Konduktivitetssensor: For en rekke spesifikke bruksområder

Konduktivitetssensor

Høy nøyaktighet for et stort måleområde

Målere

pH Meters

For å oppfylle kravene til elektrokjemisystemet ditt tilbyr vi et utvalg av stasjonære og bærbare målere, som er både profesjonelle og solide. Vår portefølje tilbyr produkter som er utformet for overholdelse, rutinemålinger og alle som jobber innenfor strenge budsjettrammer.

Stasjonære målereBærbare målere

Løsninger

pH Solutions

METTLER TOLEDO tilbyr et omfattende utvalg av buffere, standarder, elektrolytter av ypperste kvalitet samt rengjørings- og verifiseringsløsninger for bestemmelse av pH, konduktivitet, ionkonsentrasjoner, ORP og oppløst oksygen. Alle løsninger er tilgjengelige i små volumer i enten pakker eller enkle engangsposer.

Mer om løsninger

Tjenester

Service for pH meters and sensors

Vi tilbyr ulike servicepakker avhengig av dine krav. Dette kan være alt fra profesjonell installering på stedet og konfigurasjon, til dokumentasjon på overholdelse. Hvis du ønsker full dekning utover den opprinnelige garantien, kan vi tilby en utvidet vedlikeholdspakke i form av forebyggende vedlikehold og reparasjoner.

Mer om service
 
Sensor ProductGuide

Produkter og detaljer

Dokumentasjon

Produktbrosjyrer

InLab® Sensors
The manufacturing of high quality sensors with outstanding performance not only requires technical skills and expertise but also a profound understand...

Manuals

Operating Instructions InLab 73x_74x
Operating Instructions InLab 73x_74x

Kompetanse

Conductivity-Theory-Guide
Motta en gratis kopi av konduktivitetsmålingsteoriveiledningen og lær definisjonen av konduktivitet og alle viktige grunnleggende som er nødvendige fo...
USP 645
Compliance with USP 645 standard is required for many conductivity applications related to the pharma industry. Read this article and perform your nex...
Reducing Common Errors in Conductivity Measurement
Konduktivitetsmålinger ved bruk av elektrokjemiske celler er en enkel og kostnadseffektiv metode som brukes for å fastsette konsentrasjonen av oppløst...

Vanlige spørsmål

Hvordan skal konduktivitetssensorer oppbevares?

Alle brukerhåndbøker inneholder nødvendig informasjon for langsiktig og kortsiktig oppbevaring av de respektive sensorene. Konduktivitetssensorene skal vanligvis oppbevares tørt for langsiktig oppbevaring.

Hvorfor fungerer konduktivitetskalibreringen med kun én punktkalibrering?

De fleste kundene måler konduktivitet i et nokså smalt område, f.eks. alltid i den samme drikkevaren eller alltid i avionisert vann. Med en 1-punkts kalibrering, kalibreres området mellom 0 µS/cm og dette kalibreringspunktet. Derfor er det nyttig å velge en standard med høyere konduktivitet enn den forventede verdien for prøven, f.eks. 1413 µS/cm når forventet verdi er 1200 mS/cm. I dette eksempelet vil ikke utføring av et andre kalibreringspunkt føre til betydelig endring i avlesningen, ettersom begge de nærliggende standardene, 500 µS/cm og 12,88 mS/cm, er nokså langt unna.  

Konduktivitetskalibrering med flere punkter er bare nyttig når den samme sensoren brukes over et stort område, for eksempel fra 50–5000 µS/cm. I dette tilfellet vil et sett med standarder på 84 µS/cm, 1413 µS/cm og 12,88 mS være nyttig.

I henhold til metode 2510B i standardmetoder for undersøkelse av vann og spillvann og ASTM D1125, er en ettpunktskalibrering av cellekonstanten ved en representativ konduktivitet tilstrekkelig for nøyaktige konduktivitetsavlesninger.

Hvordan kompenseres temperaturen under konduktivitetsmåling?

Temperaturkompensasjon kan gjøres på flere måter.

Temperatur har betydelig innvirkning på konduktivitet i vandige løsninger (~2 %/°C). Derfor er det vanlig å knytte hver måling til en referansetemperatur. 20 °C eller 25 °C er referansetemperaturene som ofte brukes innen konduktivitetsmålinger.

For å passe til ulike typer brukere har forskjellige metoder for temperaturkorrigering blitt utviklet:

  • Lineær: for løsninger med middels og høy konduktivitet
  • Ikke-lineær: naturlig vann som grunnvann, overflatevann, drikkevann og spillvann
  • Rent vann: ultrarent vann, avionisert vann, destillert vann
  • Ingen: noen standarder, som USP <645> hindrer all temperaturkompensasjon

Utfordringen er at effekten av temperaturen er ikke bare forskjellig for forskjellige ioner, men også for ulike konsentrasjoner av det samme ionet. Det vil si at en kompensasjonsfaktor, kalt temperaturkoeffisient (α), må bestemmes for hver prøvetype. (Dette er også tilfellet for kalibreringsstandardene. Alle Mettler-Toledo-målere kan kompensere for dette automatisk ved å bruke forhåndsangitte temperaturtabeller.)

Hva er den forventede levetiden for en konduktivitetssensor (spesielt InLab® 741 og 742)?

Konduktivitetssensorene har ingen utløpsdato. Når sensoren brukes innenfor de angitte temperaturgrensene og hverken kraftig mekanisk kraft eller sterke kjemikalier virker på sensoren eller sensorkabelen, kan den teoretisk sett brukes for alltid. Det kan likevel inntreffe forskyvninger av cellekonstanten på grunn av avsetninger av fettstoffer og utfelling. I de fleste tilfeller kan sensoren gjenopprettes ved å skylle den med etanol, isopropanol eller aceton.

Hvilke konduktivitetssensorer har en nominell eller sertifisert cellekonstant?

InLab® 741, InLab® 742 og InLab® Trace leveres med en målt cellekonstant på sertifikatet. Produsenten bestemmer presist cellekonstanten til disse sensorene umiddelbart etter produksjon og under standardiserte forhold ved bruk av 100 μS/cm standard. Cellekonstanten på sertifikatet kan derfor legges direkte inn på måleren og således gjøre kalibrering med standardløsninger overflødig.

Ettersom disse tre sensorene er spesialutformet for bruk i medier med lav konduktivitet, som f.eks. rent vann, ultrarent vann, destillert vann og avionisert vann, er det svært lite sannsynlig at de vil påvirkes av kontaminasjon og cellekonstanten kan således regnes som stabil. Jevnlig verifisering av presisjonen ved bruk av en konduktivitetsstandard (f.eks. 10 mS/cm) er imidlertid svært viktig.

Alle andre konduktivitetssensorer fra METTLER TOLEDO har nominelle cellekonstanter oppgitt på sertifikatene. Disse sensorene må kalibreres før bruk med relevante standardløsninger for kalibrering.

I tillegg har InLab® 731-ISM og InLab® 738-ISM de reelle cellekonstantene lagret på ISM®-brikken, som brukes av instrumentene sensoren er koblet til.

Slik unngår du feil i konduktivitetsmålinger

Her følger en rekke tips og triks som kan hjelpe deg å redusere feil under måling av konduktivitet:

Generelt må du alltid sørge for at overflaten på polene på konduktivitetssensoren er helt nedsenket i prøveløsningen.

Konduktivitetsprøver og standardløsninger skal aldri fortynnes, da effekten av fortynningen ikke er lineær.

Plasseringen av konduktivitetssensoren i prøvebegeret, selv om dette avhenger av utformingen til konduktivitetssensoren, kan ha stor innvirkning på måleresultatene på grunn av forekomst av grenseeffekter utenfor elektrodeoverflatene. Det er vanligvis best å plassere sensoren midt i begeret som inneholder løsningen.

Luftbobler som dannes på overflaten til polene er en vanlig årsak til feil i konduktivitetsmålinger. Ofte er ikke brukere oppmerksomme på at bobler er en årsak til feil. Boblene bør fjernes ved å røre raskt i prøven med en magnetisk rører før målingen utføres, eller ved å dunke i konduktivitetssensoren, hvis nødvendig. Når luftboblene fjernes, ser man ofte et hopp i konduktiviteten.

Siden nøyaktigheten for alle målinger avhenger av korrekt kalibrering, må du alltid bruke en nylaget standard. Prøve begre og sensorer bør skylles to–tre ganger med prøven, ettersom tilstedeværelse av kontaminanter kan føre til ytterligere feil i konduktivitetsresultatene.

Prøver med lav konduktivitet, som prøver med rent eller ultrarent vann, bør måles i en flytcelle. Karbondioksid løses opp i vann og danner kullsyre, som fører til at konduktivitetsverdiene fremstår som høyere enn de faktiske verdiene. Flytcellene sørger for at atmosfærisk CO2 ikke kommer i kontakt med prøver og standarder med lav konduktivitet. Dette gjelder for både kalibrering og senere målinger. Flytcellen og slangene må skylles grundig før bruk.

Know the Risk of Your pH Measurement
Ion Selective Electrode Guide – Theory and Practice
How to Measure pH in Small Samples
Join the GEP eLearning Program
pH Toolbox for Life Sciences
pH Theorie Guide
Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.