnos? v rámci odvetvia a? 750 000 d v zóne 1/21, divízia 1
Najlep?ia pou?ite?nos?
Funkcia colorWeight® váh ICS466x zvy?uje rýchlos? úloh vá?enia
Interná databáza
Mo?no ulo?i? a? 100 polo?iek a 300 000 záznamov vá?enia.
Osved?ená zhoda
Návrh produktov s iskrovou bezpe?nos?ou zaistí najvy??iu úrove? bezpe?nosti a zhody s najnov?ími po?iadavkami na priestory s nebezpe?enstvom výbuchu
Grafický LCD displej
S displejom colorWeight®, ktorý farebne indikuje výsledky po?ítania
Spo?ahlivá presnos?
Rozlí?enie a? do 60 000 d (6 000 e)
Interná databáza
Mo?no ulo?i? a? 100 polo?iek a 300 000 záznamov vá?enia.
Pripojenie
Mo?no pripoji? dve váhy alebo externé zariadenia, ako sú skenery alebo tla?iarne.
Mobilná prevádzka
Mo?no si vybra? aj rozhranie WLAN a batérie s dlhou výdr?ou.
LCD displej
S funkciou ve?kého písma na u?ah?enie ?ítania
Interná databáza
Mo?no ulo?i? a? 100 polo?iek a 300 000 záznamov vá?enia.
Pripojenie
Mo?no pripoji? dve váhy alebo externé zariadenia, ako sú skenery alebo tla?iarne.
Mobilná prevádzka
Mo?no si vybra? aj rozhranie WLAN a batérie s dlhou výdr?ou.
?tandardná váha ICS426x
?tandardná váha ICS435
?tandardná váha ICS425

?tandardná váha ICS426x

?tandardná váha ICS435

?tandardná váha ICS425

Váhy ICS426x sú kompaktné rie?enie pre vá?enie s vysokou presnos?ou v priestoroch s nebezpe?enstvom výbuchu kategórie 2/divízia 1.
Odolné plo?inové váhy pre základné aplikácie vá?enia, ktoré vy?adujú jednoduché zadávanie údajov pomocou numerickej klávesnice.
Odolná plo?inová váha pre základné aplikácie vá?enie s funk?nými klávesmi na rýchle a jednoduché pou?ívanie.
Úplná ochrana
Váhy sú kompaktné s robustnou kon?trukciou a dajú sa ?ahko udr?iava?
Najvy??ia úrove? presnosti
?pi?ková presnos? v rámci odvetvia a? 750 000 d v zóne 1/21, divízia 1
Osved?ená zhoda
Návrh produktov s iskrovou bezpe?nos?ou zaistí najvy??iu úrove? bezpe?nosti a zhody s najnov?ími po?iadavkami na priestory s nebezpe?enstvom výbuchu
LCD displej
S funkciou ve?kého písma na u?ah?enie ?ítania
Spo?ahlivá presnos?
Rozlí?enie a? do 60 000 d (6 000 e)
Základná konektivita
Mo?no pripoji? jedno externé zariadenie, ako je skener alebo tla?iare?
Mobilná prevádzka
Prevádzka na ?tandardné batérie umo??uje mobilné pou?itie.
Ve?mi presné
Vynikajúce rozlí?enie ? a? do 600 000 d (61 000 e)
LCD displej
S funkciou ve?kého písma na u?ah?enie ?ítania
Základná konektivita
Mo?no pripoji? jedno externé zariadenie, ako je skener alebo tla?iare?
Mobilná prevádzka
Prevádzka na ?tandardné batérie umo??uje mobilné pou?itie.
Prémiová váha ICS685

Odolná, vysoko presná plo?inová váha pre sofistikované aplikácie kontrolného vá?enia a po?ítania

Ve?ký farebný TFT displej
Pokro?ilé funkcie colorWeight® s pruhovým ukazovate?om na zvý?enie výkonu
Pokro?ilé funkcie
Pokro?ilé po?ítanie so s?ítavaním na cie?ovú hodnotu
Správa pou?ívate?ov
Mo?nos? nastavi? prístup obsluhy s obmedzenými funkciami
Výkonná databáza
Do váhy mo?no ulo?i? a? 5 000 polo?iek a 300 000 záznamov vá?enia.
Flexibilné pripojenie
Mo?no pripoji? ?tyri váhy alebo externé zariadenia, ako sú skenery alebo tla?iarne.
Mobilná prevádzka
Volite?né rozhranie WLAN a batérie s dlhou výdr?ou
Pokro?ilá plo?inová váha ICS466x

Váhy ICS466x sú kompaktné rie?enie pre vá?enie s vysokou presnos?ou v priestoroch s nebezpe?enstvom výbuchu kategórie 2/divízia 1.

Úplná ochrana
Váhy sú kompaktné s robustnou kon?trukciou a dajú sa ?ahko udr?iava?
Najvy??ia úrove? presnosti
?pi?ková presnos? v rámci odvetvia a? 750 000 d v zóne 1/21, divízia 1
Najlep?ia pou?ite?nos?
Funkcia colorWeight® váh ICS466x zvy?uje rýchlos? úloh vá?enia
Interná databáza
Mo?no ulo?i? a? 100 polo?iek a 300 000 záznamov vá?enia.
Osved?ená zhoda
Návrh produktov s iskrovou bezpe?nos?ou zaistí najvy??iu úrove? bezpe?nosti a zhody s najnov?ími po?iadavkami na priestory s nebezpe?enstvom výbuchu
Pokro?ilá váha ICS465

Odolná plo?inová váha pre pokro?ilé aplikácie kontrolného vá?enia a po?ítania, ktorá umo??uje jednoduché zadávanie údajov pomocou ?íselnej klávesnice.

Grafický LCD displej
S displejom colorWeight®, ktorý farebne indikuje výsledky po?ítania
Spo?ahlivá presnos?
Rozlí?enie a? do 60 000 d (6 000 e)
Interná databáza
Mo?no ulo?i? a? 100 polo?iek a 300 000 záznamov vá?enia.
Pripojenie
Mo?no pripoji? dve váhy alebo externé zariadenia, ako sú skenery alebo tla?iarne.
Mobilná prevádzka
Mo?no si vybra? aj rozhranie WLAN a batérie s dlhou výdr?ou.
Pokro?ilá váha ICS445

Pevná po?ítacia váha pre pokro?ilé aplikácie s funk?nými klávesmi na zjednodu?enie pou?ívania.

LCD displej
S funkciou ve?kého písma na u?ah?enie ?ítania
Interná databáza
Mo?no ulo?i? a? 100 polo?iek a 300 000 záznamov vá?enia.
Pripojenie
Mo?no pripoji? dve váhy alebo externé zariadenia, ako sú skenery alebo tla?iarne.
Mobilná prevádzka
Mo?no si vybra? aj rozhranie WLAN a batérie s dlhou výdr?ou.
?tandardná váha ICS426x

Váhy ICS426x sú kompaktné rie?enie pre vá?enie s vysokou presnos?ou v priestoroch s nebezpe?enstvom výbuchu kategórie 2/divízia 1.

Úplná ochrana
Váhy sú kompaktné s robustnou kon?trukciou a dajú sa ?ahko udr?iava?
Najvy??ia úrove? presnosti
?pi?ková presnos? v rámci odvetvia a? 750 000 d v zóne 1/21, divízia 1
Osved?ená zhoda
Návrh produktov s iskrovou bezpe?nos?ou zaistí najvy??iu úrove? bezpe?nosti a zhody s najnov?ími po?iadavkami na priestory s nebezpe?enstvom výbuchu
?tandardná váha ICS435

Odolné plo?inové váhy pre základné aplikácie vá?enia, ktoré vy?adujú jednoduché zadávanie údajov pomocou numerickej klávesnice.

LCD displej
S funkciou ve?kého písma na u?ah?enie ?ítania
Spo?ahlivá presnos?
Rozlí?enie a? do 60 000 d (6 000 e)
Základná konektivita
Mo?no pripoji? jedno externé zariadenie, ako je skener alebo tla?iare?
Mobilná prevádzka
Prevádzka na ?tandardné batérie umo??uje mobilné pou?itie.
?tandardná váha ICS425

Odolná plo?inová váha pre základné aplikácie vá?enie s funk?nými klávesmi na rýchle a jednoduché pou?ívanie.

Ve?mi presné
Vynikajúce rozlí?enie ? a? do 600 000 d (61 000 e)
LCD displej
S funkciou ve?kého písma na u?ah?enie ?ítania
Základná konektivita
Mo?no pripoji? jedno externé zariadenie, ako je skener alebo tla?iare?
Mobilná prevádzka
Prevádzka na ?tandardné batérie umo??uje mobilné pou?itie.

Slu?by

Údr?ba a kalibrácia na optimalizáciu prevádzky

+421 2 4444 1220 - 2
Kontaktova? servis

Pozrite si na?e slu?by ? prispôsobené pre va?e zariadenie

Poskytujeme servis a podporu pre meracie zariadenia po celú dobu ?ivotnosti od in?talácie cez preventívnu údr?bu a kalibráciu a? po opravy zariadení.

Publikácie na stiahnutie

Príru?ky, biele knihy a webináre ? rozsiahle vedomosti o vá?ení

Príru?ka o efektívnom po?ítaní kusov
Príru?ka o kontrole kvality pod?a hmotnosti
Rie?enia na vá?enie pre automobilový priemysel
Rie?enia na vá?enie pre priemysel plastov
Bezproblémová dokumentácia

Videá

Videá o váhach ICS pre výrobné a farmaceutické odvetvie

Videá o váhach ICS pre výrobné odvetvie

 

Parts manufacturing

Parts manufacturing
Weighing solutions for the manufacturing industry

Videá o váhach ICS pre farmaceutické odvetvie

 

Farmaceutická výroba

Farmaceutická výroba
Univerzálne vá?enie na dávkovacích stanovi?tiach
Industrial Catalog 2019/20
Hazardous Poster
PFD774 PowerDeck Floor Scale
Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.