10 μl pipettespisser | ShaftGard | Rainin

ShaftGard 10 μl pipettespisser

Forebygger krysskontaminering

En ShaftGard™ 10 μl pipettespiss med universal passform skjermer enden av pipetten, og beskytter mot krysskontaminering fra kanten på rør og andre beholdere. Dette reduserer behovet for å dekontaminere eller sterilisere skaftet og spissutstøteren ved arbeid med biologiske, radioaktive eller andre kritiske prøver. ShaftGard-spisser er lengre enn vanlige 10 mikroliter-spisser for enklere tilgang til mikrosentrifuge- og PCR-rør. Tilgjengelig med og uten filter, sterilisert og usterilisert.

Ring for tilbud
View Results ()
Filter ()

Legg til ett eller to andre produkter til sammenligningen

Fordeler med ShaftGard 10 μl pipettespisser

Programmer

Rainin LR Low Rentention Tips Brochure
Learn how Rainin LR low retention tips improve pipetting accuracy by minimizing residual volume, particularly when transferring liquids such as viscou...
pipette tip catalog
Rainin manufactures a variety of pipette tips to help with various liquid handling tasks in the laboratory.
bioclean rainin tips contamination free
The stringent test specifications along with the design of testing procedures together ensure the purity of Raininà ¢ s pipette tips. This white pap...
Comparative Carbon Footprints Terrarack
METTLER TOLEDO Rainin is the pioneer of high purity ‘BioClean’ tips, creating a range of super-clean tips which are certified to be free of biological...
Motvirke væskeretensjon i pipettespisser
Denne white paper viser at Rainin LR-spisser er i stand til å «normalisere» resultatene med væsker med ulike sammensetninger og fysiske egenskaper und...
Pipettespissens kvalitet - Innvirkning på eksperimentresultater
Denne artikkelen gir en innføring i emnet, og inneholder detaljerte råd om hva man må være oppmerksom på for å velge en god pipettespiss, dvs. en spis...
Why Rainin Does Not Test for RNA
It may appear curious to some customers that Rainin tests its tips for human DNA contamination, but conducts no such tests for contaminating RNA.

Ekspertservice – skreddersydd til dine pipetteringsbehov

METTLER TOLEDO støtter og utfører vedlikehold på pipettene dine gjennom hele levetiden, fra god pipetteteknikk til forebyggende vedlikehold og kalibrering til reparasjon av utstyr.

Driftstid
Support & Reperasjon
Ytelse
Vedlikehold & Optimering
Overensstemmelse
Kalibrering & Kvalitet
Ekpertise
Trening & Rådgivning