Niższe koszty dzięki nowoczesnej diagnostyce czujnika wagowego - METTLER TOLEDO

Zarezerwuj spotkanie online z naszym specjalistą

Zarezerwuj spotkanie

Niższe koszty dzięki nowoczesnej diagnostyce czujnika wagowego

 

Cyfrowy moduł wagowy PowerMount™ monitoruje w trybie ciągłym sprawność czujnika wagowego, powiadamiając operatora o każdej niezgodności lub awarii, zanim zaznaczy się ich wpływ na wydajność. Masz nadzór nad procesem, unikając kosztów związanych z wytwarzaniem produktów niespełniających wymagań, konieczności ich ponownego przetwarzania lub utylizacji.

Niższe koszty dzięki nowoczesnej diagnostyce czujnika wagowego
Niższe koszty dzięki nowoczesnej diagnostyce czujnika wagowego

Zaawansowane systemy czujników wagowych - przystosowane do pracy w trudnych warunkach występujących w przemyśle – są jednocześnie wytrzymałe i czułe. Na dokładność wpływ ma instalacja systemu, prawidłowe połączenie elementów składowych oraz wzorcowanie podstawowych elementów systemu.

Powiadamianie użytkownika o błędach
Bez ciągłego monitorowania błędy takie jak przeciążenie czujnika wagowego, niewłaściwa komunikacja pomiędzy modułami, błędy ważenia niecentrycznego, temperatury wykraczające poza zakres wartości dopuszczalnych mogą pozostawać niezauważone przez długie okresy czasu. Konsekwencją takiej sytuacji jest produkcja wyrobów o nieodpowiedniej jakości oraz partii wyrobów niemieszczących się w granicach specyfikacji. Pojawić się mogą dodatkowe znaczące koszty. Może to również oznaczać uderzenie w wizerunek firmy.

Cyfrowe moduły wagowe PowerMountTM wyposażone w diagnostykę predykcyjną wykrywają natychmiast każdy przypadek awarii czujnika wagowego. Moduł wagowy PowerMountTM w trybie ciągłym odczytuje sygnał czujnika wagowego w celu potwierdzenia prawidłowości jego działania. Operatorzy są powiadamiani o awariach, otrzymując komunikaty na skrzynkę poczty elektronicznej, wiadomości tekstowe na numer telefonu komórkowego lub na ekranie terminala wagowego w zależności od wybranej preferencji. Unika się w ten sposób produkcji wyrobów o nieodpowiedniej jakości, a nawet marnotrawstwa.

Adiustacja uwzględniająca wpływ czynników środowiskowych
Moduły wagowe PowerMountTM METTLER TOLEDO są wyposażone w czujniki POWERCELL®. Są to zaawansowane technologicznie czujniki posiadające mikroprocesory, które dokonują adiustacji sygnału w celu skompensowania zmian warunków środowiskowych. Dzięki temu wszystkie otrzymywane wyniki ważenia są bardzo dokładne, ponieważ eliminowany jest wpływ temperatury, liniowości, histerezy i płynięcia.

Moduły wagowe PowerMountTM można również wzorcować w bardzo łatwy sposób dzięki metodzie CalFree™ Plus. Metoda ta pozwala wykonać wzorcowanie bez użycia wzorców masy. Metodę tą można zastosować wtedy, gdy użycie wzorców masy jest niepraktyczne.

Eliminowanie źródeł błędów
Czujniki POWERCELL® są ze sobą łączone w układzie stokrotki. Rozwiązanie to eliminuje konieczność stosowania skrzynek łączeniowych, które są dobrze znanym źródłem awarii systemów wagowych. Taka konstrukcja systemu wagowego umożliwia wymianę czujników wagowych i kabli bez konieczności przeprowadzania pracochłonnego wzorcowania, co oznacza istotną oszczędność czasu i mniejszy wysiłek.

Rozważ możliwość modernizacji swoich modułów wagowych, która polegałaby na przejściu na technologię PowerMountTM zapewniającą doskonałą dokładność 6000e OIML i 10000d NTEP, spełniającą różne oczekiwania w zakresie ważenia. Jeśli podejmiesz taką decyzję, odniesiesz korzyści wynikające z obecności diagnostyki predykcyjnej, łatwiejszej konserwacji systemu wagowego, płynniej przebiegających procesów ważenia oraz wyższej jakości wyrobów.