Mettler-Toledo Algemene Voorwaarden voor Verkoop en Dienstverlening - METTLER TOLEDO

Mettler-Toledo Algemene Voorwaarden voor Verkoop en Dienstverlening

1. CONTRACT – Deze algemene voorwaarden vormen, samen met andere aanvullende schriftelijke voorwaarden die we u geven met betrekking tot uw bestelling of dienstverleningsovereenkomst, een contract tussen u, de koper van bepaalde apparatuur (inclusief onderdelen en andere koopwaar), softwarelicentie en/of diensten (de "Koper") en ons, de Mettler-Toledo entiteit ("MT") die vermeld wordt op de door ons verstrekte offerte, orderbevestiging, dienstverleningsovereenkomst, factuur of andere besteldocumenten. . De rechten en plichten in dit contract zijn van toepassing op de aankoop van alle in de MT besteldocumenten beschreven apparatuur, softwarelicentie en diensten. Als de Koper software bestelt die onderworpen is aan een licentieovereenkomst voor eindgebruikers (End User License Agreement of "EULA"), zijn de voorwaarden van de EULA ook van toepassing en hebben ze voorrang op deze algemene voorwaarden. Afwijkende voorwaarden of voorwaarden die worden gewijzigd, gelden uitsluitend indien beide partijen er schriftelijk mee instemmen. Voorwaarden op formulieren van de Koper, inclusief algemene koopvoorwaarden van de Koper en documenten die aan lokale servicemedewerkers van MT worden voorgelegd, maken geen deel uit van dit contract. Door de apparatuur, softwarelicentie en/of diensten in ontvangst te nemen, wordt de Koper geacht onvoorwaardelijk in te stemmen met deze algemene voorwaarden en eventueel geldende EULA, beschikbaar op www.mt.com/legal.

2. LICENTIEVERLENING – Als er geen EULA is, verleent MT de Koper een niet-exclusief, niet-sublicentieerbaar en niet-overdraagbaar recht om de bestelde software te gebruiken en dit uitsluitend voor Kopers interne doeleinden. De Koper mag software, waarvoor hij van MT een licentie heeft gekregen, niet onderwerpen aan reverse engineering, decompileren of uit elkaar nemen.

3. PRIJSOPGAVEN, GEPUBLICEERDE PRIJZEN EN PRODUCTINFORMATIE – Offertes, prijsopgaven en andere verkoopaanbiedingen verstrijken automatisch 30 kalenderdagen na de datum van uitgifte tenzij anders vermeld en tenzij MT de offerte, prijsopgave of aanbieding eerder intrekt. MT mag de offerte, prijsopgave of aanbieding op elk moment intrekken vóór de Koper ze heeft aanvaard. Offertes, prijsopgaven en aanbiedingen voor op maat gemaakte apparatuur of software kunnen gebaseerd zijn op bepaalde informatie en omstandigheden zoals informatie die de Koper verstrekt. Als de informatie of omstandigheden waarop een offerte, prijsopgave of aanbieding is gebaseerd, veranderen, mag MT zijn offerte, prijsopgave of aanbieding aanpassen. Gepubliceerde prijzen zijn geen aanbiedingen tot verkoop en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. MT kan apparatuur- of softwarespecificaties zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen tenzij MT de specificatie(s) schriftelijk is overeengekomen. Verzending, verpakking, afhandeling, verzekering, belastingen en accijnzen, inspectievergoedingen, vergunningskosten, installatie- of andere kosten of diensten zijn niet inbegrepen in de prijzen tenzij anders vermeld in de MT besteldocumenten. MT mag een bestelling aanvaarden of weigeren; MT aanvaardt een bestelling: (a) met een schriftelijke orderbevestiging; of (b) door de bestelling uit te voeren. Specifieke productkenmerken, zoals gewicht, afmetingen, waarde, rendement op investering, lading, tolerantie en andere technische gegevens zijn geen garanties van die kenmerken en worden uitsluitend ter informatie verstrekt. De Koper mag geen prijsopgaven, prijzen, specificaties of productinformatie onthullen aan derden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van MT.

4. BELASTINGEN – Indien lokale wetten MT verplichten om belastingen of heffingen te innen bij de Koper, worden deze aan de factuur van de Koper toegevoegd en moet de Koper deze betalen tenzij hij MT een geldig attest van vrijstelling voorlegt. Als een vrijstellingsattest dat de Koper aan MT geeft later ongeldig blijkt te zijn, moet de Koper de eerder onbetaalde taks of heffing alsnog betalen.

5. BETALINGSVOORWAARDEN – De betalingsvoorwaarden staan vermeld op de MT besteldocumenten. Als er geen betalingsvoorwaarden worden vermeld, is de betaling verschuldigd 30 kalenderdagen netto vanaf de factuurdatum. Voor betwiste vorderingen mag de Koper geen enkele betaling inhouden die hij aan MT is verschuldigd of niet anderszins een bedrag verrekenen dat hij aan MT is verschuldigd.

6. VERZENDING, AFHANDELING EN LEVERING – De verzendingsvoorwaarden worden vermeld op de MT besteldocumenten. Als er geen verzendingsvoorwaarden worden vermeld, is de verzending af fabriek. Leveringstermijnen en servicedata zijn ramingen tenzij MT uitdrukkelijk schriftelijk een vaste datum of termijn overeenkomt. MT zal alle commercieel redelijke inspanningen leveren om de geraamde leveringstermijnen en data na te komen. Alle leveringstermijnen en servicedata zijn op voorwaarde dat MT tijdig alle nodige informatie en goedkeuringen ontvangt. Als de Koper een vertraging in de levering veroorzaakt, zal MT alle goederen opslaan en afhandelen voor risico van de Koper, en zal MT de Koper het onbetaalde deel van de contractprijs, plus geldende opslag-, verzekerings- en afhandelingskosten in rekening stellen. MT kan deelzendingen doen. MT aanvaardt geen aansprakelijkheid voor tekorten of schade tenzij de Koper de originele transportverpakking behoudt ter inspectie.

7. TERUGGAVE – Apparatuur of softwarelicenties die speciaal voor de Koper zijn ontworpen, gewijzigd, aangepast of geconfigureerd, kunnen niet worden geretourneerd tenzij er een geldige garantieclaim is en de apparatuur of software niet kan worden hersteld. De Koper kan geen apparatuur retourneren die werd gewijzigd, beschadigd, gebruikt of al werd geïnstalleerd. Tenzij MT een fout maakt bij de verzending of de Koper een geldige garantieclaim heeft, mag ongebruikte (vrij verkrijgbare) standaardapparatuur uitsluitend worden geretourneerd indien de Koper van MT goedkeuring en teruggave-instructies heeft ontvangen alvorens iets te retourneren. MT heeft het recht om de Koper voor een teruggave een heropslagvergoeding in rekening te brengen.

8. ANNULERING – Met de schriftelijke toestemming van MT kan de Koper zijn bestelling annuleren vóór de verzending van de apparatuur of software of vóór de aanvang van een dienstverleningscontract. MT kan de bestelling van de Koper annuleren of een vooruitbetaling eisen indien de Koper activa overdraagt ten voordele van zijn schuldeisers of indien MT redenen heeft om aan te nemen dat de Koper onwillig of niet in staat is om zijn verplichtingen na te komen. Als de Koper anders dan toegestaan door dit artikel zijn bestelling annuleert, moet hij aan MT alle verschuldigde bedragen ingevolge de bestelling betalen. Als de bestelling van de Koper om welke reden dan ook wordt geannuleerd, zal de Koper MT betalen voor alle redelijke kosten en uitgaven (inclusief ingenieurskosten en alle verbintenissen van MT ten aanzien van leveranciers en onderaannemers) die MT heeft gemaakt vóór MT de annulering ontving, plus de gebruikelijke winstmarge van MT voor gelijksoortig werk. De annuleringsvergoeding bedraagt in elk geval ten minste 15% van de prijs.

9. WIJZIGINGEN – De Koper mag wijzigingen in zijn bestelling aanbrengen indien MT hiermee schriftelijk instemt. Om aan de wijzigingen van de Koper tegemoet te komen, mag MT de prijs en leveringstermijnen wijzigen. Indien MT werk heeft uitgevoerd of materialen heeft aangekocht voor de oorspronkelijke bestelling van de Koper, en de door de Koper gevraagde wijziging dat werk of die materialen overbodig maakt, moet de Koper er alsnog voor betalen.

10. ZEKERHEIDSRECHT – De Koper verleent MT een zekerheidsrecht op de apparatuur en softwarelicentie die hij aankoopt tot zekerheid van alle verschuldigde bedragen onder dit contract, erkent de geldigheid van dit zekerheidsrecht en stemt ermee in om de legitimiteit ervan niet te betwisten. De Koper zal al het nodige ondernemen om het zekerheidsrecht van MT te verwezenlijken en te beschermen. Indien de Koper zijn verplichtingen ten aanzien van MT niet nakomt, kan MT aanspraak maken op rechten en rechtsmiddelen die haar wettelijk en naar billijkheid toekomen.

11. VRIJWARING: TENZIJ MT EEN AFZONDERLIJKE SCHRIFTELIJKE WAARBORG VERLEENT AAN DE KOPER, VRIJWAART MT ZIJN APPARATUUR, SOFTWARE EN DIENSTEN VOOR GEBREKEN UITDRUKKELIJK EN UITSLUITEND ZOALS BEPAALD IN DIT ARTIKEL. IN ZOVERRE TOEGESTAAN DOOR DE WET, VERWERPT MT ALLE ANDERE WAARBORGEN EN GARANTIES, ZOWEL UITDRUKKELIJK ALS STILZWIJGEND (INCLUSIEF EN ZONDER BEPERKING GARANTIES BETREFFENDE DE VERHANDELBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL). DE RECHTEN UIT DIT ARTIKEL MOGEN UITSLUITEND MET DE VOORAFGAANDE SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING VAN MT AAN EEN VOLGENDE KOPER VAN APPARATUUR OF VOLGENDE LICENTIEHOUDER VAN SOFTWARE WORDEN OVERGEDRAGEN. BOVENDIEN VORMEN ONDERSTAANDE BEPALINGEN DE ENIGE EN EXCLUSIEVE RECHTSMIDDELEN VAN DE KOPER INDIEN MT DEZE VRIJWARING SCHENDT.

A. APPARATUUR – Bij een normaal gebruik vrijwaart MT: (i) zijn apparatuur, behalve vervangingsonderdelen, voor fabricage- of materiaalfouten voor een periode van een jaar vanaf de datum van de oorspronkelijke installatie of ingebruikname, of 18 maanden vanaf de datum van verzending, naargelang wat zich het eerst voordoet; en (ii) vervangingsonderdelen voor fabricage- en materiaalfouten gedurende 90 dagen vanaf de levering. Indien de beschreven gebreken worden gevonden en binnen de vrijwaringstermijn gemeld, zal MT, naar zijn keuze, de aankoopprijs terugbetalen, de apparatuur vervangen of de gebreken kosteloos laten herstellen, inclusief gratis vervangingsonderdelen. Verplaatsing tot 80 kilometer (50 mijl) van onze dichtstbijzijnde servicevertegenwoordiger of bevoegde dienstverlener is gratis voor geldige vrijwaringsclaims.

B. SOFTWARE – Indien de software correct wordt geïnstalleerd in overeenstemming met de specificaties en systeemvereisten, vrijwaart MT de door MT ontwikkelde software enkel voor gebreken waardoor de in de door MT verstrekte softwaredocumentatie beschreven, of, indien er geen softwaredocumentatie is, de anderszins schriftelijk overeengekomen softwarefuncties niet in zijn wezenlijke aspecten vervuld worden. MT garandeert niet dat de software foutloos is, dat de Koper de software zonder onderbreking kan gebruiken, dat interfaces van derden of systemen die in verbinding staan met de software zonder onderbreking zullen werken of dat de software niet kwetsbaar is voor indringingen of aanvallen. Tenzij MT schriftelijk een afzonderlijke waarborg geeft aan de Koper, geldt de vrijwaring voor gebreken in in de apparatuur geïntegreerde software (operating software of firmware) voor dezelfde periode als de vrijwaring voor de apparatuur waarmee die software werd gekocht. De vrijwaring voor gebreken in alle andere software of softwarefuncties loopt af 90 dagen na de leveringsdatum. Om elke twijfel weg te nemen, onze vrijwaringsplichten betreffen enkel het oplossen van bugs (bug-fixing), maar geen nieuwe functies of features. Tenzij anderszins schriftelijk is overeengekomen, verleent MT geen enkele waarborg voor software die speciaal voor de Koper is ontwikkeld, gewijzigd of aangepast. Het bovenstaande geldt ook voor alle nieuwe softwarereleases en diensten die MT eventueel in de toekomst zal leveren.

C. DIENSTVERLENING – Onze diensten worden vakkundig uitgevoerd conform de standaardpraktijken van de sector. Indien er gebreken worden waargenomen binnen 30 dagen na voltooiing van het werk en de Koper MT hiervan onmiddellijk op de hoogte brengt, zal MT de nodige diensten, instructies of adviezen verlenen om de gebreken te corrigeren.

D ALGEMEEN – Voorgaande vrijwaringsplichten zijn bovendien onderworpen aan de volgende algemene voorwaarden: (i) Verbruiksgoederen, toebehoren, normale slijtage, slijtonderdelen en beperkt houdbare producten zijn uitdrukkelijk uitgesloten. (ii) Als de Koper reparatiewerk voor gevrijwaarde gebreken vraagt buiten de gewone werktijden, zullen de extra kosten hiervoor in rekening worden gebracht bij de Koper. (iii) Voorgaande vrijwaringsplichten gelden niet wanneer de apparatuur en/of software van MT is blootgesteld aan: ongeval; verandering/manipulatie; verkeerd gebruik; misbruik; nalatigheid van de Koper om te zorgen voor een correcte opslag, correcte bediening en/of correct onderhoud; installatie of onderhoud door personeel dat niet door MT is goedgekeurd; het toevoegen of inbouwen van apparatuur of software die niet is goedgekeurd om in de apparatuur of software van MT te worden ingebouwd; omgevings- of operationele omstandigheden; software of interfaces die de Koper of een derde verstrekt; en alle andere oorzaken waarvoor MT niet verantwoordelijk is. (iv) MT verleent geen waarborg voor de ijking van apparatuur. MT waarborgt wel dat zijn apparatuur, indien correct geïnstalleerd en gebruikt, gedurende de bovenvermelde vrijwaringsperiode kan worden aangepast om te voldoen aan de schriftelijke specificaties van MT inzake accuratesse (indien voorhanden). (v) MT vrijwaart producten van andere fabrikanten die MT verkoopt, uitsluitend voor gebreken ten belope van de vrijwaringsplichten of een mogelijke waarborg van de oorspronkelijke fabrikant. (vi) Indien MT apparatuur herstelt, wordt de bestaande vrijwaringsperiode hierdoor niet verlengd, noch ontstaat een nieuwe vrijwaringsperiode voor de apparatuur in zijn geheel of voor die onderdelen die niet door MT zijn hersteld of vervangen. Alle vrijwaringsplichten en eventuele waarborgen vervallen als het product het land verlaat waar MT het heeft geleverd, tenzij de Koper MT vooraf schriftelijk op de hoogte brengt en MT ermee instemt dat deze blijven gelden.

E. CORRECTIEMETHODEN VAN DEFECTEN GEDURENDE VRIJWARING – MT kan proberen defecten telefonisch of elektronisch te diagnosticeren en op te lossen. Bepaalde apparatuur bevat supportfuncties op afstand voor een rechtstreekse probleemrapportering, probleembepaling en oplossing op afstand. Wanneer de Koper contact opneemt met MT voor herstelwerk, moet de Koper de probleembepaling, oplossing en procedure volgen die MT bepaalt. MT kan vragen om een onderdeel of apparatuur naar zijn depot terug te sturen voor onderhoud of om het probleem te helpen bepalen. Indien MT besluit dat een bepaald werk ter plaatse moet worden uitgevoerd, wordt een onderhoudstechnicus gepland. Indien de Koper aan MT meedeelt dat er een defect is en werk ter plaatse eist terwijl het defect van op afstand zou kunnen worden opgelost, of als MT reageert op de mededeling van de Koper over het defect en er geen defect wordt gevonden waarvoor MT aansprakelijk is, heeft MT recht op een vergoeding voor het verrichte werk en de gemaakte kosten. Indien beschikbare connectiviteitstools en uitrustingen voor rechtstreekse probleemrapportering, probleembepaling and oplossing op afstand niet worden geïnstalleerd of gebruikt, kan dit leiden tot langere reactietijden en extra kosten voor de Koper.

12. SCHADEVERGOEDING – MT vergoedt de Koper de door de Koper geleden schade die rechtstreeks het gevolg is van een lichamelijk letsel van een derde (met inbegrip van overlijden) of schade aan een eigendom van een derde indien het letsel of de schade: (i) is opgelopen tijdens het werk van MT; (ii) plaatsvond op de terreinen of in de gebouwen van de Koper; en (iii) uitsluitend is veroorzaakt door de onachtzaamheid of het verzuim van MT. De vergoede schade kan ook redelijke juridische kosten en schikkingen van een claim of geding omvatten. MT is uitsluitend verplicht om schade van de Koper te betalen indien de Koper MT hiervan onmiddellijk schriftelijk op de hoogte stelt, zodra de Koper redelijkerwijs de schade had moeten anticiperen. Indien de Koper MT vraagt om zijn schade te betalen, geeft hij MT het exclusieve recht om de verdediging van alle hiermee verband houdende claims te beheren, en MT heeft het recht om dergelijke claims volledig naar eigen goeddunken uit te betalen of tot een vergelijk te komen; De Koper moet meewerken bij het verweer tegen alle claims indien MT dat noodzakelijk acht..

13. OCTROOI-INBREUK – MT zal de verdediging opnemen tegen elk geding dat tegen de Koper wordt aangespannen, indien het gebaseerd is op een geldige claim dat apparatuur of software van MT die de Koper krachtens dit contract heeft gekocht, of een deel ervan, een inbreuk vormt op een geldig octrooi. MT heeft die verplichting uitsluitend indien: (a) de Koper MT onmiddellijk schriftelijk op de hoogte brengt van de claim en MT de nodige bevoegdheid, informatie en hulp biedt om zich tegen de claim te verweren; en (b) de vermeende inbreuk niet het gevolg is van een door de Koper gevraagd ontwerp of andere speciale vereiste, of het gevolg van het gebruik of aanwending van de apparatuur of software door de Koper of anderen. MT zal alle onherroepelijk aan de Koper opgelegde schadevergoedingen en kosten betalen, maar dit uitsluitend indien MT het exclusieve recht heeft om zich in het geding te verdedigen, tot een schadeloosstelling of vergelijk te komen en de Koper geen stappen onderneemt die het vermogen van MT schaden om een doeltreffende verdediging te voeren of tot een schadeloosstelling of vergelijk te komen. Nadat MT door de Koper op de hoogte is gebracht van een aantijging dat apparatuur, software of een onderdeel ervan een octrooi schendt, kan MT, op zijn kosten en naar zijn keuze, hetzij: (i) voor de Koper het recht verkrijgen om de betreffende apparatuur, software of onderdeel ervan te blijven gebruiken; (ii) de apparatuur, software of het onderdeel vervangen door apparatuur, software of onderdelen die geen inbreuk maken; (iii) de apparatuur, software of het onderdeel wijzigen zodat die niet langer een inbreuk maakt; of (iv) de apparatuur, software of het onderdeel terugnemen en de aankoopprijs en alle verwante transport- en installatiekosten terugbetalen. Dit is de volledige aansprakelijkheid van MT ten aanzien van de Koper voor een octrooi-inbreuk.

14. WETTEN EN/OF NORMEN – MT handelt conform de geldende wetgeving. MT onderneemt redelijke stappen om ervoor te zorgen dat zijn apparatuur voldoet aan de normen en regels die van toepassing kunnen zijn op het gebruik door de Koper van de producten van MT. De apparatuur van MT wordt evenwel in veel gereglementeerde toepassingen gebruikt en van tijd tot tijd zijn geldende normen en regelgeving in strijd met elkaar. MT garandeert of verklaart niet dat zijn apparatuur conform is aan enige wet- of regelgeving, voorschriften of normen, tenzij uitdrukkelijk gespecificeerd en schriftelijk overeengekomen door een bevoegd persoon. De Koper is verantwoordelijk voor de correcte installatie, gebruik en ijking en een juist gebruik van de apparatuur in overeenstemming met alle geldende wet- en regelgeving.

15. PRODUCTHANDLEIDINGEN – Het is erg belangrijk dat de Koper de installatie-aanwijzingen volgt, evenals de product- en systeemhandleidingen, de bedienings- en veiligheidsinstructies en alle overige documenten en specificaties die MT met de apparatuur levert. MT wijst elke aansprakelijkheid af, inclusief vrijwaringsverplichtingen, indien de Koper dit niet doet.

16. INTELLECTUEEL EIGENDOM – Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders bepaald door MT, draagt MT geen (eigendoms)rechten op octrooien, auteursrechten, handelsmerken, technologieën, ontwerpen, specificaties, tekeningen of ander intellectueel eigendom in verband met de apparatuur, software en/of diensten over aan de Koper. Behalve indien anderszins bepaald in een geldende EULA, zijn de verleende softwarelicentierechten niet-exclusief, niet-sublicentieerbaar, niet-overdraagbaar en uitsluitend te gebruiken voor de overeengekomen doeleinden.

17. AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKING – IN GEEN GEVAL IS MT AANSPRAKELIJK TEN AANZIEN VAN DE KOPER OF EEN ANDERE DERDE VOOR ENIGE MOGELIJKE SPECIALE, INDIRECTE, BIJKOMENDE, MORELE, PUNITIEVE OF GEVOLGSCHADE, ONGEACHT OF DIE SCHADE HET RESULTAAT IS VAN CONTRACTBREUK, VRIJWARINGSVERPLICHTING, ONRECHTMATIGE DAAD (INCLUSIEF NALATIGHEID), BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID OF ANDERSZINS, EN ONGEACHT HET FEIT OF DE WEZENLIJKE DOELEINDEN VAN HET CONTRACT AL DAN NIET ZIJN VOLDAAN. Dergelijke schade omvat maar is niet beperkt tot winstderving; inkomensverlies; gebruiksderving van apparatuur, toebehoren en software; kosten voor vervangingsapparatuur, vervangingssoftware of alternatieve voorzieningen; productieonderbrekingen, toegenomen constructiekosten, reputatieschade, verlies van klanten; of claims van klanten of aannemers van de Koper voor dergelijke schade. De Koper mag de krachtens dit contract gekochte apparatuur of in licentie genomen software niet overdragen, toewijzen of verhuren aan een derde zonder vooraf te verzekeren dat deze derde de aan MT onder dit artikel verleende bescherming uitdrukkelijk erkent en aanvaardt.

18. AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKING – MT is niet aansprakelijk voor verliezen, claims, kosten of schade veroorzaakt door, bevorderd door of het gevolg van handelingen of het verzuim van de Koper of derden, al dan niet resulterend uit nalatigheid. In geen geval zal de totale aansprakelijkheid van MT voor alle mogelijke schade of verliezen in verband met dit contract of onder dit contract verkochte, in licentie gegeven of geleverde apparatuur, software of diensten hoger zijn dan de kosten van het item dat aanleiding geeft tot de claim, ongeacht of deze gebaseerd is op contractbreuk, vrijwaringsverplichting, schadeloosstellingsplicht of onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid). En elk geschil dat onder dit contract ontstaat, moet worden ingeleid binnen een jaar na de datum waarop de oorzaak van het geschil is ontstaan.

19. GEEN AANSPRAKELIJKHEID VOOR GRATIS INFORMATIE OF HULP – Behalve in geval van bedrieglijke valse verklaringen is MT niet aansprakelijk voor informatie, hulp of advies aan de Koper indien dergelijke informatie, hulp of advies niet vereist was door dit contract.

20. VERZEKERING – Op verzoek van de Koper MT zal een redelijk bewijs van verzekering voorleggen, met de standaarddekking en limieten of relevante sublimieten. De Koper moet die informatie strikt vertrouwelijk behandelen. MT geeft derden geen rechtstreekse toegang tot zijn verzekering of bijkomende rechten op zijn verzekering, zoals het noemen van extra verzekerde partijen.

21. OVERMACHT – Behalve voor door de Koper verschuldigde betalingen, wordt de periode voor de uitvoering van dit contract redelijkerwijs verlengd indien een partij haar verplichtingen krachtens dit contract niet of niet tijdig kan vervullen, om redenen waarover zij redelijkerwijs geen controle heeft. Stakingen, opstanden, natuurrampen, oorlog, terroristische activiteiten, noodsituaties, schaarse of onbeschikbare materialen, weersomstandigheden, wetswijzigingen en andere soortgelijke oorzaken zijn enkele van de redenen, maar niet de enige redenen, waarover een partij redelijkerwijs geen controle heeft.

22. EXPORTCONTROLE – De Koper erkent dat de apparatuur of software technologieën en software kan bevatten die onderworpen zijn aan exportcontroleregels in Europa, de Verenigde Staten of andere landen waar de apparatuur of software wordt geleverd of gebruikt. Als de Koper de apparatuur of software exporteert of opnieuw exporteert, is hij als enige verantwoordelijk om deze beperkingen in acht te nemen. De Koper stemt ermee in om MT te vergoeden en te vrijwaren voor elke mogelijke schending van de exportbeperkingen door de Koper of medewerkers, consultants, agenten of klanten van de Koper.

23. INTERPRETATIE – Indien een van deze voorwaarden in strijd is met de geldende wetgeving of ongeldig of onuitvoerbaar is krachtens de geldende wetgeving, worden deze algemene voorwaarden gelezen alsof die bepaling er geen deel van uitmaakte. De ongeldige, onwettige of onuitvoerbare bepaling wordt geacht automatisch te zijn aangepast zover nodig om de bepaling geldig, wettig en uitvoerbaar te maken. Indien MT een inbreuk op deze algemene voorwaarden aanvaardt of afstand doet van enig recht hieronder, vormt dit geen aanvaarding van eerdere of toekomstige inbreuken, noch enige afstand van enig eerder of toekomstig recht hieronder.

24. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANK – De uitvoering van dit contract door de partijen en de relatie tussen de partijen is onderworpen aan de geldende wetgeving van het land waar het op de MT besteldocumenten vermelde Mettler Toledo-kantoor is gelegen; als het op de MT besteldocumenten vermelde Mettler Toledo-kantoor in de Verenigde Staten is gelegen, zijn de wetten van de staat Delaware van toepassing. Geschillen die voortvloeien uit dit contract worden uitsluitend behandeld door de bevoegde rechtbank die het dichtst bij het op de MT besteldocumenten vermelde Mettler Toledo-kantoor ligt; als het op de MT besteldocumenten vermelde Mettler Toledo kantoor in de Verenigde Staten is gelegen, zijn uitsluitend de rechtbanken van de staat Delaware bevoegd. MT behoudt zich evenwel het recht voor om tegen de Koper gerechtelijke stappen te ondernemen bij een andere bevoegde rechtbank. Het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten van roerende zaken is uitdrukkelijk uitgesloten.

25. AEEA – Indien de geldende wetgeving dit vereist, zal MT afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) op kosten van de Koper verwijderen.

26. TRACEERBAARHEID – De Koper erkent dat MT het recht heeft om apparatuur te traceren of terug te roepen of andere corrigerende acties voor de apparatuur te ondernemen. Indien nodig zal de Koper MT hierbij actief ondersteunen. Als de Koper apparatuur aan een derde doorverkoopt, wordt hij krachtens de geldende wetgeving beschouwd als de distributeur van de apparatuur en moet hij alle verplichtingen in verband hiermee vervullen, met inbegrip van maar niet beperkt tot het volgende: (i) minstens 10 jaar alle documenten en informatie bewaren die nodig zijn om aan derden verkochte apparatuur te retraceren of terug te roepen; (ii) MT onmiddellijk op de hoogte brengen van klachten of negatieve incidenten in verband met de apparatuur, en onmiddellijk alle aanwijzingen volgen die MT geeft om de kwestie te kunnen onderzoeken of aan te pakken; en (iii) voldoen aan alle geldende opslag- en transportverplichtingen.

27. PERSOONSGEGEVENS EN OVERIGE INFORMATIE – De Koper erkent dat MT het recht heeft om gegevens die MT krachtens dit contract verkrijgt, conform de geldende wetten, te gebruiken, te verwerken en op te slaan, en een derde namens MT toe te staan deze te gebruiken, te verwerken en op te slaan. Tenzij specifiek overeengekomen in de MT besteldocumenten, omvatten onze verkoop en dienstverlening aan de Koper geen verwerking van persoonsgegevens door MT voor of namens de Koper. In het kader van onze relaties met u, kunnen wij beperkte persoonsgegevens van sommige werknemers of aannemers verwerken om uw vragen of verzoeken te beantwoorden en om onze contracten met u uit te voeren (bijvoorbeeld om bestellingen te verwerken en uit te voeren, betalingen te verwerken, zendingen en leveringen te regelen en reparaties en ondersteunende diensten te verlenen). MT gebruikt de contactgegevens verkregen in het kader van de verkoop van een product of een dienst voor diect marketing van gelijkaardige producten of diensten. U kunt op elk moment vragen om geen marketingcommunicatie meer te ontvangen door contact met ons op te nemen www.mt.com/contact. Raadpleeg ons Privacybeleid www.mt.com/privacypolicy voor meer informatie.

Version 1.2

2018/05