pH sensor | För en mängd olika användningsområden | mt.com
 
Meny

pH sensor

Professionella pH sensorer med inbyggda referenssystem för dina specifika användningsområden

ARGENTHAL™ referenssystem

Traditionella sensorer inkluderar vanliga silver-/silverkloridreferenssystem där elektrolyten måste mättas med silverklorid. När man mäter protein som innehåller prover kommer denna typ av referenssystem att orsaka förorening av diafragmat. Vårt ARGENTHAL™ referenssystem säkerställer att elektrolyten kommer att förbli helt fri från silverjoner genom att inkludera en silverjonfälla.

SteadyForce™ referenssystem

Ett trycksatt referenssystem som förhindrar att diafragmat täpps till och säkerställer konstant elektrolytflöde och garanterar mycket reproducerbara resultat även med viskösa prover.

Integrerad temperatursond

En lösnings pH-värde är beroende av temperatur. Våra sensorer inkluderar en inbyggd temperatursond som säkerställer att du mäter med korrekt temperaturkompensation.

 

Spillfri

Ett lättanvänt och spillsäkert fuktningslock med ett självåtdragande skruvlock säkerställer att din sensor kommer att förbli ren och säker under förvaring.

Lätt att rengöra

Ett flyttbart muffdiafragma gör det möjligt med enkel och grundlig rengöring av din sensor. Detta gör det även möjligt med ett enkelt byte av referenselektrolyten när det behövs.

Flexibel anslutning

S7- och MultiPin™-sensorhuvudena erbjuder flexibilitet och kan enkelt anslutas till valfri mätare.

 

Mätare

pH Meters

För att motsvara dina elektrokemisystembehov erbjuder vi ett antal stationära och bärbara mätare som är professionella och hållbara. I vårt utbud finns det produkter utformade för efterlevnad, rutinmätningar eller vem som helst som arbetar med en tight budget.

Stationära mätareBärbara mätare

Lösningar

pH Solutions

METTLER TOLEDO erbjuder ett omfattande sortiment med högkvalitativa buffertar, standarder, elektrolyter, rengörings- och verifikationslösningar för bestämning av pH, konduktivitet, jonkoncentration,ORP och upplöst syre. Alla lösningar finns tillgängliga i små volymflaskor i antingen paket eller påsar för engångsanvändning.

Mer om lösningar

Service

Service for pH meters and sensors

Vi erbjuder olika servicepaket beroende på dina behov. Dessa går från professionella installationer på plats och konfiguration till dokumenterade bevis på efterlevnad. Om det önskas full täckning utöver inledande garanti, då erbjuder vi ett utökat servicepaket som består av förebyggande underhåll och reparationer.

Mer om service
 
Sensor ProductGuide

Produkter & detaljer

Dokumentation

Produktbroschyrer

InLab® Sensors
The manufacturing of high quality sensors with outstanding performance not only requires technical skills and expertise but also a profound understand...

Manuals

Operating Instructions InLab Gel
Operating Instructions InLab Gel
Operating Instructions InLab Half-cell
Operating Instructions InLab Half-cell
Operating Instructions InLab Liquid Filled
Operating Instructions InLab Liquid Filled
Operating Instructions InLab SteadyForce
Operating Instructions InLab SteadyForce
Operating Instructions InLab Reference
Operating Instructions InLab Reference
Operating Instructions InLab Polymer
Operating Instructions InLab Polymer

Kompetens

Guide om pH mätare
Ladda ned en kostnadsfri guide om pH mätning och lär dig hur rätt och noggrant pH-mätningar beror på tillförlitliga instrument och elektroder. Rätt va...
How to Measure pH in Small Samples
Various applications in life sciences involve very small samples. With the right pH micro sensor it is possible to minimize sample size and sample man...
How to Measure pH in Protein-Containing Samples
Measuring pH in protein-containing samples can be challenging. In order to obtain accurate pH readings, the pH sensor must be maintained in optimal co...
How to Measure pH in TRIS-Containing Samples
TRIS buffers, which are often present in biological samples, can cause challenges in pH measurement. Selection of the appropriate reference system can...
USP 791
A description of the USP requirements and instrumentation specifications for pH measurements. Tips and tricks on how to meet with the norm's specific...

Frågor och svar

Hur ofta måste en pH-sensor kalibreras?

 • Beror på typen av prov:
  Smutsiga och ej vattenhaltiga prover behöver kalibreras regelbundet.
 • Beror på önskad exakthet:
  För mycket exakta mätningar, krävs det dagliga kalibreringar.
 • Beror på elektrodens kvalitet:
  Gamla elektroder måste kalibreras oftare.

Det är alltid dags för kalibrering:

 • Före första användning
 • Efter att du bytt referenselektrolyt
 • Efter att du rengjort ett tilltäppt diafragma
 • Efter att du återställt det pH-känsliga glasmembranet
 • Efter lång eller felaktig lagring
 • När än verifikationsmätningar i en buffert är utanför specifikationsgränserna

Vilka är toleransgränserna för pH-sensorers lutning och förskjutning?

Vi hittade inte någon internationell standard som definierar vilken lutning som tillåts och vice versa. DIN 19268 säger att för en exakthet på +/- 0.03 pH-enheter, måste en lutning på minst 58 mV/pH vid 25 °C (motsvarar 98%) uppnås under kalibrering (det finns många andra förutsättningar om val av buffertar, temperaturmätning, svarstid och så vidare).

Varje användare eller företag måste definiera vilken lutning som är godtagbar baserat på sina egna regelverk. Som en allmän regel är det fortfarande OK med en lutning på 95% för exakta resultat och 90% är fortfarande OK för allmänna resultat.

Hur man kontrollerar det? Utför helt enkelt kalibreringar på regelbunden basis, t.ex. varje morgon. Idealt ska dessa värden registreras någonstans (åtminstone de senaste fem resultaten) för att känna igen om sensorn plötsligt inte fungerar en dag eller om lutningen minskar långsamt med tiden. Det senare är normalt på grund av åldring. Det föregående indikerar en incident, t.ex. ett igentäppt diafragma.

Med vissa instrument är det även möjligt att utföra sensortester som kontrollerar lutningen utan att ändra kalibreringsdata. Utöver lutning och förskjutning ska även avdriften fastställas.

Vad är mätfelet för en pH-sensor?

Mätfelet kan inte fastställas genom att enbart titta på sensorn, det måste betraktas som en funktion för hela mätsystemet, inklusive pH-mätaren. Det finns en rad faktorer som påverkar precisionen för en pH-mätning, som exempelvis sensorns skick och ålder, elektroniken i instrumentet, temperatursonden och precisionen för kalibreringen, med mera. Här en lista med dem:

 • Temperatursensor: exakthet: ± 1 °C
 • pH-sensor, nollpunktsexakthet: 7.0 ± 0.25 pH
 • Exakthet buffertlösningar: ± 0.02 pH
 • Exakthet pH-mätare: ± 0.002 pH och ± 0.1 °C
 • 3-punkts exakthetsverifikation: ± 0.02 pH.

Över systemet kan vi förvänta oss mätningsfelet för ett stickprov (t.ex. rena vattenhaltiga lösningar eller buffertar inom intervallet pH 2 - 9) under standardiserade förhållanden (temperatur, omrörning, slutpunktskriterier), ska vara cirka 0.05 pH-enheter.

Det är endast möjligt att fastställa precisionen för mätsystemet mera exakt genom att bestämma den empiriskt. Detta kan göras genom att mäta pH-värdet med samma sensor flera gånger och skölja den regelbundet mellan mätningarna. Mätvärdena måste sedan utvärderas statistiskt för att visa precisionen.

Vilken är den normala livslängden för en pH-sensor?

När man använder och förvarar en pH-sensor på rekommenderat sätt, är den förväntade livstiden 1 till 3 år. Vissa kunder använder sina elektroder i upp till 8 år. Dock finns det ett antal faktorer som kan bidra till att förkorta livstiden för en sensor. En sådan är användning av varma och väldigt basiska prover. Andra faktorer kan vara mekaniska skador som orsakas av felaktig förvaring.

Men även sensorer som har vårdats väl och förvarats på rätt sätt kan börja fungera dåligt efter en viss tid. I dessa fall är det möjligt att regenerera det pH-känsliga glasmembranet med ammoniumbifluorid (ME-51340073) och återställa sensorn till sin tidigare prestandanivå. Denna regenereringslösning är baserad på en starkt utspädd lösning med fluorvätesyra som etsar bort ett mycket tunt lager av glasmembranet och frilägger ett rent ytområde.

Tilltäppning av keramiska diafragman kan också leda till en betydande minskning av pH-sensorns prestanda (se även "Hur man rengör pH- och ORP-elektroder").

Livstiden för elektroder med SteadyForce™-referenssystemet, som exempelvis InLab® Power eller InLab® Viscous begränsas i huvudsak av elektrolytens kvarstående övertryck. Beroende på användningskrav kan den användas i 6 till 18 månader.

Hur man detekterar att en pH-sensor är sliten och ska bytas

Lutningen och förskjutningen av kalibreringen är bra indikatorer på sensorns kvalitet. När dessa värden överskrider vissa gränser kan sensorn anses som slutanvänd. De lägre och övre gränserna för lutningen är 85% och 105% och för förskjutningen -35 mV och 35 mV.

Dessutom indikerar en instabil signal eller mycket lång svarstid i pH-buffertar en långt gången degradering av pH-elektroden. Detta åtföljs ofta av avvikande lutningar och förskjutningar.

Hur man lagrar pH-sensorer korrekt?

Alla bruksanvisningar innehåller nödvändig information om kort- och långtidsförvaring av respektive sensor. I allmänhet ska pH-sensorer lagras med ett fuktningslock fyllt med referenselektrolyt (ofta 3 mol/L KCl). Det är även möjligt att lagra elektroden i pH-buffert 4 eller i 0.1 mol/L HCl eller InLab®-lagringslösning.

När behövs det en regenereringslösning för pH-sensorer?

En reducerad kalibreringslutning som ett resultat av ändringar i gellagret på glasmembranet kan mycket ofta ses på äldre sensorer eller sensorer som förvarats torrt. Liknande effekter märks av när en sensor används för ej vattenhaltiga applikationer eftersom gellagret har torkat under processen. pH-känsligt glasmembran kan återaktiveras med en regenereringslösning. Denna lösning är en blandning av saltsyra (HCl) och fluorvätesyra (HF). Eftersom dessa syror är mycket aggressiva måste du se till att vidta alla nödvändiga säkerhetsåtgärder, t.ex. att använda skyddsglasögon, en labbrock och kemiskt beständiga handskar. Håll lösningsvolymen till ett minimum genom att använda små syrabeständiga kärl. Doppa sensorns spets i regenereringslösningen i 5 till 15 minuter. Den maximala nedsänkningspunkten är i nivå med den övre axeln av det pH-känsliga glaset. Doppa aldrig sensorskaftet i lösningen eftersom fluorvätesyra kommer skada det.

Skölj sedan sensorn ordentligt med vatten och behandla den i cirka en timme i en buffertlösning med pH 7. Slutligen ska du lägga sensorn i den specifika referenselektrolyten över natten.

Vad är sensorer med dubbla diafragman?

pH-elektroder med dubbla diafragman är sensorer som har en inre och yttre elektrolytkammare och därmed två diafragman – det yttre för utflöde av bryggelektrolyt och det inre för att upprätta elektronisk kontakt mellan referenselektrolyten och bryggelektrolyten.

När bryggelektrolyten är i kontakt med provet, är referenselektrolyten i kontakt med referenssystemet. De två elektrolytlösningarna separeras med ett jongenomträngligt membran som därmed slutför kretsen.

Skälet till detta sofistikerade referenssystem är att underlätta pH-mätningar av specialprover. I sensorer med endast en referenselektrolyt kan det uppstå kemiska reaktioner mellan elektrolyten och den mätta lösningen. Till exempel när du använder KCI som en referenselektrolyt kan följande joner kondenseras och bilda sammansättning med låg upplösningsbarhet: Hg2+, Ag+, Pb2+, CIO4-. Denna kondensering kan täppa till porerna i det keramiska diafragmat och därmed öka den elektriska resistansen betydligt. Silverklorid från referenselektrolyten kan reagera ytterligare med bromid, jodid, cyanid och särskilt med sulfiter och sulfitsammansättningar så som cystin och cystein.

Förorening av diafragmat leder till felaktiga resultat. För att undvika sådana reaktioner mellan elektrolyten och provlösningen, kan man antingen använda en elektrolyt som inte reagerar med de ovanstående jonerna eller använda en elektrod med ett dubbelt diafragma som innehåller bryggelektrolyt som inte reagerar med provet.

Dessutom när man mäter pH i ej vattenhaltiga prover som vanligtvis har lite vatten och joner, då är det mycket viktig att elektrolyten är löslig med provet för att kretsen ska vara komplett och mätningen exakt. I dessa fall behöver man ändra bryggelektrolyten, en funktion som endast är möjlig med dessa dubbla diafragmasensorer. För sådan mätningar rekommenderar vi InLab® Science Pro-ISM.

InLab® Pure Pro-ISM har designats för att vara elektroden som gäller för vattenhaltiga prover med mycket låg jonstyrka, bland annat ultrarent vatten. Kammaren med bryggelektrolyt gör att 1mol/L KCl kan användas för att minska koncentrationen vid diafragmat.

Dessa sensorer har specialdiafragman – InLab® Science Pro-ISM har ett flyttbart diafragma med glashylsa och InLab® Pure Pro-ISM har ett fast diafragma med glashylsa som gör det möjligt med snabbt jonflöde som säkerställer lågt motstånd och därmed en stabilare signal.

Endast bryggelektrolyten ska ändras för pH-mätningar med specialprover. Referenselektrolyt ska inte ändras under några omständigheter.

Bryggelektrolyten kommer inte i direkt kontakt med referenssystemet och utgör därmed inte något hinder för den ändrade elektrolyten.

Elektroder med dubbelt diafragma ska användas för pH-mätningar som innehåller proteiner, sulfiter, TRIS-buffertar eller tunga metalljoner, i vatten med mycket låg jonstyrka och i organiska lösningar.

Know the Risk of Your pH Measurement
Ion Selective Electrode Guide – Theory and Practice
How to Measure pH in Small Samples
Join the GEP eLearning Program
pH Toolbox for Life Sciences
pH Theorie Guide
Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.