Övervakning av koldioxid med oöverträffad tillförlitlighet - METTLER TOLEDO

Övervakning av koldioxid med oöverträffad tillförlitlighet

För konsumenterna är ölskummets utseende och känsla lika viktigt som ölets smak. Genom att övervaka och kontrollera halten av löst koldioxid säkerställer fabrikören att produkterna ger önskade smakupplevelser och har rätt utseende. Karboneringskontroll och mätning i påfyllningslinjer är därför vanliga inline-tillämpningar i bryggerier.

Principer för koldioxidmätning

På marknader där koldioxid mäts inline dominerar sensorer som baseras på två olika principer: tryck-/temperaturmätning respektive mätning av termisk konduktivitet. Principerna är väletablerade i bryggeriindustrin och rekommenderas av internationella organ för standardiserad dryckesanalys. Tryck-/temperaturbaserade sensorer ger noggrann mätning men innehåller rörliga delar och det är vanligt med kammardefekter. Det innebär att sensorn är mycket underhållskrävande.

 

Fördelar med mätning baserad på termisk konduktivitet

En stor fördel med sensorer som mäter enligt konduktivitetsprincipen är att rörliga delar saknas. En krets mäter den termiska konduktiviteten för koldioxiden i en kammare inuti sensorn.

 

Lösningen som klarar reningsgas- och membranproblem

Konduktivitetsbaserade koldioxidsensorer är mycket bra, men deras kapacitet är starkt beroende av två faktorer: tillförsel av luft som renar, samt det membran som släpper genom koldioxid och skyddar mätkretsen mot ölvätskan. Minskad tillförsel av reningsgas eller ett membran med slitageskador ger felaktiga koldioxidmätningar. Eftersom det oftast är svårt att skilja mellan en verklig ändring av koldioxidkoncentrationen i ölet och ett eventuellt problem med mätsystemet, kan operatören tro att koldioxiddoseringen måste justeras. Utöver effektivitetsproblem kan detta ge upphov till försämrad ölkvalitet. Dessutom kan membranet gå sönder så att vätska kommer i kontakt med mätkretsen, vilket kan medföra höga servicekostnader. Nya InPro 5500i-sensorn från METTLER TOLEDO är lösningen på de problem som beskrivs ovan.

 

ISM – intelligent sensorhantering

InPro 5500i-sensorn för mätning av löst koldioxid innefattar METTLER TOLEDOs ISM-teknik. ISM är ett koncept avsett att förenkla sensorhanteringen, förbättra tillförlitligheten och minska sensorns totala kostnad under dess livslängd. ISM innefattar verktyg för förebyggande diagnostik och fortlöpande övervakning av sensorns skick. ISM-verktygen i InPro 5500i varnar direkt om tillförseln av reningsgas minskar eller om membranets skick försämras. Därmed kan operatören vidta åtgärder innan situationen ger upphov till kvalitetsproblem. Om felet inte åtgärdas snabbt finns en mekanism som stänger av sensorsystemet för att skydda den mot skador.

 

Enkel hantering och längre tid i drift

InPro 5500i-sensorn är en unik kombination av en i branschen allmänt accepterad mätprincip och den intelligenta ISM-tekniken. Kombinationen ger tydliga hanterings- och effektivitetsfördelar.

Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.