SevenCompact pH meter S210-Std-Kit - Przegl?d - METTLER TOLEDO

SevenCompact pH meter S210-Std-Kit

Elastyczny i uniwersalny miernik. SevenCompact S210 ? zestaw; laboratoryjny miernik pH/mV ? zestaw z elektrod? InLab Expert Pro-ISM

Intuicyjna obs?uga

Aby rozpocz?? pomiar lub kalibracj?, wystarczy nacisn?? przycisk. Ustawienia menu s? intuicyjne i maj? form? pe?nych zda? w 12 j?zykach.

Wy?wietlacz o wysokiej rozdzielczo?ci

Odczyt danych jest bardzo wygodny na kolorowym wy?wietlaczu o przek?tnej 4,3 cala z du?ymi przyciskami i doskonale rozmieszczonymi ikonami.

Pe?na gotowo?? do wszelkich zada?

Niezawodna elektroda InLab Expert Pro-ISM pozwala wykonywa? pomiary na próbkach o najró?niejszych w?a?ciwo?ciach.

Dane techniczne - SevenCompact pH meter S210-Std-Kit
Parametr pH; ORP
Kana? Jednokana?owy
Zestaw dla wersji Zestaw gotowy do pomiaru
Elektroda InLab Expert Pro-ISM
Zakres pomiaru pH -2 ? 20
Rozdzielczo?? pH 0,001; 0,01; 0,1
Dok?adno?? pH (±) 0,002
Zakres pomiaru mV 0
Rozdzielczo?? mV 0,1; 1
Precyzja mV (±) 0,1
Zakres temperatur -30 °C ? 130 °C
Rozdzielczo?? temperatur 0,1 °C
Precyzja temperatury (±) 0,1 °C
Mobilno?? Nie
Bezpiecze?stwo i zgodno?? z przepisami GLP; Ochrona has?em; Zarz?dzania prawami u?ytkowników
Obs?uga ISM Tak
Wielko?? pami?ci 1000 pomiarów
Transfer danych PC; Drukarka; USB stick
Elastyczno?? i modu?owo?? Czytnik kodów kreskowych; Mieszad?o
Stopie? ochrony Wodoszczelny i py?oszczelny (IP54)
Numer(y) materiału 30130863

Automatyczne rozpoznanie buforu

System automatycznego rozpoznawania buforu umo?liwia wybór kolejno?ci stosowania buforów podczas kalibracji. Umo?liwia to szybkie przeprowadzenie rutynowych kalibracji bez niepotrzebnych komunikatów o b??dach.

Dwa uk?ady wy?wietlacza

Prze??czanie za jednym naci?ni?ciem przycisku pomi?dzy ekranem zawieraj?cym wszystkie informacje a uk?adem uFocusTM, który nie rozprasza u?ytkownika mniej wa?nymi informacjami.

??czno?? i urz?dzenia peryferyjne

Interfejsy USB i RS232 umo?liwiaj? jednoczesne pod??czanie urz?dze? zewn?trznych firmy METTLER TOLEDO, zwi?kszaj?c mo?liwo?ci urz?dzenia.

Technologia zarz?dzania inteligentnymi czujnikami pomiarowymi (ISM®)

ISM® pomaga wyeliminowa? b??dy dzi?ki automatycznej identyfikacja czujnika po pod??czeniu i zapewnia wykorzystanie najnowszej kalibracji do przysz?ych pomiarów.

Akcesoria

No matter which METTLER TOLEDO instrument is connected, you will always obtain a printout that meets the quality standards.
Document your results
Document your results
Proszę o ofertę na
SevenCompact pH meter S210-Std-Kit
Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.