Integralność danych ALCOA - plakat
Porady i wskazówki

Integralność danych stanowi wyzwanie

Porady i wskazówki

9 warunków zapewnienia dokładnych i wiarygodnych danych

ALCOA+ plakat

Data Integrity ALCOA defines a framework to achieve data integrity, especially important for regulated industries.
Data Integrity ALCOA defines a framework to achieve data integrity, especially important for regulated industries.

Akronim integralności danych ALCOA + definiuje ramy dla osiągnięcia integralności danych, co jest szczególnie istotne w regulowanych przepisami branżach przemysłu.

Aby spełnić wymagania obowiązujących przepisów, dane uzyskiwane w laboratorium – drukowane lub elektroniczne – muszą być:

  • Identyfikowalne (ang. Attributable) – kto wykonał działanie i kiedy?
  • Czytelne (ang. Legible) – czy możesz odczytać plik z danymi w całym cyklu jego życia?
  • Jednoczesne  (ang. Contemporaneous) – udokumentowane w momencie realizacji czynności.
  • Oryginalne (ang. Original) – oryginalny zapis lub certyfikowana kopia.
  • Dokładne (ang. Accurate) – brak błędów lub edytowanie bez udokumentowanych poprawek.
  • Kompletne (ang. Complete) – wszystkie dane, w tym związane z badaniami i powtórzonymi badaniami, muszą być kompletne.
  • Spójne (ang. Consistent) – wszystkim elementom związanym z badaniem, takim jak sekwencja następujących po sobie zdarzeń, należy przypisać stemple daty i czasu w oczekiwanej kolejności.
  • Trwałe (ang. Enduring) – odnotowane w dziennikach laboratoryjnych lub zwalidowanych systemach.
  • Dostępne (ang. Available) – dostęp do danych w celu ich przeglądu, audytu lub kontroli jest zapewniony w całym cyklu życia zapisów.


Integralność danych jest ważna wszędzie

Żyjemy w świecie przepełnionym danymi. Integralność danych ma związek z ich dokładnością i spójnością w całym cyklu ich życia i dlatego należy myśleć o niej systemowo. Analiza danych w celu uzyskania prawidłowych i powtarzalnych wyników obejmuje m. in. prawidłowy nadzór nad danymi, zarządzanie danymi i bezpieczeństwo danych.  

 

Integralność muszą mieć na uwadze wszystkie laboratoria

Laboratoria, uniwersytety i firmy wkładają wiele wysiłku, aby poprawić  zarządzanie danymi oraz integralność danych w swoich rutynowych działaniach. Korzystanie z zaawansowanych technologii takich jak komunikacja WiFi, Ethernet lub Bluetooth pracowników laboratoriów i studentów z wyposażeniem laboratoryjnym odgrywa tu kluczową rolę.

 

Sporządzanie zapisów na nośniku papierowym lub w formie elektronicznej

Dane można zapisywać ręcznie na nośniku papierowym lub gromadzić je w formie elektronicznej. Bez względu na stosowany sposób gromadzenia danych, kluczowe znaczenie ma zapewnienie, że zapisy są oryginalne. Problem występuje w przypadku danych zapisywanych ręcznie, które należy następnie przenieść do arkusza kalkulacyjnego w celu ich analizy w warunkach braku informacji dotyczących ich identyfikowalności. Wiarygodność danych jest również zagrożona, gdy pracownicy składają podpisy w imieniu innych osób, dane nie są kompletne i/lub zapisy nie są chronione. Integralność danych jest tematem stanowiącym poważne wyzwanie!

 

Zapewnienie integralności danych dzięki ALCOA+

Wydaliśmy plakat w formacie A2 z podstawowymi zasadami 1ALCOA i 2ALCOA+ (dane muszą być identyfikowalne, czytelne, jednoczesne, oryginalne, dokładne, kompletne, spójne, dostępne i trwałe) gwarantującymi osiągnięcie integralności danych w każdym laboratorium. Przestrzeganie zasad ALCOA + dotyczących integralności danych, które zostały wydane przez Amerykańską Agencję ds. Żywności i Leków, pozwoli skutecznie mierzyć się z wyzwaniami związanymi z utrzymaniem integralności danych, w szczególności zapisów elektronicznych.

 
 
 
 
 
 
 
Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.