Reakcje egzotermiczne i reakcje o wysokiej reaktywności 

Zarezerwuj spotkanie online z naszym specjalistą

Zarezerwuj spotkanie

Reakcje chemiczne o wysokiej reaktywności i reakcje egzotermiczne

Zadzwoń

Reakcje chemiczne o wysokiej reaktywności to takie, których prowadzenie stawia liczne wyzwania ze względu na niebezpieczne właściwości lub wysoką reaktywność odczynników, produktów pośrednich lub produktów końcowych obecnych w procesie syntezy. Są to zazwyczaj reakcje bardzo egzotermiczne. Ich prowadzenie wymaga specjalistycznego wyposażenia lub ekstremalnych warunków operacyjnych (np. niskiej temperatury). Zapewnienie bezpieczeństwa, zmniejszenie poziomu zagrożenia dla pracowników i uzyskanie kompletnych informacji z każdego eksperymentu to kluczowe parametry decydujące o sukcesie fazy projektowania i skalowania reakcji chemicznych o wysokiej reaktywności.

Szczególnie istotny jest tu fakt, że w wymaganych warunkach prowadzenia reakcji pobieranie próbek mieszaniny reakcyjnej obecnej w reaktorze jest często niepraktyczne lub wręcz niemożliwe. Poza tym, dokładność badań prowadzonych w laboratorium w przypadku tego typu reakcji jest niejednokrotnie wątpliwa, ponieważ substancje bardzo reaktywne są zazwyczaj niestabilne.

Problemy te można rozwiązać niemalże natychmiast, wykorzystując kalorymetry reakcyjne  ReactIRTM and RTCalTM Pozwalają one monitorować w czasie rzeczywistym przebieg reakcji chemicznych w warunkach in situ dostarczając przy tym bogaty zestaw cennych informacji o reakcji oraz zapewniając dokładną kontrolę automatycznych reaktorów laboratoryjnych. Narzędzia te pozwalają bardzo szybko i łatwo uzyskać informacje niezbędne do bezpiecznego i skutecznego zwiększenia skali prowadzenia reakcji, poczynając od skali laboratoryjnej, poprzez skalę pilotażową aż do skali przemysłowej.

Reakcje chemiczne o wysokiej reaktywności i reakcje egzotermiczne
Reakcje chemiczne o wysokiej reaktywności i reakcje egzotermiczne

Biblioteka