Snímač hmotnosti a váhový snímač pro váhy – dynamický snímač hmotnosti | Snímač hmotnosti 50 kg
Snímač hmotnosti, váhový modul, snímač zatížení

Snímač hmotnosti, váhový modul, snímač zatížení

Robustní a přesné váhové moduly a elektronické snímače hmotnosti vybavené všemi požadovanými certifikáty s celosvětovou platností.

Snímač hmotnosti a váhový modul – objevte rozsáhlý sortiment snímačů hmotnosti na prodej

Co je snímač hmotnosti? Váhový snímač hmotnosti nebo též snímač zatížení se používá v řadě různých průmyslových odvětví, která vyžadují přesné výsl...

Co je snímač hmotnosti?
Váhový snímač hmotnosti nebo též snímač zatížení se používá v řadě různých průmyslových odvětví, která vyžadují přesné výsledky měření. Bez přesných výsledků měření mohou podniky přicházet o zisk nebo neúmyslně rozdávat výrobky svým zákazníkům zdarma. Digitální snímače hmotnosti nabízejí v porovnání s analogovými snímači hmotnosti nedostižnou přesnost. Snímače hmotnosti zajišťují přesné měření hmotnosti nádrží, zásobníků, násypek či dopravníků. Technologie našich snímačů hmotnosti je zvolena tak, aby snímače hmotnosti dokázaly odolat různým náročným průmyslovým aplikacím. Váživost snímačů hmotnosti je velmi rozdílná. Některé snímače hmotnosti jsou vhodnější do laboratorních aplikací, zatímco jiné jsou určeny ke zpracování objemných šarží, případně například do logistických aplikací.

Robustní a vysoce přesné snímače hmotnosti METTLER TOLEDO vyhovují všem celosvětově vyžadovaným normám a homologačním podmínkám. Sortiment našich snímačů hmotnosti obsahuje i jednostranné nosníkové snímače hmotnosti, které umožňují přestavbu stávajících konstrukcí na váhu. Nosníkové snímače hmotnosti se používají v různých podlahových váhách, pásových dopravníkových váhách, paletových váhách, váhách pro kontrolní vážení, jakož i v dopravníkových váhách a systémech. Většinu snímačů hmotnosti METTLER TOLEDO lze používat na celém světě i v úředně ověřených váhových systémech. Většina snímačů je dále vyrobena z nerezové oceli, takže si poradí i s náročným průmyslovým prostředím. Technologie válcových/kruhových snímačů hmotnosti se rovněž vyznačují robustností do mimořádně náročných podmínek. Používají se zpravidla k vážení zásobníků, nádrží, sil a nákladních vozidel.

Jak funguje snímač hmotnosti?
Snímače hmotnosti fungují na principu převodu hmotnosti na signál, který přečte počítač umístěný na vzdáleném stanovišti. Tímto počítačem je terminál. Technologii snímače hmotnosti lze snadno zabudovat do mnoha různých typů přístrojů, strojního vybavení, vozidel a dalších zařízení.

Snímačové systémy jsou základním předpokladem k přesnému odečtu hmotnosti. Bez precizních a odolných snímačů hmotnosti nelze výsledkům vážení plnohodnotně důvěřovat. Odolné, kvalitně zkonstruované snímače hmotnosti, senzory a váhové moduly METTLER TOLEDO dokáží odolat vysokému zatěžování při současném zachování vysoké přesnosti a spolehlivosti. Naše váhové moduly jsou vybaveny ochranou proti přetížení a nadzvednutí, která umožňuje vysokou rychlost vážení i dosahování přesných výsledků po celou dlouhou životnost modulu. Váhové moduly odolávají vibracím, působení agresivních materiálů, vlivu větru, teplotním výkyvům i silám míchadel.

K čemu se používají snímače hmotnosti?
Snímače hmotnosti slouží k měření hmotnosti nejrůznějších materiálů. Jejich váživost se liší od jediného mikrogramu po stovky tun. Nízké hmotnosti vyžadují například farmaceutické aplikace, kde i zlomek gramu může znamenat naprosto zásadní rozdíl. Snímače hmotnosti se středně velkou váživostí se používají zpravidla ke zpracování a k obchodu s materiály. Vysoké váživosti se uplatňují ve skladových aplikacích.

Jak přesné jsou snímače hmotnosti?
Často se zaměňují pojmy přesnost a odečitatelnost. Odečitatelnost vyjadřuje, kolik číslic se zobrazuje na ukazateli váhy. Více číslic však ještě neznamená vyšší přesnost. Přesnost vyjadřuje, nakolik výsledky vážení odpovídají skutečnosti. Váhy s certifikací LFT (stanovená měřidla) mají z dobrého důvodu omezenou odečitatelnost, aby nedocházelo k interpretaci výsledků. Nejlepší měřítko přesnosti proto představuje certifikace stanoveného měřidla. Tenzometrické snímače nabízejí zpravidla přesnost 1/3 000 d až 1/10 000 d. Snímače hmotnosti, které využívají obnovení síly, dosahují přesnosti 1/200 000 a vyšší. Za ideálních podmínek, tedy za stabilní teploty a vlhkosti vzduchu, může být přesnost i 5–10krát vyšší.

Co znamená kalibrace snímače hmotnosti?
Kalibrace je proces, který posuzuje přesnost snímače hmotnosti s cílem zajistit, aby výsledky vážení vyhovovaly předem určeným tolerancím. Snímače hmotnosti je třeba kalibrovat  přímo na místě použití. Hlavním důvodem pro tento požadavek jsou změny gravitace na různých místech. Snímač hmotnosti vyrobený v místě A a používaný na místě B by bez kalibrace na místě použití způsoboval chyby. Dalším důvodem pro kalibraci na místě použití je průběžné opotřebení samotného přístroje, kterému podléhají veškerá technologická zařízení. Podle toho, nakolik je přesnost v procesu důležitá, se kalibrace váhy provádí zpravidla každý 1–2 roky. 

Jaký je výstup snímače hmotnosti?
Většina snímačů hmotnosti poskytují analogový výstup 2–3 mV/V. Jelikož se jedná o pasivní zařízení, potřebují ke své excitaci externí napájecí zdroj. Výstupní signál se mění na základě relativního excitačního napětí a aktuálního zatížení. Proto je důležité používat vysoce stabilní excitační zdroj, který eliminuje vlivy způsobené napájecím zdrojem. Snímač hmotnosti 2 mV/V poskytuje při plné váživosti a napájení 10 V výstup pouhých 20 mV. Moderní terminály jsou vybaveny stabilním napájecím zdrojem a přesnou amplifikací výstupního signálu pro převod výsledků na digitální data.  

Kolik existuje typů snímačů hmotnosti?
Snímače hmotnosti se liší dle tvaru. Jednomístné snímače hmotnosti se používají v malých a středně velkých aplikacích. Nosníkové snímače se uplatňují v podlahových váhách a ve váhách pro středně velké zásobníky. Válcové snímače hmotnosti se využívají v aplikacích s požadavkem na velmi vysokou váživost. Dalším kritériem, podle kterého se dělí typy snímačů hmotnosti, je poskytovaný výstup. Analogové snímače hmotnosti vyžadují k amplifikaci a převodu signálu z analogového na digitální použití terminálu. Naproti tomu snímače hmotnosti POWERCELL jsou vybaveny vestavěnou „inteligencí“, která nabízí výhody v podobě vyšší přesnosti, mnohem robustnějšího přenosu dat a možnosti sledování stavu snímače pro snazší údržbu.

Jaká je funkce snímače hmotnosti?
Snímač hmotnosti je měřicí zařízení, které měří sílu. Snímač hmotnosti neměří hmotnost přímo. Měří gravitační sílu, kterou působí hmota Země na měřené těleso. Gravitace Země je na různých místech planety odlišná, a proto je třeba snímače hmotnosti kalibrovat v místě jejich použití.

Jaký je rozdíl mezi snímačem hmotnosti a tenzometrem?
Tenzometry jsou součástí snímače hmotnosti. Snímače hmotnosti představují protisílu, která převádí zatížení na tenzi. Toto pnutí měří tenzometr, který převádí jeho odpor na elektrickou veličinu. Tuto veličinu lze měřit a zobrazovat v podobě výsledku vážení. 

Co se u snímače hmotnosti rozumí budicím napětím?
Snímače hmotnosti jsou pasivní zařízení, takže ke své excitaci potřebují externí napájecí zdroj. Změna budicího napětí v důsledku aktuálního zatížení může způsobovat chyby. Proto je naprosto nezbytné používat vysoce stabilní excitační zdroj, který eliminuje chyby způsobené napájecím zdrojem. Moderní terminály jsou vybaveny stabilním napájecím zdrojem a přesnou amplifikací výstupního signálu pro převod výsledků na digitální data.

Co je hydraulický snímač hmotnosti?
Hydraulické snímače hmotnosti fungují na principu měření změny tlaku při zatížení kapaliny v uzavřené nádobě. Změnu tlaku měří tlakové čidlo. Hydraulické snímače nevynikají přesností a v současnosti se používají pouze zřídka. Jejich výhoda, která spočívala v robustnosti těchto snímačů v dobách, kdy elektronika ještě nebyla příliš přesná, je již dávno minulostí.

Jsou snímače hmotnosti lineární?
Snímače hmotnosti bývají zpravidla vysoce lineární. Linearita činí do 0,03 %, ale může být ještě i mnohem lepší. Současné váhy se obvykle kalibrují v nulovém a v maximálním bodě rozsahu. Taková kalibrace prokazuje, že rozsah mezi těmito dvěma hodnotami je lineární.

Jakým způsobem se vypočítává váživost snímače hmotnosti?
Snímače hmotnosti měří stálé i čisté zatížení váhy. Při výpočtu váživosti snímače hmotnosti je třeba tuto skutečnost zohlednit. Záleží například na umístění zboží na váze. Používání předimenzovaných snímačů hmotnosti se nedoporučuje z důvodu jejich nižší přesnosti v konkrétní aplikaci. U vah, kde se zboží umísťuje zpravidla doprostřed váhy, což je případ většiny zásobníků, sil a nádrží, se používá tento vzorec:
C >= sf*(TDL+SC)/N        (např. zásobníky)

Jestliže lze předpokládat, že zboží se bude umísťovat mimo střed váhy, což bývá případ podlahových vah, malých silničních vah a dopravníkových vah, se použije tento vzorec:
C >= sf*(TDL/4 + SC/2)   (např. podlahové váhy, malé silniční váhy, dopravníkové váhy)

C = váživost snímače hmotnosti nebo váhového modulu
TDL = celkové stálé zatížení
SC = váživost váhy
sf = bezpečnostní faktor (zpravidla 1,25)
N = počet snímačů nebo váhových modulů

V případě složitějších systémů vyhledejte radu odborníků.

Jakým způsobem lze zakoupit snímače?
METTLER TOLEDO nabízí snímače hmotnosti na prodej v mnoha různých částech světa. Pokud jde o snímače hmotnosti, společnost METTLER TOLEDO je Vaším všestranným partnerem. Naše snímače hmotnosti jsou pověstné svojí špičkovou přesností a spolehlivostí.

Co je senzor snímače hmotnosti?
Váhový snímač hmotnosti nebo též snímač zatížení nebo dynamický snímač hmotnosti se používá v řadě různých průmyslových odvětví, která vyžadují přesné výsledky měření. Bez přesných výsledků měření mohou podniky přicházet o zisk nebo neúmyslně rozdávat výrobky svým zákazníkům zdarma. Digitální snímače hmotnosti nabízejí v porovnání s analogovými snímači hmotnosti nedostižnou přesnost. Snímače hmotnosti zajišťují přesné měření hmotnosti nádrží, zásobníků, násypek či dopravníků. Technologie našich snímačů hmotnosti je zvolena tak, aby snímače dokázaly odolat náročným průmyslovým aplikacím v různých odvětvích. Váživost snímačů hmotnosti je velmi rozdílná. Některé snímače hmotnosti jsou vhodnější do laboratorních aplikací, zatímco jiné jsou určeny ke zpracování objemných šarží, případně například do logistických aplikací.

Robustní a vysoce přesné snímače hmotnosti METTLER TOLEDO vyhovují všem celosvětově vyžadovaným normám a homologačním podmínkám. Sortiment našich snímačů hmotnosti obsahuje i jednostranné nosníkové snímače hmotnosti, které umožňují přestavbu stávajících konstrukcí na váhu. Nosníkové snímače hmotnosti se používají v různých podlahových váhách, pásových dopravníkových váhách, paletových váhách, váhách pro kontrolní vážení, jakož i v dopravníkových váhách a systémech. Většinu snímačů hmotnosti METTLER TOLEDO lze používat na celém světě i v úředně ověřených váhových systémech. Většina snímačů je dále vyrobena z nerezové oceli, takže si poradí i s náročným průmyslovým prostředím. Technologie válcových/kruhových snímačů hmotnosti se rovněž vyznačují robustností do mimořádně náročných podmínek. Používají se zpravidla k vážení zásobníků, nádrží, sil a nákladních vozidel.

Jaké jsou nejběžnější druhy a aplikace pro snímače hmotnosti?
Na trhu jsou k dispozici snímače hmotnosti různých typů: analogové snímače hmotnosti, snímače hmotnosti POWERCELL, tahové snímače hmotnosti, snímače hmotnosti 50 tun a mnohé další. Mezi obvyklé aplikace se řadí použití ve standardní váze nebo přestavba stávající konstrukce na váhu. V takovém případě se zpravidla používá pojem „váhový modul“. METTLER TOLEDO nabízí rozsáhlý sortiment technologií snímačů hmotnosti a snímačů hmotnosti na prodej.

Jaká hlediska je třeba zvážit při výběru nejvhodnějšího výrobce snímačů hmotnosti?
Zaprvé je třeba zohlednit specifikace snímače hmotnosti. Je třeba provést výpočet přesnosti snímače hmotnosti a stanovit požadovanou odečitatelnost a spolehlivost. Při výpočtu váživosti snímače hmotnosti se zaměřte na to, zda snímač bude vyhovovat nejnižší i nejvyšší hmotnosti břemen, která budete vážit. Zapojení snímače hmotnosti se zohledňuje z důvodu jeho umístění a bezpečnosti.

Mezi další faktory, které se zohledňují v různých zemích světa, se řadí:

 • Potřebuji mikrosnímač hmotnosti?
 • Potřebuji snímač s kalibrací nulové hmotnosti?
 • Potřebuji snímač hmotnosti 50 kg?
 • Potřebuji snímač hmotnosti 6 dof?
 • Potřebuji jeřábový snímač hmotnosti?
 • Potřebuji čtečku snímače hmotnosti nebo řešení váhového terminálu a snímače hmotnosti?
 • Které místní dodavatele snímačů hmotnosti mám na výběr?
 1. Výrobci snímačů hmotnosti v USA
 2. Prodejci snímačů hmotnosti – Filipíny
   
 • Jaká řešení kabelů snímače hmotnosti potřebuji?
 • Kolik jsme připraveni zaplatit za váhový snímač hmotnosti?
 1. Jakou cenu za snímač hmotnosti jsme ochotni zaplatit pro splnění požadavků?
 2. Jaký je cenový rozdíl u digitálních řešení snímačů hmotnosti?
 3. Jaká je cena snímače hmotnosti v Indii?
Pokud jde o snímače hmotnosti, společnost METTLER TOLEDO je Vaším všestranným partnerem. Naše snímače hmotnosti jsou pověstné svojí špičkovou přesností a spolehlivostí.
 
Budou pro vážení zásobníku se 3 nebo 4 nohami stačit 1 nebo 2 snímače?
Menší počet snímačů hmotnosti, než je počet noh zásobníku, lze použít u systémů s kontrolou hladiny kapalin. Důležité je zajistit, aby se při vodorovném posunu materiálu v zásobníku neměnilo těžiště celé soustavy. Takové systémy se však vyznačují nižší přesností. Nepoužívejte je v případě sypkých materiálů.
 
Bude elektronika čidel PT1000 a PT100 spolupracovat ve spojení se snímači hmotnosti METTLER TOLEDO?
Analogové snímače hmotnosti jsou vybaveny rozhraním mV/V, které se od teplotních čidel, jako jsou modely PT100 a PT1000, odlišuje. Jejich použití proto vyžaduje zvláštní elektroniku.
 
Nabízí společnost METTLER TOLEDO hydraulické snímače hmotnosti?
Hydraulické snímače hmotnosti dříve nabízely mnoho výhod v prostředí s nebezpečím výbuchu. V současnosti lze však v aplikacích v prostředí s nebezpečím výbuchu používat takřka všechny elektrické snímače hmotnosti. Elektrické snímače hmotnosti jsou mnohem přesnější, umožňují snazší údržbu a jsou i mnohem častější a obvyklejší. Z těchto důvodů hydraulické snímače hmotnosti nenabízíme.
 
Jaké tolerance měření mohu očekávat u váhového systému?
Tolerance měření váhového systému ovlivňuje řada faktorů, jako jsou mechanické a elektrické vlastnosti i vlivy okolního prostředí. Naši specialisté na vážení Vám poskytnou všechny potřebné informace a pomohou Vám sestavit váhový systém, který bude plně vyhovovat Vašim požadavkům.

Kompresní váhové moduly
Tenzometrický snímač
Válcové/kruhové snímače hmotnosti
Analogové slučovací skříňky

Kompresní váhové moduly

Tenzometrické snímače

Válcové/kruhové snímače hmotnosti

Analogové slučovací skříňky

Váhové moduly umožňují rychlou a bezpečnou přeměnu nádrží, násypek a dopravníků na váhu. Jejich přesnost a vysoký výkon zajišťují vlastnosti a funkce, které jsou nedílnou součástí konstrukce.
Tenzometrické snímače lze používat v libovolném počtu (zpravidla 3–4) ve váhových systémech, vážených nádržích a dopravnících.
Válcové a kruhové snímače hmotnosti se používají k vážení zásobníků, nádrží, násypek, sil a silničních i kolejových vozidel.
Analogové slučovací skříňky METTLER TOLEDO řady Precision jsou navrženy ke snadnému a rychlému připojení několika analogových snímačů k terminálu.
Pro nádrže, zásobníky, násypky a sila na zpevněném podkladu
Zásobníky s betonovým nebo ocelovým základem
Široká nabídka váživostí
Od 5 kg do 300 t na každý váhový modul
Všestranné využití ve většině průmyslových odvětví
Různé materiály, provedení se stupněm krytí IP69K, rozsáhlá nabídka příslušenství
Spolehlivý výkon
Globální homologace, provedení Ex, vestavěné bezpečnostní funkce
Verze PowerMount
Diagnostika snímačů, špičková přesnost, technologie RunFlat
Široká nabídka váživostí
5 kg .. 4,4 t (11 lb .. 10 klb)
Pro středně velké váhové systémy
Procesní nádrže, podlahové váhy apod.
Provedení z nerezové oceli
Využití v potravinářském a farmaceutickém průmyslu
Verze se snímači PowerCell
Pro nejnáročnější požadavky na přesnost
Spolehlivý výkon
Celosvětové certifikace, provedení Ex, IP69K
Široká nabídka váživostí
0,25 t .. 300 t (0,55 klb .. 660 klb)
Do váhových systémů s vysokou váživostí
Váhy pro vážení zásobníků, sil, násypek a vozidel
Provedení do náročných podmínek
Provedení z nerezové oceli a s krytím IP69K
Pro nejvyšší úroveň spolehlivosti
Verze se snímači PowerCell
Globální výkon
Celosvětové certifikace, provedení Ex
Výjimečná stabilita
Samostatné rezistory – žádné dolaďovací potenciometry
Stabilita a snadné seřízení
Díky otočným dvoupólovým spínačům
Provedení do náročných podmínek
K dispozici v provedení z nerezové oceli 316 a se stupněm krytí IP69K
Celosvětové normy
Verze ATEX, GMP, NSF
Tenzometrické snímače
Jednomístné snímače
Tenzometrické váhové moduly

Tenzometrické snímače

Jednomístné snímače

Tenzometrické váhové moduly

Tenzometrické snímače se uplatňují v závěsných váhových systémech, jako jsou například násypky, zásobníky a nádrže.
Jednomístné snímače se používají samostatně ve váhových systémech, stolních váhách a v plnicích a balicích strojích.
Tenzometrické váhové moduly umožňují bezpečnou přestavbu zavěšených zásobníků a násypek na váhu. Jejich přesnost a vysoký výkon zajišťují vlastnosti a funkce, které jsou nedílnou součástí konstrukce.
Široká nabídka váživostí
25 kg .. 10 t (50 lb .. 22 klb
Do zavěšených váhových systémů
Násypky, zásobníky, vážení sypkých materiálů apod.
Verze z nerezové oceli se stupněm krytí až IP67
Využití v potravinářském a farmaceutickém průmyslu
Globální certifikace standardně ke všem snímačům
Např. FM, ATEX, OIML, NTEP
Široká nabídka váživostí
3 kg .. 2 000 kg (6,6 lb .. 4 400 lb)
Do malých váhových systémů
Stolní váhy, plnění, dávkování, balení apod.
Verze z nerezové oceli se stupněm krytí až IP69K
Využití v potravinářském a farmaceutickém průmyslu
Globální certifikace standardně ke všem snímačům
Např. OIML, NTEP, FM, ATEX
Široká nabídka váživostí
5 kg .. 10 t (11 lb .. 22 klb)
Pro zavěšené násypky a zásobníky
Shora zavěšené násypky
Široká nabídka váživostí
Založené na technologii snímačů typu S s váživostí od 5 kg do 10 t
Ideální volba pro nádoby střední velikosti
Mimořádně snadné rozšíření funkcí o vážení
Spolehlivý výkon
Celosvětové certifikace, provedení Ex
Kompresní váhové moduly

Váhové moduly umožňují rychlou a bezpečnou přeměnu nádrží, násypek a dopravníků na váhu. Jejich přesnost a vysoký výkon zajišťují vlastnosti a funkce, které jsou nedílnou součástí konstrukce.

Tenzometrický snímač

Tenzometrické snímače lze používat v libovolném počtu (zpravidla 3–4) ve váhových systémech, vážených nádržích a dopravnících.

Válcové/kruhové snímače hmotnosti

Válcové a kruhové snímače hmotnosti se používají k vážení zásobníků, nádrží, násypek, sil a silničních i kolejových vozidel.

Analogové slučovací skříňky

Analogové slučovací skříňky METTLER TOLEDO řady Precision jsou navrženy ke snadnému a rychlému připojení několika analogových snímačů k terminálu.

Tenzometrické snímače

Tenzometrické snímače se uplatňují v závěsných váhových systémech, jako jsou například násypky, zásobníky a nádrže.

Jednomístné snímače

Jednomístné snímače se používají samostatně ve váhových systémech, stolních váhách a v plnicích a balicích strojích.

Tenzometrické váhové moduly

Tenzometrické váhové moduly umožňují bezpečnou přestavbu zavěšených zásobníků a násypek na váhu. Jejich přesnost a vysoký výkon zajišťují vlastnosti a funkce, které jsou nedílnou součástí konstrukce.

Služby

+420 226 808 163
Kontaktovat servis
Provoz
Podpora a opravy
Výkon
Údržba a optimalizace
Shoda
Kalibrace a zajišťování jakosti
Odbornost
Školení a konzultace

Publikace

Rozsáhlé know-how k váhovým modulům, snímačům hmotnosti a snímačům zatížení

Příručka pro konstruktéry vah
Porovnání způsobů měření pro účely plnění
Vážení procesních nádob a reaktorů
Váhové moduly nabízejí více než jen přesnost
Nejkvalitnější kontrola zásob v zásobnících a silech

Video

Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.