Sprievodca nákupom automobilových váh – 2. vydanie | METTLER TOLEDO

Rezervujte si online stretnutie so špecialistom ešte dne

Zarezervovať stretnutie
Sprievodca

Sprievodca nákupom automobilových/mostových váh – 2. vydanie

Sprievodca

Všetko, čo potrebujete vedieť pri návrhu novej mostovej váhy

Pri zvažovaní kúpy novej váhy môže byť ťažké nájsť jasné, dôveryhodné informácie. Z toho dôvodu môže byť pre vás veľmi osožný vzdelávací materiál, ktorý vás prevedie kľúčovými rozhodnutiami.

Cieľom tohto nedávno aktualizovaného sprievodcu je poskytnúť vám informácie potrebné na správne rozhodnutie pri kúpe novej automobilovej váhy. Ak neviete, kde začať, alebo chcete lepšie pochopiť technológiu a možnosti špecifikácií, tento sprievodca bude pre vás užitočnou pomôckou.

Sprievodca obsahuje nasledujúce časti:

1. Ako funguje automobilová váha   

2. Predpisy o váhach a hmotnosti

3. Plán pracoviska

4. Základné faktory pri výbere automobilovej váhy

5. Snímače zaťaženia

6. Technické údaje mostových váh

7. Počiatočné náklady na váhu a dlhodobá výkonnosť

8. Inštalácia a certifikácia

9. Údržba, servis a záruky

10. Predpisy o váhach a hmotnosti

 

Prečítajte si viac o komplexných službách, ktoré ponúkame v oblasti automobilových váh.

Čo je to automobilová váha?

Automobilové alebo mostové váhy sú priemyselné váhy schopné vážiť nákladné automobily akejkoľvek veľkosti. Automobilové váhy sa najčastejšie používajú na určovanie hmotnosti sypaného tovaru pri jeho nákupe a predaji na celé fúry. V takom prípade sú údaje z váhy dôležitou súčasťou obchodných transakcií. Váha tu funguje v podstate ako pokladňa. Policajné zložky používajú automobilové váhy na kontrolu, či vozidlá neprekračujú maximálnu prípustnú hmotnosť. Takisto sa používajú na monitorovanie dovážaných a vyvážaných objemov v závodoch, ako sú centrá na spracovanie a recykláciu pevných odpadov, staveniská a iné závody.

Aké dlhé bývajú automobilové váhy?

V aplikáciách, kde je potrebné vážiť celé vozidlá, musí byť automobilová váha dostatočne dlhá, aby na ňu všetkými kolesami mohlo vojsť najdlhšie vozidlo, aké plánujete vážiť. To je obyčajne 18 až 24 m v prípade ťahačov s návesom a až do 30 m v prípade nákladných automobilov s prívesom. Maximálnu celkovú dĺžku cestných nákladných vozidiel s prívesmi a návesmi obyčajne určujú regionálne, štátne či provinčné orgány.

Čo je to snímač zaťaženia?

Snímacie zariadenie slúžiace na meranie hmotnosti pomocou váhy. Snímače zaťaženia sú základom každej automobilovej váhy. Sú to snímače, ktoré merajú hmotnosť predmetov umiestnených na plošine váhy. Väčšina automobilových váh vyžaduje 6 až 12 snímačov zaťaženia. Všetky musia spoľahlivo spolupracovať, ak majú byť údaje o hmotnosti presné.

Ako funguje automobilová váha?

Na správne fungovanie automobilovej váhy je potrebná súčinnosť piatich hlavných komponentov. 1. Základ: pri trvalých inštaláciách sa používa betónový základ. 2. Mostová váha, nazývaná aj váhová rampa alebo plošina: je to konštrukcia, ktorá tvorí prejazdovú plochu pre automobily. Mostová váha sa obyčajne skladá z modulárnych sekcií, z ktorých sa vyskladá požadovaná dĺžka. 3. Snímače zaťaženia: sú to snímače, ktoré merajú hmotnosť predmetov na váhe. Vo väčšine moderných mostových váh snímače zaťaženia zároveň nesú mostovú váhu. 4. Terminál: niekedy sa označuje aj ako indikátor. Terminál je ovládací panel váhy. Obsluhe sa na ňom zobrazuje hodnota hmotnosti a často slúži ako bod na pripojenie ďalších periférnych zariadení váhy. 5. Káble: signál zo snímačov zaťaženia sa musí preniesť do terminálu. Vo väčšine prípadov sa to uskutočňuje cez káble.

Aký je rozdiel medzi automobilovými váhami s betónovou a oceľovou rampou?

Oceľové aj betónové rampy by mali zabezpečovať rovnakú výkonnosť váženia, lebo oboje sa zostrojujú podľa rovnakých konštrukčných špecifikácií. Sú však medzi nimi určité rozdiely, vplyvom ktorých môže byť pre vašu aplikáciu výhodnejší konkrétny druh. Automobilové váhy s oceľovou rampou možno nainštalovať rýchlejšie – za jediný deň – a majú nižšiu hmotnosť. Inštalácia váh s betónovou rampou trvá až 28 dní, lebo betón musí po stanovený čas vyzrievať. Sú takisto oveľa ťažšie. Váhy s betónovou rampou však majú lepšiu trakciu ako oceľové, na ktorých sa môže v mokrom počasí šmýkať. Okrem toho sú váhy s betónovou rampou vhodnejšie na bodové zaťaženie, ktoré sa v prípade oceľových rámp neodporúča. Údržba, prevádzková životnosť a celkové náklady na projekt sú v obidvoch prípadoch zhruba rovnaké. Je na rozhodnutí majiteľov podnikov, ktorá voľba je pre ich aplikáciu a potreby lepšia.

Čo je to spojovacia skrinka?

Spojovacie skrinky sa používajú v prípade analógových snímačov zaťaženia aj v prípade väčšiny digitálnych snímačov zaťaženia. V spojovacích skrinkách sa spájajú signály z viacerých snímačov zaťaženia a odosiela sa z nich spojený signál. Typická automobilová váha s analógovými snímačmi zaťaženia máva 2 až 4 spojovacie skrinky.

Aký je rozdiel medzi základom v šachte a nad zemou?

Šachtové váhy, ako vyplýva z ich názvu, sa stavajú nad výkopom a povrch váhovej plošiny je zarovnaný s okolitým terénom. Hĺbka šachty môže byť rôzna, ale má vplyv na jednoduchosť servisu pri rôznych úkonoch údržby. Váhy bez šachty, s otvorenými bokmi, sa zakladajú na úroveň terénu a ich profil vyčnieva do výšky 28 až 51 cm. Môžu mať otvorenú jednu alebo obidve bočné strany. Aj keď voľba medzi inštaláciou do šachty alebo nad zemou je často otázkou preferencií, existuje niekoľko prípadov, keď môže byť šachta nevyhnutnosťou – napríklad ak nie je dostatok priestoru na nájazd, v prípade výškových obmedzení alebo ak to vyžadujú bezpečnostné predpisy (aby vozidlá nemohli spadnúť z bokov váhy). Výber závisí od konkrétneho podniku a inštalačných požiadaviek.

Ako možno modernizovať automobilovú váhu?

Výmena automobilovej váhy je drahá záležitosť a pokiaľ sú problémom poruchy snímačov zaťaženia, nemusí byť nevyhnutná. Ak má váha, najmä pokiaľ je relatívne nová, časté výpadky a treba ju opravovať, problém neraz možno vystopovať ku konkrétnej súčasti systému snímačov zaťaženia (snímače zaťaženia, káble, konektory alebo spojovacie skrinky). Modernizácia týchto komponentov systémom snímačov zaťaženia POWERCELL® PDX® je nákladovo efektívny spôsob, ako premeniť problémovú váhu tak, že bude ako nová. Spoločnosť METTLER TOLEDO vie túto novú technológiu snímačov zaťaženia jednoducho osadiť aj na váhy od konkurenčných spoločností.

Aké presné sú automobilové váhy?

Presnosť váh sa často môže brať ako samozrejmosť. Ale ak používate automobilovú váhu na nákup alebo predaj tovaru, presné váženie je pre vaše transakcie kritickým parametrom. Presnosť váhy môže ovplyvniť vašu ziskovosť, marže, správu zásob a riadenie kvality. Zákonná tolerancia presnosti vašej váhy závisí od miesta vášho pôsobenia a od toho, či vo vašom regióne platia predpisy NIST/NTEP, OIML alebo iné normy. Tolerancia je funkciou využívanej váživosti váhy a veľkosti najmenšieho prírastku hmotnosti (presnosti odčítania). Napríklad podľa predpisov NTEP môže mať automobilová váha s váživosťou 200 000 libier, na ktorej sa vážia automobily s hmotnosťou 70 000 až 80 000 libier, chybu 160 libier (plus alebo mínus). Aj keď ide o schválenú mieru presnosti váženia, spoločnosť METTLER TOLEDO napriek tomu ponúka s technológiou POWERCELL PDX vyššiu presnosť.

Ako ochrániť váhu pred úderom blesku?

Väčšina dodávateľov automobilových váh ponúka systémy pre váženie s početnými funkciami uzemnenia. Jednobodový uzemňovací systém s ochranou pred prepätím môže byť prvou líniou obrany pre váhu a vážiace pracovisko. Tieto pasívne systémy ponúkajú určitú mieru ochrany. Aktívne systémy sú schopné presmerovať prúd z blesku mimo hlavných komponentov. Snímače zaťaženia POWERCELL PDX sú vybavené systémom iniciatívnej ochrany pred bleskom, ktorý sa nazýva StrikeShield. Tieto snímače zaťaženia aktívne odchyľujú energiu z blesku mimo terminálu a ich účinnosť je overená laboratórnymi skúškami na 80 000 A.

Aká je priemerná životnosť automobilových váh?

Väčšina majiteľov počíta so životnosťou váhy 10 až 20 rokov, ale reálna životnosť závisí od viacerých faktorov. Prvým predpokladom, ktorý rozhodne o tom, či vám bude váha slúžiť k spokojnosti dlhé roky, alebo jej nákup oľutujete, je výber správnej váhy a kvalitného výrobcu. Pri výrobe existuje široké spektrum kvality, čo treba pri nákupe automobilových váh zohľadniť. Svoju úlohu zohrávajú aj faktory prostredia a intenzita premávky. Ak sa na váhe odváži 200 automobilov denne, opotrebuje sa rýchlejšie, ako v prípade, že je to len 20 vozidiel denne.Niektoré z váh spoločnosti METTLER TOLEDO v teréne stále fungujú aj po 35 rokoch. Mnohí výrobcovia sú na výrobnom trhu ešte len okolo desať rokov. Pri nákupe automobilovej váhy odporúčame orientovať sa na osvedčený výkon.

Ako často je potrebné automobilovú váhu kalibrovať?

Väčšina aplikácií v regulovanej sfére si vyžaduje v určitých intervaloch (raz za rok, pol roka a pod.) obnovenie certifikátu o zhode váhy od miestnych metrologických orgánov. Ako ďalší faktor treba pri určovaní intervalu kalibrácie vziať do úvahy, koľko vozidiel denne sa na váhe plánuje vážiť. Intenzívne využívanie váhy často spôsobuje skoršiu stratu presnosti váhy a vybočenie z prípustných tolerancií, čo pre podnik znamená riziko straty ziskov. Ak cez vašu automobilovú váhu prejde každý deň veľké množstvo vozidiel, odporúčame vám zvážiť častejšiu kalibráciu. A napokon, kalibrácia automobilových váh závisí aj od faktorov prostredia. Pri kolísaní teploty sa konštrukcia veľkých váh rozpína a zmršťuje. Tieto zmeny, aj keď sú malé, majú nepriaznivý vplyv na kalibráciu váhy. Niektoré najpokročilejšie váhy, ako napríklad váhy POWERCELL PDX, disponujú ochranou pred takýmito účinkami a dokážu ich dokonca kompenzovať, väčšina váh však nie.