Zásady náležité pečlivosti - METTLER TOLEDO

Zásady náležité pečlivosti

Produkty Mettler Toledo pro kontrolu výrobků
Produkty Mettler Toledo pro kontrolu výrobků

Pro kvalitu a oporu v právních sporech

Letos byly vydány nové a přísnější směrnice, a došlo tak ke změnám regulačního prostředí, takže dodržování zásad náležité pečlivosti by mělo být pro výrobce potravin jednou z nejvyšších priorit

Pro výrobce potravin jsou hlediska veřejného zdraví a bezpečnosti již dlouho jednou z nejvyšších priorit. S novou legislativou, která ještě více rozšiřuje ochranu koncových spotřebitelů, je třeba zajistit, aby výrobky byly bezpečné, aby neobsahovaly kontaminanty a aby se pravděpodobnost poškození zdraví spotřebitelů snížila na naprosté minimum. Žijeme v době častých soudních sporů, a proto lze začlenění kultury dodržování zásad náležité pečlivosti do programu bezpečnosti potravin v každém případě doporučit.

V případě předpisů o bezpečnosti potravin lze pojem náležitá pečlivost vymezit jakožto „zavedení veškerých přiměřených opatření k prevenci porušení předpisů, a to buď osobně, nebo prostřednictvím osoby, kterou příslušný podnik plně ovládá.“ Je třeba nastavit systémy kontroly identifikovatelných rizik a zavést postupy pro sledování účinnosti takových systémů.

Právní předpisy stanoví, že výrobci potravin jsou povinni dodržovat určitou úroveň pečlivosti při vykonávání všech činností, u kterých lze předpokládat případné poškození třetích osob. Výrobci jsou dále zavázáni k pečlivosti při dodržování příslušných směrnic. Nedodržení požadovaného standardu může být považováno za nedbalost, a proto je velmi důležité soustředit se i na zdánlivé detaily – od výběru vhodných systémů pro kontrolu výrobků do konkrétního prostředí až po způsob vedení dokumentace a výkazů o provozních činnostech.

Systémy Mettler-Toledo pro kontrolu výrobků
Systémy Mettler-Toledo pro kontrolu výrobků

Zcela nová měřítka

Potravinářský průmysl stanovuje klade sám na sebe velmi přísné požadavky, a tak často mívá náskok před legislativou. Větší obchodní řetězce se za určitých okolností regulují samy z důvodu historického nedostatku společných norem. Tuto situaci řeší Globální iniciativa pro bezpečnost potravin (GFSI) a zavedení analýzy rizik a kritických kontrolních bodů (HACCP). Změny v zákoně o modernizaci bezpečnosti potravin (FSMA) a zavedení preventivních kontrol založených na analýze nebezpečí a rizik (HARPC) ve druhém pololetí tohoto roku přidají v USA další opatření, jejichž cílem je zajistit ochranu proti ohrožení bezpečnosti potravin.

Je tedy třeba pečlivě zvážit pozici zásad náležité pečlivosti, tak jak ji nastavil regulační orgán. Dokážete prokázat, že jste podnikli veškerá přiměřená opatření k zajištění ochrany spotřebitelů? Jedna věc je zavést opatření, ale sledovat a vyhodnocovat jejich efektivitu je věc docela jiná. Váš systém musí fungovat a stejně tak musí fungovat i soustava kontrolních úkonů k zajištění jeho efektivity.

Norma HARPC je dobrý příklad toho, jak se celé odvětví posunuje vpřed. Od výrobců potravin vyžaduje, aby nejprve provedli analýzu rizik všech svých postupů, označili kritické kontrolní body (CCP) a zavedli preventivní kontroly, sestavili písemný plán, ve kterém uvedou, jakým způsobem budou tato rizika kontrolována (často zavedením systémů kontroly potravin), jakým způsobem bude ověřována účinnost kontrolních opatření – za vedení písemných záznamů o provedených postupech – a současně aby výrobci tento plán pravidelně revidovali.

V případě incidentu v oblasti bezpečnosti potravin v závodu, který postupuje dle těchto směrnic, by mělo být snadné zjistit, zda výrobce porušil směrnice o bezpečnosti potravin, nebo zda byl jednoduše nešťastnou obětí neobvyklých či nepředvídatelných okolností – jinými slovy, zda dokáže prokázat dodržování zásad náležité pečlivosti.

Náležitá pečlivost coby právní základna

Bude-li nutné bránit podnik v soudním sporu proti obžalobě z porušení předpisů o bezpečnosti potravin, například v případě zjištění přítomnosti kontaminantu v potravinářském výrobku, lze se ve sporu opřít právě o náležitou pečlivost. Žalovaná strana přitom musí prokázat, že podnikla veškeré přiměřené kroky k tomu, aby porušení předpisů předešla. Takové vymezení povinnosti je samozřejmě poněkud vágní a způsob jeho interpretace bude záviset na okolnostech konkrétního soudního sporu.

Má-li být obhajoba u soudu úspěšná, je nejprve třeba prokázat, že žalovaná strana vyvinula aktivní činnost s cílem předejít případným potížím. Tvrzení, že jestliže se nic nepřihodilo v minulosti, nebyl důvod očekávat, že se cokoli přihodí v budoucnosti, rozhodně neobstojí. Není-li prokázána přiměřená činnost podniku, obžaloba bude zřejmě u soudu úspěšná.

Zadruhé, pamatujte, že jestliže pojem „přiměřená prevence“ vymezuje soud, pak na velikosti rozhodně záleží. Dle nedávné analýzy, kterou sestavila Rada londýnského městského obvodu Hillingdon na základě předchozích rozhodnutí soudu, pomáhají při vymezení „úkonů přiměřené prevence“ velikost podniku, závažnost rizika a možné důsledky související s rizikem. Velikost může například u společnosti, která nepoužívá systém procedurální dokumentace, sehrát důležitou úlohu v obhajobě.

Pamatujte: prokazování náležité pečlivosti je jedním z mála příkladů, kdy důkazní břemeno spočívá na žalované straně, nikoli na obžalobě. Proto platí, že čím podrobnější a důkladnější program bezpečnosti potravin, tím lépe.

Vydání přísnějších směrnic pro vynášení rozsudků ve Spojeném království

V únoru letošního roku byly ve Spojeném království vydány přísnější směrnice tykající se bezpečnosti potravin, dle kterých se nyní peněžité tresty vypočítávají na základě obratu společnosti a míry zavinění.

Přestupky se zařazují do kategorií pouze dle míry zavinění a závažnosti případné újmy. Byla sestavena tabulka, která obsahuje popis přestupků dle míry zavinění od nízké, například se jedná o „nezávažný a jednorázový incident“, až po velmi závažné, které představují „úmyslné porušení zákona nebo hrubou nedbalost“. V případě újmy se kategorie vztahují jak na vzniklou újmu, tak na riziko možné újmy a jsou roztříděny od kategorie závažnosti 3 – nízké riziko nepříznivého účinku na jednotlivou osobu a/nebo nízké riziko rozšíření – až po kategorii závažnosti 1, kde je riziko nepříznivého účinku pro jednotlivce nebo rozšíření závažné.

Tyto předpisy vyjadřují přísnost přístupu k porušení předpisů o bezpečnosti potravin ve Spojeném království. Budou-li zavedeny v celosvětovém měřítku, bude velmi mnoho společností nuceno přehodnotit své programy pro bezpečnost potravin. Je obtížné uvádět čísla související s porušením předpisů, ale uložené pokuty se svým rozsahem liší od pouhých 100 GBP v případě nízké míry zavinění u přestupků kategorie 3 až po závratné 3 miliony GBP v případě velmi vysoké míry zavinění u přestupků kategorie 1. Takový peněžitý trest by měl bezpochyby velmi závažné dopady i na největší společnosti. Je rovněž třeba zmínit, že u velmi velkých organizací předpisy uvádějí: „Jestliže obrat strany, která je uznána vinnou, výrazně převyšuje mez, od které se organizace považuje za velkou [obrat 50 milionů GBP ročně], může být nezbytné překročit doporučené rozmezí peněžitých trestů, aby rozhodnutí o uloženém trestu bylo přiměřené velikosti organizace“.

Řešení problematiky od prvopočátku

Jedním z důležitých rizikových faktorů s ohledem na porušení předpisů o bezpečnosti potravin je vstup fyzických kontaminantů do obchodního dodavatelského řetězce. Možností, jak se kontaminanty mohou dostat do potravinářských výrobků, je mnoho, jelikož zařízení používaná ke zpracování potravin, například nože, mlýnky, mixéry a balicí stroje, často obsahují velké množství kovových dílů.

Ve výrobě potravin se často uplatňují systémy pro kontrolu výrobků, jako jsou například rentgenové přístroje, detektory kovů, kontrolní váhyoptické kontrolní systémy. Tyto přístroje jsou rovněž často kritickými kontrolními body, které jsou stanoveny na základě analýzy možných provozních rizik. Klíčovou úlohu hraje výběr vhodného systému – nebo častěji kombinace různých systémů – dle individuálních požadavků zákazníka. Důležité přitom je, aby zvolené systémy dokázaly odhalit všechny typy možných kontaminantů. Kromě kovů mohou potravinářské výrobky kontaminovat i jiné látky, například sklo, pryže, kalcifikované kosti a vysokohustotní plasty, a to buď v důsledku používaného výrobního postupu, nebo coby kontaminanty používaných surovin.

Avšak jak bylo uvedeno výše, pouhé zavedení těchto přístrojů do výroby nestačí, protože samotné přístroje nemohou předejít kontaminaci výrobků. Je třeba zaujmout komplexní postoj k řízení jakosti a zajistit správnou kalibraci systémů, důsledné dodržování pracovních postupů, jakož i pochopení a přísné dodržování předpisů ze strany zaměstnanců. Důležité je rovněž vést podrobné záznamy o školení obsluhy přístrojů a o postupech ve všech procesech. Tímto způsobem by podnik měl být schopen označit oblasti, které vyžadují rychlé zlepšení, a v případě potřeby zavést příslušná opatření.
Klaďte správné otázky a odměna se dostaví velmi záhy. Jak můžeme zajistit nejvyšší úroveň detekce cizorodých těles? Jak můžeme maximalizovat provozní dostupnost systému? Lze kontaminované výrobky účinně vyřazovat? Lze data efektivně ukládat a spravovat, nebo je třeba zajistit přístup k datům na pozdější dobu? Spolupráce s odborníky při hledání vhodných systémů pro kontrolu výrobků šetří čas i finanční prostředky. Odborníci vám pomohou najít správné otázky i odpovědi na ně a současně výrazně sníží riziko nákladného právního sporu, poškození dobré pověsti značky, a především poškození zdraví spotřebitelů.

Při zvážení všech okolností disponují změny regulačního prostředí potenciálem ponechat výrobce potravin zranitelné vůči velmi nákladným soudním sporům. Zařízení, které pořizujete, a způsob, jakým se připravujete na veškeré eventuality, jsou proto důležitější než kdy dříve. Jak jsme nastínili, náležitá pečlivost je mnohem více než pouhý základ obhajoby. Zahrnuje v sobě správnou praxi, efektivní provoz a průběžnou péči, aby výrobky, které vaše společnost dodává na trh, splňovaly nejvyšší standard kvality a bezpečnosti. Budete-li svoji pozornost věnovat i detailům vytrvale a dlouhodobě, dostaví se odměna nejen v podobě výhod souvisejících se zvýšenou provozní dostupností přístrojů, ale v případě potíží, kdy okolnosti mimo váš vliv naruší běžné fungování podniku, budete moci vhodněji reagovat i na případný soudní spor.
 

Five Year X-ray Generator Warranty
Product Inspection User Training
Product Inspection Spare Part Kits
Product Inspection Service Partner
X-ray Inspection of Frozen Formed Products
X-ray Inspection of Canned Foods
Glass in Glass Inspection
Metal Detector Applications
Reduce Metal Detector Testing
Metal Detection Guide
Vision Inspection Guide
Contamination Detection
Product Inspection Guides
X-ray Inspection Guides
Checkweighing Guide
Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.